Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług doradztwa księgowego dla uczestników projektu OWES „Ja-Ty-My” w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Data publikacji: 10.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-04-2018

Numer ogłoszenia

1102894

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, adres: 90-558 Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73 w godz. 8.00-15.30 lub na adres poczty elektronicznej email: oferty@wsparciespoleczne.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

oferty@wsparciespoleczne.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aneta Szmigiero

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

796 141 430

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją projektu OWES „Ja-Ty-My” w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług doradztwa księgowego, w wymiarze nie większym niż 594 godziny, kontraktowanych w zależności od bieżących potrzeb:
1)podmiotów ekonomii społecznej (PES) będących uczestnikami ww. projektu;
2)osób fizycznych/grup inicjatywnych, będących uczestnikami ww. projektu, chcących powołać PES lub w inny sposób zainteresowanych działalnością w sektorze ekonomii społecznej;
3)osób prawnych, będących uczestnikami ww. projektu, chcących powołać PES lub w inny sposób zainteresowanych działalnością w sektorze ekonomii społecznej
Usługi doradztwa księgowego –z zakresu księgowania i rachunkowości PES/PS, zobowiązań finansowych dotyczących prowadzonej działalności, rozliczania i pozyskiwania źródeł finansowania, planowania finansowania PS/PES, rozliczeń podatkowych.
Usługa doradztwa księgowego rozumiana jest jako realizacja wszystkich powyżej opisanych działań w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r., rozliczanych w formie godzinowej.
Zamawiający informuje, iż świadczenie usług doradztwa księgowego, kontraktowane będzie w zależności od bieżących potrzeb uczestników projektu jednak w wymiarze nie większym niż 594 godziny łącznie.
Dodatkowo prawidłowe wykonanie usługi musi zostać potwierdzone przez podmiot na rzecz, którego usługa była świadczona.
Wykonawca świadczy usługi zgodnie z system akredytacji i standardami działania OWES.
Wykonawca zobowiązuje się do regularnych spotkań z zespołem realizującym projekt w siedzibie Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia i przekazywania Zamawiającemu dokumentacji- zestawienia miesięcznego związanego z realizacją doradztwa. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług doradczych z wysoką jakością i należytą starannością.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Miejscowość: Województwo: łódzkie Powiat: Wszystkie Miejscowość: Województwo: łódzkie Powiat: Wszystkie Miejscowość: Województwo: łódzkie Powiat: Wszystkie Miejscowość:Subregion - powiaty: brzeziński, kutnowski, łęczycki, łowicki, poddębicki, skierniewicki, zgierski, m. Skierniewice oraz w uzasadnionych przypadkach (zgodnie z regulaminem konkursu Nr PLD.09.03.01-IP.01-10-001/17 Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ilości nie więcej niż 20% godzin w związku z przesunięciami dotyczącymi terytorialnej obsługi beneficjentów projektu), pozostałe subregiony (powiaty) województwa łódzkiego.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie najlepszej oferty na świadczenie usług doradztwa księgowego w wymiarze nie większym niż 594 godziny, w ramach projektu OWES „Ja-Ty-My” w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”.
Świadczenie usług doradztwa biznesowego kontraktowane będzie w zależności od bieżących potrzeb:
1) podmiotów ekonomii społecznej (PES) będących uczestnikami ww. projektu;
2) osób fizycznych/grup inicjatywnych, będących uczestnikami ww. projektu, chcących powołać PES lub w inny sposób zainteresowanych działalnością w sektorze ekonomii społecznej;
3) osób prawnych, będących uczestnikami ww. projektu, chcących powołać PES lub w inny sposób zainteresowanych działalnością w sektorze ekonomii społecznej.

Przedmiot zamówienia

W związku z realizacją projektu OWES „Ja-Ty-My” w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług doradztwa księgowego, w wymiarze nie większym niż 594 godziny, kontraktowanych w zależności od bieżących potrzeb:
1)podmiotów ekonomii społecznej (PES) będących uczestnikami ww. projektu;
2)osób fizycznych/grup inicjatywnych, będących uczestnikami ww. projektu, chcących powołać PES lub w inny sposób zainteresowanych działalnością w sektorze ekonomii społecznej;
3)osób prawnych, będących uczestnikami ww. projektu, chcących powołać PES lub w inny sposób zainteresowanych działalnością w sektorze ekonomii społecznej.
Usługi doradztwa księgowego –z zakresu księgowania i rachunkowości PES/PS, zobowiązań finansowych dotyczących prowadzonej działalności, rozliczania i pozyskiwania źródeł finansowania, planowania finansowania PS/PES, rozliczeń podatkowych.
Usługa doradztwa księgowego rozumiana jest jako realizacja wszystkich powyżej opisanych działań w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r., rozliczanych w formie godzinowej.
Zamawiający informuje, iż świadczenie usług doradztwa księgowego, kontraktowane będzie w zależności od bieżących potrzeb uczestników projektu jednak w wymiarze nie większym niż 594 godziny łącznie.
Dodatkowo wykonanie usługi musi zostać potwierdzone przez podmiot na rzecz, którego usługa była świadczona.
Wykonawca świadczy usługi zgodnie z system akredytacji i standardami działania OWES.
Wykonawca zobowiązuje się do regularnych spotkań z zespołem realizującym projekt w siedzibie Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia i przekazywania Zamawiającemu dokumentacji- zestawienia miesięcznego związanego z realizacją doradztwa. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług doradczych z wysoką jakością należytą starannością.

