Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w mediach cyfrowych w ramach projektu Go to Brand

Data publikacji: 16.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-03-2018

Numer ogłoszenia

1097036

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

22.03.2018 Zamawiający publikuje pytania i wyjaśnienia
21.03.2018 - W związku ze zmianami w zapytaniu ofertowym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 29.03.2018r. do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.03.2018r. o godzinie 9:30.
Zamawiający opublikował także aktualną wersję Zapytania ofertowego, Formularza ofertowego – Załącznik nr 1 i uszczegółowiony Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 7.

19.03.2018 - Zmiana dokonana w związku z nieprawidłowym otwieraniem pliku doc. Zamawiający udostępnia plik w formacie pdf. Zmianie nie uległa treść zapytania, co nie wpływa na zmianę na wydłużenie terminu.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, adres: ul. Bohaterów Westerplatte 30, 65-034 Zielona Góra, osobiście, pocztą lub kurierem (sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).
2. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie/paczce oznakowanej danymi Wykonawcy (nazwa i adres). Kopertę/paczkę należy zaadresować zgodnie z poniższym wzorem:

…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..

(Nazwa i adres Wykonawcy)

4system Polska Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Westerplatte 30
65-034 Zielona Góra
„Oferta na: Część …….. „

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 29.03.2018 r. godz. 08:30

3. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, który upływa w dniu 29.03.2018 r. (czwartek) o godz. 8:30. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, zostaną zwrócone Wykonawcy bez ich otwierania. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.03.2018 r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego.
5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Daria Kabała, e-mail: d.kabala@4system.com,

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel.: 68 45 10 888 wew. 103

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w mediach cyfrowych w ramach

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: Zielona Góra Miejscowość: Zielona Góra

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w mediach cyfrowych.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w mediach cyfrowych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku 7 do zapytania ofertowego – OPZ.
3. Wykonawca, w ramach realizacji zamówienia zobowiązany będzie do prowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej w mediach cyfrowych, która obejmie takie elementy jak:
• reklamy multimedialne,
• reklamy serwisów społecznościowych,
• interstitial,
• reklamę semantyczną (m.in. Google_AdWords),
• e-mail marketing.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek odniesienia do określonego wyrobu, źródła znaków towarowych, patentów czy pochodzenia – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. Ilekroć Zamawiający powołuje się na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne czy systemy odniesienia, przy opisie przedmiotu zamówienia dopuszcza się rozwiązania równoważne.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

4. Wykonania zamówienia w terminie wskazanym w formularzu ofertowym, jednak nie później niż do 31.12.2019 roku
5. Przekazania Zamawiającemu pełni praw autorskich i majątkowych, na zasadach określonych w umowie, do przygotowanych zdjęć, projektów graficznych, reklam multimedialnych, utworów muzycznych a także wszelkich plików i kodów źródłowych a także dokumentacji, tak aby Zamawiający, bez żadnych ograniczeń w pełnym zakresie, mógł nimi dysponować.
6. Wykonawca będzie zobowiązany do nanoszenia zmian i poprawek do przygotowanych projektów (projektów graficznych, reklamy multimedialnej itd.) zgłaszanych przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecania Wykonawcy wielokrotnych poprawek projektów (jeżeli będzie taka potrzeba), bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.
7. Wykonawca zobowiązany będzie do udziału, na każde wezwanie Zamawiającego, w spotkaniach dotyczących realizacji kampanii informacyjno-promocyjnej. Spotkania odbywały się będą w siedzibie Zamawiającego. Maksymalny czas trwania spotkanie to osiem godzin. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie spotkania najpóźniej 48 godzin przed datą spotkania.

Kod CPV

79340000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi reklamowe i marketingowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kod CPV: 79822500-7 - Usługi projektów graficznych
Kod CPV: 79341000-6- Usługi reklamowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 roku

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej (jeśli dotyczy) – Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
3) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w zakresie organizacji i przeprowadzenia kampanii informacyjno – promocyjnych, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał należycie co najmniej 3 usługi, z których każda polegała na organizacji i przeprowadzeniu kampanii informacyjno-promocyjnych w projektach o wartości powyżej 800 tysięcy złotych. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2) oraz złożonego przez Wykonawcę Wykazu usług (Załącznik nr 5) wraz z dowodami określającymi czy wskazane usługi w wykazie usług (Załączniku nr 5) zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
2. Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w następujących dokumentach złożonych przez Wykonawcę:
1) Załącznik 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2) Załącznik 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych;
3) Załącznik 4 – Oświadczenie oferenta/wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych;
4) Załącznik 5- Wykaz usług wraz z dowodami;
5) Dostarczenie próbki, której mowa w rozdz. V, pkt. 7, opracowanej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, wskazanymi w załączniku 6.

