Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 4/2018

Data publikacji: 12.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-06-2018

Numer ogłoszenia

1103879

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Informacja o zmianie z dnia 22.05.2018 r.

Zmieniony zostaje termin składania ofert.

W związku z pytaniami potencjalnych Wykonawców dotyczącymi możliwości przedłużenia terminu składania ofert, z uwagi na złożoność projektu i dużą liczbę pytań do dokumentacji projektowej oraz konieczności uwzględnienia ich odpowiedzi w ofercie, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 11.06.2018 r. do godziny 12:00.

W związku z wydłużeniem terminu składania ofert Zamawiający przesuwa proporcjonalnie o dwa tygodnie termin realizacji przedmiotu umowy oraz terminy realizacji poszczególnych kamieni milowych.
Zmiany zostały wprowadzone w:
- treści Zapytania ofertowego nr 4/2018;
- Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego: Formularz ofertowy;
- Załączniku nr 3: Wzór umowy o Generalne Wykonawstwo wraz z załącznikami.
Z uwagi na ograniczony limit dla zamieszczanych załączników do ogłoszenia Zamawiający opublikował na bazie konkurencyjności tylko aktualny Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego tj. wzór umowy o GW, obowiązujący od dnia 22.05.2018 r. (poprzednie wersje wzoru umowy zamieszczone są pod adresem: https://ftp-waw.asseco.pl).
Wprowadzone do treści Zapytania ofertowego w dniu 22.05.2018 r. zmiany zostały wyróżnione poprzez podkreślenie treści oraz dodatkowo zostały zamieszczone w wykazie zmian na końcu dokumentu, natomiast zmiany wprowadzone w dniu 22.05.2018 r do treści wzoru umowy o Generalne Wykonawstwo. zostały wyróżnione poprzez podkreślenie oraz pogrubienie treści.


Informacja o zmianie z dnia 18.05.2018 r.

W związku z pytaniami do wzoru umowy o Generalne Wykonawstwo (GW) Zamawiający dokonał zmian we wzorze umowy w §2 ust. 11, w §11 ust. 8 oraz dodał w § 16 ust 1 lit i).
Ponadto Zamawiający poprawił oczywiste pomyłki pisarskie oraz w odwołaniach do numerów ustępów w następujących miejscach:
• § 4 ust. 7 i ust 8;
• § 6 ust 1; ust 2 i ust 7;
• § 11 ust.10 lit b) oraz ust 12;
• § 12 ust 7 lit h);
• § 14 ust 6 lit a) iii.;
• § 16 ust 1 lit h);
• § 17 ust 3;
• § 18 ust 4 i ust 6 lit b);
• § 20 ust 1.
Z uwagi na ograniczony limit dla zamieszczanych załączników do ogłoszenia Zamawiający opublikował na bazie konkurencyjności tylko aktualny Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego tj. wzór umowy o GW, obowiązujący od dnia 18.05.2018 r. (poprzednie wersje wzoru umowy zamieszczone są pod adresem: https://ftp-waw.asseco.pl.
Wprowadzone do treści wzoru umowy o GW w dniu 18.05.2018 r. zmiany zostały wyróżnione poprzez podkreślenie oraz pogrubienie treści.

Ponadto w związku z pytaniami do załącznika nr 2 - Wykaz dokumentacji projektowej (rysunki i opisy techniczne) Zamawiający doprecyzował zapisy w/w załącznika w dziale Opisu Przedmiotu Zamówienia Pierwsze Wyposażenie oraz w dziale Wyłączenia Opisu Przedmiotu Zamówienia Pierwsze Wyposażenie zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4 opublikowane w dniu 18.05.2018 r.
Zaktualizowany załącznik nr 2 - Wykaz dokumentacji projektowej (rysunki i opisy techniczne) został dodany poprzez protokół udostępniania plików FTP pod adresem: https://ftp-waw.asseco.pl.


Informacja o zmianie z dnia 30.04.2018 r.

Zmieniony zostaje termin składania ofert.

W związku z pytaniami potencjalnych Wykonawców odnośnie możliwości przedłużenia terminu składania ofert, z uwagi na dużą liczbę pytań do dokumentacji projektowej i konieczność uwzględnienia ich odpowiedzi w ofercie, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 28.05.2018 r. do godziny 12:00.
W związku z wydłużeniem terminu składania ofert Zamawiający przesuwa proporcjonalnie o dwa tygodnie termin realizacji przedmiotu umowy oraz terminy realizacji poszczególnych kamieni milowych.
W wyniku dokonanej w/w zmiany zaktualizowana została treść Zapytania ofertowego, Formularza ofertowego oraz wzoru umowy o Generalne Wykonawstwo.
Wprowadzone do treści Zapytania ofertowego w dniu 30.04.2018 r. zmiany wyróżnione zostały poprzez podkreślenie treści oraz dodatkowo zostały zamieszczone w wykazie zmian na końcu dokumentu.

