Strona główna
Logo unii europejskiej

Coaching indywidualny wsparcie śr. 2 godz/m-c/Uczestnik/przez 4 miesiące

Data publikacji: 10.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-04-2018

Numer ogłoszenia

1102693

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Złożenie oferty polega na wypełnieniu wszystkich Załączników i przygotowaniu niezbędnych dokumentów. Następnie złożenie tj. osobiście, przesłanie pocztą lub kurierem (w formie pisemnej) załączników i dokumentów na adres: Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski ul. Olszańska 5, 31-513 Kraków, lub złożenie (w formie elektronicznej) załączników i dokumentów e-mailem na adres poczty elektronicznej: pzn@pzn.malopolska.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pzn@pzn.malopolska.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mariola

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

608 049 466

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja indywidualnych sesji coachingu w trakcie odbywania stażu w wymiarze śr. 2 godz/m-c/Uczestnik/przez 4 miesiące.
Cel indywidualnego wsparcia coacha: zbudowanie relacji opartej na zaufaniu, analiza kariery uczestnika, określenie strategii poszukiwania pracy, indywidualne przygotowanie do udziału w rozmowach z pracodawcą, zwłaszcza w rozmowie kwalifikacyjnej, podtrzymanie aktywności zawodowej, wzrost motywacji do włączenia w życie społeczne i zawodowe.
Zakres usługi obejmować może m.in. następujące zagadnienia: identyfikacja wcześniej nie diagnozowanych w oparciu o metodykę doradztwa zawodowego lecz istotnych dla funkcjonowania na rynku pracy obszarów, wsparcie i motywacja w formowaniu informacji zwrotnej dla klienta i jego planu rozwojowego. Uwzględnione zostaną indywidualne potrzeby uczestniczek/uczestników.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zbudowanie relacji opartej na zaufaniu, analiza kariery uczestnika, określenie strategii poszukiwania pracy, indywidualne przygotowanie do udziału w rozmowach z pracodawcą, zwłaszcza w rozmowie kwalifikacyjnej, podtrzymanie aktywności zawodowej, wzrost motywacji do włączenia w życie społeczne i zawodowe.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja indywidualnych sesji coachingu w trakcie odbywania stażu zgodnie z poniższym opisem:
Coaching indywidualny wsparcie śr. 2 godz/m-c/Uczestnik/przez 4 miesiące
Zakres usługi obejmować może m.in. następujące zagadnienia: identyfikacja wcześniej nie diagnozowanych w oparciu o metodykę doradztwa zawodowego lecz istotnych dla funkcjonowania na rynku pracy obszarów, wsparcie i motywacja w formowaniu informacji zwrotnej dla klienta i jego planu rozwojowego. Uwzględnione zostaną indywidualne potrzeby uczestniczek/uczestników.
Materiały wykorzystywane w trakcie wsparcia przygotowane przez coacha w oparciu o indywidualne potrzeby uczestniczek/uczestników.
Łączny wymiar czasu trwania sesji z coachem to średnio 2 godz/m-c/Uczestnik/przez 4 miesiące (75 uczestników).

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy.

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji: V 2018 – X 2019 r.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 30 dni.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Uprawnienia z zakresu coachingu (studia podyplomowe/certyfikaty z ukończonych szkoleń w tym zakresie min. 100 godzin szkolenia).

Wiedza i doświadczenie

- coaching indywidualny dla osób powracających na rynek pracy/biernych zawodowo - min. 200 godz.,
- min. 38 osób objętych wsparciem coachingowym.

Potencjał techniczny

Gwarantujący wykonanie niniejszego zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Osoby spełniające wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Gwarantująca wykonanie niniejszego zamówienia.

