Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia kursów zawodowych rolniczych i innych w ramach projektu „Nauczanie Rolnicze XXI w. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu”

Data publikacji: 26.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-04-2018

Numer ogłoszenia

1099336

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Proszę o przesyłanie ofert wraz z wymaganymi załącznikami do 09.04.2018 r. do godziny 14.00 na adres
e-mail: ebutajlo@gmail.com Wszelkie pytania prosimy również kierować pod powyższy adres e-mail.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ebutajlo@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Elżbieta Butajło

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

692479619

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie w siedzibie realizatora projektu (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu, Studzieniec 30, 09-200 Sierpc) kursów:
1. Kurs operatorów wózków widłowych pozwalający na kierowanie wózkami widłowymi i ich obsługę - planowane jest przeszkolenie 40 uczniów w 4 grupach po 10 osób każda ( 2 grupy w 2018r. i 2 grupy w 2019r.).W każdej z grup szkolenie będzie obejmowało ogółem 40 godzin, z czego 30 godzin zajęć teoretycznych + 1 godzina praktycznej nauki jazdy na każdego ucznia. Razem 160 godzin. 1 godzina = 60 min.
2. Kurs inseminatora - planowane jest przeszkolenie 20 uczniów w 2 grupach po 10 osób każda ( 1 grupa w 2018r. i 1 grupa w 2019r.). W każdej z grup przeprowadzonych zostanie 66 godzin dydaktycznych. Razem 132 godziny. 1 godzina = 60 minut.
3. Kurs operatora sieczkarni polowych - planowane jest przeszkolenie 40 uczniów w 2 grupach po 20 osób każda ( 1 grupa w 2018r. i 1 grupa w 2019r.). W każdej z grup przeprowadzonych zostanie 22 godz. teoretyczne + 2 godz. praktycznej nauki jazdy sieczkarnią polową na każdego ucznia. Razem 124 godziny. 1 godzina = 60 minut.
4. Kurs dla kandydatów na kierowców kat.B - planowane jest przeszkolenie 30 uczniów w 2 grupach po 15 osób każda ( 1 grupa w 2018r. i 1 grupa w 2019r.). W każdej z grup przeprowadzonych zostanie 30 godz. teoretycznych/grupę + 30 godz. praktycznych/1 ucznia + egzamin wewnętrzny dla każdego ucznia. Razem 960 godzin. 1 godzina = 60 minut. (Zamawiający zastrzega sobie zmianę liczby kursantów w poszczególnych grupach w granicach +/-5 osób w poszczególnych latach).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: sierpecki Miejscowość: Studzieniec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy do przeprowadzenie w siedzibie realizatora projektu (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu, Studzieniec 30, 09-200 Sierpc) kursów:
1. Kurs operatorów wózków widłowych
2. Kurs inseminatora
3. Kurs operatora sieczkarni polowych
4. Kurs dla kandydatów na kierowców kat.B

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie w siedzibie realizatora projektu (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu, Studzieniec 30, 09-200 Sierpc) kursów:
1. Część 1. Kurs operatorów wózków widłowych pozwalający na kierowanie wózkami widłowymi i ich obsługę - planowane jest przeszkolenie 40 uczniów w 4 grupach po 10 osób każda ( 2 grupy w 2018r. i 2 grupy w 2019r.).W każdej z grup szkolenie będzie obejmowało ogółem 40 godzin, z czego 30 godzin zajęć teoretycznych + 1 godzina praktycznej nauki jazdy na każdego ucznia. Razem 160 godzin. 1 godzina = 60 min.
Kurs obejmuje również egzamin oraz wydanie uprawnień.

2. Część 2. Kurs inseminatora - planowane jest przeszkolenie 20 uczniów w 2 grupach po 10 osób każda ( 1 grupa w 2018r. i 1 grupa w 2019r.). W każdej z grup przeprowadzonych zostanie 66
godzin dydaktycznych. Razem 132 godziny. 1 godzina = 60 minut.
Kurs inseminacji bydła zostanie zorganizowany w oparciu o program zatwierdzony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich art. 34 pkt 3 i 4 i kończy się otrzymaniem "Zaświadczenia o ukończeniu kursu inseminacji bydła".

