Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/BKS/POiŚ na wykonanie prac konserwatorskich we wnętrzu Bazyliki Katedralnej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Sandomierzu.

Data publikacji: 22.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2018

Numer ogłoszenia

1098401

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie papierowej, na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
4) Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.
5) Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta na zewnątrz, przy czym podpis lub podpisy powinny być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi.
Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeśli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie pieczęci) z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.
6) Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i zaparafowane przez osobę podpisującą ofertę oraz połączone w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji jej zawartości.
7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem przez osobę podpisującą ofertę.
8) Oferent zobowiązany jest załączyć do formularza ofertowego dodatkowe dokumenty którymi są co najmniej:
• Wykaz prac potwierdzających spełnienie warunku doświadczenia (zgodnie z wzorem - określonym w zał. 2 do Zapytania ofertowego), wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.
• Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (zgodnie z wzorem - określonym w zał. 3 do Zapytania ofertowego), wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje i ew. dysponowanie.
• Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym, (zgodnie z wzorem określonym w zał. 4 do Zapytania ofertowego.
• Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową oferenta w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
• Kosztorys ofertowy zgodnie z wzorem określonym w zał. nr 7 do Zapytania ofertowego.
• Potwierdzenie wniesienia wadium.
9) Cena ofertowa – powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu i uwzględniać wszystkie niezbędne do jego realizacji koszty. Cena powinna zawierać między innymi koszty działań związanych z wykonaniem zamówienia, w tym zapewnienie personelu Wykonawcy zdolnego do realizacji przedmiotu Zamówienia w zdeklarowanym terminie. Cenę należy podać w złotych polskich: netto oraz brutto z wyodrębnieniem podatku VAT. Cena oferty stanowi całkowite wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego. Kosztorys ofertowy załączany jest pomocniczo w celu umożliwienia Zamawiającemu rzetelnej oceny oferty.

10) Ofertę należy złożyć w następujący sposób:

a) pocztą tradycyjną na adres: Rzymskokatolicka Parafia Katedralna pw. Narodzenia NMP w Sandomierzu, ul. Katedralna 1 27-600 Sandomierz (terminem dostarczenia oferty jest data wpłynięcia przesyłki do siedziby Zamawiającego), lub:
b) osobiście w siedzibie Rzymskokatolickiej Parafii Katedralnej pw. Narodzenia NMP w Sandomierzu, ul. Katedralna 1 27-600 Sandomierz.

Oferty można składać do dnia 24.04.2018 r. do godz. 12:00
11) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, która powinna być oznaczona pieczęcią Oferenta i adresem Zamawiającego: Rzymskokatolicka Parafia Katedralna pw. Narodzenia NMP w Sandomierzu, ul. Katedralna 1, 27-600 Sandomierz

wraz z dopiskiem:

Oferta na wykonanie prac konserwatorskich we wnętrzu Bazyliki Katedralnej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Sandomierzu w ramach projektu pn. „Konserwacja wnętrz korpusu nawowego perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej – Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu” – nie otwierać przed dniem 24.04.2018, godz. 12:15.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ks. Zygmunt Gil, tel. 603 159 062, email: gilz@o2.pl – sprawy merytoryczne przedmiotu zamówienia. Wojciech Zych, tel. 501 837 646, email: w.zych@opiwpr.org.pl – sprawy formalne zapytania ofertowego

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja techniczna i estetyczną zabytkowego wnętrza Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu w postaci konserwacji sklepienia i ścian korpusu nawowego. W ramach zamówienia wykonana ma zostać konserwacja techniczna i estetyczna sklepień, żeber sklepień ze służkami oraz kamiennych łuków międzyfilarowych wraz z gzymsami do granicy filarów w nawie głównej, północnej i południowej (korpus nawowy).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w załącznikach nr 6 do zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: sandomierski Miejscowość: Sandomierz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest konserwacja techniczna i estetyczną zabytkowego wnętrza Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu w postaci konserwacji sklepienia i ścian korpusu nawowego.

W ramach zamówienia wykonana ma zostać konserwacja techniczna i estetyczna sklepień, żeber sklepień ze służkami oraz kamiennych łuków międzyfilarowych wraz z gzymsami do granicy filarów w nawie głównej, północnej i południowej (korpus nawowy).

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w załącznikach nr 6 do zapytania ofertowego.

Kod CPV

92522100-7

Nazwa kodu CPV

Usługi ochrony obiektów historycznych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45453100-8 Roboty renowacyjne

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wykonanie, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 3 usług polegających na wykonaniu prac konserwatorskich przy dekoracjach ściennych (polichromiach) w obiektach zabytkowych, spośród których wartość co najmniej jednej musi wynosić minimum 1 000 000 zł, a pozostałych dwóch minimum 500 000 zł.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dysponowanie wymienionymi poniżej osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia wymienionych poniżej osób, przewidzianych do realizacji zamówienia, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia i będą odpowiedzialne za kierowanie pracami konserwatorskimi:

Minimum 4 osoby posiadające kwalifikacje, o których mowa w art. 37a,c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1446 z późn. zmianami). Wśród 4 powyższych osób co najmniej jedna pełnić będzie obowiązki kierownika generalnego prac konserwatorskich przy wykonywaniu Zamówienia. Powyższe 4 osoby muszą posiadać co najmniej wykształcenie z zakresu:
- konserwacja malarstwa (2 osoby),
- konserwacja rzeźby (2 osoby).

