Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie szkolenia umożliwiającego uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej

Data publikacji: 20.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-03-2018

Numer ogłoszenia

1097754

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

osobiście w Biurze Projektu w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238A Budynek B, 80-266 Gdańsk, pok. B320 lub w Kancelarii Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, pok. B105 w godzinach pracy Biura i Kancelarii, tj. w godzinach 8.00-16.00, drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną/kurierem

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

paulinanowak@wsb.gda.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paulina Nowak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

585227783

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia umożliwiającego uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej dla uczestników projektu: Nowe kwalifikacje, własna firma - szkolenia i dotacje dla osób zwolnionych z pracy lub zagrożonych zwolnieniem. Projekt skierowany jest do 60 osób z obszaru woj. pomorskiego zwolnionych (pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu), pracowników przewidzianych do zwolnienia oraz zagrożonych zwolnieniem.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie osoby/firmy, która przeprowadzi szkolenie umożliwiającego uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia umożliwiającego uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej dla 20 uczestników projektu. Zamawiający zakłada, że szkolenie będzie realizowane dla 2 grup liczących średnio 10 uczestników
Szkolenie obejmuje następujące moduły:
a) Biznes Plan: jak skutecznie zaprojektować sukces(16h)
b) Zakładam firmę od pomysłu do działania(8h )
c) Źródła finansowania małej firmy(4h)
d) Prowadzenie działalności gospodarcze(12 h)
e) ABC Dokumentacji finansowych (6h)
f) Rozliczanie z urzędem skarbowym(16 h)
g) Rozliczenie z Zus-em ( 4h)

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Kwiecień - maj 2018 Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu realizacji, w zależności od przebiegu rekrutacji.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wnioskodawcy którzy:
a) Wykształcenie wyższe
b) 2 letnie doświadczenie zdobyte poza uczelnią wyższą w doradztwie biznesowym
i/lub
c) 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów/szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Etap 1 - Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, na podstawie złożonych dokumentów CV oraz Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Etap 2 – Ocena ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w
oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100 pkt. = 100%):
Kryterium oceny – cena ofertowa brutto* – 100%:
*pod pojęciem ceny ofertowej brutto Zamawiający rozumie kwotę brutto wraz z narzutami na wynagrodzenia stanowiące koszt Zamawiającego (jeśli dotyczy), a dla podatnika VAT – kwotę zawierającą podatek VAT (jeśli dotyczy)

Wykluczenia

Szczegółowy opis w załączniku: Zapytanie ofertowe- część opisowa.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

Adres

al. Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

585227700

Fax

brak

NIP

5832558844

Tytuł projektu

Nowe kwalifikacje, własna firma - szkolenia i dotacje dla osób zwolnionych z pracy lub zagrożonych zwolnieniem

Numer projektu

RPPM.05.06.00-22-0008/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Artur Witkowski Biuro Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRESS
data wpływu: 28.03.2018, godz. 01:00
cena oferty: 79,95 PLN / godzina
Liczba wyświetleń: 304