Dodatkowe warunki

1. Usługa musi być realizowana zgodnie ze Standardem usług obowiązującym w RPO WM.
2. Pozostałe wymagania wobec Wykonawców:
2.1. Rzetelna i terminowa, zgodna z wymogami projektowymi realizacja przedmiotu umowy, w tym prowadzenie dokumentacji, w szczególności rejestrów usług, potwierdzenia obecności uczestnika na sesjach, przeprowadzania ankiet.
2.2. Niezwłocznego przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym uczestniku, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości.
2.3. Niezwłoczne udostępnianie do wglądu na żądanie Instytucji Wdrażającej projekt, którego dotyczy niniejsza umowa (Instytucji Pośredniczącej) oraz innych podmiotów uprawnionych do kontroli wszelkich dokumentów związanych z realizowanym Projektem.
2.4. Osobiste wykonywanie usługi.
2.5. Pozostawanie w okresie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w pełnej dyspozycyjności Zamawiającego rozumiane jako:
- realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez Zamawiającego, w oparciu o przedstawiany na bieżąco przez Zamawiającego harmonogram, uaktualniany w odniesieniu do możliwości i potrzeb Uczestników Projektu;
- akceptacja prowadzenia zajęć w godzinach 6:00 – 22:00 we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, bez możliwości ich zmiany (pełna dyspozycyjność);
- dojazd na zajęcia w różne regiony realizacji projektu (wszelkie koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia itp. ponosi wyłącznie Wykonawca);
- pełna dyspozycyjność, tzn. pozostawanie w dyspozycji Zamawiającego w okresie realizacji zamówienia w wymiarze minimum 100 godzin miesięcznie. Wymagana dyspozycyjność podyktowana jest dostosowaniem wsparcia w projekcie do zdiagnozowanych potrzeb i możliwości Uczestników Projektu, zabezpieczeniem prawidłowej realizacji projektu oraz zapewnieniem zgodności działań z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
- prawidłowa i efektywna realizacja powierzonych zadań w okresie trwania umowy;
- co miesięczne przekazywanie dokumentacji, w tym oryginałów list obecności wraz z wystawieniem faktury /rachunku;
- przekazywanie Zamawiającemu wszelkiej oryginalnej dokumentacji związanej z prowadzeniem zajęć (m.in. listy osób, ankiety, dokumenty) do 5 dnia każdego następnego miesiąca po zakończonych zajęciach, a zeskanowanych dokumentów na każde wezwanie Zamawiającego;
- informowanie uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, w ramach projektu „Włączenie społeczne i zawodowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Małopolski” (plakaty do oznaczania pomieszczeń zostaną dostarczone Wykonawcy przy podpisaniu Umowy);
- sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu w okresach miesięcznych protokołu wskazującego prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.
2.6 Forma zaangażowania wykonawcy: umowa zlecenia/samozatrudnienie.

Warunki zmiany umowy

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia publicznego zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:
a. okresu i harmonogramu realizacji umowy,
b. ostatecznej ilości godzin do zrealizowania,
c. zabezpieczenia i kar umownych
d. zwiększenia wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a) Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:
▪ Załącznik nr 1: Formularz oferty, w tym Tabela nr 2: Wykaz posiadanych kwalifikacji i doświadczenia zawierające oświadczenia wraz z kopiami dokumentów potwierdzającymi spełnienie warunków opisanych w Wymaganiach kwalifikacyjnych wobec Wykonawcy (część I zapytania pkt 1).
▪ Załącznik nr 2: Oświadczenie (dotyczące wymiaru zaangażowania zawodowego).
▪ Załącznik nr 3: Oświadczenie (dotyczące zatrudnienia w instytucji uczestniczącej w realizacji PO).
b) Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
c) Wszystkie wymagane Załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
d) Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. K1 - Cena 70% (maksymalnie możliwych do uzyskania 70 pkt), Tabela nr 1 z Formularza ofertowego
2. K2 - Doświadczenie 30% (maksymalnie możliwych do uzyskania 30 pkt), Tabela nr 2 z Formularza ofertowego

Łącznie możliwych do uzyskania 100 pkt (100%)
Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:
K = K1 + K2
Za najkorzystniejsze oferty w danym zakresie poradnictwa zostaną uznane oferty, które uzyskały największą liczbę punktów (K).