3. Część 3. Kurs operatora sieczkarni polowych - planowane jest przeszkolenie 40 uczniów w 2 grupach po 20 osób każda ( 1 grupa w 2018r. i 1 grupa w 2019r.). W każdej z grup przeprowadzonych zostanie 22 godz. teoretyczne + 2 godz. praktycznej nauki jazdy sieczkarnią polową na każdego ucznia. Razem 124 godziny. 1 godzina = 60 minut.
Kurs obejmuje: zajęcia teoretyczne, praktyczna nauka jazdy sieczkarnią polową, egzamin, wydanie uprawnień.

4. Część 4. Kurs dla kandydatów na kierowców kat.B - planowane jest przeszkolenie 30 uczniów w 2 grupach po 15 osób każda ( 1 grupa w 2018r. i 1 grupa w 2019r.). W każdej z grup przeprowadzonych zostanie 30 godz. teoretycznych/grupę + 30 godz. praktycznych/1 ucznia + egzamin wewnętrzny dla każdego ucznia. Razem 960 godzin. 1 godzina = 60 minut. (Zamawiający zastrzega sobie zmianę liczby kursantów w poszczególnych grupach w granicach +/-5 osób w poszczególnych latach).

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia:
część 1 : 2 grupy październik 2018r. +2 grupy wrzesień/październik 2019r.
część 2: 1 grupa sierpień/wrzesień 2018 r.+ 1 grupa luty 2019r.
część 3 : 2 grupy maj 2018r. +2 grupy maj 2019r.
Część 4: 1 grupa maj-czerwiec 2018 r. + 1 grupa wrzesień-październik 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcy 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
a. Posiadają aktualny (nie starszy niż 3 m-ce) odpis z CIDG, KRS lub aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru).
b. Posiadają uprawnienia do prowadzenia szkoleń objętych przedmiotem zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawcy 2. Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Posiadają doświadczenie w realizacji szkoleń z wymaganego obszaru i wykażą ich liczbę w okresie trzech ostatnich lat przed złożeniem niniejszej oferty w załączniku nr 3.

Potencjał techniczny

Wykonawcy 3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia Posiadają niezbędne akcesoria konieczne do przeprowadzenia zajęć praktycznych dla każdego z uczestników szkolenia oraz materiały dla uczestników.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawcy 4. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca dysponować będzie co najmniej 2 osobami - wykładowcami zajęć. Ponadto każdy wykładowca będzie posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych o podobnej tematyce (prowadził zajęcia dla co najmniej 2 grup 10 osobowych w okresie ostatnich 3 lat).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy 5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia na podstawie złożonego oświadczenia.

Dodatkowe warunki

Wymogi dotyczące wykonania usługi:
1. Przeprowadzenie szkolenia zgodnie z programem zawartym w ofercie Wykonawcy stanowiącej podstawę do zawarcia umowy.
2. Zapewnienie materiałów szkoleniowych/artykułów dla uczestników szkoleń wg specyfikacji załączonej przez Wykonawcę:
w części 1: Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi materiały szkoleniowe, również w formie elektronicznej. Zamawiający zapewni własny wózek widłowy.
w części 2: Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi materiały szkoleniowe.
w części 3: Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi materiały szkoleniowe jak również sieczkarnię polową do nauki praktycznej.
w części 4: Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi materiały szkoleniowe, również w formie elektronicznej. Zamawiający zapewnia własny samochód osobowy dostosowany do nauki jazdy oraz paliwo.
3. Zapewnienie sprzętów i akcesoriów niezbędnych do przeprowadzenia kursów.
4. Ustalenie wspólnie z Zamawiającym harmonogramu kursów. Zajęcia muszą odbywać się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych uczniów, nie mogą trwać dłużej niż 8 godzin dziennie
5. Bieżące informowanie Zamawiającego o przypadkach nieobecności na szkoleniu osób skierowanych oraz rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w trakcie jego trwania.
6. Zorganizowanie egzaminu, wydanie dokumentów potwierdzających uzyskane kwalifikacje/nabyte umiejętności.
7. Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej w tym fotograficznej.
8. Dostarczenie pełnej dokumentacji szkolenia (listy obecności, listy potwierdzającej odbiór materiałów szkoleniowych, zdjęcia, listę potwierdzającą przystąpienie do egzaminu itp., rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji, zawierającego: numer, imię i nazwisko oraz nr PESEL uczestnika szkolenia oraz nazwę szkolenia i datę wydania zaświadczenia,
9. Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji dotyczącej szkolenia w dniu zakończenia szkolenia
10. Poinformowania uczestników szkolenia o jego współfinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
11. Umieszczenia obowiązujących logotypów Unii Europejskiej i RPO WP 2014-2020 na dokumentach dotyczących realizowanego szkolenia w tym materiałach szkoleniowych i edukacyjnych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta cenowa wraz z załącznikami do Oferty:
1. Program szkolenia – Załącznik nr 1
2. Wykaz materiałów dla uczestników (przygotowuje Wykonawca) – Załącznik nr 2
3. Wykaz wykonanych szkoleń w ostatnich trzech latach – Załącznik nr 3
4. Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i potencjale kadrowym – Załącznik nr 4
5. Oświadczenie o zgodności informacji zawartych w ofercie – Załącznik nr 5
6. Projekt umowy – Załącznik nr 6
7. Odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.
8. CV trenerów

