Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług doradztwa psychologicznego dla uczestników projektu Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Data publikacji: 28.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-04-2018

Numer ogłoszenia

1100067

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku z wystąpieniem nieścisłości w zapisie warunków udziału w postępowaniu, które mogłyby wprowadzić w błąd potencjalnych Wykonawców, treść Zapytania ofertowego w pkt.III zostaje zmieniona. Poprawiona treść opublikowana została jako załącznik Zapytanie ofertowe- korekta. Zmieniona została także treść załącznika nr 2 (formularz ofertowy) korekta i usunięto załącznik
nr 5. Jednocześnie wydłużony zostaje termin składania ofert do dnia 11.04.2018r.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, adres: 90-558 Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73 w godz. 8.00-15.30 lub na adres poczty elektronicznej email: oferty@wsparciespoleczne.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

oferty@wsparciespoleczne.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aneta Szmigiero

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

796 141 430

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją projektu Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług doradztwa psychologicznego, w wymiarze nie większym niż 1.080 godzin, kontraktowanych w zależności od bieżących potrzeb:
1)podmiotów ekonomii społecznej (PES) będących uczestnikami ww. projektu;
2)osób fizycznych/grup inicjatywnych, będących uczestnikami ww. projektu, chcących powołać PES lub w inny sposób zainteresowanych działalnością w sektorze ekonomii społecznej;
3)osób prawnych, będących uczestnikami ww. projektu, chcących powołać PES lub w inny sposób zainteresowanych działalnością w sektorze ekonomii społecznej.
Usługi psychologiczne - doradztwo psychologiczne. Wsparcie w sytuacjach kryzysowych, określanie zasobów psychologicznych członków grup inicjatywnych i osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach społecznych, określanie wartości i celów pracowników i kadry zarządzającej PS, wsparcie w aktywizacji społecznej i zawodowej, minimalizowanie postaw roszczeniowych, budowanie wizerunku i postaw przedsiębiorczych.
Usługa doradztwa psychologicznego rozumiana jest jako realizacja wszystkich powyżej opisanych działań w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r.
Zamawiający informuje, iż świadczenie usług doradztwa psychologicznego, kontraktowane będzie w zależności od bieżących potrzeb uczestników projektu jednak w wymiarze nie większym niż 1.080 godziny łącznie.
Dodatkowo prawidłowe wykonanie usługi musi zostać potwierdzone przez podmiot na rzecz, którego usługa była świadczona.
Wykonawca świadczy usługi zgodnie z system akredytacji i standardami działania OWES.
Wykonawca zobowiązuje się do regularnych spotkań z zespołem realizującym projekt w siedzibie Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia i przekazywania Zamawiającemu dokumentacji- zestawienia miesięcznego związanego z realizacją doradztwa. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług doradczych z wysoką jakością i należytą starannością.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź,miejsce wskazane przez Zamawiającego, np. siedziba Zamawiającego, miasto Łódź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie najlepszej oferty na świadczenie usług doradztwa psychologicznego, w wymiarze nie większym niż 1.080 godzin, w ramach projektu pn. Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”.
Świadczenie usług doradztwa psychologicznego kontraktowane będzie w zależności od bieżących potrzeb:
1)podmiotów ekonomii społecznej (PES) będących uczestnikami ww. projektu;
2)osób fizycznych/grup inicjatywnych, będących uczestnikami ww. projektu, chcących powołać PES lub w inny sposób zainteresowanych działalnością w sektorze ekonomii społecznej;
3)osób prawnych, będących uczestnikami ww. projektu, chcących powołać PES lub w inny sposób zainteresowanych działalnością w sektorze ekonomii społecznej.

