Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup usług badawczo-rozwojowych w celu uzyskania certyfikacji czterech produktów

Data publikacji: 19.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-03-2018

Numer ogłoszenia

1097343

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może być przekazana na adres e-mail: biuro@komplex-dom.pl lub osobiście
w siedzibie Zamawiającego lub drogą pocztową na adres: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Komplex-Dom Tadeusz Zmyślony, 87-700 Aleksandrów Kujawski, Kuczek 30, Powiat aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie. (Liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@komplex-dom.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

biuro@komplex-dom.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

605419105

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług badawczo-rozwojowych w celu uzyskania certyfikacji czterech produktów :
1. Drzwi drewniane rozwierane, dwuskrzydłowe prostokątne/łukowe przeciwpożarowe EI 90,
2. Okna drewniane, otwierane prostokątne/łukowe przeciwpożarowe EI 90
3. Ściana szklana na drewnianej konstrukcji do 5 m wysokości ( z drzwiami dwuskrzydłowymi)
przeciwpożarowa o EI 60,
4. Okno drewniane oddymiające montowane w ścianie pionowej, jedno- i dwuskrzydłowe.
Dla uzyskania certyfikatów na poszczególne produkty należy przeprowadzić (z wynikiem potwierdzającym spełnienie wymogów normatywnych) następujące badania :
dla poz.1
- odporności ogniowej,
- konstrukcji (badania wytrzymałościowo – funkcjonalne) – siły operacyjne,
- współczynnika przenikania ciepła,
- izolacyjności akustycznej,
dla poz.2
- odporności ogniowej,
- konstrukcji (badania wytrzymałościowo – funkcjonalne) – siły operacyjne,
- współczynnika przenikania ciepła,
- izolacyjności akustycznej,
dla poz.3
- odporności ogniowej,
dla poz.4
- konstrukcji (badania wytrzymałościowo – funkcjonalne) tj.
• badanie niezawodności,
• badanie pod obciążeniem wiatrem,
• badanie w wysokiej temperaturze,

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: aleksandrowski Miejscowość: Kuczek

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług badawczo-rozwojowych w celu uzyskania certyfikacji czterech innowacyjnych produktów o których mowa w punkcie I Zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług badawczo-rozwojowych w celu uzyskania certyfikacji czterech produktów :
1. Drzwi drewniane rozwierane, dwuskrzydłowe prostokątne/łukowe przeciwpożarowe EI 90,
2. Okna drewniane, otwierane prostokątne/łukowe przeciwpożarowe EI 90
3. Ściana szklana na drewnianej konstrukcji do 5 m wysokości ( z drzwiami dwuskrzydłowymi)
przeciwpożarowa o EI 60,
4. Okno drewniane oddymiające montowane w ścianie pionowej, jedno- i dwuskrzydłowe.
Dla uzyskania certyfikatów na poszczególne produkty należy przeprowadzić (z wynikiem potwierdzającym spełnienie wymogów normatywnych) następujące badania :
dla poz.1
- odporności ogniowej,
- konstrukcji (badania wytrzymałościowo – funkcjonalne) – siły operacyjne,
- współczynnika przenikania ciepła,
- izolacyjności akustycznej,
dla poz.2
- odporności ogniowej,
- konstrukcji (badania wytrzymałościowo – funkcjonalne) – siły operacyjne,
- współczynnika przenikania ciepła,
- izolacyjności akustycznej,
dla poz.3
- odporności ogniowej,
dla poz.4
- konstrukcji (badania wytrzymałościowo – funkcjonalne) tj.
• badanie niezawodności,
• badanie pod obciążeniem wiatrem,
• badanie w wysokiej temperaturze,

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia (tj. wykonania badań dla czterech rozwiązań produktowych ) przez Jednostkę Badawczą nie później niż do 30 maja 2018 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Instytucja musi posiadać akredytowany zespół laboratoriów badawczych, w których prowadzone są specjalistyczne badania materiałów i wyrobów budowlanych oraz badania dla potrzeb aprobacji i certyfikacji wyrobów, stanowiące podstawę do oznakowania wyrobów budowlanych znakiem B oraz oznakowaniem CE. Ponadto, uprawniona instytucja musi być jednostką akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji - w zakresie certyfikacji wyrobów budowlanych.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu.

