Strona główna
Logo unii europejskiej

usługa: zorganizowanie udziału w charakterze wystawcy na 7 targach międzynarodowych i zorganizowanie 1 misji gospodarczej

Data publikacji: 11.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-04-2018

Numer ogłoszenia

1103550

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Ponownie załączono załączniki - 12.04.2018 g. 19:58

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę podpisaną i parafowaną przez upoważnionego przedstawiciela potencjalnego Wykonawcy prosimy dostarczyć:
1) na adres Zamawiającego:
GALACTIC Sp. z o.o.
ul. Al. Jana Pawła II 70/26, 00-175 Warszawa
lub
2) e-mail: galacticaero@gmail.com
oraz e-mail: darek.molenda@galacticaero.com
podając nazwę i numer postępowania, w terminie do dnia 19 kwietnia 2018 r. do godz. 24.00.
Oferta powinna zawierać: firmę oferenta, jego adres, NIP, a także w sposób wyraźny przedstawić cenę w złotych netto i brutto za wykonaną usługę.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Osoba upoważniona do udzielania wyjaśnień
Dariusz Molenda
Prezes Zarządu
Galactic Sp. z o.o.
e-mail: darek.molenda@galacticaero.com
Tel. (48) 661254414

Katarzyna Banaś
Specjalista ds.
Promocji i Wsparcia Sprzedaży
k.banas@galacticaero.com
Tel. (48) 537800569

Uwaga:
W przypadku dostarczenia oferty pocztą elektroniczną, powinien to być skan oryginału oferty podpisany i parafowany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

darek.molenda@galacticaero.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Banaś

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tel. (48) 537800569

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienia polega na realizacji następującej usługi:
1. Zorganizowanie udziału w charakterze wystawy w 7 targach międzynarodowych
a. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO - wrzesień 2018
b. AAPEX Las Vegas - październik 2018
c. International Aviation & Space Industries Exhibition of Iran, Teheran – grudzień 2018
d. Aeromart Montreal - kwiecień 2019
e. Automechanika Dubai, ZEA – maj 2019
f. Paris Air Show - czerwiec 2019
g. Farnborough International Air Show, Wielka Brytania – lipiec 2019

2. Zorganizowanie 1 misji gospodarczej do USA – listopad 2018

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu „Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstwa i usług Galactic Sp. z o.o. poprzez realizację zagranicznej kampanii promocyjnej w ramach branżowego rozwoju promocyjnego”, nr POIR.03.03.03-14-0083/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Galactic Sp. z o.o. poszukuje wykonawcy usługi zorganizowania udziału w charakterze wystawy w 7 targach międzynarodowych i zorganizowaniu 1 misji gospodarczej.

Przedmiot zamówienia

Zamówienia polega na realizacji następującej usługi:
1. Zorganizowanie udziału w charakterze wystawy w 7 targach międzynarodowych
a. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO - wrzesień 2018
b. AAPEX Las Vegas - październik 2018
c. International Aviation & Space Industries Exhibition of Iran, Teheran – grudzień 2018
d. Aeromart Montreal - kwiecień 2019
e. Automechanika Dubai, ZEA – maj 2019
f. Paris Air Show - czerwiec 2019
g. Farnborough International Air Show, Wielka Brytania – lipiec 2019

2. Zorganizowanie 1 misji gospodarczej do USA – listopad 2018
więcej w zapytaniu ofertowym

Kod CPV

63000000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany okres realizacji umowy:
20.04.2018-31.08.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

1. Doświadczenie w realizacji usług danego typu - zrealizowanie min. 3 usług o identycznym lub podobnym zakresie do przedmiotu niniejszego postępowania (dowód: wykaz usług z podaniem nazwy usługodawcy, przedmiotu usługi, daty realizacji i wartości usługi w cenach netto/brutto, dopuszcza się przedstawienie w wykazie osobno usług na organizację udziału w charakterze wystawcy i osobno na organizację misji gospodarczej)

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. Posiadanie odpowiedniego potencjału kadrowego – zapewnienie min. 1 osoby do obsługi realizacji usługi z biegłą znajomością języka angielskiego i min. 3-letnim doświadczeniem w promocji gospodarczej polskich firm za granicą (dowód: życiorys i oświadczenie wskazanej osoby o gotowości uczestnictwa w realizacji usługi; można przedstawić dokumenty kilku osób, ale każda z nich musi spełniać ww. warunki).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia (dowód: oświadczenie)

