Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług na stanowisku eksperta ds. innowacji społecznych i eksperta ds. edukacji osób dorosłych

Data publikacji: 21.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-03-2018

Numer ogłoszenia

1098026

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Na podstawie niniejszego Zapytania ofertowego Wykonawca złoży uzupełniony o wymagane załączniki Formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, w formie:
a. pisemnej - poprzez ich doręczenie pod adres: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o., Al. Powstańców Wielkopolskich 33, 70 – 111 Szczecin, lub
b. poczty elektronicznej - poprzez ich przesłanie pod adres: innowacje@zgd.com.pl.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

innowacje@zgd.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Elżbieta Pilch

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

91 85 22 615

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług na stanowisku:
a) eksperta ds. innowacji społecznych,
b) eksperta ds. edukacji osób dorosłych,
polegających na ocenie 41 mikro innowacji społecznych w dziedzinie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w wieku 25-64 lata pod kątem oceny potencjału innowacji do wdrożenia na szeroką skalę przez inne podmioty (upowszechnianie). Kryteria oceny dotyczyć będą potencjału użytkowego innowacji oraz możliwości ich skalowania. Każda innowacja będzie oceniana przez dwóch ekspertów.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do zapytania.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Część 1 – Świadczenie usług na stanowisku eksperta ds. innowacji społecznych,
Część 2 – Świadczenie usług na stanowisku eksperta ds. edukacji osób dorosłych.
Oferent może złożyć ofertę realizacji usług w tylko w jednej części.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Świadczenie usług na stanowisku:
a) eksperta ds. innowacji społecznych,
b) eksperta ds. edukacji osób dorosłych,
polegających na ocenie 41 mikro innowacji społecznych w dziedzinie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w wieku 25-64 lata pod kątem oceny potencjału innowacji do wdrożenia na szeroką skalę przez inne podmioty (upowszechnianie). Kryteria oceny dotyczyć będą potencjału użytkowego innowacji oraz możliwości ich skalowania. Każda innowacja będzie oceniana przez dwóch ekspertów.

Przedmiot zamówienia

CZĘŚĆ I
Świadczenie usług na stanowisku eksperta ds. innowacji społecznych polega na ocenie 41 mikro innowacji społecznych w dziedzinie kształcenia ustawicznego w wieku 25-64 lata pod kątem oceny potencjału innowacji do wdrożenia na szeroką skalę przez inne podmioty (upowszechnianie). Kryteria oceny dotyczyć będą potencjału użytkowego innowacji oraz możliwości ich skalowania. Każda innowacja będzie oceniana przez dwóch ekspertów.
Usługa obejmuje realizację poniższych zadań:
1)Opracowanie kryteriów wyboru innowacji oraz całościowego narzędzia oceny punktowej innowacji wraz ze schematem oceny we współpracy z przedstawicielami Inkubatora oraz drugim ekspertem (Zespół Oceniający Użyteczność Innowacji).
2)Ocena innowacji z uwzględnieniem m.in. kryteriów:
• oceny korzyści dla grup docelowych i ewentualnych konsekwencji negatywnych,
• najwyższego potencjału użytkowego innowacji,
• możliwości skalowania innowacji,
• oceny możliwości wprowadzenia produktu (innowacji) do powszechnego użytkowania (mainstreaming),
• trwałości rozwiązania (oddziaływanie projektu po jego zakończeniu).
3)Branie udziału w posiedzeniach Zespołu Oceniającego Użyteczność Innowacji w miejscu i terminach wskazanych przez Zamawiającego.
4)Przeprowadzenie oceny opracowanych innowacji na podstawie przekazanych przez innowatorów produktów (m.in. podręczniki, platformy internetowe, aplikacje mobilne, gry planszowe) oraz Specyfikacji Innowacji. Wzór Formularza Specyfikacji Innowacji jest dostępny na stronie Inkubatora (www.innowacje.zgd.com.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania”).
5)Terminowe wykonanie ocen – zakończenie wykonywania zamówienia do 31 sierpnia 2018 r.

II.Część 2:
Świadczenie usług na stanowisku eksperta ds. edukacji osób dorosłych polega na ocenie 41 mikro innowacji społecznych w dziedzinie kształcenia ustawicznego w wieku 25-64 lata pod kątem oceny potencjału innowacji do wdrożenia na szeroką skalę przez inne podmioty (upowszechnianie). Kryteria oceny dotyczyć będą potencjału użytkowego innowacji oraz możliwości ich skalowania. Każda innowacja będzie oceniana przez dwóch ekspertów.
Usługa obejmuje realizację poniższych zadań:

