Strona główna
Logo unii europejskiej

„Robota budowlana”

Data publikacji: 29.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-04-2018

Numer ogłoszenia

1100613

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zawiadomienie o zmianie zapisów Zapytania Ofertowego (SIWZ) oraz Ogłoszenia nr 1100613
1. Zamawiający dokonał zamiany załącznika nr 3 do Zapytania Ofertowego (SIWZ) - Przedmiar robót, oznaczonego w Ogłoszeniu jako „(3) Przedmiar robót (ZO_04_16_5)” w miejsce którego obowiązującym jest dokument Przedmiar robót - załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego (SIWZ), oznaczony w Ogłoszeniu jako „(3_1) Przedmiar robót (ZO_04_16_5)”. Zamiany dokonano z uwagi na fakt, iż załączono do Ogłoszenia błędny dokument, Przedmiar robót o niepełnym zakresie wymiaru prac.
2. W związku ze zmianą zapisów Zapytania Ofertowego (SIWZ) Zamawiający wydłuża termin składania ofert oraz zmienia termin otwarcia ofert.
a) Zmiana treści Ogłoszenia:
Było:
Termin składania ofert: 17-04-2018
Jest:
Termin składania ofert: 23-04-2018
b) Zmiana w treści Ogłoszenia
Było:
Miejsce i sposób składania ofert zmianie ulega pkt 1 i 3 Ogłoszenia
1. Ofertę należy złożyć w biurze firmy Agata Białecka – Nowak ABN Doradztwo i Kompleksowa Obsługa Inwestycji, adres: m. Otusz 11A, 64-320 Buk, w dni robocze w godzinach: od 08:00 do 15:00 lub przesłać na adres: Agata Białecka – Nowak ABN Doradztwo i Kompleksowa Obsługa Inwestycji, Adres: m. Otusz 11A, 64-320 Buk. Oferta musi wpłynąć do dnia 17.04.2018 r do godz. 09:00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w biurze firmy Agata Białecka – Nowak ABN Doradztwo i Kompleksowa Obsługa Inwestycji, adres: m. Otusz 11A, 64-320 Buk. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.04.2018 r. o godz. 09.10.
Jest:
Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w biurze firmy Agata Białecka – Nowak ABN Doradztwo i Kompleksowa Obsługa Inwestycji, adres: m. Otusz 11A, 64-320 Buk, w dni robocze w godzinach: od 08:00 do 15:00 lub przesłać na adres: Agata Białecka – Nowak ABN Doradztwo i Kompleksowa Obsługa Inwestycji, Adres: m. Otusz 11A, 64-320 Buk. Oferta musi wpłynąć do dnia 23.04.2018 r do godz. 09:00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w biurze firmy Agata Białecka – Nowak ABN Doradztwo i Kompleksowa Obsługa Inwestycji, adres: m. Otusz 11A, 64-320 Buk. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.04.2018 r. o godz. 09.10.
c) Strona 1 Zapytania Ofertowego (SIWZ)
Było:
Termin składania ofert: 17.04.2018 r. do godz. 09.00
Termin otwarcia ofert: 17.04.2018 r. godz. 09.10
Jest:
Termin składania ofert: 23.04.2018 r. do godz. 09.00
Termin otwarcia ofert: 23.04.2018 r. godz. 09.10
d) Art. 10.9. Zapytania Ofertowego
Było:
Nie otwierać do dnia 17.04.2018 r. do godz. 09:10
Jest:
Nie otwierać do dnia 23.04.2018 r. do godz. 09:10
e) art. 11.1. i 11.2. Zapytania Ofertowego (SIWZ)
Było:
Miejsce i termin składania ofert. Ofertę należy złożyć w biurze firmy Agata Białecka – Nowak ABN Doradztwo i Kompleksowa Obsługa Inwestycji, adres: m. Otusz 11A, 64-320 Buk, w dni robocze w godzinach: od 08:00 do 15:00 lub przesłać na adres: Agata Białecka – Nowak ABN Doradztwo i Kompleksowa Obsługa Inwestycji, Adres: m. Otusz 11A, 64-320 Buk. Oferta musi wpłynąć do dnia 17.04.2018 r do godz. 09:00.
Miejsce i termin otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi w biurze firmy Agata Białecka – Nowak ABN Doradztwo i Kompleksowa Obsługa Inwestycji, adres: m. Otusz 11A, 64-320 Buk. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.04.2018 r. o godz. 09.10.
Jest:
Miejsce i termin składania ofert. Ofertę należy złożyć w biurze firmy Agata Białecka – Nowak ABN Doradztwo i Kompleksowa Obsługa Inwestycji, adres: m. Otusz 11A, 64-320 Buk, w dni robocze w godzinach: od 08:00 do 15:00 lub przesłać na adres: Agata Białecka – Nowak ABN Doradztwo i Kompleksowa Obsługa Inwestycji, Adres: m. Otusz 11A, 64-320 Buk. Oferta musi wpłynąć do dnia 23.04.2018 r do godz. 09:00.
Miejsce i termin otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi w biurze firmy Agata Białecka – Nowak ABN Doradztwo i Kompleksowa Obsługa Inwestycji, adres: m. Otusz 11A, 64-320 Buk. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.04.2018 r. o godz. 09.10.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w biurze firmy Agata Białecka – Nowak ABN Doradztwo i Kompleksowa Obsługa Inwestycji, adres: m. Otusz 11A, 64-320 Buk, w dni robocze w godzinach: od 08:00 do 15:00 lub przesłać na adres: Agata Białecka – Nowak ABN Doradztwo i Kompleksowa Obsługa Inwestycji, Adres: m. Otusz 11A, 64-320 Buk. Oferta musi wpłynąć do dnia 17.04.2018 r do godz. 09:00.
2. Ofertę wraz z załącznikami, dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w kopercie zamkniętej i zabezpieczonej przed otwarciem bez uszkodzenia, gwarantując zachowanie poufności jej treści do momentu otwarcia ofert.
3. Otwarcie ofert nastąpi w biurze firmy Agata Białecka – Nowak ABN Doradztwo i Kompleksowa Obsługa Inwestycji, adres: m. Otusz 11A, 64-320 Buk. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.04.2018 r. o godz. 09.10.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w formie pisemnej.
7. Ofertę, pełnomocnictwa, oświadczenia oraz dokumenty stanowiące część składową oferty składa się, pod rygorem nieważności na piśmie, przy zachowaniu formy pisemnej.
8. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące dokumenty i oświadczenia wykonawcy są składane w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski.
9. Jeżeli Wykonawca załącza do oferty dokumenty w innym języku niż język polski zobowiązany jest do załączenia tłumaczenia tego dokumentu na język polski. Tłumaczenie ma uwzględniać wszystkie elementy dokumentu przedstawionego w języku obcym (pieczęcie, podpisy, loga itp.).

