Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa i zakup elementów elektronicznych i niezbędnego oprogramowania na realizację zadania "Linealizer wzmacnicza mocy"

Data publikacji: 23.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-03-2018

Numer ogłoszenia

1098605

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy umieścić w kopercie, która będzie:
a) posiadać oznaczenie:
„Oferta na na realizację projektu "Wykorzystanie łączności troposferycznej do zwiększenia zasięgu bezzałogowych statków powietrznych - BSP" ”,
Nr ogłoszenia ..................... nie otwierać przed dniem 30/03/2018r. godz. 10:00
b) opatrzona adresem nadawcy (wraz z numerem telefonu oraz adresem e-mail);
c) zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

2. Ofertę w zamkniętej kopercie należy:
a) przesłać na adres Zamawiającego: Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Wybickiego 3a, 31-261 Kraków z terminem doręczenia

b) lub złożyć w sekretariacie Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Wybickiego 3a, 31-261 Kraków z terminem doręczenia

3. Termin składania ofert upływa dnia 30/03/2018r. o godz. 09:00

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30/03/2018r. godz. 10:00 w siedzibie Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Wybickiego 3a, 31-261 Kraków w głównej sali konferencyjnej.

5. Oferty można również składać w formie elektronicznej w postaci oferty na adres email:
a) andrzej.lewandowski@zdz.krakow.pl
b) bozena.cygan@zdz.krakow.pl
c) iwona.lewandowska@zdz.krakow.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

andrzej.lewandowski@zdz.krakow.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Lewandowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

607794700

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W wyniku realizacji postępowania wymagane jest pozyskanie następujących elementów :
1. Moduł USRP-2954 szt.1
2. Power Cord for USRP RIO, Europe szt.1
3. GPIO Connection Kit for USRP RIO szt.1
4. 5V GPS Antenna, Magnetic Mount, 5M Cable with SMA szt.1
5. LabVIEW Communications System Design Suite. szt.1
6. PCIe - MXI Express Interface Kit for USRP szt.1

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Krakow

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest pozyskanie (zakup z dostawą) na realizację projektu "Wykorzystanie łączności troposferycznej do zwiększenia zasięgu bezzałogowych statków powietrznych - BSP" współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach umowy POIR.01.01.01-00-0070/17 rozstrzygniętego konkursu NCBIR (Narodowego Centrum Badań i Rozwoju) Nr 1/1.1.1./2017.

W celu realizacji przyszłych badań i zadań w ramach projektu określonego wstępnie harmonogramem realizacji projektu wymagane jest pozyskanie elementów elektronicznych wraz niezbędnym oprogramowaniem do realizacji zadania :" Linealizer wzmacniacza mocy": w tym celu istotne jest pozyskanie następujących elementów omówionych w przedmiocie zamówienia :

Przedmiot zamówienia

W wyniku realizacji postępowania wymagane jest pozyskanie następujących elementów :
1. Moduł USRP-2954 szt.1
2. Power Cord for USRP RIO, Europe szt.1
3. GPIO Connection Kit for USRP RIO szt.1
4. 5V GPS Antenna, Magnetic Mount, 5M Cable with SMA szt.1
5. LabVIEW Communications System Design Suite. szt.1
6. PCIe - MXI Express Interface Kit for USRP szt.1

Wymagania elektryczne i mechaniczne ogólnie dostępne w internecie pod nazwami od Pkt.1 do 5

Kod CPV

32270000-6

Nazwa kodu CPV

Cyfrowa aparatura nadawcza

Dodatkowe przedmioty zamówienia

brak

Harmonogram realizacji zamówienia

Po otrzymaniu oferty i spełnieniu kryterium najniższej ceny . Oferent o najniższej cenie zostanie wybrany i poproszony o wystawienie faktury proforma. Zakup zgodny z ogólnymi zasadami księgowości.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

brak

Wiedza i doświadczenie

brak

Potencjał techniczny

brak

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

brak

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

brak

Dodatkowe warunki

brak

Warunki zmiany umowy

brak

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

brak

Zamówienia uzupełniające

brak

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium jest najniższa cena wszystkich produktów.

Wykluczenia

bark

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Adres

Józefa Wybickiego 3A

31-261 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

607794700

NIP

6770051858

Tytuł projektu

Wykorzystanie łączności troposferycznej do zwiększenia zasięgu bezzałogowych statków powietrznych - BSP

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0070/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

NATIONAL INSTRUMENTS POLAND SP Z O.O. , UL. POLNA 11, 00-633 WARSZAWA- OFERTA NR 1125135-1 Z DNIA 29.03.2018
CENA BRUTTO 103 196,99 ZŁ
Liczba wyświetleń: 243