Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług doradztwa biznesowego dla uczestników projektu OWES „Ja-Ty-My” w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Data publikacji: 06.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-04-2018

Numer ogłoszenia

1102377

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, adres: 90-558 Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73 w godz. 8.00-15.30 lub na adres poczty elektronicznej email: oferty@wsparciespoleczne.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

oferty@wsparciespoleczne.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aneta Szmigiero

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

796 141 430

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją projektu OWES „Ja-Ty-My” w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie doradztwa biznesowego, w wymiarze nie większym niż 744 godziny, kontraktowanych w zależności od bieżących potrzeb:
1) podmiotów ekonomii społecznej (PES) będących uczestnikami ww. projektu;
2) osób fizycznych/grup inicjatywnych, będących uczestnikami ww. projektu, chcących powołać PES lub w inny sposób zainteresowanych działalnością w sektorze ekonomii społecznej;
3) osób prawnych, będących uczestnikami ww. projektu, chcących powołać PES lub w inny sposób zainteresowanych działalnością w sektorze ekonomii społecznej.
Doradztwo biznesowe, z zakresu biznesowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych, doradztwo indywidualne i grupowe, w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa w zdefiniowanych obszarach.
Pojedyncza usługa doradztwa biznesowego rozumiana jest jako realizacja wszystkich powyżej opisanych działań w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r.
Zamawiający informuje, iż świadczenie usług doradztwa biznesowego, kontraktowane będzie w zależności od bieżących potrzeb uczestników projektu jednak w wymiarze nie większym niż 744 godziny łącznie.
Dodatkowo prawidłowe wykonanie usługi musi zostać potwierdzone przez podmiot na rzecz, którego usługa była świadczona.
Wykonawca świadczy usługi zgodnie z system akredytacji i standardami działania OWES.
Wykonawca zobowiązuje się do regularnych spotkań z zespołem realizującym projekt w siedzibie Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia i przekazywania Zamawiającemu dokumentacji- zestawienia miesięcznego związanego z realizacją doradztwa. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług doradczych z wysoką jakością i należytą starannością.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Miejscowość: Województwo: łódzkie Powiat: Wszystkie Miejscowość: Województwo: łódzkie Powiat: Wszystkie Miejscowość:Subregion - powiaty: brzeziński, kutnowski, łęczycki, łowicki, poddębicki, skierniewicki, zgierski, m. Skierniewice oraz w uzasadnionych przypadkach (zgodnie z regulaminem konkursu Nr PLD.09.03.01-IP.01-10-001/17 Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ilości nie więcej niż 20% godzin w związku z przesunięciami dotyczącymi terytorialnej obsługi beneficjentów projektu), pozostałe subregiony (powiaty) województwa łódzkiego.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie najlepszej oferty na świadczenie usług doradztwa biznesowego w wymiarze nie większym niż 744 godziny, w ramach projektu OWES „Ja-Ty-My” w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”.
Świadczenie usług doradztwa biznesowego kontraktowane będzie w zależności od bieżących potrzeb:
1) podmiotów ekonomii społecznej (PES) będących uczestnikami ww. projektu;
2) osób fizycznych/grup inicjatywnych, będących uczestnikami ww. projektu, chcących powołać PES lub w inny sposób zainteresowanych działalnością w sektorze ekonomii społecznej;
3) osób prawnych, będących uczestnikami ww. projektu, chcących powołać PES lub w inny sposób zainteresowanych działalnością w sektorze ekonomii społecznej.

Przedmiot zamówienia

W związku z realizacją projektu OWES „Ja-Ty-My” w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług doradztwa biznesowego, w wymiarze nie większym niż 744 godziny, kontraktowanych w zależności od bieżących potrzeb:
1.podmiotów ekonomii społecznej (PES) będących uczestnikami ww. projektu;
2.osób fizycznych/grup inicjatywnych, będących uczestnikami ww. projektu, chcących powołać PES lub w inny sposób zainteresowanych działalnością w sektorze ekonomii społecznej;
3.osób prawnych, będących uczestnikami ww. projektu, chcących powołać PES lub w inny sposób zainteresowanych działalnością w sektorze ekonomii społecznej.
Usługi biznesowe - doradztwo biznesowe, z zakresu biznesowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych, doradztwo indywidualne i grupowe, w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa w zdefiniowanych obszarach, tworzenie spersonalizowanych rozwiązań biznesowych i operacyjnych, pisanie i konsultowanie biznesplanów, wdrażanie zmian mających na celu planowane uzyskanie przychodu i minimalizowanie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, praca nad poprawą rentowności PS, efektywne zarządzanie personelem, budowanie marki, opracowanie strategii umieszczenia produktu na rynku zbytu, podnoszenie efektywności zespołu zarządzającego, rozwój przedsiębiorstwa, wprowadzanie i monitorowanie procesów naprawczych przedsiębiorstwa/biznesu.
Usługa doradztwa biznesowego rozumiana jest jako realizacja wszystkich powyżej opisanych działań w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r., rozliczanych w formie godzinowej.
Zamawiający informuje, iż świadczenie usług doradztwa biznesowego, kontraktowane będzie w zależności od bieżących potrzeb uczestników projektu jednak w wymiarze nie większym niż 744 godziny łącznie.
Dodatkowo prawidłowe wykonanie usługi musi zostać potwierdzone przez podmiot na rzecz, którego usługa była świadczona.
Wykonawca świadczy usługi zgodnie z system akredytacji i standardami działania OWES.
Wykonawca zobowiązuje się do regularnych spotkań z zespołem realizującym projekt w siedzibie Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia i przekazywania Zamawiającemu dokumentacji- zestawienia miesięcznego związanego z realizacją doradztwa. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług doradczych z wysoką jakością i należytą starannością.

