Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie koncepcji, wykonanie i dostarczenie oprogramowania dla portalu internetowego w celu wspierania procesu opiekuńczego prowadzonego bezpośrednio przez opiekunów oraz optymalizowania usług sąsiedzkich i wspierających z wykorzystaniem nowoczesnych technologii IT.

Data publikacji: 13.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-04-2018

Numer ogłoszenia

1104221

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form: osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 w siedzibie Fundacji Nauka dla Środowiska w Koszalinie przy ul. Racławickiej 15-17 budynek F, lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Nauka dla Środowiska, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 27.04.2018r. do godz. 12:00. Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

bartek.zielonka@ndsfund.org

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bartłomiej Zielonka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

533335443

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Opracowanie koncepcji, wykonanie i dostarczenie oprogramowania dla portalu internetowego w celu wspierania procesu opiekuńczego prowadzonego bezpośrednio przez opiekunów
oraz optymalizowania usług sąsiedzkich i wspierających z wykorzystaniem nowoczesnych technologii IT. Na potrzeby realizacji projektu „Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Celem oprogramowania jest efektywne wykorzystanie usług przygotowanych dla osób zależnych oraz zarządzanie
i programowanie spersonalizowanego wsparcia. Oprogramowanie ma za zadanie wspierać proces opiekuńczy prowadzony bezpośrednio przez opiekunów oraz optymalizować usługi sąsiedzkie i wspierające z wykorzystaniem nowoczesnych technologii IT. Platforma informatyczna, składać się powinna z dwóch systemów: Tele-Centrum (TC) oraz Centrum Usług Domowych (CUD).
Tele-Centrum – ma za zadanie obsługę procesów z podopiecznymi w zakresie bezpośrednich usług za pośrednictwem możliwości telefonicznych (smartfonów). TC będzie autonomicznym systemem łączącym użytkowników lokalnych (sąsiad-podopieczny-centrum Caritas-dostawca usługi) bez konieczności tworzenia drogiego telecentrum stacjonarnego.
Drugim systemem ściśle współpracującym z obszarem funkcjonalnym TC jest Centrum Usług Domowych, który ma za zadanie obsługę procesów z podopiecznym w miejscu jego zamieszkania. CUD zarządza procesami związanymi z obsługą podopiecznych, która to obsługa ma na celu poprawę warunków życia. Ściśle korzysta z dostarczanych informacji przez TC oraz kontroluje wykorzystanie zasobów technicznych i ludzkich w świadczonych usługach zaplanowanych w projekcie.
Platforma będzie działać w architekturze Android oraz PC i będzie realizowana w technologiach chmurowych.
Hosting i domenę zapewnia Zamawiający.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy na Opracowanie koncepcji, wykonanie i dostarczenie oprogramowania dla portalu internetowego w celu wspierania procesu opiekuńczego prowadzonego bezpośrednio przez opiekunów
oraz optymalizowania usług sąsiedzkich i wspierających z wykorzystaniem nowoczesnych technologii IT. Na potrzeby realizacji projektu „Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Opracowanie koncepcji, wykonanie i dostarczenie oprogramowania dla portalu internetowego w celu wspierania procesu opiekuńczego prowadzonego bezpośrednio przez opiekunów
oraz optymalizowania usług sąsiedzkich i wspierających z wykorzystaniem nowoczesnych technologii IT. Na potrzeby realizacji projektu „Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Pełen Opis - Zgodnie z zapytaniem w załączeniu.

Kod CPV

72000000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Dodatkowe przedmioty zamówienia

72421000-7 Usługi w zakresie rozwijania internetowych lub intranetowych aplikacji klienckich
72422000-4 Usługi w zakresie rozwijania internetowych lub intranetowych aplikacji serwerowych
72413000-8 Usługi w zakresie projektowania stron WWW
72243000-0 Usługi programowania
72262000-9 Usługi rozbudowy oprogramowania
72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania
72212420-9 Usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania urządzeniami i pakiety usług opracowywania oprogramowania
72212516-9 Usługi opracowywania oprogramowania do wymiany danych
72212520-0 Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego
72212610-8 Usługi opracowywania oprogramowania dla baz danych
72212780-0 Usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością
72222200-9 Usługi w zakresie systemów informacji lub usługi w zakresie planowania technologii.
72224200-3 Usługi w zakresie planowania zapewniania jakości systemu
72330000-2 Usługi w zakresie standaryzacji i klasyfikacji zawartości lub danych

Zgodnie z zapytaniem w załączeniu.

