Strona główna
Logo unii europejskiej

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu „Zwiększony dostęp do usług społecznych dzięki inwestycji Brodnickiego Centrum Caritas w infrastrukturę społeczną w Brodnicy”

Data publikacji: 21.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-04-2018

Numer ogłoszenia

1097872

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

a. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: caritas.brodnica14@wp.pl, osobiście lub pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego, tj. Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka, ul. Gajdy 3, 87-300 Brodnica.

Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Oferty sporządzone na innym formularzu nie będą rozpatrywane.
Oferta musi zawierać:
- Pieczątkę firmową oferenta
- Datę sporządzenia oferty
- Adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP
- Osobę do kontaktu w sprawie oferty
- Cenę netto za całość robót oraz parametry pozostałych elementów składowych oferty wynikających z przyjętych kryteriów;
- Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym;
- Czytelny podpis oferenta.
- Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu (np. referencje itp.);

b. Ostateczny termin składania ofert upływa 3 kwietnia 2018 roku, do godz. 10:00.

c. Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego w dniu 3 kwietnia 2018 roku o godzinie 10:15.

d. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać lub zmienić ofertę

e. Zamawiający może podczas badania i oceny ofert żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści oferty

Dodatkowe informacje można uzyskać wysyłając zapytanie na adres mailowy wskazany jako adres do kontaktu / składania ofert nie później, niż 72 godziny przed terminem składania ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

caritas.brodnica14@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Pezler

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

512901001

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Celem niniejszego Zamówienia jest wyłonienie inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie trwania robót budowlanych zaplanowanych w ramach projektu „Zwiększony dostęp do usług społecznych dzięki inwestycji Brodnickiego Centrum Caritas w infrastrukturę społeczną w Brodnicy”. Zamówienie dotyczy specjalności:
1) konstrukcyjno-budowlanej,
2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
4) telekomunikacyjnej.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest zawarty w załącznikach do zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: brodnicki Miejscowość: Brodnica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego Zamówienia jest wyłonienie inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie trwania robót budowlanych zaplanowanych w ramach projektu „Zwiększony dostęp do usług społecznych dzięki inwestycji Brodnickiego Centrum Caritas w infrastrukturę społeczną w Brodnicy”.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie dotyczy specjalności:
1) konstrukcyjno-budowlanej,
2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
4) telekomunikacyjnej.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest zawarty w załącznikach do zapytania ofertowego.

Wspólny Słownik Zamówień:
CPV – 71700000-5, usługi nadzoru i kontroli
CPV - 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamówienie ubiega się o dofinansowanie w ramach projektu „Zwiększony dostęp do usług społecznych dzięki inwestycji Brodnickiego Centrum Caritas w infrastrukturę społeczną w Brodnicy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego lub udzielenia zamówienia bez podania przyczyny.

Oferta zostaje odrzucona w przypadku gdy zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Załączniki nr 3 i 4 z uwagi na swój rozmiar i brak możliwości dołączenia w Bazie Konkurencyjności zostały opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.caritasbrodnica.pl/?pl_zapytania-ofertowe,142 .

Zamawiający przekaże wybranemu Oferentowi informację o jego wyborze za pomocą poczty elektronicznej.

Zamawiający po złożeniu ofert udostępni informację o kwocie, którą zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty będzie niższa od ceny przeznaczonej przez Zamawiającego, Zamawiający wezwie tego oferenta do złożenia wyjaśnień i kalkulacji stanowiących podstawę wyceny. Brak przedstawienia wycen lub przedstawienie informacji nierzetelnych, niepełnych lub uniemożliwiających ocenę prawidłowości kalkulacji spowoduje odrzucenie oferty.

Kod CPV

71700000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi nadzoru i kontroli

Harmonogram realizacji zamówienia

a. Termin wykonania zamówienia: do dnia zakończenia inwestycji i podpisania protokołu końcowego odbioru robót, tj. do 28.02.2019r.

b. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia przed upływem terminu umownego stosownego wniosku o jego zmianę, przedstawiając okoliczności faktyczne uzasadniające zmianę terminu umownego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem oraz zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia (sposób oceny: oświadczenie).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (sposób oceny: oświadczenie).

Dodatkowe warunki

Do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszczone są następujące podmioty (sposób oceny: oświadczenie):
• nie powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem, a wykonawcą, polegające na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki zmiany umowy

Zmiany umowy mogą dotyczyć:
• terminów realizacji zdania;
• wydatków na poszczególne zadania;
• zakresu realizowanych zadań;
• innych okoliczności istotnych z perspektywy realizacji projektu i mających wpływ na osiągnięcie jego celu.
Zmiany umowy bezwzględnie będą wymagały zgody obu stron. Zmiany umowy mogą wymagać zgody instytucji odpowiedzialnej za udzielenie wsparcia na realizację projektu. W celu dokonania zmiany umowy strona inicjująca będzie zobowiązana do przekazania drugiej stronie wyczerpujących informacji na temat wnioskowanej zmiany umowy wraz z uzasadnieniem jej wprowadzenia w kontekście osiągnięcia celu wyrażonego w zakresie zadania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Oferty sporządzone na innym formularzu nie będą rozpatrywane.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie następujących kryteriów:
- cena brutto wykonania zamówienia (PLN) – waga 40%
- czas reakcji (godziny) – waga 40%
- liczba dni na budowie – waga 20%
Przyjmuje się, iż 1% wagi kryterium = 1 pkt.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszego przedmiotu zamówienia poprzez przyznanie punktów za spełnienie kryterium ceny netto oraz czasu reakcji. Ocenie podlegać będzie łącznie cała oferta. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą ilość punktów, przy czym zasady przyznawania punktów są następujące:
Kryterium „cena brutto wykonania zamówienia (PLN)”:
- Cena obejmuje cenę ryczałtową brutto za zrealizowanie całego zamówienia zgodnie z warunkami wynikającymi z zapytania ofertowego i załączników oraz podpisanej umowy;
- Oferta z najniższą ceną brutto otrzymuje 40 punktów;
- Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) wedle następującej formuły arytmetycznej:
(X/Y) x 40, gdzie:
X = najniższa cena,
Y = cena ocenianej oferty
Kryterium „czas reakcji (godziny)”:
- Czas reakcji rozumiany jako termin stawienia się Wykonawcy na terenie budowy na wezwanie Zamawiającego w przypadku wystąpienia nagłej potrzeby konsultacji;
- Punktacja w ramach kryterium:
o do 2 godzin - 40 pkt,
o od 2 do 6 godzin - 20 pkt,
o od 6 do 24 godzin (maksymalny czas) - 0 pkt.
Kryterium „liczba dni na budowie”:
- Liczba dni na budowie jest rozumiana jako liczba dni w 7-dniowym tygodniu pracy stawienia się Wykonawcy na terenie budowy;
- Punktacja w ramach kryterium:
o 2 dni (minimum) - 0 pkt,
o min. 5 dni - 20 pkt.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MEGA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

88-100 Inowrocław

kujawsko-pomorskie , inowrocławski

Numer telefonu

523551133

Fax

523526410

NIP

5562448398

Tytuł projektu

Innowacyjny sprzęt zmniejszający czas realizacji i zwiększający bezpieczeństwo prowadzenia robót budowlanych

Numer projektu

RPKP.01.06.02-04-0134/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Presto Irena Betlejewska, Kamionka 7, 87-300 Brodnica, NIP: 8741080611, data wpłynięcia: 23.03.2018 r., cena: 145 140,00 zł brutto.
Liczba wyświetleń: 399