Strona główna
Logo unii europejskiej

Stworzenie stanowisk badawczych na potrzeby prowadzenia prac B+R w zakresie szybkiego prototypowania układów elektronicznych oraz rozwoju układów elektronicznych dedykowanych do aplikacji IoT - Urządzenie do automatycznego lub półautomatycznego układania komponentów - PLCRC/2830701/06/830/2018

Data publikacji: 23.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-04-2018

Numer ogłoszenia

1098767

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona w języku polskim lub angielskim, elektronicznie na adres: anna.marszalek@pl.abb.com, do dnia: 05.04.2018, do godziny 24:00.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
Szczegóły dotyczące składania ofert znajdują się w dokumencie "zapytanie ofertowe".
Wszelkie pytania dotyczące ogłoszenia należy również kierować na podany adres mailowy.
Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowanie będą na bieżąco publikowane w Bazie Konkurencyjności.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

anna.marszalek@pl.abb.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Marszałek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48222238337

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Stworzenie stanowisk badawczych na potrzeby prowadzenia prac B+R w zakresie szybkiego prototypowania układów elektronicznych oraz rozwoju układów elektronicznych dedykowanych do aplikacji IoT - Urządzenie do automatycznego lub półautomatycznego układania komponentów

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa urządzenia do automatycznego lub półautomatycznego układania komponentów niezbędnego do budowy stanowiska badawczego.

Przedmiot zamówienia

Urządzenie umożliwiające automatyczne lub półautomatyczne układanie komponentów w technologii montażu powierzchniowego na płytce drukowanej, o parametrach:
• automatyczne układanie komponentów w technologii montażu powierzchniowego na płytce drukowanej,
• wyposażone w automatyczny uniwersalny dyspenser kleju lub pasty lutowniczej,
• przystosowane do pakietów PCB o rozmiarach minimum 250mm x 250mm,
• przystosowane do komponentów o rozmiarze 0201 lub mniejszym, układów QPF z rastrem min. 0,5mm, układów scalonych o wymiarach min. 20x20mm,
• osiągalna precyzja układania lepsza niż 50µm,
• prędkość układania minimum 3000cph wg. IPC9850,
• możliwość instalacji minimum 100 podajników na taśmy 8mm,
• system wizyjny posiadający funkcje centrowania elementów w locie, centrowania elementów kamerą od dołu, odczytu znaków pozycjonujących płytkę, obserwacji elementów ułożonych na płytce,
• podajniki komponentów: 70 podajników na taśmy 8mm (w tym: 40 podajników dla komponentów typu 0402 i 0201, 30 podajników dla komponentów typu 0603,0805, 1206), 15 podajników na taśmy 12mm, 10 podajników na taśmy 16mm, 5 podajników na taśmy 24mm, 2 podajniki na taśmy 32mm, 1 podajnik na taśmy 44mm,
• możliwość wymiany podajników taśmowych bez zatrzymywania procesu układania komponentów,
• automatyczny odczyt oznaczenia podajnika taśmowego (np. numeru porządkowego lub seryjnego podajnika) po załadowaniu do maszyny,
• niezależny montaż podajników (możliwość instalacji podajników w dowolnej konfiguracji różnych szerokości taśm ograniczonej pojemnością maszyny),
• podajnik tackowy – 2 szt.
• podajnik wibracyjny do listew odpowiadający 20 pozycji jednostkowych taśmy 8mm (np. dla obudów typu SO8, SO14, SO16),
• podajnik do końcówek taśm odpowiadający 40 pozycjom jednostkowym
• taśmy 8mm,
• automatyczne rozpoznawanie i zmiana chwytaków podciśnieniowych (wyposażenie maszyny z zestawem chwytaków do elementów pasywnych i układów scalonych),
• oprogramowanie w trybie off-line, funkcja importu danych z programów do projektowania obwodów drukowanych,
• serwis zlokalizowany w Polsce,
• gwarancja 24 mce (od momentu uruchomienia) z dojazdem serwisu i naprawą w miejscu instalacji urządzenia. Czas naprawy usterek maksimum dwa tygodnie od zgłoszenia,
• bezpłatne przeglądy serwisowe, jeśli wymagane, w miejscu instalacji urządzenia przez okres gwarancji.
Urządzenie powinno być przedstawione w konfiguracji umożliwiającej normalną pracę urządzenia (z niezbędnym wyposażeniem np. komputerem sterującym, oprogramowaniem do sterowania pracą maszyny, zestawem niezbędnych
akcesoriów). Oferta powinna zawierać koszty szkolenia z obsługi urządzenia w miejscu instalacji (minimum dwa dni).

