Strona główna
Logo unii europejskiej

Kampania outdoorowa realizowana na terenie województwa łódzkiego w dn. 15-31 maja 2018 r. (ZP.272.10.9.2018)

Data publikacji: 11.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-04-2018

Numer ogłoszenia

1103477

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAŁ PRZESUNIĘTY DO DNIA 20.04.2018 R. DO GODZINY 12:00.
1. Oferty należy składać w języku polskim w formie elektronicznej (przez formę elektroniczną rozumie się przesłania e-maila zawierającego skan formularza oferty podpisanego przez Wykonawcę (w tytule e-maila należy wpisać OFERTA ZP.272.10.9.2018) na adres zapytania.ofertowe@lodzkie.pl. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane (liczy się data i godzina wpływu oferty na skrzynkę pocztową Zamawiającego, a nie data i godzina jej wysłania). Zamawiający nie przewiduje uzupełniania dokumentów. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. Złożenie oferty nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez wyboru Wykonawcy.
4. Jeżeli złożone wraz z ofertą informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) wówczas Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę wraz z załącznikami podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa/działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi zostać załączone do oferty. Zalecane jest, aby podpis osoby uprawnionej/upoważnionej umożliwiał identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczątką imienną). Z treści dokumentu pełnomocnictwa winno wynikać uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy.
UWAGA:
W Formularzu Ofertowym (Załącznik Nr 1)
- w pkt 1 – kryterium „Cena” Wykonawca zobowiązany jest wpisać cenę brutto oferty tj. za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
- w pkt 2 – kryterium „Jakość” – Wykonawca zobowiązany jest wskazać konkretną cyfrę/liczbę oferowanych dodatkowych billboardów (ponad wymagane zapisami umowy i opisu przedmiotu zamówienia). W sytuacji gdy Wykonawca nie zaoferuje żadnego billboardu bądź zaoferuje mniej niż 2 (0 bądź 1), Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 punktów i przyjmie, że Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ilości billboardów wynikającej z umowy/OPZ.
Zamawiający poprawi w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian treści oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zapytania.ofertowe@lodzkie.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Kielnerowska i Donata Żurek adres e-mail zapytania.ofertowe@lodzkie.pl.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kampanii outdoorowej tj. kampanii na nośnikach typu billboard i citylight.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Miejscowość: Zgodnie z opisem zamówienia zawartym w umowie i załącznikach do umowy, stanowiących załączniki do zapytania ofertowego.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Kampania outdoorowa jest częścią zaplanowanych w ramach projektu działań promocyjnych. Jej celem jest informowanie społeczeństwa o realizowanym projekcie dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej, oraz prowadzonych w jego ramach działaniach przewidzianych w zadaniu 1 tego projektu, kierowanych do przedsiębiorców z województwa łódzkiego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kampanii outdoorowej tj. kampanii na nośnikach typu billboard i citylight w terminie 15-31 maja 2018 r., realizowanej na terenie województwa łódzkiego w związku z projektem „Partnerstwo gospodarcze drogą do internacjonalizacji MŚP województwa łódzkiego”, zwanej dalej „Kampanią”.
Dokładny opis zamówienia podany została w projekcie umowy wraz załącznikami stanowiącymi załączniki do zapytania.

Kod CPV

79341400-0

Nazwa kodu CPV

Usługi prowadzenia kampanii reklamowych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia 6 czerwca 2018 roku.
Termin realizacji zamówienia - minimum 14 dni w okresie 15-31.05.2018 roku.
Warunki realizacji zamówienia podane są w projekcie umowy wraz załącznikiem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

nie dotyczy

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z projektem umowy -patrz załącznik Nr 2 do zapytania

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na ofertę składa się:
a) Formularz ofertowy - patrz Załącznik nr 1

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Wspólny Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena – 80%
Jakość – 20%
Szczegółowy opis kryteriów znajduje się w załączniku Nr 3 do zapytania

Wykluczenia

nie dotyczy

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Adres

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 8

90-051 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

0426633092

Fax

0426633094

NIP

7251739344

Tytuł projektu

PARTNERSTWO GOSPODARCZE DROGĄ DO INTERNACJONALIZACJI MŚP WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Numer projektu

RPLD.02.02.02-10-0005/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

AMS S.A.
ul. Czerska 8/10,
00-732 Warszawa
Data wpływu: 18.04.2018 r.
za cenę ofertową 72 963,60 zł brutto
Liczba wyświetleń: 515