Strona główna
Logo unii europejskiej

Wsparcie zespołu monitoringowego podczas wdrożenia przez jednostki administracji publicznej rekomendacji dot. praktycznych zmian na stronach internetowych w zakresie dostępności informacji pod kątem ich zgodności ze standardami WCAG 2.0

Data publikacji: 22.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-03-2018

Numer ogłoszenia

1098472

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

WYMAGANIA FORMALNE:

1. Ofertę należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego:
Załącznik nr 1: Formularz oferty.

W przypadku składania oferty przez podmiot gospodarczy – również kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru (wystawionego nie później niż 30 dni przed złożeniem oferty) albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawionego nie później niż 30 dni przed złożeniem oferty).

2. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.

3. Wszystkie wymagane strony Formularza ofertowego muszą być podpisane przez Wykonawcę.

4. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim.

5. Złożenie oferty polega na wypełnieniu wszystkich stron Formularza ofertowego, podpisaniu ich, przesłaniu pocztą, kurierem lub złożeniu osobistym na adres: Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa lub wysłaniu zeskanowanych, uprzednio podpisanych dokumentów e-mailem na adres: d.batorska@synapsis.org.pl W przypadku zaistnienia problemów z dostarczeniem wiadomości mailowej na podany powyżej adres, ofertę należy przesłać e-mailem na adres: fundacja@synapsis.org.pl

6. Oferta musi być złożona w terminie do 29.03.2018 r. do godz. 23:59. Decyduje data i godzina wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7. W przypadku złożenia w formie pisemnej: podpisaną ofertę prosimy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób gwarantujący poufność jej treści, z wyraźnym oznaczeniem: „Oferta do zapytania ofertowego nr 2/POWR2.6/SYNAPSIS/2018”.

8. W przypadku złożenia w formie elektronicznej: podpisaną i zeskanowaną ofertę prosimy przesłać wpisując w temacie wiadomości e-mail „Oferta do zapytania ofertowego nr 2/POWR2.6/SYNAPSIS/2018”.

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ofertę w przypadku nieoznakowania oferty zgodnie
z wymogami niniejszego Zapytania ofertowego.

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

13. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

14. Wykonawca ma prawo przed upływem składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty musi jednoznacznie wynikać, które postanowienia oferty są zmieniane.

15. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi.

16. Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierały rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Cenę uznaje się za rażąco niską i wymagającą obligatoryjnych wyjaśnień, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę.

18. Oferenci mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego pod adresem e-mail: d.batorska@synapsis.org.pl w terminie do 28.03.2018 r. do godz. 16:00. Jeżeli pytanie o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynęło do Zamawiającego po upływie ww. terminu, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić pytanie/a bez odpowiedzi.

19. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego Zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści Zapytania ofertowego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

d.batorska@synapsis.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dorota Batorska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

22 825 86 33 wew. 104

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji eksperta/ki w projekcie w zakresie wsparcia zespołu monitoringowego podczas wdrożenia przez jednostki administracji publicznej rekomendacji dot. praktycznych zmian na stronach internetowych w zakresie dostępności informacji pod kątem ich zgodności ze standardami WCAG 2.0.

2. Zakres prac:

1) Merytoryczne wsparcie zespołu monitoringowego podczas wdrożenia przez jednostki rekomendacji dot. stron www zawartych w „Raportach wstępnych” oraz „Raportach z audytu dostępności stron www” dla każdej z 50 monitorowanych instytucji, w formie konsultacji telefonicznych i mailowych. Zadanie eksperta będzie polegało na konsultacji z pracownikami wskazanych instytucji praktycznych zmian w zakresie dostępności informacji na stronach internetowych danych jednostek, pod kątem ich zgodności ze standardami WCAG 2.0, wraz z określeniem nakładu i charakteru pracy ze strony instytucji.

2) Wykonawca z każdej konsultacji sporządzi notatkę z opisem przebiegu konsultacji oraz przedstawieniem konkretnych rozwiązań dla programistów i/lub redaktorów danej strony. Notatkę dostarczy Zleceniodawcy w uzgodnionym terminie.

3) Wykonawca w przypadku trudności w przyjęciu rekomendacji przez instytucję zobowiązany jest do zgłaszania ich na bieżąco Zleceniodawcy.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Merytoryczne wsparcie zespołu monitoringowego podczas wdrożenia przez jednostki rekomendacji dot. stron www zawartych w „Raportach wstępnych” oraz „Raportach z audytu dostępności stron www” dla każdej z 50 monitorowanych instytucji, w formie konsultacji telefonicznych i mailowych. Zadanie eksperta będzie polegało na konsultacji z pracownikami wskazanych instytucji praktycznych zmian w zakresie dostępności informacji na stronach internetowych danych jednostek, pod kątem ich zgodności ze standardami WCAG 2.0, wraz z określeniem nakładu i charakteru pracy ze strony instytucji.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji eksperta/ki w projekcie w zakresie wsparcia zespołu monitoringowego podczas wdrożenia przez jednostki administracji publicznej rekomendacji dot. praktycznych zmian na stronach internetowych w zakresie dostępności informacji pod kątem ich zgodności ze standardami WCAG 2.0.

Kod CPV: 722200003 - Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
Kod CPV: 720000005 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2. ZAKRES PRAC:

1) Merytoryczne wsparcie zespołu monitoringowego podczas wdrożenia przez jednostki rekomendacji dot. stron www zawartych w „Raportach wstępnych” oraz „Raportach z audytu dostępności stron www” dla każdej z 50 monitorowanych instytucji, w formie konsultacji telefonicznych i mailowych. Zadanie eksperta będzie polegało na konsultacji z pracownikami wskazanych instytucji praktycznych zmian w zakresie dostępności informacji na stronach internetowych danych jednostek, pod kątem ich zgodności ze standardami WCAG 2.0, wraz z określeniem nakładu i charakteru pracy ze strony instytucji.