Ponadto w związku z pytaniami do wzoru umowy o Generalne Wykonawstwo Zamawiający dokonał zmian we wzorze umowy w paragrafie 8 ust. 24 oraz w paragrafie 22 poprzez dodanie ust. 7.
Z uwagi na ograniczony limit dla zamieszczanych załączników do ogłoszenia wynoszący 20 MB Zamawiający przeniósł Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego tj. wzór umowy obowiązujący do dnia 29.04.2018 r. pod adres: https://ftp-waw.asseco.pl.


Informacja o zmianie z dnia 20.04.2018 r.

Informujemy, że w dniu 20.04.2018 r. Zamawiający dokonał zmiany w treści Zapytania ofertowego nr 4/2018 w zakresie Rozdziału nr XII. Miejsce, termin i forma składania ofert oraz Rozdziału nr XIII. Proces otwarcia, oceny i wyboru ofert.
Doprecyzowane zostały zapisy dotyczące godzin składania ofert, procesu otwierania ofert oraz oceny formalnej ofert złożonych na etapie negocjacji.
Wprowadzone do treści Zapytania ofertowego zmiany zostały wyróżnione poprzez podkreślenie treści oraz dodatkowo zostały zamieszczone w wykazie zmian na końcu dokumentu.
Termin składania ofert nie uległ zmianie.


Informacja o zmianie 13.04.2018 r.

Informujemy, że Zamawiający dokonał zmiany Załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego „Wzór umowy o Generalne Wykonastwo” w zakresie kompletności załączników.

Załączony w dniu 13.04.2018 r. Załącznik nr 3 „Wzór umowy o Generalne Wykonastwo” zawiera w pełni zeskanowane wzory załączników do umowy. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia określone w umowie opublikowanej w dniu 12.04.2018 r. nie uległy zmianie.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w terminie do dnia 11.06.2018 r. do godz. 12:00 w formie pisemnej na Formularzu ofertowym wraz z załącznikami na adres: Asseco Poland S.A., ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów.
2.Oferty można składać osobiście, listownie lub za pośrednictwem poczty kurierskiej z terminem dostarczenia w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a w dniu otwarcia ofert do godziny 12.00. Oferty złożone w inny sposób, w tym drogą elektroniczną, zostaną odrzucone.
3. Oferta musi zostać złożona w j. pol., na obowiązujących wzorach dokumentów. Oferty złożone w innej formie zostaną odrzucone.
4. Oferta powinna uwzględniać pełny zakres przedmiotu zamówienia określony w Zapytaniu ofertowym oraz uwzględniać wszystkie koszty związane z jego realizacją.
5. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie lub przesyłce oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy składającego ofertę, nazwą i adresem Zamawiającego (Asseco Poland S.A, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów) wraz z dopiskiem: „Odpowiedź na Zapytanie ofertowe nr 4/2018. Nie otwierać do dnia 11.06.2018 r. do godz. 12:15”.
6. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty powinny być zszyte lub trwale połączone w jedną całość inną techniką.
7. Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty wskazane w Zapytaniu ofertowym, według kolejności załączników wskazanych w Formularzu ofertowym. W przypadku nieobowiązywania Wykonawcy do złożenia któregoś z załączników, zobowiązany jest on do załączenia arkusza (kartki) z nr zał. i informacją „Nie dotyczy”.
8. Za datę złożenia oferty uznaje się datę jej wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty, które spłyną po terminie wyznaczonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
9. Każdy Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i/lub częściowych. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty i/lub oferty częściowej i/lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich złożonych ofert.
10. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub kopii pośw. za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictw wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób to dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
11. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione, poświadczoną przez upoważnione do reprezentacji Wykonawcy osoby.
12. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert.
13. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak w pkt 5 oraz dodatkowo zawierać oznaczenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.
14. Wykonawca jest związany ofertą 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Dok. projektowa w wersji elekt. będzie udostępniona przez Zamawiającego poprzez protokół udostępniania plików FTP: ftp-waw.asseco.pl. Po otrzymaniu „Oświadczenia o zachowaniu poufności” Zamawiający przekaże Wykonawcy na adres e-mail wskazany w ośw. indywidualny login i hasło umożliwiające dostęp do dokumentacji

