Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie szkoleń w związku z realizacją projektu pn. „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”

Data publikacji: 19.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-03-2018

Numer ogłoszenia

1097394

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać:
a) w wersji papierowej drogą pocztową na adres: Centrum Społecznego Rozwoju, ul. Jana Pawła II 1/2, 43-190 Mikołów, lub
b) w wersji elektronicznej należy wysyłać na adres e-mail: biuro@csr.biz.pl w tytule wiadomości powinien znaleźć się numer ogłoszenia nadany w bazie konkurencji.
2. Termin składania ofert mija dnia 26 marca 2018 roku. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie Zamawiającego: www.csr.biz.pl oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@csr.biz.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

1. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktu są: Andrzej Walas, tel.: 32 444 64 53, e-mail: biuro@csr.biz.pl. Oferenci mogą zadawać pytania drogą mailową bądź telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel.: 32 444 64 53

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przeprowadzeniu szkoleń w ramach projektu pn. „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” w ramach dla Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakresy oferty):

1) Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych dla każdej z części.

Szczegółowy opis każdej części znajduje się w załączniku: Zapytanie-ofertowe-z-dnia-19.03.2018-wraz-z-załącznikami

CZĘŚĆ I
Temat: Jak wykorzystać crowdfunding do rozwoju podmiotów ekonomii społecznej?
Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych
Szczegółowe wymagania wobec prowadzącego:
Przeprowadzenie min. 48 godzin szkoleń z zakresu crowdfundingu w ciągu ostatnich 24 miesięcy.
Zrealizowanie co najmniej 2 kampanii crowdfundingowych w ciągu ostatnich 24 miesięcy

CZĘŚĆ II
Temat: Zastosowanie koncepcji Design Thinking w funkcjonowaniu podmiotów ekonomii społecznej
Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych
Szczegółowe wymagania wobec prowadzącego:
Przeprowadzenie min. 48 godzin szkoleń z zakresu design thinking w ciągu ostatnich 24 miesięcy

CZĘŚĆ III
Temat: Promocja podmiotów ekonomii społecznej z wykorzystaniem narzędzi Google AdWords
Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych
Szczegółowe wymagania wobec prowadzącego:
Przeprowadzenie min. 48 godzin szkoleń z zakresu Google AdWords w ciągu ostatnich 24 miesięcy
Wdrożenie Google AdWords Grants w min. jednym podmiocie ekonomii społecznej w ciągu ostatnich 24 miesięcy

CZĘŚĆ IV
Temat: Skuteczna promocja podmiotów ekonomii społecznej na Facebooku
Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych
Szczegółowe wymagania wobec prowadzącego:
Przeprowadzenie min. 48 godzin szkoleń z zakresu Facebook Ads w ciągu ostatnich 24 miesięcy
Wdrożenie kampanii Facebook Ads w min. jednym podmiocie ekonomii społecznej w ciągu ostatnich 24 miesięcy

CZĘŚĆ V
Temat: Grafika dla nie grafików
Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych
Szczegółowe wymagania wobec prowadzącego:
Przeprowadzenie min. 48 godzin szkoleń z zakresu darmowych programów graficznych w ciągu ostatnich 24 miesięcy

CZĘŚĆ VI
Temat: Planowanie płynności finansowej podmiotów ekonomii społecznej
Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych
Szczegółowe wymagania wobec prowadzącego:
Przeprowadzenie min. 48 godzin szkoleń z zakresu zarządzania finansami w podmiotach ekonomii społecznej w ciągu ostatnich 24 miesięcy

CZĘŚĆ VII
Temat: Event manager - organizacja imprezy od koncepcji do realizacji
Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych
Szczegółowe wymagania wobec prowadzącego:
Przeprowadzenie min. 48 godzin szkoleń z zakresu organizacji eventów w ciągu ostatnich 24 miesięcy
Zarządzanie co najmniej 2 eventami w ciągu ostatnich 24 miesięcy

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Miejscowość: Szkolenia będą realizowane w jednej z miejscowości wskazanej przez zamawiającego, spośród następujących: Mikołów, Tychy, Pszczyna. Zamawiający zapewni salę szkoleniową wyposażoną w stoły i krzesła.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie wykonawców szkoleń

Przedmiot zamówienia

Przeprowadzeniu szkoleń w ramach projektu pn. „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”

Kod CPV

80510000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia specjalistycznego

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie będzie realizowane w godzinach 08.30-15.00 (w tym 30 min. przerwa), w terminie od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 14 lipca 2018 roku. Zamawiający wskazuje możliwość realizacji szkoleń w następujących dniach: 14 kwietnia, 21 kwietnia, 12 maja, 19 maja, 26 maja, 9 czerwca, 16 czerwca, 23 czerwca, 7 lipca, 14 lipca 2018 roku, przy czym ostateczne terminy realizacji szkoleń ustalane będą przez Zamawiającego z Wykonawcami wybranymi do realizacji poszczególnych części.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który spełnia następujące warunki:
1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który spełnia następujące warunki:
1. Dysponuje doświadczeniem w prowadzeniu kursów, z zakresu których dotyczy oferta w liczbie co najmniej 2 kursów w okresie ostatnich 2 lat;
2. Dysponuje kadrą zdolną do wykonania zamówienia, spełniającą szczegółowe wymagania określone w punkcie 6 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakresy oferty).