1)Opracowanie kryteriów wyboru innowacji oraz całościowego narzędzia oceny punktowej innowacji wraz ze schematem oceny we współpracy z przedstawicielami Inkubatora oraz drugim ekspertem (Zespół Oceniający Użyteczność Innowacji).
2)Ocena innowacji z uwzględnieniem m.in. kryteriów:
• oceny korzyści dla grup docelowych i ewentualnych konsekwencji negatywnych,
• najwyższego potencjału użytkowego innowacji,
• możliwości skalowania innowacji,
• oceny możliwości wprowadzenia produktu (innowacji) do powszechnego użytkowania (mainstreaming),
• trwałości rozwiązania (oddziaływanie projektu po jego zakończeniu).
3)Branie udziału w posiedzeniach Zespołu Oceniającego Użyteczność Innowacji w miejscu i terminach wskazanych przez Zamawiającego.
4) Przeprowadzenie oceny opracowanych innowacji na podstawie przekazanych przez innowatorów produktów (m.in. podręczniki, platformy internetowe, aplikacje mobilne, gry planszowe) oraz Specyfikacji Innowacji. Wzór Formularza Specyfikacji Innowacji jest dostępny na stronie Inkubatora (www.innowacje.zgd.com.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania”).
5)Terminowe wykonanie ocen – zakończenie wykonywania zamówienia do 31 sierpnia 2018 r.
Ustalenia ogólne dot. obu części zamówienia:
1.Obszar wykonywania zadań w ramach części 1 i 2 zamówienia, o których mowa wyżej obejmuje terytorium całej Polski.
2.W zakresie realizacji zadań Zamawiający zapewnia ekspertom następujące wsparcie techniczno-organizacyjne:
2.1. Dostarczenie członkom produktów innowacji oraz Formularzy Specyfikacji Innowacji, w formie i czasie umożliwiającym prawidłowe i terminowe wykonanie usługi przez eksperta ds. innowacji społecznych i eksperta ds. edukacji osób dorosłych.
2.2.Organizacja, w razie potrzeby zgłoszonej przez eksperta, zaplecza w formie pomieszczeń umożliwiających dokonanie oceny.

Kod CPV

79000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegóły dotyczące warunków udziału w postępowaniu znajdują się w zapytaniu ofertowym nr 01/IN/2018.

Wiedza i doświadczenie

Szczegóły dotyczące warunków udziału w postępowaniu znajdują się w zapytaniu ofertowym nr 01/IN/2018.

Potencjał techniczny

Szczegóły dotyczące warunków udziału w postępowaniu znajdują się w zapytaniu ofertowym nr 01/IN/2018.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegóły dotyczące warunków udziału w postępowaniu znajdują się w zapytaniu ofertowym nr 01/IN/2018.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegóły dotyczące warunków udziału w postępowaniu znajdują się w zapytaniu ofertowym nr 01/IN/2018.

Dodatkowe warunki

Szczegóły dotyczące warunków udziału w postępowaniu znajdują się w zapytaniu ofertowym nr 01/IN/2018.

Warunki zmiany umowy

Szczegóły dotyczące warunków udziału w postępowaniu znajdują się w zapytaniu ofertowym nr 01/IN/2018.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegóły dotyczące warunków udziału w postępowaniu znajdują się w zapytaniu ofertowym nr 01/IN/2018.

Zamówienia uzupełniające

Szczegóły dotyczące warunków udziału w postępowaniu znajdują się w zapytaniu ofertowym nr 01/IN/2018.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Dla części I:

LP/ NAZWA KRYTERIUM/ WAGA
1./ Doświadczenie w ocenie innowacyjności produktów i/lub pomysłów o charakterze społecznym/edukacyjnym skierowanych do osób dorosłych lub zawierających elementy działań o charakterze społecznym/ edukacyjnym skierowanych do osób dorosłych/ 50 punktów (50%)
2./ Kwalifikacje i doświadczenie dodatkowe/ 20 punktów (20%)
3./ Cena brutto za ocenę jednej mikro innowacji/ 30 punktów (30%)
RAZEM 100 punktów (100%)

2.1.2. Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów:
1/ Kryterium nr 1 „Doświadczenie w ocenie innowacyjności produktów i/lub pomysłów o charakterze społecznym/edukacyjnym skierowanych do osób dorosłych lub zawierających elementy działań o charakterze społecznym/ edukacyjnym skierowanych do osób dorosłych” oceniane będzie jak niżej:
a) ocena innowacyjności 4 -10 produktów i/lub pomysłów - 20 pkt
b) ocena innowacyjności 11 - 30 produktów i/lub pomysłów - 30 pkt
c) ocena innowacyjności ponad 30 produktów i/lub pomysłów - 50 pkt
Maksymalna liczba punktów wynosi 50 (50%).
Ocena doświadczenia w zakresie innowacji społecznych/edukacyjnych weryfikowana na podstawie załącznika nr 3.