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Oferty_Projekty_Dofinansowane@asseco.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Grzegorz Warzocha - Dyrektor Biura Projektów Unijnych

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 17 888 5703

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku biurowego wraz z uzbrojeniem terenu, budowa łącznika z istniejącym budynkiem, budowa budynku gospodarczego, przebudowa budynku istniejącego, wraz z instalacjami: wodną, klimatyzacyjną, gazową, wentylacyjną, klimatyzacyjną, elektryczną i teletechniczną wraz z uzbrojeniem terenu, w tym: utwardzonymi miejscami postojowymi, wewnętrzną komunikacją obsługującą, przyłączem wodociągowym, przyłączem kanalizacji sanitarnej, przyłączem kanalizacji deszczowej wewnętrznej, rowów, podlicznikowej instalacji gazowej, trasą kablowych linii NN, trasami kanalizacji teletechnicznej – instalacją, lokalizacją słupów oświetleniowych i monitoringu, lokalizacją przebudowywanego słupa istniejącej linii niskiego napięcia, likwidacją urządzeń kolidujących z inwestycją na działkach Nr 362,367,363/1,363/2,365 obr. 218 położonych w Rzeszowie przy ul. Olchowej, budowa przyłącza napowietrzno-kablowego sn15kV dla zasilania projektowanego budynku biurowego wraz z uzbrojeniem terenu, pierwszym wyposażeniem i uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: Rzeszów Miejscowość: Rzeszów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie Centrum B+R w celu opracowywania autorskich technologii i produktów przez pierwszą, międzynarodową Grupę Kapitałową z polskim kapitałem, działającą w sektorze ICT” realizowanego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku biurowego wraz z uzbrojeniem terenu, budowa łącznika z istniejącym budynkiem, budowa budynku gospodarczego, przebudowa budynku istniejącego, wraz z instalacjami: wodną, klimatyzacyjną, gazową, wentylacyjną, klimatyzacyjną, elektryczną i teletechniczną wraz z uzbrojeniem terenu, w tym: utwardzonymi miejscami postojowymi, wewnętrzną komunikacją obsługującą, przyłączem wodociągowym, przyłączem kanalizacji sanitarnej, przyłączem kanalizacji deszczowej wewnętrznej, rowów, podlicznikowej instalacji gazowej, trasą kablowych linii NN, trasami kanalizacji teletechnicznej – instalacją, lokalizacją słupów oświetleniowych i monitoringu, lokalizacją przebudowywanego słupa istniejącej linii niskiego napięcia, likwidacją urządzeń kolidujących z inwestycją na działkach Nr 362,367,363/1,363/2,365 obr. 218 położonych w Rzeszowie przy ul. Olchowej, budowa przyłącza napowietrzno-kablowego sn15kV dla zasilania projektowanego budynku biurowego wraz z uzbrojeniem terenu, pierwszym wyposażeniem i uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.

Podstawowe parametry budynku głównego wraz z łącznikiem oraz budynku gospodarczego:

Budynek główny wraz z łącznikiem:
- ilość kondygnacji - 6 kondygnacji nadziemnych,
- powierzchnia całkowita - 9807,80 m2
- kubatura - 42509,33 m3
Budynek gospodarczy:
- powierzchnia całkowita - 131,29 m2
- kubatura - 438,51 m3

Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z:
1) Wzorem Umowy o Generalne Wykonawstwo – Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego;
2) Treścią Zapytania ofertowego;
3) Dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 6 i 7 do Zapytania ofertowego (załącznik nr 2 i 4 do wzoru umowy o Generalne Wykonawstwo);
4) Szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącą załącznik nr 8 do Zapytania ofertowego (załącznik nr 5 do wzoru umowy o Generalne Wykonawstwo).

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45100000-8
Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45300000-0
Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
31000000-6
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
32000000-3
Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny;
39000000-2
Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące.