Kod CPV

79410000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy.

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r., łącznie nie więcej niż 744 godziny doradztwa biznesowego, w zależności od bieżących potrzeb:
1) podmiotów ekonomii społecznej (PES) będących uczestnikami ww. projektu;
2) osób fizycznych/grup inicjatywnych, będących uczestnikami ww. projektu, chcących powołać PES lub w inny sposób zainteresowanych działalnością w sektorze ekonomii społecznej;
3) osób prawnych, będących uczestnikami ww. projektu, chcących powołać PES lub w inny sposób zainteresowanych działalnością w sektorze ekonomii społecznej.Doradztwo świadczone będzie w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.
W terminach szczegółowo ustalonych z Zamawiającym. Usługa doradztwa będzie każdorazowo świadczona nie później niż trzy dni robocze od dnia zgłoszonego zapotrzebowania.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne spełniające lub dysponujące (osobiście, umowa o pracę, umowa cywilnoprawna) osobą spełniającą, niżej określone warunki:
a. posiada wykształcenie wyższe.
Ocena na podstawie oświadczenia. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jest on zobowiązany dostarczyć przed podpisaniem umowy dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia potwierdzające posiadane wykształcenie.
b. posiada minimum 3 – letnie udokumentowane doświadczenie we wsparciu biznesowym lub w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Zamawiający wyznacza szczegółowe wykazanie i udokumentowanie spełnienia powyższego warunku poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a także poprzez wskazanie na posiadanie przez Wykonawcę (lub osobę którą dysponuje) wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia zawodowego (zg. z załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania). Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli Wykonawca wykaże i udowodni, iż w okresie ostatnich trzech lat licząc od terminu składania ofert świadczył (lub osoba którą dysponuje świadczyła) co najmniej 5 biznesowych usług doradczych, w ramach umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub prowadził (lub osoba która dysponuje prowadziła) w tym okresie działalność gospodarczą. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, Zamawiający przed podpisaniem umowy wezwie do dostarczenia zaświadczeń/referencji/kopi umów potwierdzających posiadane doświadczenie.
c. posiada następujące kompetencje:

• potrafi rozpoznać potrzeby i problemy biznesowe klienta, w oparciu o nie przygotować proces doradztwa biznesowego oraz przeprowadzić ocenę tego procesu,
• potrafi rozpoznać potrzeby i potencjał biznesowy PS i w oparciu o nie przygotować proces doradztwa dla PS oraz przeprowadzić ocenę tego procesu,
• potrafi opracować biznes plan lub/i studium wykonalności dla inwestycji PS oraz montaż finansowy z wykorzystaniem finansowania zwrotnego
doświadczenie w opracowywaniu biznes planów i wspieraniu w procesie pozyskiwania finansowania,

• potrafi skutecznie wesprzeć PS w procesie pozyskiwania finansowania zwrotnego, negocjacjach z klientami, partnerami, dostawcami, personelem,
• potrafi opracować plan naprawczy dla PS,
• potrafi doradzać w procesie planowania strategicznego, tworzenia planu rozwoju lub/i koncepcji zwiększenia wolumenu sprzedaży przez PS,
• potrafi wesprzeć PS w procesie budowania powiązań kooperacyjnych, negocjacji z klientami, partnerami, dostawcami, personelem lub/i interesariuszami,
• potrafi pracować z menedżerami PS w oparciu o coaching i mentoring.
Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.
d. posiada wystarczającą wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne z zakresu objętego usługą. Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.
e. uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jest on zobowiązany dostarczyć przed podpisaniem umowy dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia.
f. znajomość specyfiki obszaru, o którym w mowa w pkt II i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w którym realizowany jest projekt. Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.
g. umiejętność:
• rozpoznawania problemów/potrzeb organizacji klienta, w oparciu o nie przygotowania procesu wsparcia oraz przeprowadzenia oceny tego procesu,
• samodzielnego przeprowadzenia analizy potrzeb organizacji, dla której prowadzi proces wsparcia; w oparciu o tę analizę samodzielnie formułować cele procesu wsparcia oraz przygotować projekt procesu wsparcia,
• rozwiązywania trudnych sytuacji podczas procesu wsparcia w sposób konstruktywny dla procesu rozwiązywania problemu i uczenia się.
Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę
2. Oferenci dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.
3. Oferenci znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.
4. Oferenci nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (charakter powiązań opisano w pkt VI.6).