2/ Kryterium nr 2 „Kwalifikacje i doświadczenie dodatkowe” oceniana będzie jak niżej:
a) dodatkowe kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria, konferencje, studia, etc. z zakresu innowacji społecznych/edukacyjnych – 1 punkt za każdą ukończoną formę dokształcania, maksymalnie 10 punktów.
b) inne niż wymienione w podpunkcie 1/ formy doświadczenia we wdrażaniu i realizacji innowacji społecznych/edukacyjnych – 1 punkt za każdą wykazaną formę doświadczenia, maksymalnie 10 punktów.
Maksymalna liczba punktów wynosi 20 (20%) – do 10 punktów możliwych do uzyskania w każdej z części (a, b).
Ocena kwalifikacji i doświadczenia dodatkowego w zakresie innowacji społecznych weryfikowana na podstawie załącznika nr 3.

3/ Kryterium nr 3 „Cena brutto za ocenę jednej mikro innowacji” oceniane będzie jak niżej:

X1=(Cmin/ Co) x 100 x 30%

gdzie:
X1 - wartość punktowa ocenianego kryterium
Cmin - najniższa cena ze złożonych ofert za ocenę jednej innowacji
Co - cena ocenianej oferty za ocenę jednej innowacji
Cena ofertowa powinna być wyrażona w złotych polskich.

Maksymalna liczba punktów wynosi 30 (30%).
Ocena w oparciu o weryfikowana na podstawie załącznika nr 3.

2.2. dla części 2:
a. Doświadczenie
b. Kwalifikacje i doświadczenie dodatkowe
c. Cena brutto za ocenę jednego wniosku

2.2.1. Kryteriom będzie przyznane następujące znaczenie:
LP/ NAZWA KRYTERIUM/ WAGA
1./ Doświadczenie w ocenie produktów i/lub pomysłów społecznych/edukacyjnych skierowanych do osób dorosłych lub zawierających elementy działań o charakterze społecznym/ edukacyjnym skierowanych do osób dorosłych/ 50 punktów (50%)
2./ Kwalifikacje i doświadczenie dodatkowe/ 20 punktów (20%)
3./ Cena brutto za ocenę jednej mikro innowacji/ 30 punktów (30%)
RAZEM 100 punktów (100%)

2.2.2. Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów:
1/ Kryterium nr 1 „Doświadczenie w ocenie produktów i/lub pomysłów społecznych/edukacyjnych skierowanych do osób dorosłych lub zawierających elementy działań o charakterze społecznym/ edukacyjnym skierowanych do osób dorosłych” oceniane będzie jak niżej:
a) ocena 4 -10 produktów i/lub pomysłów - 20 pkt
b) ocena 11 - 30 produktów i/lub pomysłów - 30 pkt
c) ocena ponad 30 produktów i/lub pomysłów - 50 pkt
Maksymalna liczba punktów wynosi 50 (50%).
Ocena doświadczenia w zakresie edukacji ustawicznej weryfikowana na podstawie załącznika nr 3.

2/ Kryterium nr 2 „Kwalifikacje i doświadczenie dodatkowe” oceniana będzie jak niżej:
a) dodatkowe kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria, konferencje, studia, etc. z zakresu kształcenia ustawicznego – 1 punkt za każdą ukończoną formę dokształcania, maksymalnie 10 punktów.
b) inne niż wymienione w podpunkcie 1/ formy doświadczenia w pracy w zakresie lub na rzecz kształcenia ustawicznego – 1 punkt za każdą wykazaną formę doświadczenia, maksymalnie 10 punktów.
Maksymalna liczba punktów wynosi 20 (20%) – do 10 punktów możliwych do uzyskania w każdej z części (a, b).
Ocena kwalifikacji i doświadczenia dodatkowego w zakresie innowacji społecznych weryfikowana na podstawie załącznika nr 3.

3/ Kryterium nr 4 „Cena brutto za ocenę jednej mikro innowacji” oceniane będzie jak niżej:

X1= (Cmin/Co) x 100 x 30%

gdzie:
X1 - wartość punktowa ocenianego kryterium
Cmin - najniższa cena ze złożonych ofert za ocenę jednej mikro innowacji
Co - cena ocenianej oferty za ocenę jednej mikro innowacji
Cena ofertowa powinna być wyrażona w złotych polskich.
Maksymalna liczba punktów wynosi 30 (30%).
Ocena weryfikowana na podstawie załącznika nr 3.

Wykluczenia

Szczegóły dotyczące wykluczeń udziału w postępowaniu znajdują się w zapytaniu ofertowym nr 01/IN/2018.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZACHODNIOPOMORSKA GRUPA DORADCZA SP. Z O.O.

Adres

al. Powstańców Wielkopolskich 33

70-111 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

918522600

Fax

918522618

NIP

9552103412

Tytuł projektu

Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji

Numer projektu

POWR.04.01.00-00-I030/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Postępowanie nr 1/IN/2018 zostało unieważnione przez Zamawiającego ze względu na fakt, że cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Liczba wyświetleń: 555