Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie projektu graficznego, składu i przygotowanie do druku zestawu publikacji

Data publikacji: 23.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-03-2018

Numer ogłoszenia

1098877

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Termin składania ofert upływa 30 marca 2018 r. o godzinie 23.59. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bogna.gudowska@wise-europa.eu,
wpisując w temacie wiadomości „Oferta cenowa – przygotowanie publikacji do druku”.

Zapoznanie się z treścią ofert nastąpi u Zamawiającego w dniu 3 kwietnia 2018 r. o godz 11:00.

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Jeżeli firma, której oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

bogna.gudowska@wise-europa.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bogna Gudowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

501 623 212

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Usługa przygotowania do druku zestawu publikacji, w tym opracowanie projektu graficznego dla: serii 50 raportów, 1 raportu o postępach deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Polsce i 1 poradnika dla użytkowników narzędzia analitycznego oraz skład ww. publikacji, w tym przygotowanie plików do druku.

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia polegającego na:
1/ usłudze przygotowania projektu graficznego dla: serii 50 raportów o pieczy zastępczej w 50 powiatach, 1 raportu o postępach deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Polsce i 1 poradnika dla użytkowników narzędzia analitycznego;
2/ usłudze składu 50 raportów o pieczy zastępczej w 50 powiatach, tylko w wersji elektronicznej;
3/ usłudze składu 1 raportu o postępach deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Polsce, w wersji elektronicznej i do druku, przygotowanie do druku;
4/ usłudze składu 1 poradnika dla użytkowników narzędzia analitycznego, w wersji elektronicznej i do druku, przygotowanie do druku,

w ramach projektu pn. „Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach” (POWR.02.08.00-00-0002/15) realizowanego przez Fundację WiseEuropa w partnerstwie z Fundacją Przyjaciółka i Koalicją na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi drukarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przygotowanie publikacji podsumowujących realizację projektu „Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach” (POWR.02.08.00-00-0002/15).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

1. Jednolitym projekcie graficznym dla: serii 50 raportów o pieczy zastępczej w 50 powiatach, 1 raportu o postępach deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Polsce i 1 poradnika dla użytkowników narzędzia analitycznego (łącznie 52 publikacje) oraz prawa autorskie do ww. projektu.
Koncepcja graficzna powinna być spójna dla wszystkich publikacji, z uwzględnieniem elementów identyfikacji wizualnej Partnerów projektu: Fundacji WiseEuropa, Fundacji Przyjaciółka i Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Zamawiający oczekuje na okładkach elementów abstrakcyjnych. Wszystkie publikacje będą miały format A4 i powinny być przygotowane w wersji kolorystycznej CMYK.
Wszystkie publikacje powinny zawierać logotypy partnerów projektu oraz Unii Europejskiej, zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (aktualizacja z lipca 2017 lub późniejsze) dostępne na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-wersja-aktualna-od-1-stycznia-2018-roku/#Jak%20oznacza%C4%87%20projekty%20z%20wielu%20program%C3%B3w%20lub%20funduszy?.

2. Składzie serii 50 raportów o pieczy zastępczej w 50 powiatach. Każdy z raportów będzie zawierać minimum 40 i maksimum 55 stron tekstu i grafik w postaci wykresów, schematów, wzorów, map i tabel, dostarczonych Wykonawcy w formacie .doc i .xls.

3. Składzie 1 raportu o postępach deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Polsce, w wersji elektronicznej i do druku i przygotowania plików do druku. Opracowanie będzie zawierać minimum 90 i maksimum 140 stron tekstu i grafik w postaci wykresów, schematów, wzorów, map i tabel, dostarczonych Wykonawcy w formacie .doc i .xls.