2) Wykonawca z każdej konsultacji sporządzi notatkę z opisem przebiegu konsultacji oraz przedstawieniem konkretnych rozwiązań dla programistów i/lub redaktorów danej strony. Notatkę dostarczy Zleceniodawcy w uzgodnionym terminie.

3) Wykonawca w przypadku trudności w przyjęciu rekomendacji przez instytucję zobowiązany jest do zgłaszania ich na bieżąco Zleceniodawcy.


3. Miejsce realizacji usługi: praca zdalna.

4. Forma zaangażowania Wykonawcy: umowa cywilnoprawna/ umowa o świadczenie usług.

5. Forma rozliczenia z Zamawiającym: przekazanie przez Zamawiającego protokołu odbioru wykonania zamówienia mogącego zawierać wykaz błędów do poprawy przez Wykonawcę.

6. Zamawiający nie zapewnia dostępu do sprzętu technicznego niezbędnego do pracy: laptopa wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Zamawiający zapewnia możliwość drukowania.

Kod CPV

72000000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą do: 31.05.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi dysponować potencjałem technicznym i posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie lub dysponować osobą zdolną do wykonania zamówienia, w szczególności bezpośredni Wykonawca musi:

1. posiadać znajomość „Wytycznych dla dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG 2.0)” - http://www.fdc.org.pl/wcag2/

2. wykonać samodzielnie badanie min. 10 serwisów internetowych instytucji publicznych w okresie ostatnich 5 lat kalendarzowych.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia mu dokumentów, na podstawie których oceni wymagane doświadczenie Wykonawcy, w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia Zapytania ofertowego bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie.

5. Po dokonaniu wyboru oferty, Zamawiający poinformuje niezwłocznie drogą mailową Wykonawców o wyniku postępowania. Z Wykonawcą, którego ofertę wybrano, zostanie podpisana umowa, która będzie miała formę umowy cywilnoprawnej lub umowy o świadczenie usług według wzoru przygotowanego przez Zamawiającego.

6. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązuje się do podpisania umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego czasie tj. w godz. 9:00 – 17:00 i terminie 5 dni kalendarzowych od momentu poinformowania Wykonawcy o uznaniu jego oferty za najkorzystniejszą do osobistego stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego lub w innym ustalonym przez strony miejscu.

7. W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy w terminie wskazanym wyżej, Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności Wykonawcą.

8. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia będzie dokonywana nie później niż 14 dni po otrzymaniu faktury/ rachunku oraz pod warunkiem otrzymania środków przez Zamawiającego z Instytucji Pośredniczącej i w związku z tym może ulegać niezależnym od Zamawiającego opóźnieniom.

Warunki zmiany umowy

1. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie, w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:
• okresu realizacji umowy,
• ilości godzin do zrealizowania,
• zwiększenia wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie).

2. Strony umowy mogą dokonywać nieistotnych zmian postanowień umowy, a także zastrzegają sobie możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której wybrano Wykonawcę, polegającej na zmianie terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, jak również Wykonawcy, oraz jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza również zmianę warunków umowy w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia, jeśli zmiana ta będzie wynikała ze zmian w Projekcie lub będzie korzystna dla Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wypełniony i podpisany odręcznie Formularz oferty według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1.

W przypadku podmiotów gospodarczych należy również:
• dołączyć aktualny wyciąg z właściwego rejestru (wystawiony nie później niż 30 dni przed złożeniem oferty) albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie później niż 30 dni przed złożeniem oferty).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru: Cena (tj. stawka brutto za zrealizowanie zamówienia).

W przypadku tego kryterium, oferta najtańsza spośród ważnych i nieodrzuconych ofert otrzyma 100 punktów, pozostałe nieodrzucone oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.

2. Wykonawca może zdobyć maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejsze zostaną uznane oferty z największą liczbą punktów.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz ich uzupełnień (o ile nie naruszy to konkurencyjności) i poprawiać oczywiste omyłki.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

5. Oferta zawierająca nieprawdziwe dane lub dane, których Wykonawca nie poprawił w czasie wyznaczonym przez Zamawiającego podlega odrzuceniu.

Po spełnieniu przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu wskazanych w części V, oferty będą podlegały ocenie zgodnie z następującymi kryteriami:

K - Cena 100% (maksymalnie możliwych do uzyskania 100 punktów) - Załącznik nr 1.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K).

Sposób przyznawania punktacji za kryterium ceny:
K = (Cmin / C) * 100

K – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert
C – cena badanej oferty

Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

Wykluczenia

1. OFERTA ZOSTANIE ODRZUCONA, GDY:
- Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu;
- jest niekompletna lub zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych bądź błędów rachunkowych;
- została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu;
- zaoferowana cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia;
- przed podpisaniem umowy Wykonawca nie udokumentuje wymaganego Zapytaniem doświadczenia.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH

Adres

Konwiktorska 9

00-216 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

228313383

Fax

226357652

NIP

5260001909

Tytuł projektu

Monitoring jednostek administracji woj. mazowieckiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Numer projektu

POWR.02.06.00-00-0022/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

TMResearch sp. z o.o. sp. k.
ul. Nastrojowa 29/12, 02-441 Warszawa

Ofertę przesłano mailowo w dniu 29.03.2018 r. o godz. 20:28.

Wartość brutto oferty: 12 500,00 zł.
Liczba wyświetleń: 358