Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługi kadry naukowo-technicznej – Specjalista d/s informatyki i elektroniki, programista (ISB UZ.4/2018)

Data publikacji: 26.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-04-2018

Numer ogłoszenia

1099207

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 05.04.2018 r. do godz. 09:00 na adres: LTC Sp. z o.o. 93-490 Łódź, ul. Pabianicka 159/161.
2. Wszystkie oferty złożone po podanym wyżej terminie zostaną zwrócone nieotwarte.
3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert na warunkach określonych w § 20 Regulaminu udzielania zamówień. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Oferentów odnośnie ustalonego wcześniej terminu, będą podlegały nowemu terminowi.
4. Oferenci, którzy złożyli oferty mogą być obecni przy ich otwarciu.
5. Zamawiający podczas otwarcia ofert otworzy kolejno koperty oznaczone określeniem, „Wycofanie oferty", „Zmiana oferty". Na końcu otworzy kolejno koperty oznaczone „Oferta na "Usługi kadry naukowo-technicznej – Specjalista d/s informatyki i elektroniki, programista"".
6. W przypadku wycofania oferty, oferta nie będzie otwierana i zostanie zwrócona Oferentowi.
7. W przypadku zmiany oferty Zamawiający wymieni całą ofertę, jeśli taka będzie dyspozycja Oferenta lub dołączy jej częściową zamianę do oferty pierwotnej oznakowując ją tym samym numerem.
8. Zapytanie ofertowe wraz załącznikami umieszczono na stronie: www.finn.pl, www.isb-ezd.pl oraz w Bazie Konkurencyjności na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Opis sposobu przygotowywania oferty
1. Oferta musi zawierać:
a) wypełniony i podpisany „Formularz Ofertowy", którego wzór określa Załącznik nr 1;
b) dokumenty określone w Rozdziale 9.
2. Przedstawiona oferta musi być sporządzona w języku polskim.
3. Zaoferowana cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Oferent w celu należytego wykonania zamówienia.
4. Wszystkie strony składające się na ofertę powinny być:
a) trwale złączone;
b) strony ponumerowane;
c) podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo w tym zakresie. W takiej sytuacji pełnomocnictwo to musi być dołączone do oferty. Obowiązek podpisania dotyczy także wszystkich miejsc, w których Oferent naniósł odręczne zmiany. Obowiązek podpisania nie dotyczy stron dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego rozdziału, które posiadają poświadczenie ich zgodności z oryginałem dokonane przez osoby upoważnione do podpisania oferty.
5. Oferent ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
7. Koperta powinna posiadać nazwę i adres Oferenta, aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia po wyznaczonym terminie.
8. Koperta powinna być zaadresowana następująco: LTC Sp. z o.o. 93-490 Łódź, ul. Pabianicka 159/161 oraz posiadać oznaczenie: „Oferta w postępowaniu nr ISB UZ.4/2018, nie otwierać przed 05.04.2018 r. do godz. 09:30”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Drozd

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(42) 206 66 01

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania jest wybór 1 (jednej) osoby w roli Specjalisty d/s informatyki i elektroniki, programista. Wybrana osoba będą stanowić kadrę naukowo – techniczną do realizacji projektu pn. „Inteligentny system bezpieczeństwa oparty na nowatorskim systemie znakowania dokumentów (ISB)”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie zleconych prac badawczo-rozwojowych przez zaangażowanego pracownika naukowo-badawczego na stanowisku Specjalisty d/s informatyki i elektroniki, programista.

