Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapewnienie wyżywienia dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Nowe Kompetencje Zawodowe dla Fizjoterapeutów” nr POWR.05.04.00-00-0114/16-00

Data publikacji: 31.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-04-2018

Numer ogłoszenia

1100964

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentacji należy złożyć osobiście, na adres mail lub wysłać pocztą na adres Zamawiającego:
Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowe Kinezio Sylwia Paszkiewicz-Zielińska
Ulica: Stanisława Herbsta 4, Warszawa 02-784
Oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na komputerze lub odręcznie. Powinna zawierać datę sporządzenia oraz czytelny podpis/y osoby/ób upoważnionych do reprezentacji Oferenta oraz być opatrzona pieczęcią firmową.
4. Prawidłowo sporządzona oferta zawiera:
• Formularz ofertowy z załącznikami.
• Dokument rejestrowy CEIDG lub KRS (jeśli dotyczy)
5. Termin składania ofert od 31.03.2018r. do 09.04.2018 r. do godz. 12:00.
6. Decyduje data i godzina wpływu kompletnej oferty do zamawiającego!
7. Zamawiający nie odsyła otrzymanych ofert.
8. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kursy.unijne@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mariusz Zieliński – Koordynator projektu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

698982981

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wyżywienia, w trakcie realizacji szkoleń, dla uczestników w ramach projektu „Nowe Kompetencje Zawodowe dla Fizjoterapeutów” nr POWR.05.04.00-00-0114/16-00
W ramach projektu planowane jest zorganizowanie 46 grup szkoleniowych w tym: 24 grup 2 dniowych, 21 grup 4 dniowych, 1 grupa 8 dniowa. Każda grupa liczyć będzie średnio 16 osób.
Łącznie w ramach świadczenia usług zapewnionych zostanie 2240 osobodni wyżywienia.
Zapewnienie wyżywienia nie obejmuje wyżywienia trenera.
Miejsce realizacji szkoleń: ul. Herbsta 4, 02-784 Warszawa
Dokładny termin realizacji szkoleń zgłaszany będzie wykonawcy na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zapewnienie wyżywienia dla uczestników szkolenia zawodowego w ramach projektu ”Nowe Kompetencje Zawodowe dla Fizjoterapeutów” nr POWR.05.04.00-00-0114/16-00.
Jako wyżywienie rozumiana jest całodniowa przerwa kawowa oraz obiad dwudaniowy.
Usługa dotyczy realizowanych na terenie dzielnicy Ursynów w Warszawie 46 grup szkoleniowych dających w sumie 736 uczestników.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z zapewnieniem wyżywienia (obiady i przerwy kawowe) dla uczestników projektu ”Nowe Kompetencje Zawodowe dla Fizjoterapeutów”.
Poprzez wyżywienie rozumie się obiady i przerwy kawowe, które przysługują uczestnikom w trakcie uczestnictwa w szkoleniu zawodowym. Szkolenia realizowane będą w dni powszednie oraz w weekendy, 8 godzin dziennie.
Każdego dnia szkoleniowego uczestnik musi mieć zapewnioną całodniową przerwę kawową (min. kawę, herbatę, wodę, mleko, cukier, cytryna, drobne słone lub słodkie przekąski typu paluszki lub kruche ciastka lub owoce) oraz obiad dwudaniowy (zupa, drugie danie oraz napój). Przerwa kawowa musi zostać ustawiona min. 15 min przed rozpoczęciem zajęć i być dostępna (z koniecznością ew. uzupełnienia) przez cały dzień. Łącznie, w ramach świadczenia usług, Wykonawca zobligowany zostanie do zapewnienia 2240 osobodni wyżywienia.
Czas realizacji usług: województwo mazowieckie, miejscowość Warszawa od kwietnia 2018 roku do sierpnia 2019 roku.
Z uwagi na miejsce realizacji szkoleń Wykonawca musi wziąć pod uwagę codzienny dojazd na szkolenie w celu ustawienia i ew. uzupełnienia przerwy kawowej (przerwa musi być dostępna przez cały dzień szkoleniowy), jak również zapewnienie codziennie ciepłego obiadu przez Wykonawce w miejscu/restauracji (poza miejscem realizacji szkoleń) znajdującym się w odległości nie większej niż 10 min. drogi przejścia uczestników z miejsca szkolenia. (czas przerwy obiadowej - 1h)
Dodatkowe składniki wyżywienia podlegać będą dodatkowej punktacji.

