Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,00 kW wraz z systemem monitorująco-zarządzającym w przedsiębiorstwie BRENAL Sp. z o.o.

Data publikacji: 17.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-05-2018

Numer ogłoszenia

1103800

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty przygotowane zgodnie z opisem należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2018 r. w formie elektronicznej na wskazany poniżej adres e-mail lub w formie papierowej osobiście/ pocztą/ za pośrednictwem kuriera w siedzibie Zamawiającego:

BRENAL Sp. z o.o.
Krupiec 77, 22-302 Siennica Nadolna

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta dotrze do siedziby Zamawiającego lub na jego skrzynkę mailową w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.

Zaleca się, aby oferta składana drogą elektroniczną miała postać jednego pliku w formacie pdf lub innym nieedytowalnym. Dopuszcza się kompresję pliku do formatu zip, rar lub podobnego.

Oferta i wszystkie dołączone do niej dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Oferenta, ujawnione we właściwym rejestrze lub posiadające odpowiednie pełnomocnictwo szczegółowe lub rodzajowe, które należy dołączyć do oferty.

Koperta zawierająca ofertę powinna być opatrzona nazwą i adresem Oferenta. Ponadto na kopercie/ w tytule e-maila należy wpisać:

"Oferta na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW wraz z systemem monitorująco-zarządzającym dla BRENAL Sp. z o.o."

Pozostałe informacje dla Oferentów:

• Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowym i wariantowych.

• Cena oferty musi uwzględniać całość kosztów niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia, w tym podatek VAT.

• Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób upoważnionych do występowania w imieniu Oferenta.

• Oczywiste omyłki w tekście oferty zostaną poprawione przez Zamawiającego, o czym Oferent zostanie niezwłocznie poinformowany.

• Zmiany, poprawki i uzupełnienia w ofercie muszą być podpisane przez osoby uprawnione (wskazane we właściwym rejestrze jako uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta) lub osoby posiadające właściwe pełnomocnictwa szczególne lub rodzajowe.

• Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być podpisane przez osoby uprawnione (wskazane we właściwym rejestrze jako uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta) lub osoby posiadające właściwe pełnomocnictwa szczególne lub rodzajowe. Do powiadomienia o wycofaniu oferty należy załączyć dokument rejestrowy pobrany z ogólnodostępnej bazy internetowej Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), lub stosowne pełnomocnictwo szczególne lub rodzajowe.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

brenal@brenal.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Janusz Spierzak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 82 577 03 29

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy czynnej 40,00 kW w ramach projektu pt. „Działanie 4.2 - Fotowoltaika” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 - Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.2. Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, do czasu zawarcia umowy. Z tytułu unieważnienia postępowania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

Zakres prac:

1) Wykonanie ekspertyzy wytrzymałości dachu, na którym zabudowana zostanie instalacja PV.

2) Dobór, dostawa i montaż infrastruktury technicznej głównej i towarzyszącej, tzn. paneli PV, inwerterów, systemu TIK, liczników etc.

3) Dobór i dostawa konstrukcji stalowo-aluminiowych do montażu paneli na dachu budynku.

4) Wykonanie robót budowlanych: montażowych, instalacyjnych i ogólnobudowlanych zgodnie z wymogami Zamawiającego.

5) Budowa połączeń kablowych pomiędzy panelami.

6) Instalacja ochrony uziemiającej i przeciwprzepięciowej zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

7) Montaż na konstrukcji wsporczej instalacji.

8) Budowa przyłącza nN (wewnętrznej kablowej linii zasilającej na trasie rozdzielnia nN PV – złącze kablowe).

9) Dostawa i montaż systemu monitoringu i zarządzania pracą instalacji.

10) Przyłączenie instalacji do wewnętrznych instalacji elektrycznych.

11) Dokonanie rozruchu instalacji.

12) Opracowanie instrukcji obsługi instalacji i przeszkolenie personelu Zamawiającego.

Nieprzekraczalny termin realizacji przedmiotu zamówienia: 31.08.2019 r.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: krasnostawski Miejscowość: Krupiec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja projektu pt. „Działanie 4.2 - Fotowoltaika” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 - Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.2. Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach (numer naboru RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/17).

