Strona główna
Logo unii europejskiej

Kompleksowa termomodernizacja budynku, wymiana indywidualnego źródła ciepła oraz budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych

Data publikacji: 06.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2018

Numer ogłoszenia

1102370

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy przesłać przesyłką rejestrowaną na adres:
„REMI SERWIS AUTO” s.c.
ul. Przemysłowa 38,
26-052 Nowiny
lub złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kasacjakielce.pl na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@kasacjakielce.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Janowski Remigiusz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 505 186 686

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:
1. Kompleksowa termomodernizacja (wraz z modernizacją instalacji oświetleniowej) jednokondygnacyjnego budynku o powierzchni użytkowej 968,77m2 i kubaturze 4890,84 m3.
2. Wymiana indywidulanego źródła ciepła na opalane biomasą o mocy grzewczej w przedziale od 48kW do 50kW i sprawności co najmniej 87,5% wraz z automatyką. Kocioł nie może byd w niższej aniżeli 5 klasie. Nie może byd wyposażony w dodatkowy ruszt na węgiel.
3. Budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych przy zastosowaniu ogniw polikrystalicznych o łącznej mocy 14,05 kWp.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zamieszczono w Przedmiarze robót budowlanych stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: kielecki Miejscowość: NOWINY

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych, w ramach projektu „Podniesienie poziomu efektywności energetycznej Przedsiębiorstwa Usługowo Handlowego „REMI SERWIS AUTO” s.c." współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w ramach umowy RPSW.03.02.00-26-0039/16-00 , w ramach postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Rozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz z zapisami umieszczonymi w/w umowie dofinansowanie projektu.

Przedmiot zamówienia

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:
1. Kompleksowa termomodernizacja (wraz z modernizacją instalacji oświetleniowej) jednokondygnacyjnego budynku o powierzchni użytkowej 968,77m2 i kubaturze 4890,84 m3.
2. Wymiana indywidualnego źródła ciepła na opalane biomasą o mocy grzewczej w przedziale od 48kW do 50kW i sprawności co najmniej 87,5% wraz z automatyką. Kocioł nie może być w niższej aniżeli 5 klasie. Nie może być wyposażony w dodatkowy ruszt na węgiel.
3. Budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych przy zastosowaniu ogniw polikrystalicznych o łącznej mocy 14,05 kWp.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zamieszczono w Przedmiarze robót budowlanych stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45321000-3,
45331000-6,
45310000-3,
45261000-4,
45261215-4,
09331200-0,
4462100-9

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia 31.08.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia poprzez zapewnienie właściwego, uprawnionego i wykwalifikowanego personelu do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wiedza i doświadczenie

Oferenci składający oferty zobligowani są do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia w wykonywaniu ogólnych robót budowlanych.

Potencjał techniczny

Oferent powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności środki techniczno - organizacyjne oraz potencjał osobowy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Sytuacja ekonomiczna i finansowa musi zapewniać należyte wykonanie przedmiotowego zamówienia.
Ponadto Wykonawca nie może zalegać w opłacaniu podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Dodatkowe warunki

Oferent nie może być powiązany z Zamawiającym w zakresie osobowym lub kapitałowym tj.

nie istnieją wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą (Oferentem), polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Warunki zmiany umowy

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Lista dokumentów / oświadczeń wymaganych od Wykonawcy została szczegółowo opisana w punkcie 3.7 zapytania ofertowego.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, zgodnego z przedmiotem niniejszego zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

I. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1) Całkowita cena netto za wykonanie zamówienia - waga kryterium 65%
2) Czas realizacji zamówienia (w pełnych tygodniach) - waga kryterium 20%
3) Okres gwarancji (w pełnych miesiącach) - waga kryterium 15%
II. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
1) Punkty za kryterium cena- zostaną obliczone według następującego wzoru:
CENA NETTO NAJTAŃSZEJ OFERTY/CENA NETTO OCENIANEJ OFERTY x 65 = …………………pkt.
Końcowy wynik powyższego działania będzie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
2) Punkty za kryterium: czas realizacji zamówienia zostaną przyznane zgodnie z następującą skalą punktową:
Liczba punktów / Czas realizacji zamówienia
0 pkt. ≥23 tygodni
5 pkt. > 17 tygodni ≤ 23 tygodni
10 pkt. > 10 tygodni ≤ 17 tygodni
20 pkt. ≤10 tygodni

3) Punkty za kryterium: okres gwarancji - zostaną przyznane zgodnie z następującą skalą punktową:
Liczba punktów / Okres gwarancji:
0 pkt. ≥24 miesięcy
10 pkt. >24 miesięcy≤36 miesięcy
15 pkt. >36 miesięcy
*w przypadku wymiany indywidualnego źródła ciepła na opalane biomasą oraz budowy instalacji ogniw fotowoltaicznych okres gwarancji dotyczy wyłącznie robót budowlanych/instalacyjnych/montażowych.
Wymagania dotyczące długości okresu gwarancji dla maszyn/urządzeń:
- panele/moduły fotowoltaiczne: co najmniej 10 lat na produkt oraz co najmniej 20 lat na wydajność min. 80% wartości znamionowej,
- inwerter: co najmniej 5 lat,
- system montażowy: co najmniej 10 lat,
- kocioł grzewczy: co najmniej 3 lata na sam kocioł i co najmniej 2 lata na podzespoły elektroniczne i pozostałe elementy.

III. Opis oceny ofert:
Maksymalna, możliwa do przyznania punktacja - 100 pkt. Ocena oferty stanowi sumę punktacji uzyskanej zgodnie z pkt. II. Punktacja w każdym z kryteriów przyznawana jest na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego). Zamawiający wybierze ofertę, która otrzymała najwięcej punktów w trakcie oceny.

Wykluczenia

Udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne nie mogą być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności
na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu ofertowym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "REMI SERWIS AUTO" S.C. EWA JANOWSKA, REMIGIUSZ JANOWSKI I RAFAŁ JANOWSKI

Adres

Przemysłowa 38

26-052 Nowiny

świętokrzyskie , kielecki

Numer telefonu

515115115

Fax

413465502

NIP

6571021139

Tytuł projektu

„Podniesienie poziomu efektywności energetycznej Przedsiębiorstwa Usługowo - Handlowego "REMI SERWIS AUTO" s. c.”

Numer projektu

RPSW.03.02.00-26-0039/16-00

Inne źródła finansowania

Środki własne

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 653