Warunki zmiany umowy

1. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności, podpisanego przez obie strony.
2. Zamawiający przewiduje możliwość postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z poniższych okoliczności:
1) każdorazowo, kiedy zmiana umowy jest z korzyścią dla Zamawiającego (np. powoduje zmniejszenie wartości zamówienia, skrócenie terminu realizacji umowy);
2) wystąpienie siły wyższej;
3) zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);
4) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy (np. na skutek zmian umowy o dofinansowanie projektu zawartej przez Zamawiającego lub zmian wytycznych dotyczących realizacji projektu).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Załącznik 1 - Formularz ofertowy
2) Załącznik 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
3) Załącznik 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych;
4) Załącznik 4 – Oświadczenie oferenta/wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych;
5) Załącznik 5- Wykaz usług wraz z dowodami;
6) Dostarczenie próbki, której mowa w rozdz. V, pkt. 7, opracowanej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, wskazanymi w załączniku 6.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena ofert zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria
1. Cena brutto za prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w mediach cyfrowych 40 %
2. Ilość wizyt w celu omówienia kampanii informacyjno-promocyjnej w mediach cyfrowych 18%
3. Okres wyświetlania bannera 7 %
4. Liczba stron internetowych, na których wyświetlany będzie banner reklamowy 7 %
5. Liczba odsłon bannera reklamowego w ciągu miesiąca 7 %
6. Liczba portali, na których Wykonawca przeprowadzi reklamę semantyczną 7 %
7. Liczba prowadzonych portali społecznościowych w ramach kampanii 7 %
8. Liczba odbiorców z grup docelowych, do których dotrze kampania informacyjno - promocyjna 7 %

Kryterium 1 – Cena brutto za „Prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w mediach cyfrowych” (C)
Największą liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną brutto za „Prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w mediach cyfrowych”. Ocena pozostałych ofert zostanie dokonana według poniższego wzoru:
C = (Cn / Cb) x 100 x 40%
gdzie:
C – otrzymane punkty w ramach kryterium 1
Cn – cena brutto za „Prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w mediach cyfrowych” oferty najtańszej
Cb – cena brutto za „Prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w mediach cyfrowych” oferty badanej
Max. liczba punktów możliwa do zdobycia w tym kryterium – 40 punktów.

Kryterium 2 - Ilość wizyt w celu określenia grup docelowych oraz poprawienia efektywności kampanii informacyjno-promocyjne w mediach cyfrowych (I)
Szczegółowy opis kryterium nr 2 znajduje się w zapytaniu ofertowym.
Punkty w kryterium będą przyznawane zgodnie z poniższym schematem:
a) Ilość wizyt w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w celu omówienia kampanii informacyjno-promocyjnej 10 wizyt = 0 pkt.
b) Ilość wizyt w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w celu omówienia kampanii informacyjno-promocyjnej od 11 do 15 wizyt = 8 pkt.
c) Ilość wizyt w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w celu omówienia kampanii informacyjno-promocyjnej powyżej 15dni = 18 pkt.
Max. liczba punktów możliwa do zdobycia w tym kryterium – 18 punktów.
Kryterium 3 - Okres wyświetlania bannera(W)
Szczegółowy opis kryterium nr 3 znajduje się w zapytaniu ofertowym.
Ocena ofert zostanie dokonana według poniższego wzoru:
W = (Wb / Wn) x 100 x 7%
gdzie:
W – otrzymane punkty w ramach kryterium 3
Wb – okres wyświetlania bannera oferty badanej
Wn – najdłuższy zaoferowany okres wyświetlania bannera (największa liczba miesięcy)
Max. liczba punktów możliwa do zdobycia w tym kryterium – 7 punktów.