Celem projektu jest:

• zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych;

• tworzenie konkurencyjnego rynku energii odnawialnej;

• poprawa spójności wewnętrznej regionu, osiągnięta w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju;

• zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych lokalnej gospodarki;

• dywersyfikacja dostaw energii oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy czynnej 40,00 kW posadowionej na dachu. Prace budowlane obejmą:

• montaż systemowej konstrukcji wsporczej przeznaczonej pod panele PV - 1 kpl.;
• montaż modułów fotowoltaicznych (152 szt.) - 1 kpl.;
• montaż inwerterów (2 szt.) - 1 kpl.;
• wykonanie okablowania DC - 1 kpl.;
• wykonanie okablowania AC - 1 kpl.;
• montaż systemu monitoringu pracy instalacji i zarządzania produkcją energii (TIK) - 1 kpl.;
• instalację rozdzielnicy CD;
• instalację rozdzielnicy AC;
• wykonanie instalacji uziemiającej/ odgromowej.

Minimalne oczekiwane rezultaty:

• energia wyprodukowana przez system PV: min. 44,92 MWhe/ rok;
• spec. uzysk roczny: min. 1.019,13 kWh/kWp;
• stosunek wydajności (PR): min. 85%;
• emisja CO₂, której udało się uniknąć: min. 14,92601 kg/ rok

Parametry panelu PV:

• moduły fotowoltaiczne monokrystaliczne o mocy min. 290 Wp;
• min. 60 ogniw, min. 3 diody bypass;
• min. 5 bussbar w ogniwie;
• waga maks. 19 kg;
• współczynnik skuteczności modułu: min. 17,8%;
• klasa stosowania: A;
• współczynnik wypełnienia modułu: FF ≥ 0,775;
• stopień ochrony: min. IP67.

Gwarancja producenta na produkt musi obejmować wszystkie ewentualne wady ukryte i wynosić min. 10 lat; liniowa gwarancja stałej mocy: min. 25 lat; w pierwszym roku zachowanie min. 97,5% mocy, a po 25 latach min. 80,7% mocy. Panel PV powinien posiadać certyfikat lub dokument z akredytowanej jednostki laboratoryjnej potwierdzające pozytywny wynik testów modułów zgodnie z normą IEC 61215 i IEC 61730 oraz testów odporności modułów na obciążenie min. 6.000 Pa.

Parametry inwertera:

• topologia beztransformatorowa trójfazowa;
• moc znamionowa: dostosowana do mocy czynnej instalacji PV;
• stopień ochrony: min. IP65;
• min. 10 lat gwarancji;
• wbudowane zabezpieczenie odcinające napięcie przy braku obecności sieci zasilającej;
• możliwość komunikacji przez media przewodowe lub bezprzewodowe, zintegrowany serwer www.

Parametry konstrukcji wsporczej:

• konstrukcja mocująca moduły do dachu istniejącego budynku o wysokiej wytrzymałości, wykonana z aluminium i stali nierdzewnej; wymagany minimalny okres gwarancji na montaż: 5 lat; wymagany minimalny okres gwarancji na konstrukcję (na występowanie wad ukrytych) - 10 lat.

Parametry TIK:

• niezależny inteligentny system monitorowania i zarządzania on-line instalacją fotowoltaiczną, wyposażony w moduł komunikacyjny ;
• analiza pracy systemu PV, która poprzez dedykowany program lub stronę www dostarcza informacji nt.: ilości wyprodukowanej energii w danym okresie, danych historycznych dotyczących produkcji energii, wykrytych wad i usterek o elektrycznych parametrów pracy systemu;
• dynamiczne zarządzanie uzyskami – w razie potrzeby możliwość redukcji mocy połączonych inwerterów;
• synchronizacja energii dostarczanej do sieci energetycznej budynku poprzez sterowanie energią oraz redukcję mocy czynnej i biernej w systemie inwerterów.

Parametry okablowania DC:

• przekrój min. 1 x 6 mm2, miedziane, dedykowane do instalacji fotowoltaicznych;
• giętkość żyły min. 5 klasa;
• izolacja do min. 1.000V DC
• materiał izolacji i powłoki zewnętrznej: guma bezhalogenowa nierozprzestrzeniająca płomienia, niewydzielająca dymu lub równoważny;
• odporność na UV i wodę: min. AD8;
• żywotność min. 30 lat.