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny końcowy termin realizacji przedmiotu zamówienia określa się do dnia 30.11.2019r.
Zgodnie z zapytaniem w załączeniu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

A. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności muszą spełniać poniższe warunki:
a) W terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym Wykonawca musi dostarczyć zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy w kwocie nie mniejszej niż wartość Zamówienia przedstawiona w ofertcie Wykonawcy i w formie Aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 kpc;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie zgodnie
z załącznikiem do zapytania ofertowego, jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż w przypadku nie dostarczenia w terminie wymaganego zabezpieczenia umowa z Wykonawcą zostanie rozwiązana.

B. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

Zgodnie z pełnym opisem zapytania w załączeniu.

Wiedza i doświadczenie

A. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności muszą spełniać poniższe warunki:
a) W terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym Wykonawca musi dostarczyć zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy w kwocie nie mniejszej niż wartość Zamówienia przedstawiona w ofertcie Wykonawcy i w formie Aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 kpc;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie zgodnie
z załącznikiem do zapytania ofertowego, jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż w przypadku nie dostarczenia w terminie wymaganego zabezpieczenia umowa z Wykonawcą zostanie rozwiązana.

B. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

Zgodnie z pełnym opisem zapytania w załączeniu.

Potencjał techniczny

A. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności muszą spełniać poniższe warunki:
a) W terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym Wykonawca musi dostarczyć zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy w kwocie nie mniejszej niż wartość Zamówienia przedstawiona w ofertcie Wykonawcy i w formie Aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 kpc;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie zgodnie
z załącznikiem do zapytania ofertowego, jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż w przypadku nie dostarczenia w terminie wymaganego zabezpieczenia umowa z Wykonawcą zostanie rozwiązana.

B. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

Zgodnie z pełnym opisem zapytania w załączeniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

A. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności muszą spełniać poniższe warunki:
a) W terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym Wykonawca musi dostarczyć zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy w kwocie nie mniejszej niż wartość Zamówienia przedstawiona w ofertcie Wykonawcy i w formie Aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 kpc;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie zgodnie
z załącznikiem do zapytania ofertowego, jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż w przypadku nie dostarczenia w terminie wymaganego zabezpieczenia umowa z Wykonawcą zostanie rozwiązana.

B. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

Zgodnie z pełnym opisem zapytania w załączeniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

A. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności muszą spełniać poniższe warunki:
a) W terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym Wykonawca musi dostarczyć zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy w kwocie nie mniejszej niż wartość Zamówienia przedstawiona w ofertcie Wykonawcy i w formie Aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 kpc;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie zgodnie
z załącznikiem do zapytania ofertowego, jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż w przypadku nie dostarczenia w terminie wymaganego zabezpieczenia umowa z Wykonawcą zostanie rozwiązana.

B. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

Zgodnie z pełnym opisem zapytania w załączeniu.

Dodatkowe warunki

A. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności muszą spełniać poniższe warunki:
a) W terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym Wykonawca musi dostarczyć zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy w kwocie nie mniejszej niż wartość Zamówienia przedstawiona w ofertcie Wykonawcy i w formie Aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 kpc;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie zgodnie
z załącznikiem do zapytania ofertowego, jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż w przypadku nie dostarczenia w terminie wymaganego zabezpieczenia umowa z Wykonawcą zostanie rozwiązana.

B. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

Zgodnie z pełnym opisem zapytania w załączeniu.

