Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie usługi badawczej polegającej na opracowaniu koncepcji doboru czujników promieniowania IR (Infrared Radiation) spełniających wymagania systemu detekcji pożaru i ciągłego monitoringu temperatury w strefach zagrożonych wybuchem

Data publikacji: 26.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-04-2018

Numer ogłoszenia

1099315

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona w formie pisemnej osobiście, listownie, przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego lub w formie elektronicznej na adres e-mail poczta@imkius.pl. Termin składania ofert upływa w dniu 26.04.2018 o godzinie 07:30. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej. Oferty dostarczone po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.
Adres siedziby Zamawiającego:
ul. Gustawa Morcinka 7c
43-417 Kaczyce

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

poczta@imkius.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Henryk Dobosz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(32) 475 81 50 w. 17

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie usługi badawczej polegającej na opracowaniu koncepcji doboru czujników promieniowania IR (Infrared Radiation) spełniających wymagania systemu detekcji pożaru i ciągłego monitoringu temperatury w strefach zagrożonych wybuchem. Usługa badawcza zostanie wykorzystana w celu opracowania systemu detekcji pożaru i ciągłego monitoringu temperatury w strefach zagrożonych wybuchem.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: cieszyński Miejscowość: Kaczyce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie usługi badawczej polegającej na opracowaniu koncepcji doboru czujników promieniowania IR (Infrared Radiation) spełniających wymagania systemu detekcji pożaru i ciągłego monitoringu temperatury w strefach zagrożonych wybuchem. Usługa badawcza zostanie wykorzystana w celu opracowania systemu detekcji pożaru i ciągłego monitoringu temperatury w strefach zagrożonych wybuchem.
Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego i nowatorskiego systemu detekcji pożaru i ciągłego monitoringu temperatury w strefach zagrożonych wybuchem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczej polegającej na opracowaniu koncepcji doboru czujników promieniowania IR (Infrared Radiation) spełniających wymagania systemu detekcji pożaru i ciągłego monitoringu temperatury w strefach zagrożonych wybuchem.
W ramach planowanej do wykonania usługi zostanie przeprowadzona seria badań pomiarów i testów - na specjalnie zaprojektowanych do tego stanowiskach badawczych - mających na celu dobór odpowiedniego typu czujników promieniowania IR. Planowane do przeprowadzenia badania mają na celu osiągnięcie żądanej dokładności pomiarowej systemu wczesnego wykrywania pożaru z zastosowaniem detektorów widma podczerwieni, w zależności od rodzaju powierzchni i środowiska pomiarowego. Zarówno przy wysokich jak i niskich temperaturach oraz pozostałych warunków panujących w strefach zagrożonych wybuchem.
Planowany do opracowania system detekcji pożaru i ciągłego monitoringu temperatury składał się będzie jednego lub wielu czujników pracujących w podczerwieni oraz centrali, która będzie nadzorowała i rejestrowała dane z tych czujników (temperaturę powierzchni mogących świadczyć o zaistniałym pożarze lub niebezpiecznym wzroście temperatury). Zasilanie akumulatorowe systemu będzie umożliwiało niezależną pracę przez odpowiednio długi okres czasu. Ponadto system zostanie opracowany w wersji przewodowej bazującej na interfejsach komunikacyjnych RS485, CAN oraz w wersji bezprzewodowej bazującej na protokołach komunikacyjnych RF, Bluetoth, WiFi, GSM oraz Zigbee.
W wyniku przeprowadzonych badań wykonawca przedstawi analizę wyników, na podstawie której opracuje raport z przeprowadzonych badań.
Zamówienie jest planowane, w związku z realizacją przez Zamawiającego prac badawczo-rozwojowych polegających na opracowaniu innowacyjnego i nowatorskiego systemu detekcji pożaru i ciągłego monitoringu temperatury w strefach zagrożonych wybuchem.

2) Wykonawca przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do korzystania z wyników wszystkich prac powstałych w ramach wykonywania usługi badawczo-rozwojowej dla celu realizacji przez Zamawiającego projektu, na zasadzie wyłączności na wszelkich właściwych i znanych polach eksploatacji (bez ograniczeń terytorialnych i czasowych) niezbędnych do wypełnienia przez Zamawiającego obowiązków wynikających z Umowy o dofinansowanie (w szczególności w zakresie nie węższym niż pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., , poz. 880 z późn. zm.)). Autorskie prawa majątkowe zostają przeniesione na Zamawiającego na mocy zawartej umowy z chwilą przekazania rezultatów zlecenia przez Wykonawcę, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli przez Strony. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w ramach wynagrodzenia należnego Wykonawcy z zawartej umowy.

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania uzyskanych wyników prac badawczych (we współpracy z Oferentem lub samodzielnie) jako podstawy do opracowania materiałów do opublikowania w internetowej ogólnodostępnej bazie danych.

