Strona główna
Logo unii europejskiej

Dokończenie wykonania robót budowlanych związanych z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej w Korytowie

Data publikacji: 09.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2018

Numer ogłoszenia

1102697

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Uszczegółowiono zapis dotyczący przedmiotu zamówienia.
W sekcji 'Przedmiot zamówienia' dodano zapis dotyczący nie dopuszczenia składania ofert częściowych i wariantowych.
W Zapytaniu ofertowym zaktualizowano zakres projektu wykonawczego na podstawie którego należy przygotować ofertę cenową.

Miejsce i sposób składania ofert

Kompletną ofertę należy złożyć w terminie do 24 kwietnia 2018 r. do godz 14:00 w siedzibie Zamawiającego:
Fundacja Dzieło św. Jakuba w Szczecinie, ul. św. Jakuba 1, 70-543 Szczecin

Wykonawca winien umieścić ofertę w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie. Koperta winna być zaadresowana następująco: Fundacja Dzieło Św. Jakuba ul. Św Jakuba 1, 70-543 Szczecin oraz powinna być oznakowana następującym tekstem: „Oferta na dokończenie wykonania robót budowlanych związanych z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej w Korytowie” - nie otwierać przed dniem 24.04.2018 r. przed godz. 14.00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Inżynier Kontraktu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

091 432 01 60

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych polegających na zaadaptowaniu byłej stajni na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Korytowie z nową funkcją budynku o charakterze społeczno- dydaktycznym realizowany w ramach projektu nr RPZP.09.02.00-32-0004/16 pn.: „Utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Korytowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: choszczeński Miejscowość: Korytowo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dokończenie prac budowlanych polegających na zaadaptowaniu byłej stajni na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Korytowie z nową funkcją budynku o charakterze społeczno- dydaktycznym.

Szczegółowy opis celu zamówienia został zawarty w 'Zapytaniu ofertowym po zmianach', który jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych polegających na dokończeniu robót konstrukcyjnych w przebudowywanym budynku, montażu instalacji odgromowej, montażu mocowań do paneli fotowoltaicznych na dachu oraz wykonaniu więźby dachowej wraz z wykonaniem pokrycia dachowego , wykonania lukarn, świetlików, obróbek orynnowania wraz rurami spustowymi, wykonaniem okien w obrębie połaci dachowej oraz montaż wełny mineralnej przy realizacji inwestycji związanej z przebudową byłej stajni na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Korytowie z nową funkcją budynku o charakterze społeczno- dydaktycznym.
Zakres zamówienia obejmuje realizację następujących prac budowlanych:
-Dokończenie prac konstrukcyjnych żelbetowych oraz stalowych przebudowywanego budynku, które umożliwią montaż więźby dachowej
-Wykonanie więźby dachowej wraz z zakupem i montażem dachówki zgodnie ze specyfikacją.
-Wykonanie instalacji odgromowej i uziomu budynku.
-Wykonanie i zamontowanie na połaci dachowej mocowań do paneli fotowoltaicznych.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pozostałych robót budowlanych związanych z następującymi branżami:
1. Roboty budowlane
a. Dokończenie robót konstrukcyjnych starej części budynku
b. Dokończenie robót konstrukcyjnych nowej części dobudów
c. Pokrycia dachowe
d. Podłoża i posadzki
e. Docieplenie ścian, tynki, gładzie, okładziny ścian
f. Tynki na stropach, gładzie, docieplenie połaci i wykonanie sufitów
g. Stolarka i ślusarka okienna, drzwiowa, fasady, bramy, balustrady szklane
h. Elewacje, w tym elewacje muru kamiennego, elewacje muru ceglanego
i. Elementy ślusarskie i wyposażenia wewnętrznego
j. Instalacje elektryczne wraz z zasileniem zewnętrznym do budynku
k. Instalacje teletechniczne
l. Instalacje przyłączy wodno-kanalizacyjnych
m. Wentylacja i klimatyzacja
n. Instalacja wewnętrzna CO
o. Technologia sceny
2. Zagospodarowanie terenu
a. Rozbiórki
b. Pomieszczenia śmietnika i agregatu
c. Mury oporowe i inne elementy konstrukcyjne zewnętrzne
d. Chodniki
e. Drogi
f. Parkingi
g. Trawniki
3. Ciepło technologiczne
4. Ogrzewanie podłogowe
5. Centrale wentylacyjne z instalacją, dostarczenie i montaż klima konwektorów, dostawę i montaż okapów do kuchni
6. Zakup i montaż instalacji fotowoltaiki
7. Zakup i montaż oświetlenia scenicznego
8. W zakresie robót wewnętrznych elektrycznych wykonanie instalacji IT, CCTV i SSWIN


Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w 'Zapytaniu ofertowym po zmianach', który jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.
Dokumentacja techniczna dostępna jest pod linkiem: https://drive.google.com/open?id=1aHQcF6KcmtBW26Fzs50vMfXXtJGfN0RC

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45111291-4 – Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45261215-4 – Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
42511110-5 – Pompy grzewcze
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45331000-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania
45332000-3 – Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45420000-4 – Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45422000-1 – Roboty ciesielskie
45312320-3 – Ochrona odgromowa
45262500-6 – Roboty murarskie i murowe
45262300-4 – Betonowanie
45262310-7 – Zbrojenie
45261000-4 – Wykonywanie pokryć oraz konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty
45261400-8 – Pokrywanie
45261400-8 – Kładzenie zaprawy i rynien
45261210-9 – Wykonywanie pokryć dachowych
45261100-5 – Wykonywanie konstrukcji dachowych
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Harmonogram realizacji zamówienia

Harmonogram realizacji zamówienia obejmuje okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną, która w swoim rodzaju zawierała: budowę lub przebudowę lub remont budynku o powierzchni minimum 400 m2 wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych. Dodatkowo Wykonawca winien wykazać, że powyższe roboty budowlane w wymaganym rodzaju zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Szczegółowy opis Wiedzy i doświadczenia został zawarty w 'Zapytaniu ofertowym po zmianach', który jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki w zakresie dysponowania odpowiednimi osobami skierowanymi do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającymi prawem przewidziane uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:
-Kierownik Budowy, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, przynależącej do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
-Kierownik robót w branży elektrycznej posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
-Kierownik robót w branży sanitarnej posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

Szczegółowy opis Osób zdolnych do wykonania zamówienia został opisany w 'Zapytaniu ofertowym po zmianach', który jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki wykazane w 'Zapytaniu ofertowym po zminach', które są załącznikami do niniejszego ogłoszenia.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. Wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego.

Szczegółowy opis Zamówień uzupełniających zawarty jest w 'Zapytaniu ofertowym po zmianach', który jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt.
Punktacja w kryterium ceny:
Liczba punktów = (najniższa cena : cena badanej oferty) x 100 pkt.

Wykluczenia

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Z postępowania wyklucza się wykonawców którzy:
- są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym przy czym przez powiązania kapitałowe i osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą
- należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), a które złożyły odrębne oferty, chyba, że wykażą iż istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA DZIEŁO ŚWIĘTEGO JAKUBA

Adres

70-543 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

508 889 991

Fax

91 433 11 96

NIP

8513166773

Tytuł projektu

Utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Korytowie

Numer projektu

RPZP.09.02.00-32-0004/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

COSTES SP. Z O. O.
UL. ANDYJSKA 5-5A/5A
71-497 Szczecin

Data wpływu oferty: 24.04.2018 r. godz. 13:50
Kwota netto 6 983 400,00 zł
Kwota netto po negocjacjach 6 121 652,02 zł
Liczba wyświetleń: 370