Strona główna
Logo unii europejskiej

Nabór na ekspertów – członków Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej wyłącznie pod warunkiem ich przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne

Data publikacji: 04.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-04-2018

Numer ogłoszenia

1101436

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zaktualizowano informację o dokumentacji dotyczącej prac komisji, co wpłynęło na zmianę terminu składania ofert

Miejsce i sposób składania ofert

1. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 20.04.2018 r. do godz. 15.00 (wiążąca jest data wpływu oferty do biura Fundacji Pokolenia przy ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew lub na adres mailowy). Ofertę można składać:
- pocztą lub osobiście w biurze Fundacji Pokolenia (w godz. od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku) przy ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew
- mailem w formie skanu podpisanych dokumentów na adres: adawidowska@fundacjapokolenia.pl
2. W przypadku wiadomości elektronicznej w temacie należy wpisać w tytule wiadomości: Zapytanie ofertowe nr 1/FP/RPO_OWES/2018
3. W przypadku wersji papierowej należy dopisać na kopercie: Zapytanie ofertowe nr 1/FP/RPO_OWES/2018

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

adawidowska@fundacjapokolenia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Alicja Dawidowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

508 612 122

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji członka Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych (PS) bądź w podmiotach ekonomii społecznej (PES) wyłącznie pod warunkiem ich przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne. Usługi będą świadczone od dnia podpisania umowy. Planowany na etapie zapytania termin zakończenia realizacji usług – 31.12.2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie członków Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych (PS) bądź w podmiotach ekonomii społecznej (PES) wyłącznie pod warunkiem ich przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji członka Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych (PS) bądź w podmiotach ekonomii społecznej (PES) wyłącznie pod warunkiem ich przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne. Usługi będą świadczone od dnia podpisania umowy. Planowany na etapie zapytania termin zakończenia realizacji usług – 31.12.2020. Szczegółowe warunki umowy będą uzgadniane z wyłonionym Wykonawcą.

Zamawiający dzieli zamówienie na dwie części:
I. Dot. aspektów społecznych
II. Dot. aspektów biznesowych

Realizacja przedmiotu zamówienia polega na:
A. Przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej wniosków złożonych przez Beneficjentów pomocy w poszczególnych naborach na utworzenie miejsc pracy w postaci dotacji inwestycyjnej i/lub wsparcia pomostowego, w tym wniosków odwoławczych.
B. Zweryfikowaniu biznesplanów oraz informacji zawartych w pozostałych załącznikach do wniosku, o których mowa w Regulaminie przyznawania środków finansowych na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne.
C. Sporządzeniu listy rankingowej wniosków uszeregowanych w kolejności od najwyższej do najniższej liczby uzyskanych punktów.
D. Wyłonieniu wniosków, które rekomendowane są do otrzymania dotacji w ramach puli środków określonej we wniosku projektowym na dany rodzaj wsparcia.

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie w ścisłym kontakcie z Realizatorem. Mając na uwadze brak możliwości określenia liczby planowanych naborów oraz liczby wniosków, które będą podlegały ocenie, Zamawiający przewiduje zaproszenie do współpracy oferentów, którzy spełnią kryteria określone w niniejszym zapytaniu, a zaproponowana przez nich stawka będzie mieściła się w kwocie, jaką dysponuje Zamawiający i jaką zamierza przeznaczyć na wykonanie przedmiotu zamówienia – zgodnie z załączonym Taryfikatorem towarów i usług.

Kod CPV

79314000-8

Nazwa kodu CPV

Analiza możliwości wykonawczych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

nie dotyczy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zostały określone z zapytaniu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wiedza i doświadczenie

Zostały określone z zapytaniu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Potencjał techniczny

Zostały określone z zapytaniu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zostały określone z zapytaniu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zostały określone z zapytaniu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Dodatkowe warunki

Zostały określone z zapytaniu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Warunki zmiany umowy

Zostały określone z zapytaniu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zostały określone z zapytaniu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena ofert nastąpi na podstawie kryterium ceny:

1. Koszt realizacji przedmiotu zamówienia w odniesieniu do 1 pełnej oceny dot. 1 podmiotu (formalna, merytoryczna, ew. odwołanie) przez 1 osobę (bez względu na część zamówienia). Cena powinna uwzględniać wszystkie koszty, które wykonawca będzie zobowiązany ponieść oraz niezbędne narzuty – Cena brutto za 1 ocenę – waga 100% .
Weryfikacja na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę załącznika nr 1 uwzględniającego cenę brutto za przeprowadzenie 1 oceny.


Punkty zostaną przyznane według następującego wyliczenia:

1. Koszt usługi - Cena brutto za 1 ocenę
CRn
KU = --------------------------- x 100 pkt.
CRo

KU - wartość punktowa
CRn - cena brutto za 1 ocenę wg najkorzystniejszej oferty.
CRo - cena brutto za 1 ocenę wg ocenianej oferty.

Na podstawie przeprowadzonej oceny, do każdej z części Zamawiający sporządzi ranking w układzie od ceny najkorzystniejszej do najmniej korzystnej. Oferenci, którzy zaoferują cenę mieszczącą się w kwocie, jaką dysponuje Zamawiający i jaką zamierza przeznaczyć na wykonanie przedmiotu zamówienia (zgodnie z załączonym Taryfikatorem towarów i usług), zostaną zaproszeni do współpracy. Pierwszeństwo w udziale w KOW dla poszczególnych naborów będą miały osoby z pierwszych miejsc rankingu.

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE „OBSZAR METROPOLITALNY GDAŃSK- GDYNIA-SOPOT”

Adres

Długi Targ 39/40

80-830 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

58 526 81 42

Fax

583036307

NIP

5833151748

Tytuł projektu

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny

Numer projektu

RPPM.06.03.01-22-0001/16-00

Inne źródła finansowania

Zamawiającym w niniejszym zapytaniu jest Fundacja Pokolenia, Janiszewko 31, 83-130 Pelplin.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano następujących wykonawców:
1. Krystian Jendrzejewski
Ul. Kilińskiego 12D/27
83-110 Tczew
Cena: 100 zł brutto/ocena
Data wpłynięcia oferty: 13.04.2018

2. MEMEX Paweł Weichbroth
Ul. Leszczynowa 70/14
80-175 Gdańsk
Cena: 100 zł brutto/ocena
Data wpłynięcia oferty: 18.04.2018

3. Dawid Kentzer
Ul. Przemysłowa 1
82-110 Sztutowo
Cena: 100 zł brutto/ocena
Data wpłynięcia oferty: 19.04.2018

4. Małgorzata Żebrowska
Ul. Brzozowa 1c
76-200 Słupsk
Cena: 100 zł brutto/ocena
Data wpłynięcia oferty: 19.04.2018
Liczba wyświetleń: 524