Strona główna
Logo unii europejskiej

1/1.3.1/POPW/2018 - wyłonienie dostawcy SUSZARNI ROZPYŁOWEJ WRAZ Z SYSTEMEM UZDATNIANIA FORM SUCHYCH

Data publikacji: 29.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-04-2018

Numer ogłoszenia

1100406

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać wyłącznie za pomocą wypełnionego Formularza dla Oferenta stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – osobiście lub drogą pocztową, przesyłką kurierską na adres:
ul. Wojska Polskiego 27A
18-300 Zambrów
lub drogą e-mailową na adres: kamil.pietruszynski@greenvit.pl
(w takim przypadku Przedsiębiorstwo nadawcy, jego adres oraz osoba wystawiająca ofertę musi być zidentyfikowana. Jeśli oferta składana jest w formie skanu przesłanego pocztą elektroniczną, to musi zawierać podpis osoby wystawiającej oraz pieczątkę).

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 30.04.2018r.

W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową/przesyłka kurierską liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego na adres: ul. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Postępowanie ofertowe nr 1/1.3.1/POPW/2018
Nie otwierać do dnia 02.05.2018r.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kamil.pietruszynski@greenvit.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kamil Pietruszyński - Dyrektor ds. Produkcji i Inwestycji

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel.: +48 85 733 60 54; tel. kom.: +48 696 098 877

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z montażem (instalacja i uruchomienie) suszarni rozpyłowej wraz z systemem uzdatniania form suchych, fabrycznie nowej o parametrach nie gorszych niż:

Parametry procesu:
Temperatura wejściowa: 160-220C
Temperatura wyjściowa: 70-90C
Suszone produkt: ekstrakty roślinne 25-45% S.M.
Odparowanie wody / wydajność suszarni: od 98 kg/h do 102 kg/h

Wykonanie instalacji:
Sanitarne lub higieniczne, z przeznaczeniem do produkcji ekstraktów w jakości spożywczej

W skład suszarni rozpyłowej z systemem uzdatniania form suchych będą wchodzić następujące elementy:
1. System dozowania ekstraktu płynnego
a) Pompa śrubowa dozująca – typ stali: SS316L (bez zbiornika)
b) Rurociągi - SS316L (typ stali)
c) Atomizer - SS316L (typ stali) - 2 szt.

2. System przygotowania i dystrybucji powietrza
a) Wymiennik gorącego powietrza, SS304 (typ stali)
b) Palnik gazowy (gaz ziemny wysokometanowy)
c) Filtr wstępny powietrza
d) Filtr dokładny gorącego powietrza
d) Wentylator nawiewowy – SS304 (typ stali)
e) Komin spalin – SS304 (typ stali)

3. Wieża suszarnicza
a) Wymiary zewnętrzne: średnica w zakresie od 3000mm do 3500mm, wysokość z nogami do dachu suszarni w zakresie od 7500mm do 8000mm (wysokość całkowita w budynku wynosi 9500mm)
b) Ściana wieży izolowana z zewnątrz w wykonaniu z płaszczem chłodzonym powietrzem
c) Płaszcz (ścianka z blachy) wewnętrzny SS316L (typ stali), wykończenie gładkie, tzw. „poler”
d) Płaszcz (ścianka z blachy) zewnętrzna SS304 (typ stali)
e) Drzwi serwisowe (minimalny wymiar 500x600mm) z okienkiem
f) Oświetlenie wnętrza suszarni
g) Dystrybutor gorącego powietrza
h) Młotki pneumatyczne, minimum 9 szt.
i) Membrana przeciwwybuchowa / bezpieczeństwa – mająca na celu wyprowadzenie energii i ciśnienia powstałego w wyniki ewentualnego wybuchu
j) Rama, platforma, drabinki, nogi – SS304 (typ stali)