Montaż instalacji:

Gwarancja wykonania udzielana przez Wykonawcę (gwarancja montażowa) – min. 5 lat. Odbioru przedmiotu zamówienia dokona upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. Z odbioru zostanie sporządzony protokół.

Kod CPV

09331200-0

Nazwa kodu CPV

Słoneczne moduły fotoelektryczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45 000 000-7 Roboty budowlane
09 332 000-5 Instalacje słoneczne
45 000 000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45 261 215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
45 310 000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45 311 200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45 315 500-3 Instalacje średniego napięcia
45 311 100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45 315 100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45 223 810-7 Konstrukcje gotowe
45 262 640-9 Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany nie później niż do dnia 31.08.2019 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia prac: 01.07.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu, tj. posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeśli przepisy nakładają taki obowiązek.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu, tj. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu podobnych prac. W celu udowodnienia spełnienia tego warunku Wykonawca musi wykazać w formie oświadczenia, że w okresie ostatnich 3 lat liczonych przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 3 podobne prace, zgodne co do rodzaju z przedmiotem zamówienia (przez podobne prace należy rozumieć zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie co najmniej 3 instalacji fotowoltaicznych o mocy co najmniej 40,0 kW każda).

Potencjał techniczny

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu, tj. dysponować stosownym potencjałem technicznym i organizacyjnym, zapewniającym poprawną realizację przedmiotu zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu, tj. dysponować osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, przez co należy rozumieć to, że montaż instalacji musi zostać dokonany przez uprawnionego instalatora, który zagwarantuje poprawność montażu oraz spełnienie wymogów dotyczących bezpieczeństwa pracy instalacji w obiekcie i sieci elektroenergetycznej. Przez uprawnionego instalatora rozumie się osobę posiadającą:

a) ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub

b) ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub

c) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferenci ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu, tj. muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej poprawną realizację przedmiotu zamówienia, a także nie zalegać z należnościami wobec Skarbu Państwa, tj. wobec Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Ponadto Oferenci ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą być objęci ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej, t.j. OC w zakresie działalności związanej z projektem; każdy Oferent powinien posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – OC Oferenta na kwotę nie mniejszą niż 300.000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych złotych). Oferent zobowiązuje się do utrzymania sumy gwarancyjnej polisy Odpowiedzialności Cywilnej na poziomie nie niższym niż 300.000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych złotych), przy czym ubezpieczenie musi odnosić się do całego okresu potencjalnej odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy względem Zamawiającego, związanej z projektem. Warunek uznany zostanie za spełniony wówczas, gdy Oferent wykaże się w dacie składania oferty posiadaniem ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – OC Oferenta na kwotę nie mniejszą niż 300.000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych złotych) oraz zobowiąże się w dacie składania oferty do utrzymania ważności ww. ubezpieczenia na poziomie nie niższym niż 300.000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych złotych) w całym okresie obejmującym okres potencjalnej odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy względem Zamawiających związanej z projektem.

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Oferent zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

• kopię ważnej polisy lub inny ważny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (OC Oferenta) na kwotę 300.000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych złotych);

• oświadczenie według załącznika nr 1 o utrzymywaniu sumy gwarancyjnej polisy, o której mowa powyżej w wysokości nie mniejszej niż 300.000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych złotych) w całym okresie obejmującym okres potencjalnej odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy względem Zamawiającego związanej z projektem.

W przypadku podania sumy ubezpieczenia w walucie innej niż PLN, kwota ta zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu danej waluty opublikowanego przez Narodowy Bank Polski w dniu otwarcia ofert.

Dodatkowe warunki

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione dodatkowe warunki udziału w postępowaniu:

1. Wymaga się, aby Oferent dołączył do oferty kartę katalogową oferowanego panelu PV, wystawioną przez producenta urządzenia, zawierającą informacje dotyczące parametrów urządzenia.

2. Okres ważności oferty (termin związania ofertą wobec Zamawiającego) – min. 60 dni.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:

1. zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający – mimo działania z należytą starannością – nie mógł przewidzieć;

2. zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego.

Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą, zmianą terminu realizacji zamówienia z powodu opóźnienia Wykonawcy lub z powodu opóźnień innych Wykonawców, przez których wykonanie zamówień jest warunkiem koniecznym dla realizacji niniejszego zamówienia oraz innych przyczyn, których Zamawiający nie mógł przewidzieć.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy z oświadczeniami.

2. Kopia ważnej polisy lub inny ważny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (OC Oferenta).

3. Karta katalogowa panelu PV.

4. Aktualne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, że Oferent nie posiada zaległości wobec Skarbu Państwa.

5. Aktualne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności.

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przewidziano następujące kryteria oceny ofert:

1) cena (przez cenę rozumie się łączną cenę netto dostawy, instalacji i uruchomienia) - 65%; kryterium to wyliczane będzie zgodnie z zależnością:

C = (C min / C of) * 65%, gdzie:

C – ilość punktów za łączną cenę netto badanej oferty;
C min – cena z oferty z najniższą ceną;
C of – cena z oferty ocenianej;

2) gwarancja na ogniwa fotowoltaiczne; minimum 10 lat, ale nie krócej niż gwarancja producenta na produkt – 15%; kryterium to wyliczane będzie zgodnie z zależnością:

G1 = (G1 of / G1 max) * 15%, gdzie:

G1 - ilość punktów za gwarancję badanej oferty;
G1 max - najdłuższy okres udzielonej gwarancji, wyrażony w miesiącach;
G1 of - okres gwarancji z oferty ocenianej, wyrażony w miesiącach.

Uwaga! Gwarancje przekraczające 30 lat do kryterium oceny zostaną zliczone jako gwarancje 30-letnie.

3) gwarancja na inwerter; minimum 10 lat, ale nie krócej niż gwarancja producenta na produkt – 10%; kryterium to wyliczane będzie zgodnie z zależnością:

G2 = (G2 of / G2 max) * 10%, gdzie:

G2 - ilość punktów za gwarancję badanej oferty;
G2 max - najdłuższy okres udzielonej gwarancji, wyrażony w miesiącach;
G2 of - okres gwarancji z oferty ocenianej, wyrażony w miesiącach.

Uwaga! Gwarancje przekraczające 25 lat do kryterium oceny zostaną zliczone jako gwarancje 25-letnie.

4) czas reakcji serwisowej (przez czas reakcji serwisowej rozumie się czas liczony w godzinach od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego usterki/ awarii przez ustalony kanał komunikacji do chwili przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania awarii) – 10%; kryterium to wyliczane będzie zgodnie z zależnością:

S = (S min / S of) * 10%, gdzie:

S – ilość punktów za czas reakcji badanej oferty;
S min – najkrótszy zaoferowany czas reakcji;
S of – czas reakcji z oferty badanej.


Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów przyznanych danej ofercie. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.

Wykluczenia

Z postępowania na wybór Wykonawcy wyklucza się Oferentów:

a) w stosunku do których otwarto procedurę likwidacyjną lub których upadłość ogłoszono;

b) którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

d) osoby prawne, których członków władz prawomocnie skazano za popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

e) którzy nie spełniają warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu lub w wyznaczonym terminie nie złożyli, nie uzupełnili lub nie wyjaśnili dokumentów potwierdzających spełnianie warunków.

Ponadto z postępowania Zamawiający wykluczy podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Na potwierdzenie braku przesłanek wykluczenia z postępowania, Oferent zobowiązany jest przedłożyć oświadczenia zawarte w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

BRENAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

22-302 Krupiec

lubelskie , krasnostawski

Numer telefonu

+48825770329

Fax

+48825770329

NIP

5641638041

Tytuł projektu

Działanie 4.2 - Fotowoltaika

Numer projektu

RPLU.04.02.00-06-0205/17-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Polska Grupa Energii Fotowoltaicznej Sp. z o.o., ul. Strzembosza 1/33, 20-153 Lublin, NIP: 9462647433
Data wpłynięcia oferty: 31.05.2018 r.
Cena oferty: 175.000,00 PLN + 23% VAT
Liczba wyświetleń: 604