Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPPM/2018/ZJ

Data publikacji: 28.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-04-2018

Numer ogłoszenia

1100005

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Złożenie oferty polega na wypełnieniu wszystkich Załączników i przygotowaniu niezbędnych dokumentów. Następnie: złożenie całości oferty (zapytanie ofertowe, załączniki i dokumenty) tj. przesłanie kurierem lub złożenie osobiście (w formie pisemnej) całości oferty na adres biura 7 Cubes sp. o.o., ul. Mokotowska 15a lok. 1b, 00-640 Warszawa, lub złożenie (w formie elektronicznej) całości oferty e-mailem na adres wnioski@7cubes.pl.
• Oferta musi być złożona w terminie do 06.04.2018 r. do godz. 10.00. Decyduje data i godzina wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
• W przypadku złożenia w formie pisemnej: ofertę prosimy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób gwarantujący poufność jej treści, z wyraźnym oznaczeniem: „Oferta do zapytania ofertowego nr 1/RPPM/2018/ZJ”.
• W przypadku złożenia w formie elektronicznej: ofertę prosimy przesłać wpisując w temacie wiadomości e-mail „Oferta do zapytania ofertowego nr 1/RPPM/2018/ZJ”.
• Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ofertę w przypadku nieoznakowania oferty zgodnie z wymogami niniejszego Zapytania ofertowego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

wnioski@7cubes.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aneta Iwanowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

507 708 373

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja niżej wymienionych usług obejmujących przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych VCC lub równoważnych z języka angielskiego i języka niemieckiego. Certyfikacja VCC lub równoważna tzn., że musi prowadzić do uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji/kompetencji, egzaminy zgodne z Załącznikiem nr 8 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 18 maja 2017 r. Certyfikaty muszą potwierdzać znajomość języków obcych wg klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Certyfikacja VCC lub równoważny musi być przeprowadzony przez podmiot uprawniony do certyfikowania w sposób bezstronny i niezależny mający na celu weryfikację kompetencji nabytych podczas projektu poprzez uzyskanie certyfikatu/innego dokumentu potwierdzającego nabyte kwalifikacje/kompetencje.
Certyfikacja VCC lub równoważna musi być przeprowadzona zgodnie z Załącznikiem nr 3 (Standardy realizacji wsparcia w zakresie Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne) do regulaminu konkursu nr RPPM.05.05.00-IZ.00-22-001/16.
Egzamin będzie weryfikował wiedzę zdobytą podczas szkoleń językowych z języka angielskiego i języka niemieckiego na możliwych poziomach od A1 do B2, z czego:
Język angielski możliwy poziom od A1 do B2 – 20 grup po średnio 12 osób (240 osób) + 6 grup (kontynuacja) po średnio 12 osób (72 osoby)
Język niemiecki możliwy poziom od A1 do B2– 8 grup po średnio 12 osób (96 osób)
Egzaminy będą przeprowadzane po zakończeniu szkoleń dla danej grupy (grupy średnio 12-osobowe), w terminach dostosowanych do potrzeb Uczestników Projektu.
Przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych będzie odbywało się zgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem w ilości łącznej maksymalnie 408 szt. Ilość sesji egzaminacyjnych i ilość osób na danej sesji uzależniona jest od potrzeb Uczestników Projektu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór wykonawcy do przeprowadzenia certyfikacji VCC lub równoważnej