Kryterium 4 - Liczba stron internetowych, na których wyświetlany będzie banner reklamowy (L)
Szczegółowy opis kryterium nr 4 znajduje się w zapytaniu ofertowym.
Ocena ofert zostanie dokonana według poniższego wzoru:
L = (Lb / Ln) x 100 x 7%
gdzie:
L – otrzymane punkty w ramach kryterium 4
Lb – liczba stron internetowych zdefiniowanych w ofercie badanej, na których wyświetlany będzie banner reklamowy
Ln – najwyższa zaoferowana liczba stron internetowych, na których wyświetlany będzie banner reklamowy
Max. liczba punktów możliwa do zdobycia w tym kryterium – 7 punktów.
Kryterium 5 - Liczba odsłon bannera reklamowego w ciągu miesiąca (O)
Szczegółowy opis kryterium nr 5 znajduje się w zapytaniu ofertowym.Ocena ofert zostanie dokonana według poniższego wzoru:
O = (Ob / On) x 100 x 7%
gdzie:
O – otrzymane punkty w ramach kryterium 5
Ob – liczba odsłon bannera reklamowego w ciągu miesiąca zdefiniowana w ofercie badanej,
Ln – najwyższa zaoferowana liczba odsłon bannera reklamowego w ciągu miesiąca
Max. liczba punktów możliwa do zdobycia w tym kryterium – 7 punktów.
Kryterium 6 - Liczba portali, na których Wykonawca przeprowadzi reklamę semantyczną (P)
Opis kryterium nr 6 znajduje się w zapytaniu ofertowym.. Ocena ofert zostanie dokonana według poniższego wzoru:
P = (Pb / Pn) x 100 x 7%
gdzie:
P – otrzymane punkty w ramach kryterium 6
Pb – liczba portali, na których Wykonawca przeprowadzi reklamę semantyczną, zdefiniowana w ofercie badanej,
Ln – najwyższa zaoferowana liczba portali, na których Wykonawca przeprowadzi reklamę semantyczną
Max. liczba punktów możliwa do zdobycia w tym kryterium – 7 punktów.
Kryterium 7 - Liczba prowadzonych portali społecznościowych w ramach kampanii(S)
Ocenie będzie podlegała liczba portali społecznościowych, które Wykonawca będzie prowadził w ramach kampanii informacyjno – promocyjnej przez okres realizacji zamówienia. Ocena ofert zostanie dokonana według poniższego wzoru:
S = (Sb / Sn) x 100 x 7%
gdzie:
S – otrzymane punkty w ramach kryterium 7
Sb – liczba prowadzonych portali społecznościowych, zdefiniowana w ofercie badanej,
Ln – najwyższa zaoferowana liczba prowadzonych portali społecznościowych
Max. liczba punktów możliwa do zdobycia w tym kryterium – 7 punktów.
Kryterium 8 - Liczba odbiorców z grup docelowych, do których dotrze kampania informacyjno – promocyjna(G)
Opis kryterium nr 8 znajduje się w zapytaniu ofertowym.Ocena ofert zostanie dokonana według poniższego wzoru:
G = (Gb / Gn) x 100 x 7%
gdzie:
G – otrzymane punkty w ramach kryterium 8
Gb – liczba odbiorców z grup docelowych, do których dotrze kampania informacyjno – promocyjna, zdefiniowana w ofercie badanej,
Ln – najwyższa zaoferowana liczba odbiorców z grup docelowych, do których dotrze kampania informacyjno – promocyjna
Max. liczba punktów możliwa do zdobycia w tym kryterium – 7 punktów.
Oferta, która uzyska największą liczbę punktów (Liczba punktów), będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach:
Liczba punktów = C + I + W + L + O + P + S + G
zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Łączna max. liczba punktów możliwa do zdobycia – 100 punktów.

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełnienia kryteriów udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym;
3) wykonawcę, który wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
4) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Oferta zostaje odrzucona jeżeli:
1) treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
2) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
4) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
5) zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić,
6) w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania, wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki pisarskiej lub omyłki rachunkowej polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
7) nie została wyrażona zgoda wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje unieważnione, jeżeli:
1) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
2) wystąpiła istotna zmiana okoliczności, która powoduje, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
3) nie zostały zamawiającemu przyznane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które ten zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia;
4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy;
5) do terminu składania ofert nie wpłynie żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

4 SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Bohaterów Westerplatte 30

65-034 Zielona Góra

lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu

684510888

Fax

684510888

NIP

9291660561

Tytuł projektu

Promocja marki 4system na rynkach perspektywicznych

Numer projektu

POIR.03.03.03-08-0008/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Eduline sp. z o. o.
Ul. Głogowska 31/33
60-702 Poznań
Data wpływu: 29.03.2018 godz. 08:05
Cena: 86 100,00 zł
Liczba wyświetleń: 613