Przedmiot zamówienia

W związku z realizacją projektu Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług doradztwa psychologicznego, w wymiarze nie większym niż 1.080 godzin, kontraktowanych w zależności od bieżących potrzeb:
1)podmiotów ekonomii społecznej (PES) będących uczestnikami ww. projektu;
2)osób fizycznych/grup inicjatywnych, będących uczestnikami ww. projektu, chcących powołać PES lub w inny sposób zainteresowanych działalnością w sektorze ekonomii społecznej;
3)osób prawnych, będących uczestnikami ww. projektu, chcących powołać PES lub w inny sposób zainteresowanych działalnością w sektorze ekonomii społecznej.
Usługi psychologiczne - doradztwo psychologiczne. Wsparcie w sytuacjach kryzysowych, określanie zasobów psychologicznych członków grup inicjatywnych i osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach społecznych, określanie wartości i celów pracowników i kadry zarządzającej PS, wsparcie w aktywizacji społecznej i zawodowej, minimalizowanie postaw roszczeniowych, budowanie wizerunku i postaw przedsiębiorczych.
Usługa doradztwa psychologicznego rozumiana jest jako realizacja wszystkich powyżej opisanych działań w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r., rozliczanych w formie godzinowej.
Zamawiający informuje, iż świadczenie usług doradztwa psychologicznego, kontraktowane będzie w zależności od bieżących potrzeb uczestników projektu jednak w wymiarze nie większym niż 1.080 godzin łącznie.
Dodatkowo prawidłowe wykonanie usługi musi zostać potwierdzone przez podmiot na rzecz, którego usługa była świadczona.
Wykonawca świadczy usługi zgodnie z system akredytacji i standardami działania OWES
Wykonawca zobowiązuje się do regularnych spotkań z zespołem realizującym projekt w siedzibie Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia i przekazywania Zamawiającemu dokumentacji- zestawienia miesięcznego związanego z realizacją doradztwa. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług doradczych z wysoką jakością i należytą starannością

Kod CPV

85121270-6

Nazwa kodu CPV

Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 31 grudnia 2020r., łącznie nie więcej niż 1.080 godzin wsparcia psychologicznego, w zależności od bieżących potrzeb:
1)podmiotów ekonomii społecznej (PES) będących uczestnikami ww. projektu;
2)osób fizycznych/grup inicjatywnych, będących uczestnikami ww. projektu, chcących powołać PES lub w inny sposób zainteresowanych działalnością w sektorze ekonomii społecznej;
3)osób prawnych, będących uczestnikami ww. projektu, chcących powołać PES lub w inny sposób zainteresowanych działalnością w sektorze ekonomii społecznej. Doradztwo świadczone będzie w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020r. w terminach szczegółowo ustalonych z Zamawiającym. Usługa doradztwa będzie każdorazowo świadczona nie później niż trzy dni robocze od dnia zgłoszonego zapotrzebowania.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne spełniające lub dysponujące (osobiście, umowa o pracę, cywilno-prawna) osobą spełniającą niżej określone warunki:
a. wykształcenie wyższe kierunkowe – psycholog (mgr. psycholog). W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jest on zobowiązany dostarczyć przed podpisaniem umowy dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia potwierdzające posiadane wykształcenie.
b. min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług psychologicznych w tym usług wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przez min. 2-letnie doświadczenie zawodowe rozumie się łącznie min.24 miesięczne zaangażowanie w wykonywanie obowiązków zawodowych psychologa w przeciągu ostatnich 3 lat.
Zamawiający wyznacza szczegółowe wykazanie i udokumentowanie spełnienia niniejszego warunku poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a także poprzez wskazanie na posiadanie przez Wykonawcę wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia zawodowego (zg. z załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania). Zamawiający przed podpisaniem umowy wezwie do dostarczenia zaświadczeń/referencji/kopi umów potwierdzających posiadane doświadczenie.
c. wystarczająca wiedza merytoryczna i umiejętności praktyczne z zakresu objętego usługą. Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.
d. uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jest on zobowiązany dostarczyć przed podpisaniem umowy dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia- wykształcenie (dodatkowe specjalistyczne kierunkowe kursy, szkolenia).
e. znajomość specyfiki obszaru, o którym w mowa w pkt II i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w którym realizowany jest projekt (ekonomia społeczna, praca z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym; pracodawcami i pracownikami przedsiębiorstw społecznych). Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.
f. umiejętności:
• rozpoznawania problemów/potrzeb organizacji klienta, w oparciu o nie przygotowania procesu wsparcia oraz przeprowadzenia oceny tego procesu,
• samodzielnego przeprowadzenia analizy potrzeb organizacji, dla której prowadzi proces wsparcia; w oparciu o tę analizę samodzielnie formułować cele procesu wsparcia oraz przygotować projekt procesu wsparcia,
• rozwiązywania trudnych sytuacji podczas procesu wsparcia w sposób konstruktywny dla procesu rozwiązywania problemu i uczenia się.
Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.
2. Oferenci dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.
3. Oferenci znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.
4. Oferenci nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (charakter powiązań opisano w pkt VI.6).