Kod CPV

55300000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Świadczenie usług realizowane będzie od kwietnia 2018 roku do sierpnia 2019 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają możliwości do świadczenia wyżej wskazanej usługi cateringowej :
- dostarczaniu gotowej żywności albo napojów,
- dostarczaniu żywności i napojów, przeznaczonych do spożycia przez ludzi, wraz z odpowiednimi usługami wspomagającymi pozwalającymi na ich natychmiastowe spożycie
- dostarczenia obiadów we miejscu świadczenia usług (restauracji) oraz zapewnieniu przerw kawowych w miejscu szkolenia, wskazanego przez Zamawiającego.
2. Nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.

Wiedza i doświadczenie

Nie są wymagane dodatkowe informacje dot. Wiedzy i doświadczenia oferentów. Jakość świadczonych usług będzie badana przy każdej grupie szkoleniowej. W przypadku niskiej jakości wyżywienia lub świadczenia jej niezgodnie z umową wprowadzone zostaną kary umowne.

Potencjał techniczny

Wykonawca musi zapewnić dostarczenie wyżywienia każdego dnia szkoleń we wskazanym miejscu zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez zamawiającego.
Wykonawca musi ustawić przerwę kawową na 15 min. przed rozpoczęciem zajęć w miejscu szkolenia. Następnie po około 4 godzinach zegarowych zajęć zapewnić ciepły posiłek (dwudaniowy obiad) w restauracji.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają możliwości do świadczenia wyżej wskazanych usług.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Sytuacja ekonomiczna Wykonawcy musi pozwalać na sprawne i rzetelne świadczenie usług. Sytuacja ekonomiczna zweryfikowana będzie na podstawie zdolności oferenta do wpłacenia wadium.

Dodatkowe warunki

Zamawiający informuje, iż w umowie znajdą się zapisy:
1. Zleceniodawca przedmiotową umową wprowadza możliwość kary umownej w wysokości do 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem; kary naliczane będą proporcjonalnie.
a) Za realizację usługi w inny niż zaplanowany w harmonogramie dzień/miejsce, naliczana będzie kara w wysokości 100% wartości usługi danego dnia (nie więcej niż 100%);
2. Przewidujące karę umowną w wysokości do 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności; kary naliczane będą proporcjonalnie. Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy;
3. Po każdym zrealizowanym szkoleniu, właściwa realizacja usługi będzie potwierdzana protokołem podpisanym przez Zleceniodawcę. Za właściwą realizację uznaje się zrealizowania usługi na podstawie oceny wynikającej z ankiet badających wsparcie na poziomie 3 lub wyższym (w 6-stopniowej skali). Ankieta wypełniana będzie przez uczestników po zakończonym szkoleniu. Zamawiający może podjąć dodatkowe środki badające faktyczny stan świadczonych usług po zgłoszeniu osoby prowadzącej zajęcia (trenera szkolenia zawodowego) lub minimum 3 uczestników danego szkolenia.
a) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.
II. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów jednakże warunki finansowane przekraczają kwoty założone we wniosku o dofinansowanie.
III. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.
IV. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
V. W ramach realizowanej umowy dopuszczalne będą płatności zaliczkowe lub częściowe.
VI. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
VII. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
VIII. Zamawiający informuje, iż każdy Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia publicznego zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia w pieniądzu wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy (BZ WBK S.A. 08 1090 1333 0000 0000 3302 7717). Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty potwierdzenie wpłaty wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmawia lub uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym lub też nie przedłoży wymaganych procedurą dokumentów i oświadczeń – bez względu, czy jest to zawinione czy też niezawinione przez Wykonawcę. Wadium musi wpłynąć na konto zamawiającego w trakcie trwania postępowania. Wadium będzie zwrócono w ciągu 2 dni roboczych po podpisaniu umowy pomiędzy stronami.
IX. Zamawiający informuje, iż w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy, Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązany będzie do wystawienia na rzecz Zamawiającego weksla in blanco, który to weksel Zamawiający będzie miał prawo uzupełnić według swojego uznania na sumę odpowiadającą kwocie całkowitej wartości zamówienia wraz z odsetkami i wszelkimi opłatami związanymi z dochodzeniem należności. Zamawiający będzie miał prawo uzupełnić weksel wszelkimi klauzulami wekslowymi przewidzianymi przez prawo wekslowe. Zwrot dokumentów zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy tylko i wyłącznie w przypadku łącznego spełnienia przesłanek:
1) Prawidłowego wykonania umowy potwierdzonego protokołami odbioru;
2) Zatwierdzenia wniosku końcowego przez Instytucję Pośredniczącą, rozliczającego i zatwierdzającego wszystkie poniesione wydatki kwalifikowalne w zakresie realizacji szkoleń w ramach umowy.