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach, gdy:
• nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmian prawa podatkowego, w szczególności stawek podatku. Zmiana regulacji określonych w zdaniu poprzednim musi wywierać bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi, nie może prowadzić do wydłużenia terminu obowiązywania umowy.
• nastąpi konieczność zmiany którejkolwiek z imprez targowych, która wynikać będzie ze stanowiska Instytucji Pośredniczącej. W takim wypadku zmieni się zakres przedmiotowy, cena i ewentualnie okres realizacji umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta na formularzu ofertowym zgodnym z treścią zapytania ofertowego - załącznik nr 1
2. Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej
3. Wykaz zrealizowanych usług identycznych / podobnych
4. Życiorys osoby (osób) przeznaczonej/ych do realizacji usługi
5. Oświadczenie wskazanej wyżej osoby (osób) o gotowości uczestnictwa w realizacji usługi
6. Dokumenty poświadczające jej przynależność do wskazanej grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym (ewentualnie)

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje składanie zamówień uzupełniających do wartości maks. 50% wartości zamówienia pierwotnego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty:

C - Cenę brutto realizacji całości zamówienia – waga 70%;
W – Wartość techniczna oferowanej usługi – waga 30%.

Liczba punktów za cenę łączną realizacji całości zamówienia
Przyznając liczbę punktów C za cenę realizacji całości zamówienia Zamawiający będzie posługiwał się wzorem:

C liczba punktów badanej oferty za cenę
NC najniższa cena brutto złożonej oferty
BC cena brutto badanej oferty

Liczba punktów za wartość techniczną/jakość oferowanej usługi
Przyznając liczbę punktów W za wartość techniczną oferowanej usługi Zamawiający będzie kierował się następującymi podkryteriami:
A. Jakość oferowanej usługi mierzona liczbą zrealizowanych usług o identycznym lub podobnym charakterze zrealizowanych na terenie państw objętych zamówieniem
Do 3 usług – 3 pkt
Od 4 do 6 usług – 5 pkt
Od 7 do 10 usług – 7 pkt
Pow. 10 usług – 10 pkt
B. Zapewnienie min. 1 osoby do realizacji usługi z min. 3–letnim doświadczeniem w pracy w biurze radcy handlowego w min. 1 państwie, którego usługa dotyczy, i/lub w bilateralnej izbie gospodarczo-handlowej skupiającej przedsiębiorców z Polski i min. 1 państwa, którego usługa dotyczy
TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
C. Zapewnienie min. 1 osoby do realizacji usługi z grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (klauzula społeczna), tj. z jednej z poniższych kategorii:
• osoby niepełnosprawne,
• kobiety samotnie wychowujące dzieci,
• ofiary patologii życia rodzinnego,
• starsze osoby samotne,
• osoby będące imigrantami oraz członkowie mniejszości narodowych
TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
Kwalifikacja do jednej z ww. grup odbywa się na podstawie dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę, w tym na podstawie życiorysu wskazanej osoby i dokumentów urzędowych, np. zaświadczeń, a także jej oświadczeń. Zamawiający zastrzega konieczność akceptacji przez siebie danej osoby do realizacji usługi, w przypadku jej braku Wykonawca jest zobowiązany do wskazania innej kwalifikującej się do ww. grup osoby.

Łączna liczba punktów
Przyznając łączną liczbę punktów Zamawiający będzie posługiwał się wzorem:

P = C * 70% + W

C liczba punktów uzyskana za cenę.
W łączna liczba punktów (suma) uzyskana za wartość techniczną/jakość.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów, w powyższych kryteriach.
Cena przedstawiona przez Wykonawcę oraz inne warunki wykonania zamówienia nie podlegają negocjacjom w trakcie oceny. Cena zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją zamówienia.
Zamawiający unieważnia niniejsze zapytanie, jeżeli:
a. Nie została złożona żadna ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu;
b. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
c. Zamawiający stwierdził zaistnienie istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć wcześniej, a których zaistnienie powoduje niemożność zawarcia prawidłowej umowy.

Wykluczenia

Wykonawca nie może być powiązany z zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GALACTIC SP. Z O.O.

Adres

al. Aleja Jana Pawła II 70/26

00-175 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

+48 661 254 414

Fax

+48 22 5608061

NIP

5252443596

Tytuł projektu

Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstwa i usług Galactic Sp. z o.o. poprzez realizację zagranicznej kampanii promocyjnej w ramach branżowego programu promocyjnego.

Numer projektu

POIR.03.03.03-14-0083/17-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Złożona została 1 oferta:
The Policy Bridge LLC, EIN: 82-1103154,1440 G Street NW, Washington DC 20005, USA
za cenę 517 098 zł.
Kwota przewyższa środki jakie Zamawiający przeznaczył na realizację usługi.
Liczba wyświetleń: 279