Wiedza i doświadczenie

1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne spełniające lub dysponujące (osobiście, umowa o pracę, cywilno-prawna) osobą spełniającą niżej określone warunki:
a. wykształcenie wyższe kierunkowe – psycholog (mgr. psycholog). W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jest on zobowiązany dostarczyć przed podpisaniem umowy dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia potwierdzające posiadane wykształcenie.
b. min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług psychologicznych w tym usług wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przez min. 2-letnie doświadczenie zawodowe rozumie się łącznie min.24 miesięczne zaangażowanie w wykonywanie obowiązków zawodowych psychologa w przeciągu ostatnich 3 lat.
Zamawiający wyznacza szczegółowe wykazanie i udokumentowanie spełnienia niniejszego warunku poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a także poprzez wskazanie na posiadanie przez Wykonawcę wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia zawodowego (zg. z załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania). Zamawiający przed podpisaniem umowy wezwie do dostarczenia zaświadczeń/referencji/kopi umów potwierdzających posiadane doświadczenie.
c. wystarczająca wiedza merytoryczna i umiejętności praktyczne z zakresu objętego usługą. Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.
d. uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jest on zobowiązany dostarczyć przed podpisaniem umowy dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia- wykształcenie (dodatkowe specjalistyczne kierunkowe kursy, szkolenia).
e. znajomość specyfiki obszaru, o którym w mowa w pkt II i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w którym realizowany jest projekt (ekonomia społeczna, praca z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym; pracodawcami i pracownikami przedsiębiorstw społecznych). Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.
f. umiejętności:
• rozpoznawania problemów/potrzeb organizacji klienta, w oparciu o nie przygotowania procesu wsparcia oraz przeprowadzenia oceny tego procesu,
• samodzielnego przeprowadzenia analizy potrzeb organizacji, dla której prowadzi proces wsparcia; w oparciu o tę analizę samodzielnie formułować cele procesu wsparcia oraz przygotować projekt procesu wsparcia,
• rozwiązywania trudnych sytuacji podczas procesu wsparcia w sposób konstruktywny dla procesu rozwiązywania problemu i uczenia się.
Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.

