Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa cateringowa

Data publikacji: 30.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-04-2018

Numer ogłoszenia

1100701

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Pisemnie w siedzibie zamawiającego

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

autoster@autoster.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dariusz Szwed

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 695 76 16 79

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Usługa polegać będzie na zapewnieniu cateringu w postaci całodniowej przerwy kawowej oraz przerwy obiadowej podczas szkoleń w OSK Autoster. Usługa musi uwzględniać zapewnienie wyżywienia zgodnie z przekazanym zapotrzebowaniem.
Zamawiający zgłosi wykonawcy dokładną liczbę zapotrzebowania nie później niż 1 dzień przed datą szkolenia. Szkolenia mogą odbywać się 7 dni w tygodniu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Toruń Miejscowość: Toruń ul. Szosa Chełmińska 42a

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zapewnienie przerwy kawowej i usługi cateringowej dla 100 osób. od kwietnia 2018 do kwietnia 2019

Przedmiot zamówienia

Przerwa kawowa:
kawa, herbata , mleko do kawy, cukier, woda gazowana/woda niegazowana, ciastka kruche, paluszki, owoce.
Przerwa obiadowa:
I danie: zupa -200 ml/os
II danie: danie ciepłe składające się z poniższych elementów:
a) ziemniaki/kluski/kasza – 150 g/os
b) mięso/ryba – 150 g/os
c) sałatka – 150 g/os
Naczynia jednorazowe – zapewniające utrzymanie odpowiedniej temperatury posiłku.
Zamawiający wymaga zorganizowania pojemników na odpady i zabrania odpadów po zakończeniu spotkania.

Kod CPV

55520000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi dostarczania posiłków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Usługa obejmuje zapewnienie przerwy kawowej oraz usługi cateringowej dla 100 uczestników projektu w grupach 20 osobowych. Dla każdej grupy (20 osób) przewiduje się 22 dni opisanej usługi cateringowej.

Harmonogram realizacji zamówienia

kwiecień 2018 do kwiecień 2019, zamawiający przewiduje realizację usługi 7 dni w tygodniu.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający informuje, iż oferty będę oceniane według następującego kryterium:
Cena – 100%
Ofertę należy złożyć do dnia 06 kwietnia2018r. na adres: 87-100 Toruń ul. Szosa Chełmińska 42a OSK Autoster
do godz. 9.
Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z oznaczeniem projekt 8.5.2
Zamawiający zastrzega sobie prawo niewyłonienia Wykonawcy bez podania przyczyny.
Termin związania ofertą: 30 dni
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są osoby, które powiązane są z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta, w tym poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Wykluczenie dotyczy także powiązań kapitałowych lub innych powiązań niewymienionych powyżej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW AUTOSTER SZWED DARIUSZ

Adres

87-100 Toruń

kujawsko-pomorskie , Toruń

Numer telefonu

56 4756106

Fax

56 4756068

NIP

9562040357

Tytuł projektu

Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób objętych zwolnieniem z pracy poprzez organizację szkoleń nauki jazdy kat. C i D wraz z kwalifikacjami wstępnymi przyspieszonymi, w celu podjęcia i/lub utrzymania przez te osoby zatrudnienia.

Numer projektu

RPKP.08.05.02-04-0119/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Best System Zbigniew Sikorski Czarnocin 1 06-445 Strzegowo
Wpłyneło dnia 09.04.2018 godz. 8.15
cena jednostkowa usługi za osobę: 45 zł brutto
Liczba wyświetleń: 415