Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr ORG.ZP.271.1.2018 dotyczące dostawy sprzętu AGD, komputerowego i elektronicznego, pomocy dydaktycznych, zabawek oraz mebli szkolnych na potrzeby Przedszkola w Miłakowie należącego do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie w ramach realizacji projektu pn. „Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom z Gminy Miłakowo”

Data publikacji: 26.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-04-2018

Numer ogłoszenia

1099133

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Miłakowie do dnia 4 kwietnia 2018 r. do godz. 10:00 (liczy się data wpływu do Urzędu).
Oferta należy złożyć pisemnie, w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Oferta złożona w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr ORG.ZP.271.1.2018”.
2. Oferty złożone po terminie lub zawierające braki (brak wymaganych załączników) nie będą podlegać ocenie.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aneta Gołębiewska - Kądziela, e-mail: promocja@milakowo.eu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 89-757-83-40

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego, pomocy dydaktycznych, zabawek oraz mebli szkolnych na potrzeby Przedszkola w Miłakowie należącego do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie w ramach realizacji projektu pn. „Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom z Gminy Miłakowo”, nr projektu RPWM.02.01.00-28.0038/17-01, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki Działanie 2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.
2. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy: RPWM.02.01.00-28.0038/17-01.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: ostródzki Miejscowość: Miłakowo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego, pomocy dydaktycznych, zabawek oraz mebli szkolnych na potrzeby Przedszkola należącego do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie w ramach realizacji projektu pn. „Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom z Gminy Miłakowo”, nr projektu RPWM.02.01.00-28.0038/17-01, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki Działanie 2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części:
Część I. Sprzęt AGD, komputerowy i elektroniczny, składający się z następujących elementów:
 Zmywarka gastronomiczna – 2 szt,
 Tablica interaktywna – 1 szt,
 Telewizor – 2 szt,
 DVD – 2 szt,
 Rzutnik multimedialny – 2 szt,
 Laptop – 3 szt,
 Radiomagnetofon CD – 2 szt,
 Program multimedialny – logopedia – 1 szt,
 Drukarka – urządzenie wielofunkcyjne – 2 szt,
 Odkurzacz – 2 szt.
Specyfikacja techniczna do części I stanowi załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Część II. Pomoce dydaktyczne, zabawki oraz meble szkolne, składające się z następujących elementów:
 Kąciki zabaw dla dzieci: kucharz – 1 szt,
 Kąciki zabaw dla dzieci: lekarz – 1 szt,
 Kąciki zabaw dla dzieci: mały majsterkowicz – 1 szt,
 Kąciki zabaw dla dzieci: kosmetyczka – 1 szt,
 Kąciki zabaw dla dzieci: budowniczy – 1 szt,
 Mała motoryka: łódka sprawnościowa – 2 szt,
 Mała motoryka: przewlekanie, nawlekanie – 2 szt,
 Mała motoryka: labirynty – 2szt,
 Mała motoryka: koszulka manipulacyjna – 2 szt,
 Mała motoryka: kolorowe formy – 2 szt,
 Klocki duże – 10 szt,
 Gra planszowa dla dzieci z zaburzeniami mowy „Ślimak czterolistna koniczynka” – 2 szt,
 Gra głuchy telefon – 2 szt,
 Piłki małe – 26 szt,
 Biblioteczka – 1 szt.
 Tablica korkowa – 10 szt,
 Leżaki – 20 szt,
 Meble przedszkolne – 12 szt,
 Biurko nauczyciela – 1 szt,
 Krzesło obrotowe – 1 szt,
 Stolik dla dzieci - 1 szt,
 Krzesło – 3 szt,
 Lustra – 2 szt,
 Testy artykulacyjne – 2 szt,
 Dmuchajki – 10 szt,
 Loteryjka z podmuchem – 2 szt,
 Piłki duże miękkie – 26 szt,
 Rozkładany tunel – 30 szt,
 Małe ławeczki gimnastyczne – 10 szt,
 Chusta integracyjna – 2 szt,
 Narzutki 4 kolory – 80 szt,
 Lina – 2 szt,
 Piasek kinetyczny – 24 szt,
 Ławeczki do szatni – 20 szt,
 Szafka na pomoce dydaktyczne – 1 szt.
Specyfikacja techniczna do części II stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy oferent może złożyć ofertę na całość zamówienia lub na wybraną jego część.
3. Kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień, nazwa kodu CPV: 30200000-1: urządzenia komputerowe, 39160000-1 – meble szkolne, 37500000-3 – gry i zabawki, 37400000-2 – artykuły i sprzęt sportowy
Dodatkowe przedmioty zamówienia: 32342400-6 – Sprzęt nagłaśniający, 38652100-1 Projektory