4. System odbioru produktu wraz z cyklonami i osuszaczem
a) Cyklon 1-szy stopień – SS316L (typ stali)
b) Cyklon 2-gi stopień – SS316L (typ stali)
c) Młotki pneumatyczne
d) Wentylator wyciągowy – SS304 lub SS316L (typ stali)
e) Scrubber – SS304 lub SS316L (typ stali)
f) Cyklon odbioru finalnego produktu – SS316L (typ stali)
g) Osuszacz ziębniczy (dehumidifier)
h) Wentylator cyrkulacyjny do osuszonego powietrza – SS316L (typ stali)
i) Rury do transportu finalnego proszku – SS316L (typ stali)

5. Osprzęt co mycia w systemie CIP
a) Głowica myjąca do wieży rozpyłowej 360° - minimum 1 szt.
b) Głowice myjące typu pop-up do mycia osprzętu – rur, cyklonów
c) Zawory pneumatyczne, kontrolne, do sterowania sekcjami mycia
d) Rury CIP – SS304 (typ stali)/węże elastyczne
e) Pompa CIP powrotna
f) Sterowanie z panelu HMI suszarni

6. Sterowanie i automatyka suszarni
a) Panel HMI – minimum 10”
b) Sterownik PLC
c) Moduły komunikacyjne – zgodne ze sterownikiem PLC
d) Falowniki
e) Oprogramowanie
f) Wyłącznik bezpieczeństwa

7. System uzdatniania form suchych
a) Lej zasypowy z podajnikiem ślimakowym do młyna, płynna regulacja obrotów – SS304 (typ stali)
b) Mieszalnik wstęgowy poziomy o pojemności nominalnej minimum 1000L wyposażony w wagę tensometryczną, odpylacz, klapę do dozowania ekstraktów i surowców pomocniczych – wykonanie wnętrza mieszalnika „poler” – SS304 (typ stali)
c) Młyn z sitami 0,2mm i 0,3mm o wydajności minimum 100 kg/h z płynną regulacją obrotów – SS304 (typ stali)
d) Waga z systemem dozowania (podajnik ślimakowy) oraz z detektorem metali wraz separatorem
e) Sterowanie i automatyka

Uwagi:
Urządzenie i jego składowe powinno:
- Być wykonane zgodnie z obowiązującymi na terenie Polski oraz UE przepisami i normami,
- Posiadać dokumentację techniczną, minimum: Deklaracja CE, certyfikaty materiałowe, instrukcje obsługi, dokumentację DTR – w języku polskim lub angielskim
Dostawa i montaż: loco Zambrów

Gwarancja: minimum 12 miesięcy

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

WARUNKI PŁATNOŚCI:
Zamawiający dopuszcza płatności zaliczkowe w wysokości max. 30% wartości zamówienia.
Pozostała wartość wynagrodzenia będzie płatna w formie płatności częściowych oraz płatności końcowej.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: zambrowski Miejscowość: ul. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów (gmina Zambrów, powiat: zambrowski, województwo: podlaskie).

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy SUSZARNI ROZPYŁOWEJ WRAZ Z SYSTEMEM UZDATNIANIA FORM SUCHYCH na potrzeby realizacji projektu nr POPW.01.03.01-20-0008/17,
pn.: „Dywersyfikacja działalności Greenvit Sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowych standaryzowanych ekstraktów roślinnych produkowanych w oparciu o innowacyjne technologie”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Działania 1.3 „Ponadregionalne powiązania kooperacyjne”,
poddziałania 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MŚP”,
PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z montażem (instalacja i uruchomienie) suszarni rozpyłowej wraz z systemem uzdatniania form suchych, zgodnie ze specyfikacją zamówienia stanowiącą Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

WARUNKI PŁATNOŚCI:
Zamawiający dopuszcza płatności zaliczkowe w wysokości max. 30% wartości zamówienia.
Pozostała wartość wynagrodzenia będzie płatna w formie płatności częściowych oraz płatności końcowej.

