Strona główna
Logo unii europejskiej

Stanowisko do rozwoju układów elektronicznych dedykowanych do aplikacji IoT – oprogramowanie do symulacji obwodów szybko sygnałowych, analiz termicznych, projektowania anten - PLCRC/2830701/06/1001/2018

Data publikacji: 22.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-04-2018

Numer ogłoszenia

1098310

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona w języku polskim lub angielskim, elektronicznie na adres: anna.marszalek@pl.abb.com, do dnia: 06.04.2018, do godziny 24:00.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
Szczegóły dotyczące składania ofert znajdują się w dokumencie "zapytanie ofertowe".
Wszelkie pytania dotyczące ogłoszenia należy również kierować na podany adres mailowy.
Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowanie będą na bieżąco publikowane w Bazie Konkurencyjności.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

anna.marszalek@pl.abb.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Marszałek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48222238337

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Części składowych stanowiska do rozwoju układów elektronicznych dedykowanych do aplikacji IoT – oprogramowanie do symulacji obwodów szybko sygnałowych, analiz termicznych, projektowania anten.
Oprogramowanie symulacyjne ułatwiające projektowanie i optymalizację układów elektronicznych i anten z uwzględnieniem układów cyfrowych i analogowych z podziałem na moduły:
1) Oprogramowanie do analizy sygnałów:
Oprogramowanie symulacyjne ułatwiające projektowanie i optymalizację układów elektronicznych z uwzględnieniem układów cyfrowych i modułów analogowych oraz służące do weryfikacji funkcjonowania projektów urządzeń elektronicznych na poziomie mozaiki ścieżek płytki PCB i schematu

2) Oprogramowanie do symulacji termicznych: Oprogramowanie symulacyjne umożliwiające analizę termiczną modułów elektronicznych i identyfikację potencjalnych obszarów ryzyka (np. przegrzanie komponentów) oraz weryfikację sposobu odprowadzania ciepła

3) Oprogramowanie z biblioteką konstrukcji antenowych:
Specjalistyczne oprogramowanie do projektowania anten wykorzystywanych w komunikacji bezprzewodowej wyposażone w bazę typowych konstrukcji antenowych wraz z możliwością adaptacji projektu do konkretnej aplikacji i estymacji parametrów finalnego rozwiązania.

Wymagania ogólne:

Moduły powinny działać razem w jednolitym środowisku obliczeniowym, posiadać jednolity interfejs użytkownika i zapewniać wymianę danych w natywnym formacie plików.

Oprogramowanie powinno działać na komputerach z procesorem Intel x64 z systemem operacyjnym Windows 7 64-bit i Windows 10 64-bit zainstalowanym w standardowej konfiguracji. W razie potrzeby, wszelkie licencje lub aktualizacje oprogramowanie poza systemem operacyjnym, wymagane do działania pakietów symulacyjnych, a niewchodzące w skład oferty, powinny być dostarczona bezpłatnie.

Wymagana jest licencja sieciowa (serwer licencji) – możliwość instalacji na wielu komputerach przy ograniczeniu liczby użytkowników jednocześnie korzystających z oprogramowania (min. jeden użytkownik).
Określnie akceleracja obliczeń oznacza możliwość przyspieszania obliczeń poprzez uruchomienie zadania symulacyjnego równolegle na minimum czterech niezależnych procesorach przy sumarycznym wykorzystaniu minimum czterech rdzeni obliczeniowych.

Oferta powinna zawierać licencje bezterminową na użytkowanie wraz z rocznym okresem utrzymania oprogramowania (bezpłatne aktualizacje i wsparcie techniczne).

Oferta powinna obejmować koszt szkolenia wstępnego z instruktorem w siedzibie Korporacyjnego Centrum Badawczego ABB w Krakowie – długość szkolenia minimum 2 dni, liczba uczestników - 5 osób.

W ofercie należy określić prognozowane koszty utrzymania oprogramowania w następnych latach.

Centrum Badawcze ABB zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testów oprogramowania po otrzymaniu oferty celem weryfikacji spełniania wymogów technicznych (kryterium spełnia lub nie spełnia). Dostawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią licencję ewaluacyjną na okres dwóch tygodni w terminie pięciu dni roboczych od stosownego wniosku. Licencja ewaluacyjna musi być bezpłatna i nie zawierać zobowiązania wyboru oferty. W takim przypadku wynik postępowania będzie ogłoszony po okresie testowym.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa licencji niezbędnych do uruchomienia stanowiska badawczego.