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja niżej wymienionych usług obejmujących przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych VCC lub równoważnych z języka angielskiego i języka niemieckiego. Certyfikacja VCC lub równoważna tzn., że musi prowadzić do uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji/kompetencji, egzaminy zgodne z Załącznikiem nr 8 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 18 maja 2017 r. Certyfikaty muszą potwierdzać znajomość języków obcych wg klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Certyfikacja VCC lub równoważny musi być przeprowadzony przez podmiot uprawniony do certyfikowania w sposób bezstronny i niezależny mający na celu weryfikację kompetencji nabytych podczas projektu poprzez uzyskanie certyfikatu/innego dokumentu potwierdzającego nabyte kwalifikacje/kompetencje.
Certyfikacja VCC lub równoważna musi być przeprowadzona zgodnie z Załącznikiem nr 3 (Standardy realizacji wsparcia w zakresie Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne) do regulaminu konkursu nr RPPM.05.05.00-IZ.00-22-001/16.
Egzamin będzie weryfikował wiedzę zdobytą podczas szkoleń językowych z języka angielskiego i języka niemieckiego na możliwych poziomach od A1 do B2, z czego:
Język angielski możliwy poziom od A1 do B2 – 20 grup po średnio 12 osób (240 osób) + 6 grup (kontynuacja) po średnio 12 osób (72 osoby)
Język niemiecki możliwy poziom od A1 do B2– 8 grup po średnio 12 osób (96 osób)
Egzaminy będą przeprowadzane po zakończeniu szkoleń dla danej grupy (grupy średnio 12-osobowe), w terminach dostosowanych do potrzeb Uczestników Projektu.
Przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych będzie odbywało się zgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem w ilości łącznej maksymalnie 408 szt. Ilość sesji egzaminacyjnych i ilość osób na danej sesji uzależniona jest od potrzeb Uczestników Projektu.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku

Harmonogram realizacji zamówienia

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku

Wiedza i doświadczenie

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku

Potencjał techniczny

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku

Dodatkowe warunki

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku

Warunki zmiany umowy

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku

Zamówienia uzupełniające

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Po spełnieniu przez Wykonawców wszystkich wyżej wskazanych warunków będą podlegały ocenie zgodnie z następującymi kryteriami dla każdej części zamówienia:
1. K1 - Cena 70% (maksymalnie możliwych do uzyskania 70,00 pkt), Załącznik nr 1 Tabela nr 1 z Formularza ofertowego
2. K2 – Doświadczenie 30% (maksymalnie możliwych do uzyskania 30,00 pkt), Załącznik nr 2 Wykaz posiadanego doświadczenia i potencjału (Tabela nr 2)
Łącznie możliwych do uzyskania 100,00 pkt (100%)
Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:
K = K1 + K2
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K).
Ad. 1
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
K1 = (Cmin:C)x70
K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny
Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert
C – cena badanej oferty
Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
Ad. 2
K2 = Ilość punktów ze spełnienie kryterium „doświadczenie”

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „doświadczenie”:
Dot. K2 : Celem uzyskania punktów w kryterium „doświadczenie” Wykonawca musi wykazać przeprowadzone egzaminy zewnętrzne certyfikujące z języka angielskiego i/lub niemieckiego zrealizowane w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. egzaminy zgodne z Załącznikiem nr 8 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 18 maja 2017 r.).
Opis weryfikacji: Wykaz posiadanego doświadczenia i potencjału (Załącznik nr 2, Tabela nr 2). Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji posiadanego doświadczenia. Do oceny egzaminów pod kątem zgodności z Załącznikiem nr 8 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 18 maja 2017 r., niezbędne jest podanie nazwy przeprowadzonego egzaminu w Tabeli nr 2 Załącznik nr 2.
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
K2 = (Dbo:Dmax)x30
K2 – liczba punktów uzyskana za kryterium doświadczenie.
Dbo – liczba zakwalifikowanych szt. zrealizowanych egzaminów wskazana w badanej ofercie
Dmax – maksymalna liczba zakwalifikowanych szt. zrealizowanych egzaminów spośród badanych ofert
Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
Uwaga: dana usługa może być wykazana jeden raz, tzn. jeden raz w tabeli nr 1 lub jeden raz w tabeli nr 2 (Załącznik nr 2). Te same usługi wykazane dwukrotnie nie będą oceniane.

Wykluczenia

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

7 CUBES SP. Z O.O.

Adres

Mokotowska 15A/1B

00-640 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

224659998

Fax

222428938

NIP

1182023880

Tytuł projektu

Znając język obcy, mogę więcej.

Numer projektu

RPPM.05.05.00-22-0148/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Tag-Consulting Marta Maciejak-Tomczyk, ul. Łukowa 18a/5., Łódź
Liczba wyświetleń: 398