Strona główna
Logo unii europejskiej

Poradnictwo psychologiczne w ramach projektu: projektu „Nowe kwalifikacje, własna firma - szkolenia i dotacje dla osób zwolnionych z pracy lub zagrożonych zwolnieniem

Data publikacji: 20.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-03-2018

Numer ogłoszenia

1097662

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

osobiście w Biurze Projektu w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238A Budynek B, 80-266 Gdańsk, pok. B320 lub w Kancelarii Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, pok. B105 w godzinach pracy Biura i Kancelarii, tj. w godzinach 8.00-16.00, drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną/kurierem

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

paulinanowak@wsb.gda.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paulina Nowak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

585227783

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu: Nowe kwalifikacje, własna firma - szkolenia i dotacje dla osób zwolnionych z pracy lub zagrożonych zwolnieniem. Projekt skierowany jest do 60 osób z obszaru woj. pomorskiego zwolnionych (pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu), pracowników przewidzianych do zwolnienia oraz zagrożonych zwolnieniem. Każdy z uczestników otrzyma wsparcie w postaci 4h poradnictwa psychologicznego

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie psychologa , który przeprowadzi poradnictwo dla ok 60 uczestników projektu

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla ok. 60 uczestników projektu.
Spotkania prowadzone będą w oparciu o analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu, w szczególności poprzez określenie ścieżki zawodowej.

Kod CPV

85121270-6

Nazwa kodu CPV

Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kwiecień 2018-wrzesień 2019. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu realizacji, w zależności od przebiegu rekrutacji.

Harmonogram realizacji zamówienia

Kwiecień 2018-09 2019r. Zamawiający zastrzega

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby które,
- posiadają wykształcenie wyższe kierunkowe
- posiadają min 2 lata doświadczenia zawodowego jako psycholog
-posiadają doświadczenie w realizacji szkoleń, warsztatów i zajęć indywidualnych w min.2 projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Etap 1 - Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, na podstawie złożonych dokumentów CV oraz Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Etap 2 – Ocena ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w
oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100 pkt. = 100%):

Wykluczenia

Szczegółowy opis w załączniku: Zapytanie ofertowe- część opisowa

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

Adres

al. Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

585227700

Fax

brak

NIP

5832558844

Tytuł projektu

Nowe kwalifikacje, własna firma - szkolenia i dotacje dla osób zwolnionych z pracy lub zagrożonych zwolnieniem

Numer projektu

RPPM.05.06.00-22-0008/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Do dnia upływu terminu składania ofert tj. do 28.03.2018 r. do godz. 08:30 wpłynęły następujące oferty dotyczące zapytania ofert
-Mirela Dołomisiewicz data wpływu: 20. 03. 2018r, godz 18: 34, cena za godzinę 90 zł
-Ewa Nastuła data wpływu: 22.03.2018r; godz: 10: 28; cena za godzinę 95 zł
-Jacek Kowalczyk; data wpływu 26.03.2018r, godz: 11:00 ; cena za godzinę 50 zł
-Winnicki Michał; data wpływu 27.03.2018r; godz: 12:00; cena za godzinę 74, 50 zł
-Natalia Thiemenn; data wpływu 26.03.2018r; godz 18:58; cena za godzinę 80zł
-Anna Jeglińska; data wpływu 27.03.2018; godz: 01:30; cena za godzinę 83, 28 zł
-Marta Krużyńska; data wpływu 27.03.2018; godz: 12: 39 cena za godzinę 69 zł
-Ewelina Nienałtowska; data wpływu 27. 03. 2018 r godz 21:47; cena za godzinę 90 zł
Sara Giorgi data wpływu: 27. 03. 2018 r 21:58 cena za godzinę 79zł
-Małgorzata Ziętek data wpływu 28. 03.2018 godz 08:29, cena za godzinę 45 zł

Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie złożonych dokumentów Cv oraz załącznika nr 1.
Do realizacji wyłoniono Oferenta Panią Małgorzatę Ziętek. Oferta ta wpłynęła w sposób właściwy we wskazanym czasie. i jest poprawna zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym.
Liczba wyświetleń: 523