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Dodatkowe kody CPV dotyczące przedmiotu zamówienia:
73110000-6 (Usługi badawcze)

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień podpisania umowy z Wykonawcą. Wykonawca wykona usługę badawczą określoną w opisie przedmiotu zamówienia w terminie 4 tygodni od w/w terminu rozpoczęcia realizacji umowy.
Odbiór wyników badań nastąpi poprzez przekazanie raportu z przeprowadzonych badań – co zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym. Szczegółowy zakres raportu z przeprowadzonych badań strony uzgodnią na etapie realizacji badań. Płatność za przedmiot umowy odbędzie się po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Brak wymogów w przedmiotowym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

1) Posiadanie doświadczenia w międzynarodowych pracach badawczych – spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2) Posiadanie wysokich kompetencji w zakresie systemów pomiarowych – spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3) Posiadanie minimum 10 publikacji naukowych w zakresie systemów pomiarowych – spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie oświadczenia oraz wykazu publikacji stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Potencjał techniczny

4) Posiadanie własnego laboratorium wraz z aparaturą badawczą – spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

5) Dysponowanie zespołem składającym się, z co najmniej z dwóch naukowców z doświadczeniem w dziedzinie pomiarów i systemów sterowania, zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia – spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie oświadczenia oraz wykazu zespołu badawczego stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Brak wymogów w przedmiotowym zakresie.

Dodatkowe warunki

1) Oferta powinna być ważna minimum 30 dni od daty upływu składania ofert.
2) Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych ani wariantowych.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkie podmioty, które złożyły oferty oraz umieści odpowiednią informację na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia tj. niespełniających wymagań formalnych lub merytorycznych. W przypadku zaistnienia powyższej okoliczności, oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
6) Zamawiający może wezwać w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów załączonych do oferty lub do uzupełnienia oferty.
7) Zamawiający ma prawo wglądu do dokumentów potwierdzających prawdziwość danych zawartych w ofercie, a Oferent ma obowiązek takie dokumenty przedstawić do wglądu na wezwanie Zamawiającego.
8) Przedstawienie w ofercie informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem danego Oferenta z udziału w niniejszym postępowaniu.
9) Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – tekst ujednolicony (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) - dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w niniejszej Ustawie.

W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY TREŚCIĄ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU, A TREŚCIĄ ZAPYTANIA OFERTOWEGO (STANOWIĄCEGO ZAŁĄCZNIK DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU), TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO JEST WIĄŻĄCA.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian warunków umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku do treści oferty, pod warunkiem, że zaszły niezależne okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili złożenia oferty, tj.:
a) terminy i warunki realizacji zamówienia;
b) terminy i warunki płatności;
c) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
d) inne okoliczności losowe.
Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. Wprowadzenie w/w zmian wymaga akceptacji Zamawiającego oraz wymaga podpisania aneksu do umowy. Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmiany umowy, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna spełniać następujące warunki:
a) językiem sporządzenia oferty musi być język polski i musi mieć formę pisemną.
b) musi być kompletna i zawierać wszystkie załączniki określone w niniejszym zapytaniu tj.
­ - prawidłowo wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1,
­ - oświadczenia o posiadaniu zasobów i doświadczenia niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia stanowiące załącznik nr 2,
c) wszystkie składane dokumenty i oświadczenia winne być na ostatniej stronie opieczętowane pieczęcią Oferenta, podpisane przez osobę / osoby upoważnionych do reprezentowania Oferenta.
d) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
e) złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści zapytania ofertowego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości odrzucenia ofert nie zawierających ww. informacji oraz wszystkich wymaganych załączników. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty które nie zostały odrzucone z przyczyn formalnych i merytorycznych oraz oferty, które spełniają warunki Zapytania Ofertowego zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria:
1) Cena – cena netto w polskich złotych (waga kryterium: 1)
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny:
Cena najniższa spośród otrzymanych ofert – 100 pkt
Pozostałe oferty wg wzoru: ( Co / Cn ) x 100 pkt x waga, gdzie:
Co – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert
Cn – cena oferty ocenianej
Cena w walucie obcej zostanie przeliczona na PLN na podstawie średniego kursu NBP z dnia podpisania protokołu wyboru.
Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania wynosi: 100 punktów.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o kryterium najniższej ceny. Jeżeli po zastosowaniu powyższego kryterium nadal nie będzie możliwy wybór najkorzystniejszej oferty, zastosowane zostaną ostateczne negocjacje cenowe, w których wezmą udział wystawcy ofert którzy otrzymali taką samą najwyższą ilość punktów. W przypadku konieczności przeprowadzenia negocjacji cenowych, Zamawiający poinformuje o dacie ich odbycia drogą mailową.

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie 7 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert. W przypadku zastosowania negocjacji cenowych, ocena ofert zostanie odpowiednio wydłużona. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl (na której zapytanie ofertowe zostało umieszczone).

Oferent, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty rozstrzygnięcia zapytania ofertowego. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Wykluczenia

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
­ - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
­ - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
­ - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
­ - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oferty złożone przez podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo zostaną odrzucone.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"INŻYNIERIA MASZYN KLIMATYCZNYCH I URZĄDZEŃ SPECJALNYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Gustawa Morcinka 7c

43-417 Kaczyce

śląskie , cieszyński

NIP

5482429890

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnego i nowatorskiego systemu detekcji pożaru i ciągłego monitoringu temperatury w strefach zagrożonych wybuchem

Numer projektu

RPSL.01.02.00-24-062D/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego
ul. Obornicka 136
50-961 Wrocław
Data wpłynięcia: 23.04.2018
Cena: 49 500,00 zł
Liczba wyświetleń: 682