Przedmiot zamówienia

1. Realizacja zlecenia przez Wykonawcę obejmuje wykonanie niżej wymienionych czynności o charakterze prac rozwojowych w przedmiocie Projektu opisanym na internetowych stronach pod adresem www.isb-ezd.pl, dotyczących pełnienia ww. roli. Zlecone prace rozwojowe obejmują:
a) optymalizowanie oraz integrowanie materiałów informatycznych i rozwiązań sprzętowych opracowanych przez pozostałą kadrę i zakontraktowanych podwykonawców Zamawiającego, realizujących przedmiotowe prace rozwojowe, ze szczególnym uwzględnieniem integracji z urządzeniem HSM,
b) programowanie i wdrożenie interfejsu użytkownika oprogramowania w postaci aplikacji znakowania i aplikacji monitorowania systemu ISB na podstawie uzyskiwanych wyników z przeprowadzonych prac rozwojowych,
c) programowanie komponentów i interfejsów zapewniających współdziałanie wszystkich aplikacji składających się na oprogramowanie systemu ISB oraz urządzeń HSM, a także integrację z innymi rozwiązaniami systemu EZD, PeUP, map4U (nie będących przedmiotem niniejszego Projektu),
d) projektowanie i realizacja instalacji demonstracyjnej systemu ISB złożonej ze współpracujących prototypowych aplikacji systemu ISB oraz prototypowych urządzeń HSM systemu ISB, zintegrowanej z innymi rozwiązaniami systemu EZD, PeUP, map4U (nie będących przedmiotem niniejszego Projektu),
e) rozwijanie procedur tworzących nowy Model Procesu Udostępniania, Zarządzania i Archiwizacji Treści Cyfrowych,
f) weryfikowanie uzyskanych wyników prac rozwojowych w zaplanowanych testach w warunkach rzeczywistych i implementowanie pozytywnych wyników w prototypach instalacyjnych wersji przedmiotowego oprogramowania.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy również:
a) przekazanie Kierownikowi Projektu wszelkich materiałów dotyczących przedmiotowych prac rozwojowych przydatnych do Przeglądów Jakości wskazanych w Planie Jakości, przyjętym w Projekcie, oceniających wyniki przedmiotowych prac rozwojowych.
b) przekazanie Kierownikowi Projektu wszelkich materiałów dotyczących przedmiotowych prac rozwojowych niezbędnych do sporządzenia Raportów w zakresie oraz w terminach wyznaczonych przez przyjęte procedury realizacji Projektu lub ogłoszonych przez Kierownika Projektu,
c) bieżące przeglądanie internetowego serwisu Projektu pod adresem www.isb-ezd.pl oraz zapoznanie się z dokumentacją Projektu niezbędną do wykonania przedmiotu Umowy wskazaną przez Zamawiającego, a w szczególności z dokumentami takimi jak: ISB PL Plan Projektu, ISB OP – Opisy produktów, ISB PK – Plan Komunikacji.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja w okresie od daty zawarcia umowy do dnia 31.03.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełnią warunki określone w niniejszym Zapytaniu oraz Regulaminie udzielania zamówień, w tym przede wszystkim:
1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku, gdy Oferent wykaże, iż brał udział, jako kadra naukowo-techniczna, w realizacji co najmniej 1 (jednego) projektu B+R, obejmującego badania lub prace rozwojowe w dziedzinie informatyki stosowanej oraz:
a) Oferent musi posiadać wiedzę, doświadczenie i umiejętności w zakresie projektowania modeli procesów działania w oparciu o rozwiązania typu EZD,
b) Oferent powinien posiadać wysokie umiejętności i praktykę dotyczącą złożonych systemów informatycznych w pracach analitycznych lub projektowych lub programistycznych lub wdrożeniowych.

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełnią warunki określone w niniejszym Zapytaniu oraz Regulaminie udzielania zamówień, w tym przede wszystkim:
1. Ponadto do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszczane są wyłącznie osoby, których obciążenie zawodowe wynikające ze stosunku pracy, umów cywilno-prawnych oraz z wykonywania przez nie zadań w projekcie/projektach nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych Wykonawcy w ramach niniejszego projektu, tj. łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, które łącznie z zaangażowaniem w ramach projektu nie powinno przekroczyć 276 godzin.
2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisu § 13 Regulaminu udzielania zamówień;
3. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zmawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie przyjętych w Opisie przedmiotu zamówienia rozwiązań i terminów, z następujących przyczyn:
1) Związanych ze zmianą uwarunkowań prawno-administracyjnych.
2) Nastąpi zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 lub innych obowiązujących Wytycznych, obowiązująca dla zawartych umów i wymagająca zmiany Umowy zawartej z Wykonawcą.
3) Nastąpi zmiana w interpretacjach Wytycznych.
4) Nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian do zawartej Umowy.
5) Wynikną rozbieżności i niejasności w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób niż poprzez zmianę postanowień Umowy, a zmiana postanowień Umowy spowoduje jednoznaczną interpretację postanowień Umowy przez obie jej strony.
6) Nastąpi konieczność likwidacji pomyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy.
7) Nastąpią okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a zmiana postanowień w Umowie nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy lub w lepszy sposób zabezpieczy cele projektu.
8) Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy z powodów niezależnych od Wykonawcy nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie.
9) Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy konieczność zmiany wynikać będzie z przebiegu prac B+R w ramach projektu.
10) Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia i proporcjonalnego zmniejszenia/zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany zakresu prac badawczych wynikającej z ich przebiegu.
11) Zmiany w rozliczeniu umowy cywilno-prawnej ustalonych przez Strony.
12) Zmiany rozwiązań technologicznych (w szczególności zmian powszechnie stosowanych systemów operacyjnych serwerów i urządzeń mobilnych).
13) Zmiany funkcjonalności aplikacji systemu ISB i procedur Modelu Procesu Udostępniania, Zarządzania i Archiwizacji Treści Cyfrowych, wynikających ze zmian wymienionych w pkt 12.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (oświadczenie zawarte jest w treści Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania),
2) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (oświadczenie zawarte jest w treści Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania),
3) opis kompetencji Oferenta (wykaz projektów, doświadczenia i kwalifikacji) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia określonego w Rozdziale 8, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania lub na własnym wzorze, zawierającym wymagane przez Zamawiającego opisy kompetencji.
2. Oświadczenia oraz wykazy, o których mowa w ust. 1 są składane w formie oryginału, pozostałe dokumenty w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

2. Oferta musi zawierać:
a) wypełniony i podpisany „Formularz Ofertowy", którego wzór określa Załącznik nr 1;
b) dokumenty określone w pkt poprzednim (1).