Przedmiot zamówienia

Wymagania dotyczące oprogramowania do analizy sygnałów (moduł 1):

1.1. Analiza modeli elektromagnetycznych w postaci rozkładu 3D pól w zakresie bliskim i dalekim oraz parametrów rozproszenia,
1.2. Możliwość wyboru sposobu obliczeń – pobudzenie harmoniczne i szerokopasmowe, równania różniczkowe i całkowe,
1.3. Możliwość współbieżnej analizy elektromagnetycznej i obwodowej,
1.4. Optymalizacji układów dopasowujących zbudowanych z dyskretnych elementów L i C
1.5. Ekstrakcja parametrów zastępczych modeli połączeń – sprzężenia pojemnościowe, indukcyjne lub sprzężone stratne linie długie dla wielowarstwowych obwodów drukowanych PCB o dużej złożoności (np. płyty główne komputerowe),
1.6. Analiza integralności sygnałów na płytce PCB – przebieg czasowy, diagramy oka, przesłuchy,
1.7. Analiza integralności linii i powierzchni zasilających (power plane, ground plane, power line) w obwodach PCB – zastępcze modele RLC dla zjawisk stałoprądowych i impulsowych – mapa spadku napięcia, mapa impedancji, dobór rodzaju i położenia kondensatorów odsprzęgających, niwelacja efektów rezonansowych,
1.8. Symulacja obwodów elektronicznych w dziedzinie czasu i częstotliwości z wykorzystaniem modeli komponentów typu IBIS, Spice, oraz S. Analizy parametryczne (zadany zakres zmian wartości), optymalizacja wartości komponentów na podstawie zadanej funkcji celu,
1.9. Ekstrakcja modeli RLC dla struktur występujących w wielowarstwowych płytach PCB,
1.10. Załączona biblioteka modeli elementów pasywnych (rezystory, kondensatory, indukcyjności) i półprzewodnikowych (diody, tranzystory). Zapis wyników symulacji w formacie Touchstone. Import definicji elementów i danych pomiarowych w standardach Spice, Touchstone,
1.11. Import danych z programów do projektowania PCB – formaty ODB++, Allegro, Pads,
1.12. Import danych z programów do projektowania 3D – formaty Step, SolidWorks,
1.13. Akceleracja obliczeń

Wymagania dotyczące oprogramowania do symulacji termicznych (moduł 2):

2.1. Modelowanie sprzężonej wymiany ciepła w złożeniach urządzeń elektronicznych (elementy elektroniczne, płyta PCB, elementy mechaniczne, wentylatory, obudowa),
2.2. Solver klasy CFD (Computational Fluid Dynamics),
2.3. Modele numeryczne następujących mechanizmów wymiany ciepła: przewodzenie, konwekcja, radiacja,
2.4. Modele numeryczne dla przepływów laminarnych i turbulentnych,
2.5. Import danych z programów do projektowania PCB – formaty ODB++, Allegro, Pads,
2.5. Import danych z programów do projektowania 3D – formaty Step, SolidWorks,
2.6. Akceleracja obliczeń

Wymagania dotyczące oprogramowanie z biblioteką konstrukcji antenowych (moduł 3):

3.1. Baza konstrukcji antenowych (min. 100 modeli) z możliwością adaptacji projektu do założeń technicznych (np. częstotliwość pracy, zysk antenowych), estymacja właściwości proponowanego rozwiązania. Eksport projektu do oprogramowania symulacyjnego.

Kod CPV

48462000-4

Nazwa kodu CPV

Matematyczne lub prognozujące pakiety oprogramowania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie prawa do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych,
nieobjętych zamówieniem podstawowym o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1. Zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;
2. Zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego;
3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 25% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 1 miesiąca od dnia złożenia zamówienia.
Wymagany termin ważności ofert: min. 30 dni od ostatniego dnia składania ofert w konkursie.
Wszelkie pytania dotyczące ogłoszenia należy kierować na podany wyżej adres mailowy.
Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowanie będą na bieżąco publikowane w Bazie Konkurencyjności.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą brać udział firmy, wobec których nie toczy się postępowanie upadłościowe.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji wzoru umowy dołączonej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
1. Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Oferenta.
3. Okoliczności siły wyższej.
4. Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.
5. Otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy wraz z wymaganymi deklaracjami oraz instrukcjami.
2. Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z Zapytaniem ofertowym i kompletności złożonej
oferty wraz z dokumentem potwierdzającym możliwość zaciągania zobowiązań w imieniu firmy.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 25% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty niespełniające wszystkich kryteriów technicznych i warunków udziału w postępowaniu zostają odrzucone.
Oferta zostanie wybrana na podstawie kryterium najniższej ceny zakupu.
Ceny podane w walucie obcej zostaną przeliczone na PLN po kursie z dnia publikacji zapytania ofertowego.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta
czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABB SP. Z O.O.

Adres

Żegańska 1

04-713 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

48222237222

Fax

48 22 223 7222

NIP

5260304484

Tytuł projektu

Rozwój Korporacyjnego Centrum Badawczego ABB Sp. z o.o. poprzez nabycie infrastruktury i doposażenia B+R

Numer projektu

RPMP.01.02.02-12-0541/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Tespol Sp. z o.o., 06.04.2018, 83.266,00 EUR
Liczba wyświetleń: 653