Warunki zmiany umowy

1) Po przeprowadzeniu postępowania Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Zapytania Ofertowego. W przypadku, gdy wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą e-mailową wraz z informacją o wynikach postępowania.
2) Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w zawartej z Wykonawca umowie o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym przedmiotem zamówienia. W takim wypadku nie będzie konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.
3) Zamawiający dopuszcza zmiany warunków umowy zawartej z Wykonawcą dotyczące w szczególnie uzasadnionych sytuacjach, w przypadku wystąpienia okoliczności związanych ze zmianą założeń projektu w ramach którego realizowane jest zamówienie, co Wykonawca będzie zobowiązany wykazać.
4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany terminu realizacji zamówienia.
5) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę.
Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
Zgodnie z pełnym opisem zapytania w załączeniu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta powinna zawierać:
1) Wypełniony formularz oferty (według wzoru stanowiącego załącznik);
2) Oświadczenie o przedłożeniu zabezpieczenie prawidłowej realizacji Zamówienia (według wzoru stanowiącego załącznik);
3) Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (według wzoru stanowiącego załącznik).

Zgodnie z pełnym opisem zapytania w załączeniu.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w zawartej z Wykonawca umowie o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym przedmiotem zamówienia. W takim wypadku nie będzie konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.

Zgodnie z pełnym opisem zapytania w załączeniu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Zamawiający oceni i porówna jedynie te kompletne oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego;
2) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
Cena usługi* [C] 50% 50 pkt
Termin realizacji [T] 50% 50 pkt

* Cena brutto to cena jaką zamawiający będzie zobowiązany ponieść w związku z realizacją niniejszej usługi.

Zasady oceny kryterium "Cena usługi" [C].

Będzie brana pod uwagę średnia cena za 1 godz. usługi księgowej. Oferta najtańsza, niepodlegająca odrzuceniu, otrzyma 50 pkt., oferty droższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów. Punkty za kryterium cena będą obliczone wg poniższego wzoru:

Najniższa cena brutto spośród badanych ofert
C = -------------------------------------------------------------- x 50 pkt
Cena brutto badanej oferty

gdzie:

C - ilość punktów w kryterium „cena”
1 pkt.= 1%Zasady oceny kryterium " Termin realizacji” [T]:
Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do długości terminu realizacji zamówienia zastrzegając, iż najkrótszy termin realizacji zamówienia wynosi 6 miesięcy. Termin realizacji krótszy niż 6 miesięcy będzie uznany za nierealny, a co za tym idzie ilość punktów za spełnienie rozpatrywanego kryterium nie wzrośnie.

a) od 6 do 7 miesięcy – 50 punktów,
b) od 8 do 12 miesięcy – 20 punktów,
c) od 13 do 15 miesięcy – 10 punktów,
d) ponad 15 miesięcy – 0 punktów,

Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę.

3) Ostateczna ocena punktowa oferty:
a) Ocena punktowa oferty "i" będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku.
b) Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie.
c) Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów według wzoru:
∑ pkt = C + T
gdzie:
∑ pkt - suma punktów uzyskana przez ofertę,
C - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”,
T - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Termin realizacji”
Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
d) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych podkryteriach otrzyma największą liczbę punktów.
e) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z ceną niższą.
f) Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z dwoma Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej, w szczególności jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi Oferentami negocjacje. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji.

W przypadku niewybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.

Zgodnie z pełnym opisem zapytania w załączeniu.

Wykluczenia

Zgodnie z pełnym opisem zapytania w załączeniu.

Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA NAUKA DLA ŚRODOWISKA

Adres

Racławicka 15-17

75-620 Koszalin

zachodniopomorskie , Koszalin

Numer telefonu

533 335 443

Fax

94 347 82 05

NIP

6692337315

Tytuł projektu

Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych

Numer projektu

RPZP.07.06.00-32-K006/17-00

Inne źródła finansowania

Projekt „Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych” współfinansowanego przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020)”.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa Wykonawcy: RevoApp Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy: ul. Różana 3, 75-212 Koszalin
Cena ofertowa: 448.000,00 zł brutto
Liczba wyświetleń: 253