Kod CPV

79211000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi księgowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r., łącznie nie więcej niż 594 godziny doradztwa biznesowego, w zależności od bieżących potrzeb:
1) podmiotów ekonomii społecznej (PES) będących uczestnikami ww. projektu;
2) osób fizycznych/grup inicjatywnych, będących uczestnikami ww. projektu, chcących powołać PES lub w inny sposób zainteresowanych działalnością w sektorze ekonomii społecznej;
3) osób prawnych, będących uczestnikami ww. projektu, chcących powołać PES lub w inny sposób zainteresowanych działalnością w sektorze ekonomii społecznej.
Doradztwo świadczone będzie w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.
W terminach szczegółowo ustalonych z Zamawiającym. Usługa doradztwa będzie każdorazowo świadczona nie później niż trzy dni robocze od dnia zgłoszonego zapotrzebowania.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne spełniające lub dysponujące (osobiście, umowa o pracę, umowa cywilnoprawna) osobą spełniającą niżej określone warunki:
a. posiada wykształcenie wyższe kierunkowe magisterskie z rachunkowości, księgowości lub wykształcenie wyższe i ukończone studia podyplomowe z rachunkowości, księgowości. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jest on zobowiązany dostarczyć przed podpisaniem umowy dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia potwierdzające posiadane wykształcenie.
b. posiada min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług doradztwa księgowego i w tym okresie świadczyła usługi doradcze księgowe dla 2 Podmiotów Ekonomii Społecznej przez okres 1 roku. Zamawiający wyznacza szczegółowe wykazanie i udokumentowanie spełnienia niniejszego warunku poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a także poprzez wskazanie na posiadanie przez Wykonawcę (lub osobę, którą dysponuje) wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia zawodowego (zg. z załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania). Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli Wykonawca wykaże i udowodni, iż w okresie ostatnich trzech lat licząc od terminu składania ofert świadczył (lub osoba którą dysponuje świadczyła) usługi doradcze księgowe i w tym okresie świadczyła (lub osoba którą dysponuje świadczyła) usługi doradcze księgowe dla 2 Podmiotów Ekonomii Społecznej przez okres 1 roku, w ramach umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, Zamawiający przed podpisaniem umowy wezwie do dostarczenia zaświadczeń/referencji/kopi umów potwierdzających posiadane doświadczenie.
c. wystarczająca wiedza merytoryczna i umiejętności praktyczne z zakresu objętego usługą. Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.
d. uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jest on zobowiązany dostarczyć przed podpisaniem umowy dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia.
e. znajomość specyfiki obszaru, o którym w mowa w pkt II i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w którym realizowany jest projekt, ze szczególnym uwzględnieniem podziału administracyjnego, ilości i rodzaju działających podmiotów ekonomii społecznej oraz innych instytucji pomocy i integracji społecznej i zawodowej, w tym publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy. Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.
f. umiejętność:
• rozpoznawania problemów/potrzeb organizacji klienta, w oparciu o nie przygotowania procesu wsparcia oraz przeprowadzenia oceny tego procesu,
• samodzielnego przeprowadzenia analizy potrzeb organizacji, dla której prowadzi proces wsparcia; w oparciu o tę analizę samodzielnie formułować cele procesu wsparcia oraz przygotować projekt procesu wsparcia,
• rozwiązywania trudnych sytuacji podczas procesu wsparcia w sposób konstruktywny dla procesu rozwiązywania problemu i uczenia się.
Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.
2. Oferenci dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.
3. Oferenci znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.
4. Oferenci nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (charakter powiązań opisano w pkt IV.6).