Potencjał techniczny

Wykonawca powinien przedstawić w swojej ofercie możliwości techniczne na przeprowadzenie najbardziej optymalnych badań przed ostatecznym badaniem niszczącym na odporność ogniową.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści niniejszego ogłoszenia ofertowego. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku wprowadzenia modyfikacji, o której mowa powyżej, informacja zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego (http://www.komplex-dom.pl). Dodatkowo w przypadku istotnej zmiany treści ogłoszenia Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofercie.
3. Zamówienie będzie realizowane w oparciu o umowę zawartą w formie pisemnej między Zamawiającym, a wybranym Wykonawcą.
4. Zamawiający, bez konsekwencji finansowych wobec oferentów, może unieważnić i nie rozstrzygnąć postępowania ofertowego w całości lub w części.
5. Zamawiający może wezwać w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów załączonych do Oferty lub do uzupełnienia oferty.
6. Koszty związane z przygotowaniem Oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego (informacji udziela Tadeusz Zmyślony, mail: biuro@komplex-dom.pl, tel.605419105), w formie pisemnej o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego (http://www.komplex-dom.pl).
8. Zapłata za fakturę nastąpi w terminie do 30 dni od momentu dostarczenia do siedziby firmy PPU „Komplex – Dom” Tadeusz Zmyślony, 87-125 Osiek n/Wisłą , ul. Łabędzia 9, zgodnych z wymogami określonymi w przedmiotowym zamówieniu i pod warunkiem, że w dniu dostarczenia do siedziby firmy PPU„Komplex – Dom” Tadeusz Zmyślony, 87-125 Osiek n/Wisłą, ul. Łabędzia 9 zostanie wystawiona faktura za zrealizowaną umowę. W przypadku gdyby faktura została wystawiona w terminie późniejszym termin płatności wyniesie do 30 dni od momentu otrzymania faktury za zrealizowaną umowę.

Warunki zmiany umowy

1. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy, a ponadto jej dokonanie wskazane jest w szczególności, gdy:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
2) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób,
a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony.
2. Zmiana Umowy wymaga podpisania przez Strony Aneksu.
3. Ponadto wprowadzanie zmian do Umowy po jej zawarciu jest dopuszczalne na następujących warunkach:
a. jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b. zmiana umownego terminu wykonania Umowy w związku z pojawieniem się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
c. zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostawy - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień;
d. zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostawy - maksymalnie o czas jej występowania;
e. zmiana umownego terminu wykonania Umowy na skutek działania organów administracji,
a w szczególności odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
f. zmiana umownego terminu wykonania Umowy w związku z koniecznością zakończenia zadania
w danym roku budżetowym lub w związku z upływem terminu złożenia wniosku o uzyskanie środków unijnych;
g. w przypadku zmiany numerów i/lub nazw katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian ceny na wyższą. Dostarczony przedmiot zamówienia musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym lub je przewyższać,
h. w przypadku nieuzyskania planowanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
4. Zmiany do Umowy mogą nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy i będą mogły być wprowadzone za zgodą Stron.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zamówienia uzupełniające

Obligatoryjnie złożona oferta zawierać musi:
1) Pieczątkę firmową oferenta,
2) Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
3) Podpis oferenta (czytelny lub parafka z pieczęcią imienną), termin ważności oferty,
4) Cenę wykonania przedmiotu zamówienia netto oraz brutto; ceny na ofercie wyrażone w innej walucie niż złoty polski do celów wyboru oferty zostaną przeliczone na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP, obowiązującego w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego. Cena musi zawierać koszt dostawy do siedziby Zamawiającego. Brak podania waluty ceny podanej na formularzu ofertowym traktowany będzie jak podanie ceny w walucie PLN (złoty polski).
5) Opis przedmiotu zamówienia potwierdzająca zgodność z minimalnymi wymogami zawartymi
w punkcie I.
6) Termin realizacji zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1) cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia – 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie posiadała najniższą cenę brutto

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
• pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "KOMPLEX - DOM" TADEUSZ ZMYŚLONY

Adres

87-125 Osiek nad Wisłą

kujawsko-pomorskie , toruński

Numer telefonu

605 419 105

Fax

56 678 13 54

NIP

8790006135

Tytuł projektu

Dywersyfikacja działalności firmy Komplex-Dom przez wprowadzenie na rynek czterech innowacyjnych rozwiązań produktowych dzięki uzyskaniu certyfikacji produktów.

Numer projektu

RPKP.01.06.02-04-0241/16-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 590