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny i wyboru wyłącznie spośród ofert nieodrzuconych.
2. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie wyrażonej punktowo oferty przy zastosowaniu następujących kryteriów oceny ofert:
1) Cena ofertowa brutto za jedną godzinę pracy wykonawcy,
2) Maksymalna liczba godzin dyspozycyjnych w miesiącu.

Przez kryterium „Cena ofertowa brutto za 1 godzinę” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą brutto za 1 godzinę (60 minut) pracy na podstawie umowy zlecenia, wyrażoną w PLN.
Przez kryterium „Maksymalna liczba godzin dyspozycyjnych w miesiącu” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta maksymalną liczbę godzin jaką może on poświęcić w okresie 1 miesiąca na prowadzenie zleconych przez Zamawiającego prac badawczo-rozwojowych.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny kryteriów wg poniższego przydziału punktów (maksymalnie do uzyskania - 100 pkt):
1) Cena ofertowa brutto za jedną godzinę pracy wykonawcy – maksymalnie do uzyskania jest 80 pkt.;
2) Maksymalna liczba godzin dyspozycyjnych w miesiącu – maksymalnie do uzyskania jest 20 pkt.

Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę ofertową otrzymuje 80 pkt. Dla pozostałych wykonawców punktacja za cenę będzie obliczana wg następującego wzoru:
C = (C N / C OF ) x 80 [pkt]

gdzie:
C – oznacza punktową wartość kryterium „Cena ofertowa brutto za jedną godzinę pracy wykonawcy”
C N – najniższa cena w ofertach
C OF – cena rozpatrywanej oferty

Wykonawca, który zaoferował najwyższą liczbę godzin dyspozycyjnych w miesiącu otrzymuje 20 pkt. Dla pozostałych wykonawców punktacja za liczbę godzin będzie obliczana wg następującego wzoru:
T = (T W / T OF ) x 20 [pkt]

gdzie:
T – oznacza punktową wartość kryterium „Maksymalna liczba godzin dyspozycyjnych w miesiącu” rozpatrywanej oferty
T W – najwyższa liczba godzin dyspozycyjnych w ofertach
T OF – liczba godzin do dyspozycji w rozpatrywanej ofercie

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma łącznie najwyższą ilość punktów z obu kryteriów oceny.
4. W przypadku, gdy więcej niż dwóch Oferentów uzyska taką samą ilość punktów o wyborze zdecyduje kolejność wpływu oferty do Zamawiającego.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.
6. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Oferenta, Zamawiający może zawrzeć umowę z Oferentem, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza:
1) Oferentów, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
2) Oferentów, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 11 ust. 1 Regulaminu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) Oferentów powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zmawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
6) Oferentów, którzy podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisu § 13 Regulaminu udzielania zamówień.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający ma prawo wykluczyć Oferentów:
1) którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali zamówienia lub wykonali je nienależycie;
2) których oferty zostały wybrane, jako najkorzystniejsze, a z którymi nie doszło do zawarcia umowy z przyczyn leżących po ich stronie w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania;
3) wobec których Zamawiający odstąpił od umowy, lub którym wypowiedział umowę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli to odstąpienie lub wypowiedzenie nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia;
4) którzy w ciągu ostatnich 2 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia wykonali zamówienie nienależycie, w szczególności otrzymali ocenę niedostateczną za sposób wywiązania się z zawartej umowy.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

LTC SP. Z O.O.

Adres

Gabriela Narutowicza 2

98-300 Wieluń

łódzkie , wieluński

Numer telefonu

42 206 66 02

NIP

8270007803

Tytuł projektu

Inteligentny system bezpieczeństwa oparty na nowatorskim systemie znakowania dokumentów (ISB)

Numer projektu

POIR.01.01.02-00-0003/16-00

Inne źródła finansowania

Projekt pt. „Inteligentny system bezpieczeństwa oparty na nowatorskim systemie znakowania dokumentów (ISB)” Umowa z NCBR POIR.01.01.02-00-0003/16-00 z dnia 19.07.2016r. realizowany w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Dominika Florczak, dane osobowe, data wpłynięcia oferty: 04.04.2018r. godz. 14:05, Cena ofertowa brutto za jedną godzinę pracy wykonawcy: 80,00 PLN.
Liczba wyświetleń: 400