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający będzie oceniał oferty przyznając ofertom punkty, z zastosowaniem następujących zasad:

Kryterium nr 1 - cena:

Najniższa oferowana cena brutto
-------------------------------------------------- x 100 x 80% = ilość punktów dla danej oferty
Cena badanej oferty brutto

Ocena ofert nastąpi na podstawie cen podanych w formularzu oferty.

Kryterium nr 2 – Doświadczenie firmy w realizacji szkoleń w zakresie przedmiotu zamówienia

Liczba szkoleń badanej oferty
-------------------------------------------------- x 100 x 20% = liczba punktów dla danej oferty
Oferta z maksymalną liczbą szkoleń

Ocena ofert przy zastosowaniu kryterium nr 2 zostanie dokonana przez Zamawiającego na podstawie informacji zamieszczonych przez Wykonawcę w wykazie wykonanych usług sporządzonym zgodnie z Załącznikiem nr 3 - Wykaz wykonywanych szkoleń.

Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez Wykonawcę w kryteriach nr 1, 2. Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

Zamawiający dopuszcza oferty częściowe.
Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

Adres

Żurawia 43

00-680 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

223519312

Fax

223519310

NIP

5220001895

Tytuł projektu

Nauczanie rolnicze XXI w. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu.

Numer projektu

RPMA.10.03.01-14-9200/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wykonawca wybrany do realizacji części 1 zamówienia:
BEHAP-BUD s.c. Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski, ul. Grunwaldzka 71/2, 32-541 Trzebinia
Data wpłynięcia oferty: 09.04.2018r.
Cena brutto oferty za 1 kurs: 8.920 zł
Doświadczenie firmy w realizacji szkoleń w zakresie objętym zapytaniem: 88 szkoleń.

Wykonawca wybrany do realizacji części 2 zamówienia:
Ośrodek Szkoleń Barbara Agata Drzewicka Ośrodek Dokształcania oraz Doskonalenia Zawodowego, 06-400 Ciechanów, ul. Pułtuska 20c/19
Data wpłynięcia oferty: 09.04.2018r.
Cena brutto oferty za 1 kurs: 12.800 zł
Doświadczenie firmy w realizacji szkoleń w zakresie objętym zapytaniem: 1 szkolenie.


Wykonawca wybrany do realizacji części 4 zamówienia:
Ośrodek Szkolenia Kierowców Nr 00341427 "Rajdek" Wojciech Skorłutowski, ul. Kochanowskiego 16, 09-200 Sierpc
Data wpłynięcia oferty: 09.04.2018r.
Cena brutto oferty za 1 kurs: 18.000,00 zł
Doświadczenie firmy w realizacji szkoleń w zakresie objętym zapytaniem: 13 szkoleń.
Liczba wyświetleń: 272