Wiedza i doświadczenie

1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne spełniające lub dysponujące (osobiście, umowa o pracę, umowa cywilnoprawna) osobą spełniającą niżej określone warunki:
a. posiada wykształcenie wyższe kierunkowe magisterskie z rachunkowości, księgowości lub wykształcenie wyższe i ukończone studia podyplomowe z rachunkowości, księgowości. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jest on zobowiązany dostarczyć przed podpisaniem umowy dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia potwierdzające posiadane wykształcenie.
b. posiada min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług doradztwa księgowego i w tym okresie świadczyła usługi doradcze księgowe dla 2 Podmiotów Ekonomii Społecznej przez okres 1 roku. Zamawiający wyznacza szczegółowe wykazanie i udokumentowanie spełnienia niniejszego warunku poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a także poprzez wskazanie na posiadanie przez Wykonawcę (lub osobę, którą dysponuje) wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia zawodowego (zg. z załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania). Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli Wykonawca wykaże i udowodni, iż w okresie ostatnich trzech lat licząc od terminu składania ofert świadczył (lub osoba którą dysponuje świadczyła) usługi doradcze księgowe i w tym okresie świadczyła (lub osoba którą dysponuje świadczyła) usługi doradcze księgowe dla 2 Podmiotów Ekonomii Społecznej przez okres 1 roku, w ramach umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, Zamawiający przed podpisaniem umowy wezwie do dostarczenia zaświadczeń/referencji/kopi umów potwierdzających posiadane doświadczenie.
c. wystarczająca wiedza merytoryczna i umiejętności praktyczne z zakresu objętego usługą. Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.
d. uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jest on zobowiązany dostarczyć przed podpisaniem umowy dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia.
e. znajomość specyfiki obszaru, o którym w mowa w pkt II i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w którym realizowany jest projekt, ze szczególnym uwzględnieniem podziału administracyjnego, ilości i rodzaju działających podmiotów ekonomii społecznej oraz innych instytucji pomocy i integracji społecznej i zawodowej, w tym publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy. Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.
f. umiejętność:
• rozpoznawania problemów/potrzeb organizacji klienta, w oparciu o nie przygotowania procesu wsparcia oraz przeprowadzenia oceny tego procesu,
• samodzielnego przeprowadzenia analizy potrzeb organizacji, dla której prowadzi proces wsparcia; w oparciu o tę analizę samodzielnie formułować cele procesu wsparcia oraz przygotować projekt procesu wsparcia,
• rozwiązywania trudnych sytuacji podczas procesu wsparcia w sposób konstruktywny dla procesu rozwiązywania problemu i uczenia się.
Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.

Potencjał techniczny

Oferenci dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferenci dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferenci znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wymogów akredytacji OWES.
w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wymogów dotyczących dokumentowania świadczenia usługi.
3. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na prawidłowo wypełnioną ofertę składają się:
1) Załącznik nr 2 (formularz ofertowy)
2) Załącznik nr 3 (oświadczenie)
3) Załącznik nr 4 (Życiorys zawodowy)

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień na usługi, polegające na powtórzeniu podobnych usług na tych samych warunkach.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oceniający przy ocenie ofert bierze pod uwagę 2 czynniki:
1. Cenę (za jedną godzinę usługi), za którą można przyznać maks. 50 punktów. Najwięcej punktów zostanie przyznane ofercie tego wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
W ramach oceny tego kryterium cena brutto Wykonawcy może otrzymać maksymalnie 50 pkt.
Zamawiający oceni oferty wg. następującego wzoru:
Najniższa oferowana cena brutto
-------------------------------------------------- x 50 = punktacja ceny oferty.
Cena badanej oferty brutto max.
Wybrana zostanie oferta tego wykonawcy, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów.
Uwaga: Cena wskazana przez Wykonawcę zawiera wszelkie koszty wykonania usługi.

2.Termin płatności faktury/rachunku będącej rozliczeniem za zrealizowaną usługę doradztwa, na podstawie rachunku wystawionego przez Wykonawcę:
a) do 50 dni – 50 pkt.
b) do 30 dni – 25 pkt.
c) do 20 dni – 15 pkt.
W ramach oceny tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 50 pkt.
Wybrana zostanie oferta tego wykonawcy, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów (suma punktów uzyskanych w kryterium nr 1 i 2 łącznie max.100 pkt).

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE WSPARCIE SPOŁECZNE "JA - TY - MY"

Adres

28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73

90-558 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

796141420

NIP

7251872735

Tytuł projektu

OWES "Ja-Ty-My"

Numer projektu

RPLD.09.03.01-10-0004/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa: I&P Finance Sp. z o.o.
Adres: ul. Emilii Plater 18/17, 91-762 Łódź
Data wpływu oferty: 19.04.2018
Cena: 69,00 zł
Liczba wyświetleń: 374