Strona główna
Logo unii europejskiej

Stworzenie systemu na potrzeby prowadzenia prac B+R w obszarze nanodielektryków w szerokim zakresie częstotliwości oraz ładunku przestrzennego w wysokoenergetycznych układach - Zestaw do badań ładunku przestrzennego

Data publikacji: 19.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-03-2018

Numer ogłoszenia

1097298

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona w języku polskim lub angielskim, elektronicznie na adres:
joanna.jakubek@pl.abb.com, do dnia 27.03.2018, do godziny 24:00
Oferty zlożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina
wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
Szczegóły dotyczące składania ofert znajdują się w dokumencie "Zapytanie ofertowe".
Wszystkie pytania dotyczące ogłoszenia należy również kierować na podany adres mailowy.
Pytania i odpowiedzi oraz zmiany dotyczące postępowania będą publikowane w Bazie
Konkurencyjności, dlatego należy śledzić ją na bieżąco.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

joanna.jakubek@pl.abb.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Jakubek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48222238434

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Stworzenie systemu na potrzeby prowadzenia prac B+R w obszarze nanodielektryków w szerokim zakresie częstotliwości oraz ładunku przestrzennego w wysokoenergetycznych układach - Zestaw do badań ładunku przestrzennego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa zestawu do badań ładunku przestrzennego.

Przedmiot zamówienia

Zestaw do badań ładunku przestrzennego w dielektrykach stałych, za pomocą nieniszczącej metody elektrycznie stymulowanej fali akustycznej w wersji impulsowej PEA.

Specyfikacja techniczna:
1. Generator impulsowy:
• Min. amplituda impulsu (regulowana) 500V
• Max czas trwania impulsu 10ns
2. Źródło wysokiego napięcia stałego 20kV – 30kV
3. Komora pomiarowa
• Możliwość wykonywania pomiarów próbek o minimalnej grubości 0,05 mm
• Min. średnica próbki dielektrycznej 10 mm
4. Oscyloskop cyfrowy
• Min. szerokość pasma 500 MHz
• Min. częstotliwość próbkowania 2 GSa/s
5. Max rozdzielczość przestrzenna 10um
6. Min. szybkość powtarzania pomiaru 1/s
7. Zakres stabilizacji temperatury 20C° - 60C°
8. Komputer z dedykowanym oprogramowaniem:
• System sterowania
• System pomiarowy, akwizycji sygnałów
• System analizy danych i wizualizacji wyników
9. System bezpieczeństwa
• Wyłącznik bezpieczeństwa
• Wyłącznik krańcowy
10. Napięcie zasilające układu 230V/50Hz
11. Inne:
• Instalacja i uruchomienie systemu w lokalizacji klienta
• Szkolenie z obsługi systemu
• Instrukcje dla systemu i jego oprogramowania
• Inne niezbędne elementy tworzące system (m.in. elementy łączeniowe, okablowanie)

Kod CPV

38540000-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie prawa do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych,
nieobjętych zamówieniem podstawowym o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie
następujące warunki:
1. Zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,
w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji,
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;
2. Zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów
dla zamawiającego;
3. Wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 25% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do 16 tygodni od daty podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą brać udział firmy, wobec których nie toczy się postępowanie
upadłościowe.

Dodatkowe warunki

Oferent nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji Ogólnych Warunków Zakupu dołączonych
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
1. Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Oferenta.
3. Okoliczności siły wyższej.
Baza konkurencyjności - Baza konkurencyjności Page 3 of 5
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1092... 2018-03-19
4. Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.
5. Otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań,
terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający
zostanie zobowiązany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy wraz z kopią deklaracji zgodności oraz instrukcji obsługi w wersji
elektronicznej, jeśli ma zastosowanie.
2. Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z Zapytaniem ofertowym i kompletności złożonej
oferty.
3. Oświadczenie o sposobie realizacji zamówienia korzystnego z punktu widzenia ochrony
środowiska.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego
(zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej
25% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty niespełniające wszystkich kryteriów technicznych i warunków udziału w postępowaniu
zostają odrzucone.
Oferty zostaną wybrane na podstawie kryterium najniższej ceny.
Na potrzeby oceny ofert, ceny podane w walucie obcej zostaną przeliczone na PLN, po kursie
średnim NBP z dnia publikacji zapytania ofertowego.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z
Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub
osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABB SP. Z O.O.

Adres

Żegańska 1

04-713 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

48222237222

Fax

48 22 223 7222

NIP

5260304484

Tytuł projektu

Rozwój Korporacyjnego Centrum Badawczego ABB Sp. z o.o. poprzez nabycie infrastruktury i doposażenia B+R

Numer projektu

RPMP.01.02.02-12-0541/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 406