Dodatkowe warunki

Wybrany Oferent w ramach oferty zobowiązuje się zapewnić co najmniej:
a) kadrę dydaktyczną posiadającą spełniającą szczegółowe wymagania określone w punkcie
6 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakresy oferty);
b) odpowiednie wyposażenie i sprzęt niezbędne do prowadzenia szkoleń oraz pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia;
c) materiały szkoleniowe dla uczestników;
d) przeprowadzenie pre-testu weryfikującego umiejętności uczestnika przed szkoleniem i post-testu weryfikującego uzyskanie kompetencji w ramach szkolenia (testy muszą obejmować co najmniej zagadnienia objęte programem szkolenia);
e) wystawienia zaświadczeń/certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia zawierających co najmniej: imię i nazwisko uczestnika, datę szkolenia, liczbę godzin szkolenia, zakres merytoryczny
f) oznaczenia wszelkich materiałów szkoleniowych, testów i zaświadczeń/certyfikatów zgodnie z zasadami promocji i oznakowania projektów, określonych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Szczegółowe informacje opublikowane są pod adresem: https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zasady_promocji_do_31_grudnia_2017.
g) dostarczenie kopii wszelkich materiałów szkoleniowych, testów i zaświadczeń/certyfikatów do Zamawiającego.

Warunki zmiany umowy

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w Zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany.
2. Zmiany umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:
1) Zaistnienia omyłki pisarskiej,
2) Zmiany danych teleadresowych,
3) Zaistnienia siły wyższej (np. powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy.
4) Dopuszcza się możliwość zmiany terminów warsztatów składających się na przedmiot umowy z następujących przyczyn:
a) jeżeli ze względu na wypadek losowy nie będzie możliwe przeprowadzenie szkolenia (w szczególności: choroba trenera, siła wyższa).
5) Rezygnacji z szkolenia przez uczestnika projektu.
3. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania o każdej zmianie danych w dokumentach rejestracyjnych oraz innych danych wymienionych w umowie a mających wpływ na jej ważność;
4. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnego aneksu, potwierdzonego podpisami przez obie strony.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku braku decyzji o dofinansowaniu lub wstrzymaniu dofinansowania projektu.
6. Rezygnacji z szkolenia przez uczestnika projektu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Program szkolenia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny:
A. Cena – 100%
Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto otrzymuje 100 pkt., a punkty dla pozostałych ofert obliczane będą wg wzoru:

Liczba punktów = Cena najniższa (brutto)/Cena badanej oferty (brutto) x 100 pkt


Ocena dla każdej części zapytania będzie przeprowadzana osobno.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która została prawidłowo przygotowana i uzyskała najwyższą końcową ocenę.
Jeżeli cena oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na udzielenie zamówienia zgodnie z budżetem projektu, oferta ta zostanie odrzucona, a wybrana zostanie następna oferta o najwyższej wartości punktowej, jeżeli cena zawarta w tej ofercie nie będzie przekraczać kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na udzielenie zamówienia.
W przypadku, kiedy w odpowiedzi na daną cześć zapytania wpłynie minimalna wymagana liczba ofert spełniających wszystkie kryteria oceny (tj. jedna), nie ma zasadności do stosowania oceny punktowej.

Wykluczenia

1. Niniejsze zamówienie nie może być udzielone osobom ani podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W przypadku złożenia oferty przez osobę/podmiot spełniający przesłanki określone w pkt a-d, zostanie on wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
2. W razie wątpliwości co do informacji zawartych w ofercie, Zamawiający wystąpi z żądaniem ich wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia nie mogą powodować zmiany złożonej oferty.
3. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu poprzez niezłożenie dokumentów potwierdzających ich spełnienie lub z przedłożonych dokumentów wynika fakt istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania.

Oferent, który nie spełni powyższych wymagań nie przejdzie pozytywnie oceny formalnej.

UWAGA – Wymagań formalny nie spełnią również oferty, w odniesieniu do których dane wykazane w formularzu dotyczące warunków udziału w postępowaniu nie znajdą potwierdzenia w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 oraz w przypadku, gdy dane z formularza będą niezgodne z załącznikami (np. w zakresie liczby godzin kursu ogółem, zadeklarowanych w formularzu i wykazanych w załączonym programie) oraz oferty niekompletne (tj. bez wszystkich wymaganych załączników).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU

Adres

kard. Wyszyńskiego 8

43-173 Łaziska Górne

śląskie , mikołowski

NIP

6351710115

Tytuł projektu

Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Numer projektu

RPSL.09.03.01-24-013A/15-00
Liczba wyświetleń: 236