Strona główna
Logo unii europejskiej

przedstawienie ofert na przeprowadzenie egzaminów języka angielskiego LCCI IQ (London Chamber of Commerce and Industry, International Qualifications): English for Bussines, level 2 dla studentów kierunków dla studentów kierunków Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Prawo, Prawo w Biznesie

Data publikacji: 21.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-03-2018

Numer ogłoszenia

1097830

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty prosimy składać na wzorze formularza stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Podpisaną ofertę należy złożyć w terminie do 28 marca 2018 r. do godziny 24.00 drogą elektroniczną na adres kompetencje@wsb.gda.pl z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 15/2018/K089” lub w godzinach pracy w dni powszednie (8:00-16:00) w Kancelarii Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk, pok. B105.
2. Wykonawca może, przed upływem terminu dostarczenia ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
3. Wykonawca może zgłosić tylko jedną ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kompetencje@wsb.gda.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kamila Małyszko

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58 522-77-79

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie egzaminów języka angielskiego LCCI IQ (London Chamber of Commerce and Industry, International Qualifications): English for Bussines, level 2 dla studentów kierunków dla studentów kierunków Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Prawo, Prawo w Biznesie.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu „Rozwój kompetencji studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku kierunków Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Prawo, Prawo w biznesie”. Celem projektu jest wzrost kompetencji oczekiwanych przez pracodawców u studentów kierunków Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Prawo, Prawo w biznesie poprzez udział w Programie Rozwoju Kompetencji oferowanym przez WSB w Gdańsku.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie egzaminów języka angielskiego LCCI IQ (London Chamber of Commerce and Industry, International Qualifications): English for Bussines, level 2 dla studentów kierunków dla studentów kierunków Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Prawo, Prawo w Biznesie, łącznie dla do 14 osób w terminie do 30 kwietnia 2018 r.
Egzaminy może przeprowadzić wyłącznie centrum egzaminacyjne posiadają uprawnienia umożliwiające przeprowadzenie egzaminów LCCI IQ, tj. są akredytowanym centrum egzaminacyjnym LCCI IQ.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia musi być wykonany w terminie do 30.04.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
• posiadają uprawnienia umożliwiające przeprowadzenie egzaminów LCCI IQ, tj. są akredytowanym centrum egzaminacyjnym LCCI IQ.
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń oraz kopii dokumentu nadającego Wykonawcy uprawnienia umożliwiające przeprowadzenie egzaminów LCCI IQ, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia, na żądanie Zamawiającego, innych dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków.
4. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POWER Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Z możliwości realizacji zamówienia WYŁĄCZONE są osoby/podmioty, które powiązane są z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku, lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta, lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy:
• osobowo (w szczególności poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli) lub
• kapitałowo (w szczególności uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa; pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pomocnika).
5. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są w stanie upadłości bądź likwidacji.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu każdy z Wykonawców powinien przedłożyć następujące dokumenty:
a) Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, zawierający:
• końcową cenę wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, podana kwota powinna pokrywać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia(w tym podatek VAT, itp.),
• oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
• oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym.
b) potwierdzonego za zgodność z oryginałem kopię dokumentu nadającego Wykonawcy uprawnienia umożliwiające przeprowadzenie egzaminów LCCI IQ.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocena ofert składa się z dwóch etapów:

Etap 1 - Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – Etap 1, dokonywana jest na podstawie złożonych dokumentów oraz Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

Etap 2 - Ocena ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100 pkt. = 100%):

KRYTERIUM WAGA (%)
Cena ofertowa brutto* 100
* pod pojęciem ceny ofertowej brutto Zamawiający rozumie kwotę brutto – zawierającą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT (jeśli dotyczy).

Kryterium oceny – cena ofertowa brutto
Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:


P C = C N x waga/ C R

P C – otrzymane punkty
C N – łączna cena brutto oferty z najniższą ceną
C R – łączna cena brutto oferty rozpatrywanej

Weryfikacja oferowanej ceny:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego.

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która otrzyma najwyższą punktację spośród ocenianych.
W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z powyższymi zasadami, ze względu na złożenie ofert o takiej samej liczbie punktów, zamawiający może wezwać wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty w sposób jednolity z upublicznieniem Zapytania.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Wykluczenia

1. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POWER Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Z możliwości realizacji zamówienia WYŁĄCZONE są osoby/podmioty, które powiązane są z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku, lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta, lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy:
• osobowo (w szczególności poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli) lub
• kapitałowo (w szczególności uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa; pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pomocnika).
2. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są w stanie upadłości bądź likwidacji.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

Adres

al. Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

585227700

Fax

brak

NIP

5832558844

Tytuł projektu

Rozwój kompetencji studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku kierunków Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Prawo, Prawo w biznesie

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-K089/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 437