Kod CPV

42214200-1

Nazwa kodu CPV

Suszarki do produktów rolnych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CPV: 42210000-1 Maszyny do przetwarzania żywności, napojów i tytoniu

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa i montaż najpóźniej do 31.01.2019r. (włącznie).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
1. Posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem zamówienia. Spełnienie warunku będzie weryfikowane na podstawie kodów PKD zawartych w dokumencie rejestrowym Oferenta lub w akcie założycielskim.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
1. Posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie w realizacji dostaw odpowiadających charakterem przedmiotowi zamówienia, tj. wykonywał roboty instalacyjne, sanitarne lub dostawy urządzeń do przedsiębiorstw produkcyjnych z branży spożywczej lub farmaceutycznej. Dla potwierdzenia spełnienia w/w warunku Oferent musi przedstawić w formularzu oferty (stanowiącym zał. nr 2 do zapytania ofertowego) wykaz co najmniej 3 zrealizowanych dostaw lub wykonanych robót w ostatnich 6 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o wartości co najmniej 2 mln zł netto oraz przedłożyć referencje od co najmniej 2 przedsiębiorstw z branży spożywczej lub farmaceutycznej gdzie wykonywane były w/w dostawy i roboty.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
1. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
1. Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
1. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Spełnienie warunku będzie oceniane na podstawie Oświadczenia oferenta oraz dokumentów przedłożonych przez oferenta: sprawozdań finansowych za dwa ostatnie lata obrotowe oraz za ostatni kwartał lub w przypadku braku konieczności sporządzania wymienionych dokumentów o charakterze równoważnym do wymienionych lub zaświadczeń z ZUS i US o niezaleganiu, nie starszych niż 3 miesiące.

Dodatkowe warunki

1. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych z późn. zm.
2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, efektywności, jawności i przejrzystości.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
4. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Złożenie oferty przez Oferenta nie stanowi zawarcia umowy.
6. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że za rozpoczęcie realizacji zostanie uznane zawarcie umowy pomiędzy Zamawiającym a Oferentem, będącej prawnie wiążącym zobowiązaniem.
7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
9. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji, a zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnienia, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia 16 kwietnia 2017r.
10. Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłana do każdego Oferenta, który złożył ofertę oraz zostanie umieszczona w bazie konkurencyjności prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, a także na stronie internetowej Zamawiającego www.greenvit.pl;
11. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
12. Od prowadzonego postępowania nie przysługują oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego w każdej chwili.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian Umowy oraz dokonywanie istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, wyłącznie w przypadku wystąpienia:
- siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy;
- zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na realizację przedmiotu umowy;
- innych zdarzeń zewnętrznych lub sytuacji, których Zamawiający ani Wykonawca nie mogli przewidzieć, ani im zapobiec, a które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu dostawy zgodnie z umową;.

Zapisy, które zostaną wprowadzone do umowy z wykonawcą dotyczące kar umownych:
- Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,15% wartości zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
- Zastrzeżone kary umowne nie wyłączają uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
- W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.
- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w krajowym rejestrze sądowym lub innym dokumencie rejestrowym, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
3. Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
4. Oferta powinna być napisana w języku polskim.
5. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
6. Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Podmioty posiadające siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mogą składać dokumenty równoważne.
b) pełnomocnictwo do działania w imieniu Oferenta, o ile prawo do reprezentowania Oferenta w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego;
c) sprawozdania finansowe za dwa ostatnie lata obrotowe (w przypadku braku konieczności sporządzania wymienionych dokumentów, dokumenty o charakterze równoważnym do wymienionych) lub zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu nie starsze niż 3 miesiące;
d) szczegółową specyfikację oferowanej suszarni rozpyłowej wraz z systemem uzdatniania form suchych;
e) oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym wg Załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego;
7. Strony oferty powinny być ponumerowane, parafowane oraz połączone w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie.
8. W przypadku złożenia oferty w walutach obcych Zamawiający przeliczy wartość oferty średnim kursem dla danej waluty ogłoszonym przez NBP, z dnia wystawienia oferty.