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Rozpoczęcie wykonania przedmiotu zamówienia: 13.08.2018 r.
2. Zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia (z uzyskaniem przez Generalnego Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie): 28.10.2020 r.
3. Daty realizacji Kamieni Milowych:

1) Kamień Milowy I (stan 0):
data rozpoczęcia 17.09.2018 r.;
data zakończenia 13.12.2018 r;

2) Kamień Milowy II (stan surowy otwarty):
data rozpoczęcia 20.10.2018 r.;
data zakończenia 06.12.2019 r.;

3) Kamień Milowy III (stan wykończeniowy wewnętrzny:
data rozpoczęcia 24.10.2019 r.;
data zakończenia 28.09.2020 r.;

4) Kamień Milowy IV (stan wykończeniowy zewnętrzny):
data rozpoczęcia 15.09.2019 r.;
data zakończenia 01.06.2020 r.;

5) Kamień Milowy V (instalacje i urządzenia techniczne):
data rozpoczęcia 03.10.2018 r.;
data zakończenia 17.09.2020 r.;

6) Kamień Milowy VI (zagospodarowanie):
data rozpoczęcia z dniem przekazania terenu budowy;
data zakończenia 25.08.2020 r.;

7) Kamień Milowy VII (pierwsze wyposażenie):
data rozpoczęcia 29.08.2020 r.;
data zakończenia 28.09.2020 r..

Dodatkowe informacje w zakresie wyodrębnionych kamieni milowych zostały opisane przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym nr 4/2018 w Rozdziale V. „Termin i miejsce realizacji zamówienia”.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa specjalnych warunków w tym zakresie, poza narzuconymi wymogami prawnymi.

Wiedza i doświadczenie

Do udziału w postępowaniu dopuszcza się Wykonawców, którzy:

a) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia tj. dysponują co najmniej:
- jedną osobą, którą skierują do realizacji przedmiotowej Inwestycji na funkcję kierownika budowy, który:
• posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej bez ograniczeń. Zamawiający dopuszcza osoby posiadające uprawnienia budowlane zgodne z wymogami określonymi przepisami prawa w kraju, w którym ta osoba uzyskała uprawnienia;
• posiada aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa;
• posiada co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie w kierowaniu budową/rozbudową/przebudową, w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom, w tym doświadczenie przy budowie budynków w kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII zgodnie z kategoriami określonymi w załączniku do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
- jedną osobą, którą skierują do realizacji przedmiotowej Inwestycji na funkcję kierownika robót sanitarnych, który:
• posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Zamawiający dopuszcza osoby posiadające uprawnienia budowlane zgodne z wymogami określonymi przepisami prawa w kraju, w którym ta osoba uzyskała uprawnienia;
• posiada aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa;
• posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych.
- jedną osobą, którą skierują do realizacji przedmiotowej Inwestycji na funkcję kierownika robót elektrycznych, który:
• posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych. Zamawiający dopuszcza osoby posiadające uprawnienia budowlane zgodne z wymogami określonymi przepisami prawa w kraju, w którym ta osoba uzyskała uprawnienia;
• posiada aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa;
• posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych.

Potencjał techniczny

Do udziału w postępowaniu będą dopuszczeni Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej poprzez wykazanie, że w okresie ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie samodzielnie lub przy współudziale podwykonawców, co najmniej dwie inwestycje w zakresie budowy budynków w jednej lub kilku wskazanych poniżej kategoriach. W kategorii IX, XI, XII, XIV,XVI, XVII o powierzchni całkowitej każdego z wybudowanych budynków nie mniejszej niż 5 tys. m2 lub w kategorii XIII o powierzchni całkowitej każdego z wybudowanych budynków nie mniejszej niż 7,5 tys. m2, zgodnie z kategoriami określonymi w załączniku do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Do udziału w postępowaniu będą dopuszczeni Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1) Nie podlegają wykluczeniu zgodnie z Rozdziałem VII ust. 2 Zapytania Ofertowego.
2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
3) Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.
4) Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, poprzez wykazanie że:

a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia;
b) w ostatnich 2 latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, uzyskali całkowity przychód netto w wysokości nie mniejszej niż 40 mln zł średniorocznie (w przypadku, jeżeli obroty są wyrażone w walucie obcej – wyrażoną w złotych wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia ostatniego roku obrotowego);
c) posiadają aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zapytania ofertowego na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 10 mln zł (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100).

Dodatkowe warunki

1. Każdy Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i/lub częściowych. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty i/lub oferty częściowej i/lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich złożonych ofert.
2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych), wniesionym przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert. Dodatkowe informacje w zakresie wadium zostały opisane przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym nr 4/2018 w Rozdziale XV. „Wadium”.
3. Do zawarcia umowy wymagane jest wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji należytego wykonania przedmiotu umowy zawarte są w § 14 wzoru umowy o Generalne Wykonawstwo stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Szczegółowe informacje w zakresie zmiany warunków umowy zostały opisane przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym nr 4/2018 w Rozdziale XIV. „Warunki zmiany umowy”.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy wraz z załącznikami:

1. Załącznik nr 1 Dokument rejestrowy Wykonawcy;
2. Załącznik nr 2: Dowód wniesienia wadium;
3. Załącznik nr 3: Parafowany przez Wykonawcę wzór umowy o Generalne Wykonawstwo wraz z załącznikami;
4. Załącznik nr 4 (Załącznik Nr 1.1. we wzorze umowy o Generalne Wykonawstwo):
Oferta wykonawcy w wersji wydrukowanej – kosztorys ofertowy (według zał. nr 4 do Zapytania ofertowego)
5. Załącznik nr 5 (Załącznik Nr 1.2 we wzorze umowy o Generalne Wykonawstwo):
Oferta wykonawcy w wersji edytowalnej Excel – tabela ofertowa (według zał. nr 4 do Zapytania ofertowego)
6. Załącznik nr 6 (Załącznik Nr 1.3 we wzorze umowy o Generalne Wykonawstwo):
Oferta wykonawcy w wersji edytowalnej programu do kosztorysowania (plik źródłowy oraz otwarty format xml);
7. Załącznik nr 7: Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
8. Załącznik nr 8: Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
9. Załącznik nr 9: Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
10. Załącznik nr 10: Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku równoważności materiałów, urządzeń, elementów wyposażenia itp. innych (równoważnych) niż przyjęte w Zapytaniu ofertowym (jeśli dotyczy);
11. Załącznik nr 11: Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
12. Załącznik nr 12: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
13. Załącznik nr 13: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
14. Załącznik nr 14: Wykaz osób uczestniczących w zamówieniu;
15. Załącznik nr 15: Wybrane dane finansowe Wykonawcy;
16. Załącznik nr 16: Oświadczenie Wykonawcy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia;
17. Załącznik nr 17: Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym;
18. Załącznik nr 18: Arkusz dostawcy - proces kwalifikacji;
19. Załącznik nr 19: Pełnomocnictwo lub inne dokumenty wykazujące uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy jeśli uprawnienie to nie wynika z dokumentu rejestrowego (jeśli dotyczy).

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia Wykonawcy, w okresie do 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dodatkowych, zamiennych bądź uzupełniających robót budowlanych lub usług, których wartość nie będzie przekraczać 50% wartości pierwotnie określonego zamówienia podstawowego nieobjętych przedmiotem umowy , o ile są niezbędne i nie zmieniają charakteru umowy, a konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.
Sposób wyceny ewentualnych robót budowalnych dodatkowych, zamiennych bądź uzupełniających szczegółowo określa załącznik nr 19 oraz załącznik nr 20 do wzoru Umowy o Generalne Wykonawstwo.
Dodatkowe informacje w zakresie udzielania przez Zamawiającego zamówień uzupełniających zostały opisane w Zapytaniu ofertowym nr 4/2018 w Rozdziale XIV. „Warunki zmiany umowy”.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający oceni oferty według następującego kryterium:
- Cena netto za realizację przedmiotu zamówienia (w zł): waga 100%

Dodatkowe informacje na temat kryteriów oceny ofert i sposobu przyznania punktacji zawarte zostały przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym nr 4/2018 w Rozdziale IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga) wraz z opisem sposobu przyznawania punktacji, w Rozdziale XI. Opis sposobu przygotowania ofert oraz w Rozdziale XIII. Proces otwarcia, oceny i wyboru ofert.

Wykluczenia

Z postepowania wyklucza się następujących Wykonawców:

1) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 roku poz. 1137 z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 ze zm.);
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
c) skarbowe;
2) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1 niniejszego ustępu;
3) Wykonawcę, który zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
4) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje, lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
5) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług brała udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
10) Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791);
11) Wykonawcę który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
12) Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji;
c) pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Dodatkowe informacje w zakresie wykluczeń z udziału w postępowaniu zostały opisane przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym nr 4/2018 w Rozdziale VII. Warunki udziału w postępowaniu ust. 2.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ASSECO POLAND S.A.

Adres

Olchowa 14

35-322 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu

+48 17 8885703

NIP

5220003782

Tytuł projektu

Utworzenie Centrum B+R w celu opracowywania autorskich technologii i produktów przez pierwszą, międzynarodową Grupę Kapitałową z polskim kapitałem, działającą w sektorze ICT.

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0437/16-01

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach Zapytania ofertowego nr 4/2018 jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:
BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów.

Data wpłynięcia oferty: 11.06.2018, godz. 11:33.

Cena netto oferty: 45 945 087,35 zł.
Liczba wyświetleń: 3779