4. Składzie 1 poradnika dla użytkowników narzędzia analitycznego, w wersji elektronicznej i do druku oraz przygotowaniu plików do druku. Podręcznik będzie zawierać minimum 40 i maksimum 60 stron tekstu i grafik w postaci wykresów, schematów, wzorów, map i tabel, dostarczonych Wykonawcy w formacie .doc i .xls.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych na poszczególne punkty przedmiotu zamówienia (od 1 do 4). Istnieje możliwość przesłania oferty uwzględniającej jeden lub więcej z poniższych wariantów:
Wariant 1: pkt 1 Przedmiotu zamówienia,
Wariant 2: pkt 2 Przedmiotu zamówienia,
Wariant 3: pkt 3 i 4 Przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia osobnej wyceny każdego z wariantów zamówienia, z uwzględnieniem w wycenie opracowania koncepcji jednolitych projektów graficznych kosztów praw autorskich.

Kod CPV

79820000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi związane z drukowaniem

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do 4 maja 2018 r.

Wykonawca zobowiązany jest do stałej roboczej współpracy z Zamawiającym. Od Wykonawcy oczekuje się sprawnej i terminowej realizacji zamówienia, zgodnej z harmonogramem współpracy (załącznik 2).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w zakresie przygotowania do druku przynajmniej dwóch publikacji z liczbą stron minimum 40 w ciągu ostatnich 2 lat.

Tabela potwierdzająca doświadczenie wykonawcy stanowi Załącznik nr 3.

Dodatkowe warunki

Wykonawca powinien w cenie ofertowej ująć wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym: koszty nakładu, honoraria i prawa autorskie. Wykonawca powinien podać cenę netto oraz wyliczyć cenę oferty brutto, niezależnie dla wszystkich wariantów zamówienia.

Ceny podane przez Wykonawcę nie będą zmieniane w czasie realizacji zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania zapytania bez podania przyczyny lub unieważnienia go w każdym momencie. Unieważnienie zapytania ofertowego nie wymaga uzasadnienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści zapytania ofertowego. Każdorazowo treść zmiany zapytania będzie publikowana w tym samym dniu w bazie konkurencyjności na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dla wszystkich ofert:
1. Oferta cenowa według wzoru w załączniku nr 1
2. Oświadczenie według wzoru w załączniku nr 1,
3. Tabela potwierdzająca doświadczenie Wykonawcy z listą przygotowanych do druku publikacji (tytuł, zamawiający, rok wydania, liczba stron) według wzoru w załączniku nr 3.

Tylko dla ofert obejmujących Wariant 1:
4. a) 3 wersje jednolitej koncepcji projektu graficznego serii 50 raportów o pieczy zastępczej w 50 powiatach wraz z 3 stronami layoutu zawierającego tekst i elementy graficzne (tabelę i wykres),
b) 3 wersje koncepcji graficznej 1 raportu o postępach deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Polsce wraz z 3 stronami layoutu zawierającego tekst i elementy graficzne (tabelę i wykres),
c) 3 wersje koncepcji graficznej 1 poradnika dla użytkowników narzędzia analitycznego wraz z 3 stronami layoutu zawierającego tekst i elementy graficzne (tabelę i wykres).
W sumie 9 propozycji koncepcji graficznej (po 3 koncepcje dla każdego z 3 rodzajów publikacji).

Zamawiający na życzenie Wykonawcy udostępni przykładowy plik zawierający tekst i elementy graficzne, które pojawią się w publikacjach. Szczegółowe zasady pracy nad koncepcją określa Załącznik 2.

Niezałączenie jakiegokolwiek pliku będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Na żądanie oferenta Zamawiający może udostępnić projekty publikacji do wglądu po popisaniu przez Oferenta oświadczenia o poufności.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny:
a) Kryterium 1: Cena ofertowa netto.
b) Kryterium 2: Liczba opracowanych przez Wykonawcę publikacji z liczbą stron minimum 40.
c) Kryterium 3: Wstępna koncepcja graficzna.

Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. Ocena ofert będzie wykonana dla każdego z wariantów zamówienia.

Dla Wariantu 1:

Łączna wartość punktowa oferty wyliczana będzie wg wzoru:
W = C + D + K
gdzie:
C – oznacza wartość punktową w kryterium Cena ofertowa netto (Kryterium 1);
D – oznacza wartość punktową w kryterium Liczba opracowanych przez Wykonawcę publikacji z liczbą stron minimum 40 (Kryterium 2);
K – oznacza wartość punktową w kryterium Wstępna koncepcja graficzna (Kryterium 3).