W przypadku braków formalnych i oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych Zamawiający wezwie oferentów do uzupełnienia wskazanych braków wyznaczając w tym celu 3 dniowy termin. Uzupełnioną/poprawioną ofertę należy złożyć w trybie wskazanym w pkt. VI. Zapytania ofertowego. Nieuzupełnienie braków oferty w wyznaczonym terminie powoduje jej odrzucenie. Uzupełnienie braków formalnych oferty nie może prowadzić do jej merytorycznej zmiany.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Termin związania ofertą wynosi 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERTY ORAZ ICH WAGA:
Łączna cena netto - 85 pkt. (85%)
Termin dostawy ( w dniach) - 10 pkt. (10%)
Okres gwarancji (w miesiącach) - 5 pkt. (5%)

Wybór Dostawcy dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów przyznanych zgodnie z następującą metodologią:

Przez kryterium „Łączna cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta łączną cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Ocena w ramach kryterium „Łączna cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc = (Cmin/Co) x 85% x 100

gdzie:
Cmin – najniższa zaproponowana cena netto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie;
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Łączna cena netto”

Przez kryterium „Termin dostawy” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin dostawy (w dniach) kompletnego zamówienia podany w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Ocena w ramach kryterium „Termin dostawy” będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kt = (Tmin/To) x 10% x 100

gdzie:
Tmin – najkrótszy zaproponowany termin dostawy
To – termin dostawy zaproponowany w badanej ofercie
Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin dostawy”

Przez kryterium „Okres gwarancji” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta okres gwarancji (podany w przeliczeniu na pełne miesiące) na przedmiot niniejszego zapytania ofertowego i podany w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, liczony od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru końcowego.

UWAGA!!! Zgodnie z zapisami Specyfikacji zamówienia stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania wymagany min. okres gwarancji to 12 miesięcy.
Zaproponowanie krótszego niż 12 miesięcy okresu gwarancji będzie skutkowało uznaniem oferty za niezgodną ze specyfikacją.

Ocena w ramach kryterium „Okres gwarancji” (Kg) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kg = (Go/Gmax) x 5% x 100

gdzie:
Go – okres gwarancji zaproponowany w badanej ofercie;
Gmax – najdłuższy zaproponowany okres gwarancji spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;
Kg – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Okres gwarancji”

KRYTERIUM ROZSTRZYGAJĄCE:
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o wyborze oferty decydowała będzie liczba punktów uzyskana w kryterium „Łączna cena netto””.

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

K = Kc + Kt + Kg

gdzie:
K – liczba punktów przyznana danej ofercie w ocenie końcowej’
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Łączna cena netto”
Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin dostawy”
Kg – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Okres gwarancji”

Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlega Oferent, który:
- Wykonywał bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tego Wykonawcy w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
- Złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
- Jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
Powyższy warunek weryfikowany będzie na podstawie Oświadczenia Oferenta (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia przez Oferenta tego warunku na podstawie posiadanej wiedzy oraz dostępnych dokumentów (na przykład KRS).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GREENVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Aleja Wojska Polskiego 27A

18-300 Zambrów

podlaskie , zambrowski

Numer telefonu

857336054

Fax

857336097

NIP

7231619950

Tytuł projektu

Dywersyfikacja działalności Greenvit Sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowych standaryzowanych ekstraktów roślinnych produkowanych w oparciu o innowacyjne technologie.

Numer projektu

POPW.01.03.01-20-0008/17-00

Inne źródła finansowania

środki własne

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

SANMET Sp. z o.o. Sp.k.
Al. Legionów 56
18-400 Łomża
NIP: 7180001050
Data wpływu oferty: 27.04.2018, godz. 15:40
Wartość netto oferty: 885.000 PLN
Liczba wyświetleń: 522