Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa polegająca na zapewnieniu udziału Eksperta merytorycznego (prelegenta) do przeprowadzenia od 5 do 10 wykładów oraz udziału w networkingu, podczas poszczególnych spotkań/konferencji (ZP.272.10.7.2018)

Data publikacji: 09.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-04-2018

Numer ogłoszenia

1102559

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w języku polskim w formie elektronicznej (przez formę elektroniczną rozumie się przesłanie e-maila zawierającego skan formularza oferty wraz ze skanem wymaganych formularzy podpisane przez Wykonawcę
- w tytule e-maila należy wpisać OFERTA ZP.272.10.7.2018) na adres zapytania.ofertowe@lodzkie.pl. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane (liczy się data i godzina wpływu oferty na skrzynkę pocztową Zamawiającego, a nie data i godzina jej wysłania). Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje uzupełniania dokumentów.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
Złożenie oferty nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez wyboru Wykonawcy.
2. Oferta cenowa musi być podana w złotych polskich jako cena brutto na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego.
3. Oferta musi zawierać informację o czasie trwania wykładu Eksperta/prelegenta, jaki jest w stanie zapewnić Wykonawca.
4. Jeżeli złożone wraz z ofertą informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) wówczas Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
5. Oferta i załączniki do oferty (tj. wymagane dokumenty) muszą być podpisane przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę wraz z załącznikami podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa/działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi zostać załączone do oferty. Zalecane jest, aby podpis osoby uprawnionej/upoważnionej umożliwiał identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczątką imienną). Z treści dokumentu pełnomocnictwa winno wynikać uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zapytania.ofertowe@lodzkie.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksandra Kubiak i Donata Żurek adres e-mail zapytania.ofertowe@lodzkie.pl.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu udziału Eksperta merytorycznego (prelegenta) do przeprowadzenia od 5 do 10 wykładów oraz udziału w networkingu, podczas poszczególnych spotkań/konferencji.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Miejscowość: Wydarzenia będą zorganizowane na terenie Województwa Łódzkiego, w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego. Dokładne miejsca, w których odbędą się wydarzenia zostaną ustalone pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie jest integralną częścią zadania 5 System komunikacji i doradztwa projektu „Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym, Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, Lodzkie Innovation Days, szkoleniach oraz stworzenie systemu komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorców” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Oś priorytetowa II. INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA, II.2 INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW, II.2.2 PROMOCJA GOSPODARCZA REGIONU. Celem jest zapewnienie udziału Eksperta merytorycznego (prelegenta) do przeprowadzenia 7 wykładów oraz udział w networkingu podczas poszczególnych spotkań/konferencji w ramach zadania, co stanowi integralną część zadania w ramach projektu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie udziału Eksperta merytorycznego (prelegenta) do przeprowadzenia od 5 wykładów do 10 wykładów (spełniających wymagania określone w dalszych częściach dokumentu) oraz udział w networkingu, podczas poszczególnych spotkań/konferencji, które odbędą się w ramach Zadania 5 - Stworzenie systemu komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorców poprzez uruchomienie Centrów Innowacji Biznesowych będącego częścią projektu pn. „Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym, Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, Lodzkie Innovation Days, szkoleniach oraz stworzeniu systemu komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorców” współfinansowanego w ramach poddziałania 2.2.2 Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie w całości zrealizowane zostanie od dnia podpisania umowy, ale nie później niż do dnia 20 września 2018 r., z wyłączeniem lipca i sierpnia 2018.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

nie dotyczy

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z załączonym projektem umowy - Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na ofertę składa się:
- Formularz ofertowy – patrz Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena – 80 %
2. Czas trwania wykładu Eksperta – 20%

Opis sposobu przyznawania punktacji zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Zapytania ofertowego

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Adres

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 8

90-051 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

0426633092

Fax

0426633094

NIP

7251739344

Tytuł projektu

Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym, Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, Lodzkie Innovation Days, szkoleniach oraz stworzenie systemu komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorców

Numer projektu

RPLD.02.02.02-10-0015/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

MODERN AREA Marcin Dudło
ul. Karłowicza 2A/17,
44-200 Rybnik
DATA WPŁYWU OFERTY: 17.04.2018 r.
za kwotę: 85 000,00 zł brutto
Oferta Wykonawcy spełnia wymagania Zamawiającego, jest zgodna z treścią zapytana ofertowego i uzyskała największą liczbę punktów w zakresie kryteriów przyjętych do oceny ofert. Zamawiający zwiększył kwotę jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.
Liczba wyświetleń: 573