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Jęcka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 604128749

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej polegającej na wykonaniu robót, w wyniku których wykonania będzie możliwa zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego, dokonana zostanie przebudowa garażu i zadaszonego tarasu na pomieszczenia usługowe – handel, administracja, usługi zdrowotne, fizjoterapia, dietetyk, wynajem lokali.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: poznański Miejscowość: Otusz 11A, gmina Buk, 64-320 Buk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W wyniku realizacji projektu wprowadzone zostaną innowacje produktowe, procesowe i nietechnologiczne, które korzystnie wpłyną na sytuację konkurencyjną firmy.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej polegającej na wykonaniu robót, w wyniku których wykonania będzie możliwa zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego, dokonana zostanie przebudowa garażu i zadaszonego tarasu na pomieszczenia usługowe – handel, administracja, usługi zdrowotne, fizjoterapia, dietetyk, wynajem lokali.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia jego opis oraz zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia określa Dokumentacja Projektowa oraz Dokumentacja Projektowa zamienna stanowiące załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego (SIWZ), upubliczniona na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl a także jest dostępna do wglądu lub pobrania na wniosek, w formie kopii lub obrazu utrwalonego za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu, pod adresem kontaktowym wskazanym w art. 7.4.1. Zapytania Ofertowego (SIWZ).
3. Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 3 Zapytania Ofertowego (SIWZ), upubliczniony na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl a także dostępny do wglądu lub pobrania na wniosek, w formie kopii lub obrazu utrwalonego za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu, pod adresem kontaktowym wskazanym w art. 7.4.1. Zapytania Ofertowego (SIWZ).

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45420000-7 Roboty w zakresie zakładani stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45331200-8 Instalacja urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie wskazanym w ofercie wykonawcy. Termin realizacji zamówienia jest jednym z kryterium oceny ofert i zostanie wpisany do umowy jako bezwzględnie obowiązujący. Określony w ofercie termin ma być wyrażony w dniach kalendarzowych, bezpośrednio następujących po sobie, a liczony od dnia zawarcia Umowy („Termin Realizacji”). Pożądanym jest aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie do 16 lipca 2018 r.
2. Szczegółowe terminy realizacji poszczególnych etapów budowy oraz wzajemnych zobowiązań Stron będzie regulował Harmonogram Rzeczowo – Finansowy, który po dostarczeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie stanowił załącznik nr 4 do Umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności jaki miałby być wymagany dla spełnienia warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności. Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku tj. oświadczenia o posiadaniu wymaganych przy realizacji niniejszego zamówienia kompetencji lub uprawnień.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie określa minimalnego poziom zdolności jaki jest wymagany dla spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej. Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku tj. oświadczenia o posiadaniu wymaganej przy realizacji niniejszego zamówienia zdolności technicznej i zawodowej.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa minimalnego poziom zdolności jaki jest wymagany dla spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej. Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku tj. oświadczenia o posiadaniu wymaganej przy realizacji niniejszego zamówienia zdolności technicznej i zawodowej.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie określa minimalnego poziom zdolności jaki jest wymagany dla spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej. Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku tj. oświadczenia o posiadaniu wymaganej przy realizacji niniejszego zamówienia zdolności technicznej i zawodowej.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa minimalnego poziom zdolności jaki jest wymagany dla spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej. Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku tj. oświadczenia o posiadaniu wymaganej przy realizacji niniejszego zamówienia sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Warunki zmiany umowy

1. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, chyba że Umowa stanowi o istocie oraz zakresie dopuszczalności zmian.
2. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Strony ustalają, iż wprowadzanie zmian do Umowy po jej zawarciu jest dopuszczalne w przypadkach oraz na warunkach opisanych poniżej:
a) przedłużenie umownego terminu wykonania Umowy lub jej etapów może nastąpić jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnych terminów Umownych stanowi konsekwencję:
i. konieczności wykonania zamówień dodatkowych, lub robót dodatkowych lub zamiennych opóźniających lub wstrzymujących realizację robót zasadniczych - termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu;
ii. przyczyn zależnych od Zamawiającego lub organów administracji - termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu;
iii. działania Siły Wyższej - termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu;
iv. warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót, dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych, termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu.
b) zmiana Wynagrodzenia może nastąpić jeżeli:
i. Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówień dodatkowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie poniższe warunki:
- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości Wynagrodzenia.
ii. zmiana Umowy nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć,
- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości Wynagrodzenia.
iii. W wyniku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, Wynagrodzenie ulegnie zmianie o tę wartość;
c) Wykonawcę, może zastąpić nowy wykonawca:
i. jeżeli doszło do rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy,
ii. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy,
iii. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.
d) Jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
4. Zmiany do Umowy mogą nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy i będą mogły być wprowadzone za zgodą Stron w drodze pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

A. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę, warunków ubiegania się o zamówienie, o których mowa w art. 5. Zapytania Ofertowego (SIWZ) oraz w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 4. Zapytania Ofertowego (SIWZ) wykonawca składa:
1. wraz z ofertą, Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, które stanowi wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu,
a) po dokonaniu oceny ofert, w celu zbadania czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w postępowaniu Zamawiający nie będzie żądał żadnych dokumentów, z takim zastrzeżeniem, iż:
- jeżeli wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów Zamawiający zażąda pisemnego zobowiązania tych podmiotów, o którym mowa w art. 5.4. Zapytania Ofertowego (SIWZ);
- w przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych, Zamawiający zażąda dokumentów potwierdzających równoważność oferty.
2. wraz z ofertą, Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, które stanowi wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia,
- po dokonaniu oceny ofert, w celu zbadania czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu Zamawiający nie będzie żądał żadnych dokumentów.
B. Zamawiający zażąda od wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 4.1. pkt 12 Zapytania Ofertowego (SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny ofert:
A. Cena (C) – znaczenie 70%
B. Termin Realizacji (Tr) – znaczenie 20%
C. Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (G) – znaczenie 10%
A. Oferta z najniższa ceną za przedmiot zamówienia otrzymuje 70 punktów.
Następne wg wzoru:
Cena z najniżej wycenionej oferty
(C) = -------------------------------------------------- x 70 = ilość punktów
Cena badanej oferty
B. Oferta z najkrótszym terminem realizacji, wyrażonym w dniach kalendarzowych, bezpośrednio następujących po sobie otrzymuje 20 punktów.
Następne wg wzoru:
Ilość dni z oferty z najkrótszym terminem realizacji
(Tr) = ----------------------------------------------------------------- x 20 = ilość punktów
Ilość dni z oferty badanej
C. Oferta z najdłuższym okresem gwarancji jakości na roboty budowlane, wyrażonym w pełnych miesiącach licząc od daty odbioru końcowego otrzymuje 10 punktów.
Następne wg wzoru:
Ilość miesięcy z oferty badanej
(G) = ----------------------------------------------------------------- x 10 = ilość punktów
Ilość miesięcy z oferty z najdłuższym okresem gwarancji
2. Sposób porównywania i oceny ofert:
a. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na postawie kryteriów oceny ofert określonych w Zapytaniu Ofertowym (SIWZ).
b. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
c. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielnie zamówienia wyklucza się wykonawcę podlegającego wykluczeniu na podstawie przesłanek zawartych w art. 4.1. Zapytania Ofertowego (SIWZ).
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Z postępowania o udzielnie zamówienia wyklucza się wykonawcę podlegającego wykluczeniu na podstawie przesłanek zawartych w art. 4.3. Zapytania Ofertowego (SIWZ).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AGATA BIAŁECKA-NOWAK ABN DORADZTWO I KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI

Adres

64-320 Otusz

wielkopolskie , poznański

Numer telefonu

61 814 09 83

Fax

61 814 09 83

NIP

6971241732

Tytuł projektu

Rozwój oferty w zakresie poprawy zdrowia i kondycji fizycznej w oparciu o innowacyjną technologię EMS jako kluczowy czynnik podniesienia konkurencyjności firmy ABN Agata Białecka-Nowak

Numer projektu

RPWP.01.05.02-30-0324/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wykonawca: IMPART Mikołaj Orzechowski
Adres wykonawcy: m. Wilkowice, ul. Modrzewiowa 23, 64-115 Święciechowa
Data wpłynięcia oferty: 23.04.2018 r.
Cena oferty: 195.753,27 PLN
Liczba wyświetleń: 372