Dla Wariantów 2 i 3:

Łączna wartość punktowa oferty wyliczana będzie wg wzoru:
W = C + D
gdzie:
C – oznacza wartość punktową w kryterium Cena ofertowa netto (Kryterium 1);
D – oznacza wartość punktową w kryterium Liczba opracowanych przez Wykonawcę publikacji z liczbą stron minimum 40 (Kryterium 2).

Maksymalna łączna ilość punktów dla każdego z wariantów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt.

Sposób oceny ofert:

Wartość punktowa C w Kryterium 1 wyliczana będzie według wzorów:
C = Cmin / Cn x 30 (dla Wariantu 1)
C = Cmin / Cn x 50 (dla Wariantów 2 i 3)
gdzie:
Cmin – [PLN] cena ofertowa netto – najniższa wśród ocenianych ofert;
Cn – [PLN] cena ofertowa netto – ocenianej oferty.

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w Kryterium 1 wynosi 30 pkt (dla Wariantu 1) lub 50 pkt (dla wariantów 2 i 3).

Wartość punktowa D w Kryterium 2 wyliczana będzie według wzorów:
D = LP / LPmax x 25 (dla Wariantu 1)
D = LP / LPmax x 50 (dla Wariantów 2 i 3)
gdzie:
LP – liczba publikacji danego oferenta
LPmax = liczba publikacji przesłana przez oferenta z największą liczbą publikacji

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w Kryterium 1 wynosi 25 pkt (dla Wariantu 1) lub 50 pkt (dla wariantów 2 i 3).

Wartość punktowa K w Kryterium 3 (tylko dla Wariantu 1) wyliczana będzie poprzez przyznanie punktów przez komisję, która oceni przesłane koncepcje graficzne. Komisja składać się będzie z 5 osób. Każdy z członków komisji przyzna każdej pojedynczej koncepcji graficznej od 0 do 5 punktów. Następnie wyciągnięta zostanie średnia z ocen wszystkich członków komisji. Maksymalna liczna punktów, które można uzyskać w Kryterium 3 wynosi 45.

Wykluczenia

Do oceny ofert brane będą pod uwagę tylko oferty spełniające w całości wymagania określone w punkcie "Przedmiot zamówienia" i „Warunki niezbędne do złożenia oferty”. Zamawiający posiada prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna lub niezgodna z zapytaniem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta, który złożył ofertę o rażąco niskiej cenie do przedstawienia wyjaśnień, wraz z dokumentacja uzasadniającą zaoferowaną cenę. Brak wyjaśnień powoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WISEEUROPA - FUNDACJA WARSZAWSKI INSTYTUT STUDIÓW EKONOMICZNYCH I EUROPEJSKICH

Adres

al. Aleje Jerozolimskie 99/18

02-001 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

+48224009303

Fax

+48223506312

NIP

1132864809

Tytuł projektu

Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach

Numer projektu

POWR.02.08.00-00-0002/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Po ocenie merytorycznej złożonych ocen, Komisja Konkursowa podjęła jednomyślną decyzję o zarekomendowaniu Zamawiającemu udzielenia zamówienia publicznego, zgodnie z warunkami złożonych ofert, odpowiednio:

1. dla wariantu 1: Papercut Joanna Kołacz-Śmieja, ul. Kawaleryjska 19/19a, 30-504 Kraków, zaproponowana cena: 4 555,00 zł;

2. dla wariantu 2: 2b Design Anita Kamila Sochacka, ul. Mleczna 8, 03-667 Warszawa, zaproponowana cena: 24 907,50 zł;

3. dla wariantu 3: Agencja Wydawnicza „PAJ-Press” S.C. Andrzej Kucharczyk, Jacek Mrozowicz, ul. Długa 82, 97-200 Tomaszów Maz., zaproponowana cena: 1 968,00 zł.
Liczba wyświetleń: 458