Kod CPV

30200000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia komputerowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

39160000-1 – meble szkolne, 37500000-3 – gry i zabawki, 37400000-2 – artykuły i sprzęt sportowy
Dodatkowe przedmioty zamówienia: 32342400-6 – Sprzęt nagłaśniający, 38652100-1 Projektory

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy do 10.05.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
1) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności.
2) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia realizacji przedmiotu zamówienia przez zamawiającego,
3) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
4) zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy,
5) zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji przedmiotu umowy,
6) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT strony zobowiązują się do zawarcia aneksu do umowy regulującego wysokość VAT, tym samym zmiany wynagrodzenia określonego w §4 ust.1 niniejszej umowy. Koszty związane ze wzrostem stawki VAT pokrywa wykonawca,
7) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
3. W przypadkach wystąpienia okoliczności określonych w ust.1 pkt.2)-5) strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia w wersji papierowej:
1. Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 3;
2. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego;
3. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oceny ofert będzie dokonywał Zamawiający. Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami oceny ofert, o których mowa w ust. 3.
3. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili przedstawione warunki, Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
1) Cena (C) - 80 %
2) Termin realizacji zamówienia (T) – 20 %
4. Kryterium „Cena” (C) - (waga 80%) - liczba punktów, które można uzyskać w przedmiotowym kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru: C=(Cmin: Coferty) x 80 pkt, gdzie:
C - oznacza punkty za cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia,
Cmin - oznacza najniższą cenę spośród złożonych ofert,
Coferty - oznacza cenę badanej oferty
2. Punkty za skrócenie terminu realizacji zamówienia będą przyznawane następująco:
- termin realizacji zamówienia do dnia 10.05.2018 r. – 0 pkt.
- termin realizacji zamówienia do dnia 30.04.2018 r. – 10 pkt.
- termin realizacji zamówienia do dnia 20.04.2018 r. – 20 pkt.
1) Porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i podana w „Formularzu Ofertowym” (załącznik nr 3).
5. Zamawiający może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na całość zamówienia lub na jedną z dwóch części z pkt II ust. 3 Przedmiot zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w ramach zamówienia Część I i Część II pkt II ust. 3 Opisu przedmiotu zamówienia.

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1) uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę załącznika nr 4 do zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA MIŁAKOWO

Adres

Olsztyńska 16

14-310 Miłakowo

warmińsko-mazurskie , ostródzki

Numer telefonu

897578300

Fax

897578321

NIP

7412025674

Tytuł projektu

Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom z Gminy Miłakowo

Numer projektu

RPWM.02.01.00-28-0038/17-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część I zamówienia:
 Wybrano ofertę na realizację zamówienia, spełniającą wymagania określone w zapytaniu ofertowym, uzyskującą łączną ilość punktów 100 punktów wg. kryteriów oceny oferty: NEO KOMPUTER, ul Grunwaldzka 19G, 14-100 Ostróda za kwotę: 32 557,00 zł brutto. Data wpływu oferty: 30.03.2018 roku.

Część II zamówienia:
 Wybrano ofertę na realizację zamówienia, spełniającą wymagania określone w zapytaniu ofertowym, uzyskującą łączną ilość punktów 80 punktów wg. kryteriów oceny oferty: CHEC-SPORT Anna Chęć, ul. Słomki 4, 41-700 Ruda Śląska za kwotę: 29 365,00 zł brutto. Data wpływu oferty: 04.04.2018 roku.
Liczba wyświetleń: 642