Strona główna
Logo unii europejskiej

Szacowanie wartości zamówienia na dostawę fabrycznie nowej drukarki 3D

Data publikacji: 06.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-04-2018

Numer ogłoszenia

1102079

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być przesłana na jeden z poniższych sposobów, w terminie składania ofert:
- za pośrednictwem Poczty Polskiej
- za pośrednictwem kuriera
- dostarczona osobiście do siedziby Zamawiającego (ul. Płaska 64, 87-100 Toruń)
- przesłana e-mailem na adres: p.czynszak@swimer.com.pl

Nie jest dopuszczalne dokonywanie poprawek lub korekt w treści ofert, po wyznaczonym terminie ich składania.

W przedstawionej ofercie proszę o podanie zapotrzebowania na energię elektryczną oraz jednostki jej zużycia dla oferowanego urządzenia.

Przedstawiona oferta powinna zawierać następujące elementy:

1. Nazwa i adres oferenta (zaleca się, aby oferta była sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Zamawiający dopuszcza sporządzenie oferty na papierze firmowym oferenta oraz opatrzenie jej pieczątką firmową wraz z podpisem oferenta z zachowaniem elementów, które powinna zawierać oferta)
2. Data sporządzenia oferty
3. Osoba do kontaktu ze strony oferenta
4. Wartość oferty (netto, VAT oraz brutto)
5. Odniesienie do opisu przedmiotu zamówienia, w tym parametrów technicznych
6. Zapotrzebowanie na energię elektryczną (w kW) dla przedmiotu oferty

Złożenie oferty przez oferenta nie stanowi zawarcia umowy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

p.czynszak@swimer.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Czynszak – Dyrektor Finansowy Kontakt w sprawie pytań dotyczących warunków udziału w postępowaniu oraz przedmiotu zamówienia, jest możliwy w dni robocze, w godzinach 7:30 – 15:30. Dopuszcza się także składanie pytań drogą mailową na adres: p.czynszak@swimer.com.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 731 841 959

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa fabrycznie nowej drukarki 3D

Pełny opis przedmiotu zamówienia został zawarty w polu „Przedmiot zamówienia”

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Toruń Miejscowość: Toruń

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Szacowanie wartości fabrycznie nowych maszyn i urządzeń wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia przyczyni się do ustalenia wartości zamówienia pozwalającego na wprowadzenie na rynek innowacyjnego zbiornika magazynowego o pojemności 20 000 litrów do substancji płynnych w celu skorzystania ze wsparcia w ramach osi priorytetowej I „Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu”, działania 1.6 „Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług”, poddziałania 1.6.2 „Dotacje dla innowacyjnych MŚP”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Kod i nazwa określona we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 30232100-5, Drukarki i plotery
Dostawa fabrycznie nowej drukarki 3D o następujących parametrach technicznych:
• pole robocze: min. 300x300x300 mm
• technologia druku: 3 D z termoplastów
• wymienne dysze: od 0,2 mm do 1,0 mm
• zakres wysokości pojedynczej warstwy: od 0,05 mm do 0,70 mm
• średnica filamentu min. 2,8 mm

Kod CPV

30232100-5

Nazwa kodu CPV

Drukarki i plotery

Harmonogram realizacji zamówienia

Niniejsze ogłoszenie stanowi szacowanie wartości przedmiotu zamówienia.
Po zakończeniu szacowania wartości przedmiotu zamówienia zostanie ogłoszone właściwe postępowanie ofertowe z wymaganym terminem realizacji zamówienia.

Planowany termin dostawy zamówienia we właściwym postępowaniu ofertowym nastąpi do 15.01.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria punktowe:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria punktowe:
1. Cena netto (w PLN) - waga kryterium: 100 punktów [Pc]

Sposób określenia punktów w ramach powyższych kryteriów:

1. Cena netto (w PLN):

Oferty w walucie obcej zostaną przeliczone na walutę polską zgodnie ze średnim kursem waluty ogłoszonym przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu.

Największą liczbę punktów (100) otrzyma oferta z najniższą ceną netto przedmiotu zamówienia.
Punkty dla pozostałych ofert na przedmiot zamówienia zostaną określone w następujący sposób:

Pc =
Cena netto oferty najtańszej
-------------------------------------------- x 100
Cena netto oferty badanej


Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów w ramach kryterium cena netto.

Wykluczenia

Nie dopuszcza się składania ofert przez oferentów powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym z udziału w postępowaniu wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a oferentem/dostawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ŁUKASZ OTREMBA SWIMER

Adres

87-100 Toruń

kujawsko-pomorskie , Toruń

Numer telefonu

56 681 47 40

NIP

8792292464

Tytuł projektu

Wprowadzenie na rynek innowacyjnego zbiornika magazynowego o pojemności 20 000 litrów do substancji płynnych poprzez zakup maszyn i urządzeń umiejscowionych w Toruniu

Numer projektu

RPKP.01.06.02-04-0280/16-00
Liczba wyświetleń: 323