Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 27/2018/G/JAK1

Data publikacji: 11.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-04-2018

Numer ogłoszenia

1103241

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do siedziby Zamawiającego: ul. Ogrodowa 2A, 05-092 Łomianki/Kiełpin, Polska, jeśli wysłane pocztą tradycyjną lub kurierem, lub na adres mailowy paulina.gruszka@celonpharma.com w przypadku wysłania pocztą elektroniczną.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

paulina.gruszka@celonpharma.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paulina Gruszka

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup odczynników.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: warszawski zachodni Miejscowość: Kiełpin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup odczynników w ramach programu: „Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020”, projektu pod nazwą „Selektywny inhibitor kinaz JAK w terapii chorób o podłożu immunologicznym”.

Przedmiot zamówienia

BSA (zgodnie z produktem BioWest o nr kat. P6154 lub równoważnym)

Kod CPV

24000000-4

Nazwa kodu CPV

Produkty chemiczne

Harmonogram realizacji zamówienia

ORIENTACYJNY TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAKUPÓW
Rozpoczęcie: KWIECIEŃ 2018

ORIENTACYJNY TERMIN ZAKOŃCZENIA ZAKUPÓW
Zakończenie: KWIECIEŃ 2018

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA WYBORU I OCENY OFERT:

• Cena (C) (maksymalna ilość punktów) - 60 pkt (60 %)
Sposób oceny:
Kryterium Waga [%] Punkty Sposób oceny wg wzoru
Cena 60 % 60 najniższa cena oferty netto
C = ----------------------------------------- x 60 pkt
cena oferty badanej netto

• Termin dostawy (D) (maksymalna ilość punktów) - 40 pkt (40%)
Sposób oceny:
o termin dostawy od 1 do 7 dni – 40 pkt - (40%)
o termin dostawy od 8 do 14 dni – 20 pkt - (20%)
o termin dostawy od 15 do 21dni – 10 pkt - (10%)
o termin dostawy powyżej 22 dni – 0 pkt - (0%)

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

L = C + D

gdzie:
• L – całkowita liczba punktów,
• C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”,
• D – punkty uzyskane w kryterium „Termin dostawy”

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CELON PHARMA S.A.

Adres

Ogrodowa 2a

05-092 Kiełpin

mazowieckie , warszawski zachodni

Numer telefonu

227515933

NIP

1181642061

Tytuł projektu

Selektywny inhibitor kinaz JAK w terapii chorób o podłożu immunologicznym

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0382/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

CytoGen-Polska Sp. z o.o.
ul. Kuropatwińskej 2
95-100 Zgierz
11.04.2018
1048,35 PLN
Liczba wyświetleń: 270