Warunki zmiany umowy

Zmiana umowy oraz załączników do umowy możliwa jest wyłącznie w formie pisemnej po obustronnej akceptacji stron.
Umowa może zostać zaktualizowana pod kątem:
* terminu i harmonogramu realizacji umowy;
* ilości osób objętych wsparciem ;
* ostatecznej łącznej kwoty umowy;
* Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 20% wartości zamówienia.
* Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości osób objętych wsparciem w przypadku nie zgłoszenia się wystarczającej ilości uczestników przystępujących do szkolenia

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca składający ofertę w ramach postępowania musi przesłać komplet dokumentów na który składa się:
- Formularz ofertowy
- Aktualny KRS/Wpis do CEIDG (za zgodność z oryginałem lub wydruk komputerowy- jeśli dotyczy)
- Oświadczenie o braku powiązań osobowych oraz kapitałowych – zał. Nr 1
- Potwierdzenie wpłacenia Wadium.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 20% wartości zamówienia. Zamówienie może zostać udzielone w przypadku zwiększenia ilości osób/grup objętych wsparciem w ramach przedmiotowej usługi.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Cena – 80 pkt. ; Sposób obliczania: najniższa cena brutto / cena oferty ocenianej x 80
2. Dodatkowe składniki wyżywienia w oferowanej cenie (maks. 20pkt.):
* Deser w trakcie przerwy obiadowej – 10 pkt.
* Napój w trakcie przerwy kawowej – 5 pkt.
* Drożdżówka/pączek/świeże ciasto w trakcie przerwy kawowej – 5 pkt.

Wykluczenia

Wykonawcą nie może być podmiot/osoba powiązania kapitałowo lub osobowo z zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b)posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub został określony przez IZ PO;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CENTRUM REHABILITACYJNO-SZKOLENIOWE KINEZIO SYLWIA PASZKIEWICZ-ZIELIŃSKA

Adres

Stanisława Herbsta 4

02-784 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

513010644

NIP

7742811996

Tytuł projektu

Nowe Kompetencje Zawodowe dla Fizjoterapeutów

Numer projektu

POWR.05.04.00-00-0114/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

SE GROUP Sp. z o.o.
ul. Zakątek 8,
05-500 Żabieniec
Data wpłynięcia oferty: 05.04.2018

Cena (obiad dwudaniowy): 35,00 zł brutto / osobodzień
Cena (przerwa kawowa): 15,00 zł brutto / osobodzień
Liczba wyświetleń: 340