Dodatkowe warunki

Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej prawidłową i terminową realizację zamówienia, tj. posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej
w wysokości co najmniej 500 000 zł.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie:
• Zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy Zamawiającego
z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jeżeli umowa ta została zmieniona po udzieleniu zamówienia.
• Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku gdy będzie ona następstwem konieczności wykonania prac dodatkowych lub zmian technologicznych, albo przerw w realizacji przedmiotu umowy, których strony nie mogły przewidzieć na etapie zawierania umowy.
• Zmian określonych w pkt. 22. ppkt b.-e. rozdziału 6.5.2. Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 lipca 2017 w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent zobowiązany jest złożyć formularz ofertowy wraz z dodatkowymi dokumentami którymi są co najmniej:

• Wykaz prac potwierdzających spełnienie warunku doświadczenia (zgodnie z wzorem - określonym w zał. 2 do Zapytania ofertowego), wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.
• Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (zgodnie z wzorem - określonym w zał. 3 do Zapytania ofertowego), wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje i ew. dysponowanie.
• Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym, (zgodnie z wzorem określonym w zał. 4 do Zapytania ofertowego.
• Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową oferenta w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
• Kosztorys ofertowy zgodnie z wzorem określonym w zał. nr 7 do Zapytania ofertowego.
• Potwierdzenie wniesienia wadium.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone na etapie weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt V. Zapytania ofertowego oraz które zostaną złożone przez Oferentów niepodlegających wykluczeniu z postępowania.

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
L.p. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1 Oferowana cena 60 % 60 pkt
2 Długość okresu gwarancji 20% 20 pkt
3 Wysokość kary umownej za zwłokę w wykonywaniu zamówienia 20% 20 pkt

Zasady oceny kryterium "Oferowana cena" (PC) – 60%.
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma Oferent, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani według następującego wzoru:

Najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu
PC= ------------------------------------------------------------------------------------- x 60
Cena badanej oferty

gdzie: PC - ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za kryterium „oferowana cena”.
Zasady oceny kryterium " Długość okresu gwarancji " (PG) – 20%.
W powyższym kryterium oceniana będzie liczba pełnych miesięcy przez jaką Oferent obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia. Maksymalną ilość punktów otrzyma Oferent, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

liczba miesięcy z badanej oferty
PG= --------------------------------------------------------------------------------------------------x 20
Największa liczba miesięcy gwarancji zaoferowana w postępowaniu

gdzie: PG -ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za kryterium „długość okresu gwarancji”.

Minimalny okres gwarancji, jaki może zaoferować Oferent to 24 miesiące. Oferta Oferenta, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 24 m-cy, zostanie odrzucona.

W przypadku podania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy do wzoru zostanie podstawiony okres 60 miesięcy.


Zasady oceny kryterium "Wysokość kary umownej za zwłokę w wykonywaniu zamówienia" (PKR) – 20%.

W powyższym kryterium oceniana będzie wysokość kar umownych za przekroczenie czasu wykonania zamówienia. Oferty będą oceniane według następującego schematu:

• Kary umowne w wysokości 0,20 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki - 0 pkt
• Kary umowne w wysokości od 0,21% do 0,40 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki – 4 pkt
• Kary umowne w wysokości od 0,41% do 0,80 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki - 8 pkt
• Kary umowne w wysokości od 0,81% do 1,20 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki - 12 pkt
• Kary umowne w wysokości od 1,21% do 1,99 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki - 16 pkt
• Kary umowne w wysokości 2,00 % i więcej wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki - 20 pkt

Kary umowne liczone będą w % (podanych w ofercie Oferenta) od kwoty wynagrodzenia. Termin wykonania zamówienia jest wskazany w § 4 ust. 1 pkt. 4) wzoru umowy. Minimalna wartość kar umownych jaką mogą zaproponować oferenci wynosi 0,20 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

3. Łączna ilość punktów otrzymanych przez Oferenta będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach i wag danego kryterium.

PO = PC + PG + PKR
Gdzie:
PO – suma punktów przyznanych danej ofercie,
PC – punkty w kryterium Cena,
PG – punkty w kryterium Długość okresu gwarancji,
PKR – punkty w kryterium Wysokość kary umownej w zakresie zwłoki w wykonywaniu prac,

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska łączną największą liczbę punktów

Wykluczenia

Oferent zostanie wykluczony z niniejszego postępowania:
1) w przypadku niespełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) w przypadku przedstawienia przez Oferenta informacji nieprawdziwych;
3) w przypadku powiązania Oferenta z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.


Oferta zostanie odrzucona, gdy:
1) jest niezgoda z prawem;
2) jej treść nie spełnia warunków określonych niniejszym zapytaniem;
3) jest złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu;
4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) zachodzą inne przesłanki do odrzucenia oferty określone w Art. 89 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA KATEDRALNA POD WEZWANIEM NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W SANDOMIERZU

Adres

Katedralna 1

27-600 Sandomierz

świętokrzyskie , sandomierski

Numer telefonu

+48 603 159 062

Fax

+48 15 8322544

NIP

8641315486

Tytuł projektu

Konserwacja wnętrz korpusu nawowego perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej – Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu

Numer projektu

POIS.08.01.00-00-0001/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oferta nr 2 od konsorcjum:

1. Roland Róg ART SERVICE Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki (Lider Konsorcjum)
ul. Monte Cassino 6/55b, 30-337 Kraków
2. Ludwik Tuszyński Copy Felix
ul. Witkowicka 72, 31-242 Kraków

Cena ofertowa: 6 716 065,68 zł brutto; gwarancja 60 mies., kary umowne 2% za każdy dzień zwłoki.
Liczba wyświetleń: 577