Informacja dodatkowa: zaplecze techniczne Korporacyjnego Centrum Badawczego ABB na potrzeby transportu maszyny - winda towarowa o udźwigu maksymalnym 2000kg i maksymalnych wymiarach ładunku 2000x800x2100 mm lub dwie klatki schodowe o szerokości około 1200mm i około 1300mm.

Kod CPV

42661100-8

Nazwa kodu CPV

Urządzenia do lutowania na miękko

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie prawa do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1. Zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;
2. Zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego;
3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 25% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 10 tygodni od dnia złożenia zamówienia.
Wymagany termin ważności ofert: min. 30 dni od ostatniego dnia składania ofert w konkursie.
Wszelkie pytania dotyczące ogłoszenia należy kierować na podany wyżej adres mailowy.
Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowanie będą na bieżąco publikowane w Bazie Konkurencyjności.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą brać udział firmy, wobec których nie toczy się postępowanie upadłościowe.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji Ogólnych Warunków Zakupu dołączonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
1. Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Oferenta.
3. Okoliczności siły wyższej.
4. Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.
5. Otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy wraz z wymaganymi deklaracjami oraz instrukcjami.
2. Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z Zapytaniem ofertowym i kompletności złożonej
oferty wraz z dokumentem potwierdzającym możliwość zaciągania zobowiązań w imieniu firmy.
3. Oświadczenie o sposobie realizacji zamówienia korzystnego z punktu widzenia ochrony środowiska.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 25% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty niespełniające wszystkich kryteriów technicznych i warunków udziału w postępowaniu zostają odrzucone.

Oferta zostanie wybrana na podstawie najwyższej wartości współczynnika P.

Wartość P zależy od sumy A i B
P = A + B,
gdzie A oblicza się według wzoru

"A"="0,8"∙"najniższa cena ze wszystkich ofert" /"cena analizowanej oferty" ,

B przyjmuje wartość z zakresu 0,00 do 0,20 w zależności od spełnienia dodatkowych wymagań ((Liczby poniżej sumują się. Zakłada się maksymalną wartość współczynnika B równą 0,20. Gdy suma przekroczy 0,20 współczynnik B osiąga maksymalną wartość, niezależnie od liczby spełnionych dodatkowych wymagań):

0,10 prędkość większa lub równa 6000cph według IPC9850
(komponenty 0402),
0,10 dodatkowe 30 podajników na taśmy 0402/0201 (razem 100 podajników na taśmy w ofercie),
0,05 rodzaj dyspensera - jet/piezo,
0,02 napęd XY bez pasków gumowych,
0,02 okres gwarancji z bezpłatnymi przeglądami serwisowymi rozszerzony do 3 lat,
0,02 montaż podajników końcówek taśm poza polem roboczym maszyny

Na potrzeby wzoru, ceny podane w walucie obcej zostaną przeliczone na PLN, po kursie z dnia publikacji zapytania ofertowego.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta
czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABB SP. Z O.O.

Adres

Żegańska 1

04-713 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

48222237222

Fax

48 22 223 7222

NIP

5260304484

Tytuł projektu

Rozwój Korporacyjnego Centrum Badawczego ABB Sp. z o.o. poprzez nabycie infrastruktury i doposażenia B+R

Numer projektu

RPMP.01.02.02-12-0541/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Essemtec Poland Mirosław Borkowski, 05.04.2018, 122500 EUR
Liczba wyświetleń: 601