Potencjał techniczny

Oferenci dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferenci dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferenci znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wymogów akredytacji OWES
w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wymogów dotyczących dokumentowania świadczenia usługi.
3. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na prawidłowo wypełnioną ofertę składają się:
1) Załącznik nr 2 (formularz ofertowy)korekta
2) Załącznik nr 3 (oświadczenie)
3) Załącznik nr 4 (Życiorys zawodowy) – liczba złożonych życiorysów zależna od Wykonawcy, z zastrzeżeniem informacji wskazanej ostatnim akapicie pkt V.1.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień na usługi, polegające na powtórzeniu podobnych usług na tych samych warunkach.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oceniający przy ocenie ofert bierze pod uwagę 2 czynniki:
1. Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osób bezpośrednio świadczących usługi (jakość). Można przyznać max. 40 punktów, za wykazanie wykształcenia i doświadczenia zawodowego tych osób (łącznie oceniane będą maksymalnie 3 osoby, w przypadku podania przez Wykonawcę większej liczby osób, łącznej ocenie wliczanej do uzyskania punktacji w danym kryterium podlegać będą osoby o najniższych kwalifikacjach i doświadczeniu):
1) wykształcenie dodatkowe (kwalifikacje) ponad wymagane minimum: kierunkowe (związane ze świadczeniem usług psychologicznych studia podyplomowe, certyfikaty profesjonalne, branżowe uprawnienia zawodowe), maksymalnie 10 pkt.
Wykonawca uzyska po 2 pkt za każde dodatkowe wykształcenie (ponad minimalne wyższe psychologiczne), studia podyplomowe, certyfikaty profesjonalne, branżowe uprawnienia zawodowe. W sytuacji, gdy Wykonawca nie przedstawi żadnych dodatkowych kwalifikacji otrzyma 0 punktów. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach niniejszego podkryterium wynosi 10 pkt, nawet gdy Wykonawca wykaże więcej kwalifikacji.
2) odbyte szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych z świadczeniem wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, potwierdzone certyfikatami, inne uprawnienia, osiągnięcia istotne przy realizacji działań opisanych w zakresie zadań dla tego stanowiska, maksymalnie 10 pkt.
Wykonawca uzyska po 2 pkt za każde odbyte szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych z wykluczeniem społecznym. W sytuacji, gdy Wykonawca nie wykaże żadnych szkoleń otrzyma 0 punktów. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach niniejszego podkryterium wynosi 10 pkt, nawet gdy Wykonawca wykaże więcej szkoleń.
3) doświadczenie w realizacji usług na rzecz organizacji pozarządowych, maksymalnie 10 pkt.
Wykonawca uzyska po 1 pkt za każdą usługę wykonaną na rzecz organizacji pozarządowych. W sytuacji, gdy Wykonawca nie wykaże żadnych otrzyma 0 punktów. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach niniejszego podkryterium wynosi 10 pkt, nawet gdy Wykonawca wykaże więcej usług.
4) realizowanie usług w min. 1 projekcie związanym z ekonomią społeczną (zleceniobiorca, wykonawca, kadra projektu, wolontariat), maksymalnie 10 pkt.
Wykonawca uzyska po 1 pkt za wykonywanie usług w jednym projekcie związanym z ekonomią społeczną. W sytuacji, gdy Wykonawca nie wykaże żadnych otrzyma 0 punktów. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach niniejszego podkryterium wynosi 10 pkt, nawet gdy Wykonawca wykaże więcej projektów.
Ocena w zakresie niniejszego kryterium zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w dokumencie „Życiorys Zawodowy” (załącznik nr 4), który należy załączyć do oferty, dla każdej z osób które wykonawca wskaże do wykonywania usługi objętej niniejszym zamówieniem. Zamawiający zastrzega, że łącznie oceniane będą maksymalnie 3 osoby – na punktacje w danym kryterium wpływają łączne warunki osób wskazanych przez Wykonawcę. W przypadku podania przez Wykonawcę większej liczby osób (4 i więcej), łącznej ocenie wliczanej do uzyskania punktacji w danym kryterium podlegać będą osoby o najniższych kwalifikacjach i doświadczeniu.
Punktację w danym kryterium stanowi suma punktów uzyskanych za spełnienie ww. kryteriów.
2. Cenę (za jedną godzinę usługi), za która można przyznać maks. 60 punktów. Najwięcej punktów zostanie przyznane ofercie tego wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
W ramach oceny tego kryterium cena brutto Wykonawcy może otrzymać maksymalnie 60 pkt.
Najniższa oferowana cena brutto
-------------------------------------------------- x 60 = punktacja ceny oferty.
Cena badanej oferty brutto
Wybrana zostanie oferta tego wykonawcy, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów (maks. 100 pkt).
Uwaga: Cena wskazana przez Wykonawcę zawiera wszelkie koszty wykonania usługi.

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE WSPARCIE SPOŁECZNE "JA - TY - MY"

Adres

28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73

90-558 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

796141420

NIP

7251872735

Tytuł projektu

Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Numer projektu

RPLD.09.03.01-10-0003/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa: Syntonia Lidia Chochorowska
Adres: Ułanów 13, 20-554 Lublin
Data wpłynięcia: 11.04.2018 r., godz. 18:58
cena: 79,00 zł/h brutto
Liczba wyświetleń: 600