Strona główna
Logo unii europejskiej

Kompleksowa organizacja Plenerowego stoiska informacyjnego PO WER 2014-2020 podczas obchodów Imienin ulicy Święty Marcin w Poznaniu w dniu 11 listopada 2018 roku

Data publikacji: 04.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-04-2018

Numer ogłoszenia

1100255

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz z niezbędnymi informacjami, koniecznymi do wyboru najkorzystniejszej oferty wg załączonego Formularza oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego), Wykonawca winien złożyć w terminie do dnia 12.04.2018 r. do godziny 10:30, w formie pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Alicja Ciężak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

61 846 38 33

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Kompleksowa organizacja Plenerowego stoiska informacyjnego PO WER 2014-2020 podczas obchodów Imienin ulicy Święty Marcin w Poznaniu w dniu 11 listopada 2018 roku. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Poznań

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest kompleksowa organizacja plenerowego stoiska informacyjnego w dniu 11.11.2018 r. podczas Imienin Ulicy św. Marcin w Poznaniu, gdzie zainteresowani będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad m. in. na temat możliwości dofinansowania i dostępnego w ramach PO WER 2014-2020 wsparcia oraz efektów związanych z realizacją projektów unijnych. Stoisko ma również zachęcać do udziału w projektach PO WER 2014-2020 realizowanych na obszarze województwa wielkopolskiego

Przedmiot zamówienia

Kompleksowa organizacja Plenerowego stoiska informacyjnego PO WER 2014-2020 podczas obchodów Imienin ulicy Święty Marcin w Poznaniu w dniu 11 listopada 2018 roku. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

Kod CPV

79952000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizacji imprez

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Wykonawca zarezerwuje i zapewni miejsce w celu przeprowadzenia przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu działań promocyjno – informacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego, tj. organizacji Plenerowego stoiska informacyjnego PO WER 2014-2020 podczas obchodów Imienin ulicy Święty Marcin w Poznaniu w dniu 11 listopada 2018 r.:
- Wykonawca zarezerwuje i zapewni co najmniej 25 m2 powierzchni wystawienniczej na terenie odbywania się obchodów Imienin Ulicy Święty Marcin w Poznaniu,
- Wykonawca uzyska stosowne zezwolenia, dokona opłat wymaganych przez Organizatora obchodów Imienin Ulicy Święty Marcin w Poznaniu na pokrycie wszelkich kosztów związanych z uczestnictwem WUP w Poznaniu w przedmiotowym wydarzeniu (m. in. opłata za udostępnienie terenu, gruntu na umieszczenie elementów objętych zamówieniem) oraz zawrze z Organizatorem stosowną umowę.
Wykonawca na co najmniej 2 dni robocze przed 11.11.2018 r. przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające uzyskane zezwolenia i dokonanie ww. opłat.
2.Wykonawca przedstawi projekt plenerowego stoiska informacyjnego do konsultacji z Zamawiającym co najmniej na dwa dni robocze przed 11.11.2018 r.
3. Wykonawca odbierze z siedziby Zamawiającego materiały informacyjno – promocyjne WUP w Poznaniu w dniu roboczym przed 11.11.2018 r. w godz. 7:30 – 15:30 i dostarczy je na teren wydarzenia w dniu 11.11.2018 r., a w kolejnym dniu roboczym po wydarzeniu zwróci Zamawiającemu w jego siedzibie do godz. 15:30.
4. Wykonawca zapewni materiały promocyjne oraz dekoracje wewnątrz i na zewnątrz namiotu (w terminach określonych w pkt 4 załącznika nr 5 do zapytania ofertowego)
5. W dniu 11 listopada 2018 r. Wykonawca zapewni na potrzeby WUP w Poznaniu pawilon wystawienniczy w formie namiotu o powierzchni co najmniej 25 m2 (5x5 m).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają zdolności techniczne lub zawodowe:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej 1 usługę polegającą na organizacji imprez plenerowych o charakterze informacyjno-promocyjnym lub promocyjnym o wartości minimum 20 000,00 zł brutto.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału stawianych przez Zamawiającego w postępowaniu, Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
a) Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
b) Wykazu wykonanych usług wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a) wypełniony załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz oferty,
b) wypełniony załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
c) wypełniony załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Wykaz usług.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

a. Cena brutto - 60%
b. Zapewnienie ekologicznych długopisów wykonanych z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju - 40%

Kryterium określone w pkt a (P1) oceniane będzie według poniższego wzoru:

Cena brutto oferty najtańszej
P1= ------------------------------------------ x 60 pkt
Cena brutto oferty ocenianej

Kryterium określone w pkt b (P2) oceniane będzie według poniższego wzoru:
Pbo
P2 = ------------------ x 40 pkt
Pmax
gdzie:
Pbo – punkty uzyskane przez badaną ofertę,
Pmax – maksymalna liczba punktów w kryterium

Sposób dokonywania oceny w kryterium jakościowym określonym w pkt b :

Wykonawca zapewni ekologiczne długopisy (500 sztuk) wykonane z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, tj. z zastosowaniem rozwiązań przyjaznych dla środowiska i ograniczających negatywne oddziaływanie produkcji na stan środowiska, mających na celu ochronę zasobów przyrodniczych. Długopisy z obudową kartonową lub z przetworzonego w recyklingu papieru lub długopisy plastikowe biodegradowalne lub długopisy z PET lub długopisy wykonane z mączki/przetworzonej skrobi kukurydzianej, z niebieskimi wkładami piszącymi, oznakowane logotypami PO WER 2014-2020 i UE EFS, logotypem Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz adresem strony internetowej power.wuppoznan.praca.gov.pl (na każdym grawer laserowy lub nadruk jeden kolor), całe pomarańczowe lub z pomarańczowymi elementami obudowy. Wykonawca, w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, przedstawi Zamawiającemu projekt nadruku na długopisach do konsultacji. Zamawiający w terminie do 4 dni kalendarzowych od dnia przekazania projektu przez Wykonawcę zgłosi uwagi lub dokona pisemnej akceptacji projektu nadruku. Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia wszelkich poprawek i zgłoszonych uwag przez Zamawiającego w terminie do 3 dni kalendarzowych i przekazania projektu do ponownej akceptacji Zamawiającego.
W przypadku, gdy Wykonawca w ust. 3 załącznika nr 1 do zapytania ofertowego - Formularzu oferty, nie wskaże czy zapewni ekologiczne długopisy wykonane z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, Wykonawca otrzyma 0 punktów w tym kryterium, a Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zapewni długopisów wykonanych z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, jednakże będzie zobowiązany do zapewnienia długopisów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, z wyłączeniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU

Adres

Szyperska 14

61-754 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

618463819

Fax

618463820

NIP

7781379161

Tytuł projektu

Pomoc techniczna PO WER dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na lata 2017-2018

Numer projektu

POWR.06.01.00-30-2001/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Stowarzyszenie Ad Astra, ul. Bociania 14, Jędrzychów, 48-300 Nysa, data wpłynięcia oferty do siedziby Zamawiającego: 11.04.2018 roku, cena brutto: 27 060,00 zł
Liczba wyświetleń: 248