Strona główna
Logo unii europejskiej

Doradca zawodowy w ramach projektu: "Nowe kwalifikacje, własna firma - szkolenia i dotacje dla osób zwolnionych z pracy lub zagrożonych zwolnieniem”

Data publikacji: 20.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-03-2018

Numer ogłoszenia

1097534

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

osobiście w Biurze Projektu w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238A Budynek B, 80-266 Gdańsk, pok. B320 lub w Kancelarii Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, pok. B105 w godzinach pracy Biura i Kancelarii, tj. w godzinach 8.00-16.00, drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną/kurierem

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

paulinanowak@wsb.gda.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paulina Nowak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

585227783

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi-doradztwo zawodowe dla uczestników projektu: Nowe kwalifikacje, własna firma - szkolenia i dotacje dla osób zwolnionych z pracy lub zagrożonych zwolnieniem. Projekt skierowany jest do 60 osób z obszaru woj. pomorskiego zwolnionych (pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu), pracowników przewidzianych do zwolnienia oraz zagrożonych zwolnieniem.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie doradcy zawodowego, który przeprowadzi doradztwa zawodowe, połączone
z opracowaniem Indywidualnych Planów Działania dla ok. 60 uczestników projektu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie doradztwa zawodowego połączonego
z opracowaniem Indywidualnych Planów Działania dla ok. 60 uczestników projektu.
Dla każdego Uczestnika przewidziano 12 godzin pracy doradcy zawodowego, na które składa się
-rozmowa doradcza – ustalenie silnych i słabych stron uczestnika projektu, zagrożeń i szans, wspólne wypracowanie ścieżki kariery i potrzeb szkoleniowych (2 spotkania x 2h),
-opracowanie przez doradcę zawodowego Indywidualnego Planu Działania na podstawie przeprowadzonych rozmów doradczych (2h)
-omówienie IPD z uczestnikiem projektu przez doradcę zawodowego i zaakceptowane przez uczestnika, ewentualne korekty IPD (3h)
-test predyspozycji zawodowych/kompetencji zawodowych - zależnie od wskazań w IPD – rekomendacja formy wsparcia (3h).

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Szczegółowy opis w załączniku: Zapytanie ofertowe- część opisowa.

Harmonogram realizacji zamówienia

Kwiecień 2018-wrzesień 2019. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu realizacji, w zależności od przebiegu rekrutacji.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiadają wykształcenia wyższego w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym zgodnie z Ustawą o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005r., Dz.U.2005 Nr 64, poz. 1365 (tj. wykształcenie wyższe na kierunku doradztwo zawodowe/socjologia/pedagogika lub studia podyplomowe z doradztwa zawodowego).

Wiedza i doświadczenie

-wykształcenie wyższe oraz ukończone studia podyplomowe lub kursy uzupełniające z zakresu doradztwa zawodowego
-min. 2 letnie doświadczenie w pracy doradcy zawodowego.
- posiadają doświadczenie w realizacji szkoleń, warsztatów i zajęć indywidualnych w min.2 projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowy opis w załączniku: Zapytanie ofertowe- część opisowa.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Etap 1 - Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, na podstawie złożonych dokumentów CV oraz Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Etap 2 – Ocena ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w
oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100 pkt. = 100%):

Wykluczenia

Szczegółowy opis w załączniku: Zapytanie ofertowe- część opisowa.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

Adres

al. Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

585227700

Fax

brak

NIP

5832558844

Tytuł projektu

Nowe kwalifikacje, własna firma - szkolenia i dotacje dla osób zwolnionych z pracy lub zagrożonych zwolnieniem

Numer projektu

RPPM.05.06.00-22-0008/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Do dnia upływu terminu składania ofert tj. do 28.03.2018 r. do godz. 08:30 wpłynęły następujące oferty dotyczące zapytania ofertowego:
1) Ewelina Szmurło Deverosn; data wpływu: 21.03.2018 godz 18:39; cena za godzinę 49, 99 zł
2)Ewelina Nienałtowska; data wpływu 27. 03.2018 godz 21: 47; cena za godzinę 80 zł
3)Artur Witkowski Grupa Progres ;data wpływu 28. 03. 2018r godz. 01:00; cena za godzinę 79, 95
4) Dominik Nowak Intuicja; data wpływu 28. 03. 2018 godz. 01:10; cena za godzinę 50 zł
5)Magdalena Werner; data wpływu 28. 03. 2018 godz 07: 03; cena za godzinę 65 zł
6) Małgorzata Ziętek; data wpływu 228.03.2018; cena za godzinę 45 zł

Po dokonaniu oceny warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych dokumentów, CV oraz załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, uznano, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Pani Małgorzata Ziętek
Liczba wyświetleń: 518