Wiedza i doświadczenie

1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne spełniające lub dysponujące (osobiście, umowa o pracę, umowa cywilnoprawna) osobą spełniającą, niżej określone warunki:
a. posiada wykształcenie wyższe.
Ocena na podstawie oświadczenia. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jest on zobowiązany dostarczyć przed podpisaniem umowy dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia potwierdzające posiadane wykształcenie.
b. posiada minimum 3 – letnie udokumentowane doświadczenie we wsparciu biznesowym lub w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Zamawiający wyznacza szczegółowe wykazanie i udokumentowanie spełnienia powyższego warunku poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a także poprzez wskazanie na posiadanie przez Wykonawcę (lub osobę którą dysponuje) wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia zawodowego (zg. z załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania). Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli Wykonawca wykaże i udowodni, iż w okresie ostatnich trzech lat licząc od terminu składania ofert świadczył (lub osoba którą dysponuje świadczyła) co najmniej 5 biznesowych usług doradczych, w ramach umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub prowadził (lub osoba która dysponuje prowadziła) w tym okresie działalność gospodarczą. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, Zamawiający przed podpisaniem umowy wezwie do dostarczenia zaświadczeń/referencji/kopi umów potwierdzających posiadane doświadczenie.
c. posiada następujące kompetencje:

• potrafi rozpoznać potrzeby i problemy biznesowe klienta, w oparciu o nie przygotować proces doradztwa biznesowego oraz przeprowadzić ocenę tego procesu,
• potrafi rozpoznać potrzeby i potencjał biznesowy PS i w oparciu o nie przygotować proces doradztwa dla PS oraz przeprowadzić ocenę tego procesu,
• potrafi opracować biznes plan lub/i studium wykonalności dla inwestycji PS oraz montaż finansowy z wykorzystaniem finansowania zwrotnego
doświadczenie w opracowywaniu biznes planów i wspieraniu w procesie pozyskiwania finansowania,

• potrafi skutecznie wesprzeć PS w procesie pozyskiwania finansowania zwrotnego, negocjacjach z klientami, partnerami, dostawcami, personelem,
• potrafi opracować plan naprawczy dla PS,
• potrafi doradzać w procesie planowania strategicznego, tworzenia planu rozwoju lub/i koncepcji zwiększenia wolumenu sprzedaży przez PS,
• potrafi wesprzeć PS w procesie budowania powiązań kooperacyjnych, negocjacji z klientami, partnerami, dostawcami, personelem lub/i interesariuszami,
• potrafi pracować z menedżerami PS w oparciu o coaching i mentoring.
Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.

Potencjał techniczny

Oferenci dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferenci dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferenci znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wymogów akredytacji OWES.
w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wymogów dotyczących dokumentowania świadczenia usługi.
3. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na prawidłowo wypełnioną ofertę składają się:
1) Załącznik nr 2 (formularz ofertowy)
2) Załącznik nr 3 (oświadczenie)
3) Załącznik nr 4 (Życiorys zawodowy)

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień na usługi, polegające na powtórzeniu podobnych usług na tych samych warunkach.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oceniający przy ocenie ofert bierze pod uwagę 2 czynniki:
1. Cenę (za jedną godzinę usługi), za która można przyznać maks. 60 punktów. Najwięcej punktów zostanie przyznane ofercie tego wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
W ramach oceny tego kryterium cena brutto Wykonawcy może otrzymać maksymalnie 60 pkt.
Zamawiający oceni oferty wg. następującego wzoru:
Najniższa oferowana cena brutto
-------------------------------------------------- x 60 = punktacja ceny oferty.
Cena badanej oferty brutto max.
Uwaga: Cena wskazana przez Wykonawcę zawiera wszelkie koszty wykonania usługi.
2.Termin płatności faktury będącej rozliczeniem za zrealizowaną usługę doradztwa, na podstawie rachunku wystawionego przez Wykonawcę:
a) do 40 dni – 40 pkt.
b) do 30 dni – 25 pkt.
c) do 20 dni – 15 pkt.
W ramach oceny tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt.
Wybrana zostanie oferta tego wykonawcy, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów (suma punktów uzyskanych w kryterium nr 1 i 2 łącznie max.100 pkt).

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE WSPARCIE SPOŁECZNE "JA - TY - MY"

Adres

28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73

90-558 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

796141420

NIP

7251872735

Tytuł projektu

OWES "Ja-Ty-My"

Numer projektu

RPLD.09.03.01-10-0004/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa: “Inkaust” Biuro i Szkolenia Marta Klimanek
Adres: ul. Cieszkowskiego 11A m. 38, 93 -504 Łódź
Data wpływu oferty: 13.04.2018 godz. 9:49
Cena: 75,00 zł
Liczba wyświetleń: 587