Strona główna
Logo unii europejskiej

System do weryfikacji jakości i korekty montażu oraz działania pakietów elektronicznych – Komora klimatyczna - PLCRC/2830701/06/386/2018

Data publikacji: 20.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-03-2018

Numer ogłoszenia

1097537

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

2018-03-22
Pytanie nr 1: Gdzie będzie instalowana komora ? W Krakowie czy Warszawie ?
Odpowiedź: Komora będzie zaninstalowana w budynku Korporacyjnego Centrum Badawczego w Krakowie przy Starowiślnej 13A.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona w języku polskim lub angielskim, elektronicznie na adres: anna.marszalek@pl.abb.com, do dnia: 28.03.2018, do godziny 24:00.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
Szczegóły dotyczące składania ofert znajdują się w dokumencie "zapytanie ofertowe". Wszelkie pytania dotyczące ogłoszenia należy również kierować na podany adres mailowy. Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowanie będą na bieżąco publikowane w Bazie Konkurencyjności.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

anna.marszalek@pl.abb.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Marszałek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48222238337

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Stworzenie stanowisk badawczych na potrzeby prowadzenia prac B+R w zakresie szybkiego prototypowania układów elektronicznych oraz rozwoju układów elektronicznych dedykowanych do aplikacji IoT - System do weryfikacji jakości i korekty montażu oraz działania pakietów elektronicznych – Komora środowiskowa.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa komory środowiskowej niezbędnej do budowy stanowiska badawczego.

Przedmiot zamówienia

Komora środowiskowa do testowania odporności materiałów na warunki klimatyczne.
• Zakres regulacji temperatury: -70 °C przy chłodzeniu i 180 °C przy grzaniu
• Zakres regulacji wilgotności min. 10-95% w zakresie temperatur 10–95 °C
• Minimalna prędkość grzania i chłodzenia w zakresie temperatur -70 °C i + 180 °C nie mniejsza niż 3K/min. wg normy IEC 60068-3-5
• Pojemność robocza min. 200 dm3
• Wysokość max. 1950 mm
• Maksymalna waga 540 kg
• Pozostałe dwa wymiary max. 1000 x 1500 mm
• Zasilanie 3-fazowe 400V, max 16A
• Poziom hałasu, poniżej 70dB
• Ilość półek: min. 2
• Podświetlenie wnętrza komory
• Drzwi z szybą zapobiegającą zaparowaniu (np. podgrzewaną)
• Możliwość przestawiania/wyboru ustawienia drzwi (lewe/prawe)
• Przepusty: min. 2 po jednym z każdego boku, zaślepiane korkiem
• Układ sterowania i panel sterujący zabudowany w urządzeniu
• Możliwość sterowania oraz podglądu pracy urządzenia przez LAN/Ethernet
• Zintegrowany zbiornik na wodę oraz możliwość podpięcia zbiornika zewnętrznego lub zasilania wodą zdemineralizowaną
• Gwarancja min. 24 m-ce
• Czas realizacji usługi serwisowej max. 10 dni roboczych
• Serwis i przeglądy (kalibracja urządzenia) u Zamawiającego w okresie gwarancyjnym (części i robocizna) wliczone w cenę
• Koszt transportu, instalacji, wniesienia oraz szkolenia (netto) wliczone w cenę.

Kod CPV

38540000-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie prawa do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1. Zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;
2. Zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego;
3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 25% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 10 tygodni od dnia złożenia zamówienia.
Wymagany termin ważności ofert: min. 30 dni od ostatniego dnia składania ofert w konkursie.
Wszelkie pytania dotyczące ogłoszenia należy kierować na podany wyżej adres mailowy.
Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowanie będą na bieżąco publikowane w Bazie Konkurencyjności.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą brać udział firmy, wobec których nie toczy się postępowanie upadłościowe.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji wzoru umowy dołączonej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
1. Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Oferenta.
3. Okoliczności siły wyższej.
4. Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.
5. Otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy wraz z wymaganymi deklaracjami oraz instrukcjami.
2. Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z Zapytaniem ofertowym i kompletności złożonej oferty wraz z dokumentem potwierdzającym możliwość zaciągania zobowiązań w imieniu firmy.
3. Oświadczenie o sposobie realizacji zamówienia korzystnego z punktu widzenia ochrony środowiska.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 25% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty niespełniające wszystkich kryteriów technicznych i warunków udziału w postępowaniu zostają odrzucone.
Oferta zostanie wybrana na podstawie najwyższej sumy przedstawionych poniżej parametrów oceny: cena (A), prędkość grzania (B), prędkość chłodzenia (C), waga (D) gdzie:
A – cena. Waga tego parametru w łącznej ocenie to 80%. Parametr będzie obliczony wg wzoru:
A=(Amin:A0)*waga
Gdzie:
Amin – najniższa cena spośród ofert
A0 – cena badanej oferty
Waga – współczynnik o wartości 80%
B – prędkość grzania w zakresie temperatur -70 °C i + 180 °C. Jeśli prędkość będzie większa niż 4K/min., współczynnik B przyjmuje wartość 5%, w przeciwnym wypadku 0%.
C - prędkość chłodzenia w zakresie temperatur -70 °C. i + 180 °C. Jeśli prędkość będzie większa niż 4K/min., współczynnik C przyjmuje wartość 5%, w przeciwnym wypadku 0%.
D - waga urządzenia. Jeśli waga urządzenia będzie mniejsza równa 500kg, współczynnik D przyjmuje wartość 10%, w przeciwnym wypadku 0%.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABB SP. Z O.O.

Adres

Żegańska 1

04-713 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

48222237222

Fax

48 22 223 7222

NIP

5260304484

Tytuł projektu

Rozwój Korporacyjnego Centrum Badawczego ABB Sp. z o.o. poprzez nabycie infrastruktury i doposażenia B+R

Numer projektu

RPMP.01.02.02-12-0541/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

TProfile Marcin Kościelak, 27.03.2018, 21478 EUR
Liczba wyświetleń: 725