Ad. 1
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
K1 = (Cmin:C)x70
K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny
Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert
C – cena badanej oferty
Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

Ad. 2
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „doświadczenie”:
W celu uzyskania punktów w kryterium „doświadczenie” Wykonawca musi wykazać doświadczenie z okresu do 3 lat przed dniem złożenia oferty w zakresie indywidualnych sesji coachingowych. Doświadczenie musi być potwierdzone przedłożonymi dokumentami np. referencje.
K2 = Ilość punktów ze spełnienie kryterium „doświadczenie”
Ilość punktów za spełnienie kryterium „doświadczenie” będzie przyznawana w następujący sposób:
a) 38 osób z którymi przeprowadzono coaching – 6 pkt
b) 39 - 75 osób – 12 pkt
c) 76 - 150 osób – 18 pkt
d) 150 - 220 – 24 pkt
e) 220 i więcej osób – 30 pkt

Wykluczenia

1. Do składania ofert zapraszamy wyłącznie wykonawców spełniających łącznie następujące warunki:
a) Nie są powiązani z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Opis weryfikacji spełnienia warunku: Formularz oferty wraz z oświadczeniem Wykonawcy o braku ww. powiązań (Załącznik nr 1). Wykonawcy pozostający w powiązaniu opisanym powyżej zostaną wykluczeni z postępowania.
b) Posiadają niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z Wymaganiami kwalifikacyjnymi wobec Wykonawcy (część I zapytania pkt 1):
Opis weryfikacji spełniania warunku: Wykaz posiadanych kwalifikacji i doświadczenia (Załącznik nr 2) oraz przedłożone dokumenty. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów poświadczających spełnienie warunków opisanych w Wymaganiach kwalifikacyjnych wobec Wykonawcy (część I zapytania pkt 1).
Oferta wykonawców nie spełniających ww. warunków zostanie odrzucona z postępowania.
c) Dysponują potencjałem organizacyjno – technicznym i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującym wykonanie niniejszego zamówienia.
Opis weryfikacji spełnienia warunku: Formularz oferty wraz z oświadczeniem Wykonawcy o ww. potencjale (Załącznik nr 1). Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać przedłożenia dokumentów poświadczających zdolność organizacyjno-techniczną oraz sytuację ekonomiczną i finansową (m.in. rodzaj posiadanych zobowiązań i środków finansowych zabezpieczających właściwą realizację przedmiotu umowy i pokrycie należności dla Zamawiającego z tytułu nałożonych kar i roszczeń Zamawiającego).
Oferta wykonawców nie spełniających ww. warunków zostanie odrzucona z postępowania.
d) Łączne obciążenia wynikające z zaangażowania zawodowego Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, nie przekracza 276 godz. miesięcznie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).
Opis weryfikacji spełniania warunku: oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 2).
e) Nie są zatrudnieni w instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020)
Opis weryfikacji spełniania warunku: oświadczenie wykonawcy (Załącznik nr 3)
2. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:
• Pozostaje z Zamawiającym w powiązaniu, o którym mowa w pkt 1 lit. a – wykluczenie z postępowania
• Nie spełnia Warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 1
• Złoży ofertę niespełniającą kryteriów formalnych opisanych w części IV pkt 1
• Przedstawi nieprawdziwe informacje
• Złożył ofertę po terminie
Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG MAŁOPOLSKI

Adres

Olszańska 5

31-523 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

122625359

Fax

12 12 262 53 14

NIP

6761174538

Tytuł projektu

Włączenie społeczne i zawodowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Małopolski

Numer projektu

RPMP.09.01.02-12-0247/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Joanna Nidzińska, 20.04.2018, 140,00 PLN, 95 PKT
Liczba wyświetleń: 495