Strona główna
Logo unii europejskiej

Szkolenie w zakresie umiędzynarodowienia na rynki perspektywiczne oraz usługa doradcza zakresie przygotowania strategii wejścia na rynek docelowy ZEA, Japonia

Data publikacji: 16.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-03-2018

Numer ogłoszenia

1097026

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

27.03.2018 Zamawiający publikuje pytania i wyjaśnienia

23.03.2018 W związku ze zmianami w zapytaniu ofertowym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 30.03.2018r. do godziny 8:30.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.03.2018r. o godzinie 9:30.
Zamawiający opublikował także aktualną wersję Zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, adres: ul. Bohaterów Westerplatte 30, 65-034 Zielona Góra, osobiście, pocztą lub kurierem (sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).
2. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie/paczce oznakowanej danymi Wykonawcy (nazwa i adres). Kopertę/paczkę należy zaadresować zgodnie z poniższym wzorem:


…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
(Nazwa i adres Wykonawcy)

4system Polska Sp. z o. o.
ul. Bohaterów Westerplatte 30
65-034 Zielona Góra

„Oferta na: Część …….. „

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 30.03.2018 r. godz. 08:30

3. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, który upływa w dniu 30.03.2018 r. (poniedziałek) o godz. 8:30. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, zostaną zwrócone Wykonawcy bez ich otwierania. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.03.2018 r. o godz. 09.30 w siedzibie Zamawiającego.
5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

b) Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami: Pani Daria Kabała, e-mail: d.kabala@4system.com,

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel.: 68 45 10 888 wew. 103

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1) W części I. - przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie umiędzynarodowienia na rynkach perspektywicznych: Japonia, Zjednoczone Emiraty Arabskie.
2) W części II - przeprowadzenie usługi doradczej w zakresie przygotowania strategii wejścia na rynek docelowy Japonia, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: Zielona Góra Miejscowość: Zielona Góra

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

1) Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie umiędzynarodowienia na rynkach perspektywicznych: Japonia, Zjednoczone Emiraty Arabskie.
2) Przeprowadzenie usługi doradczej w zakresie przygotowania strategii wejścia na rynek docelowy Japonia, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Przedmiot zamówienia

2. Przedmiotem zamówienia jest:
1) W części I. - przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie umiędzynarodowienia na rynkach perspektywicznych: Japonia, Zjednoczone Emiraty Arabskie.
2) W części II - przeprowadzenie usługi doradczej w zakresie przygotowania strategii wejścia na rynek docelowy Japonia, Zjednoczone Emiraty Arabskie.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku 6 do zapytania ofertowego – OPZ.
4. Wykonawca, w ramach realizacji zamówienia zobowiązany będzie do:
a) w pierwszej części - szkolenie w zakresie umiędzynarodowienia (rynki perspektywiczne : ZEA, Japonia):
Usługa szkoleniowa powinna obejmować następujące elementy:
- przygotowanie kadry zarządzającej do obsługi klientów z określonych rynków docelowych (kultura biznesowa danego rynku),
- stworzenie standardów obsługi klientów z określonych rynków docelowych,
- identyfikacja potrzeb rozmówcy i uświadamianie potrzeb klientowi,
- skuteczne techniki negocjacyjne w obsłudze klientów z określonych rynków docelowych,
- nabycie umiejętności budowania pozytywnego wizerunku firmy poprzez określone postawy i zachowania,
- trening umiejętności w sytuacjach trudnych podczas obsługi klienta zagranicznego.
Szacowana liczba roboczogodzin niezbędna na wykonanie zadania 100h.

b) w drugiej części - Usługa doradcza zakresie przygotowania strategii wejścia na rynek docelowy ZEA, Japonia
Strategia powinna zawierać następujące elementy:
- szczegółową analizę rynku IT/ICT (wartość rynku, dynamika wzrostu, trendy konsumenckie, prognozy rozwoju),
- analizę konkurencji (określenie najważniejszych konkurentów działających na rynku wraz z charakterystyką ich oferty produktowej),
- analizę cenową i produktową rynku,
- wielowymiarową analizę SWOT (rynek, cena, produkt),
- analizą uwarunkowań handlowych (wymogi produktowe pod kątem funkcjonalności, wymagane certyfikaty, zezwolenia, łańcuchy handlowe),
- plan marketingowo-reklamowy uwzględniający proponowane działania w zakresie zwiększenia rozpoznawalności marki Wnioskodawcy na rynkach perspektywicznych.

Szacowana liczba roboczogodzin niezbędna na wykonanie zadania 420h (po 210h na każdy rynek perspektywiczny.
5) Wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami opisanymi w Załączniku 6 do zapytania ofertowego:
a) Cześć I. Szkolenie w zakresie umiędzynarodowienia (rynki perspektywiczne : ZEA, Japonia)
b) Cześć II. Usługa doradcza w zakresie przygotowania strategii wejścia na rynek docelowy ZEA, Japonia

6) Wykonania zamówienia w terminie wskazanym w formularzu ofertowym, jednak nie później niż do 26.05.2018 roku
7) Wykonawca zobowiązany będzie do udziału, na każde wezwanie Zamawiającego, w spotkaniach dotyczących usługi doradczej. Spotkania odbywały się będą w siedzibie Zamawiającego. Maksymalny czas trwania spotkanie to osiem godzin. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie spotkania najpóźniej 48 godzin przed datą spotkania.

Kod CPV

80511000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia personelu

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kod CPV: 79354000-4 Usługa doradcze w zakresie badań i rozwoju

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonanie zamówienia w terminie wskazanym w formularzu ofertowym, jednak nie później niż do 26.05.2018 roku

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej (jeśli dotyczy); Część I: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiadania wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę. Wykonawca jest zobowiązany załączyć kopie dokumentów potwierdzających; Część II: – Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, dysponuje lub będzie dysponować osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia.
a. Część I: w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przeprowadził minimum jedno szkolenie obejmujące zagadnienia związane z kreowaniem rynków azjatyckich, bliskowschodnich oraz znajomością kultury tych rynków. Cykl szkoleniowy powinien trwać minimum 60 godzin. Wartość wskazanej usługi była nie mniejsza niż 15 000 zł brutto.
b. Część II: w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przeprowadził usługę doradczą obejmującą swym zakresem analizę rynku azjatyckiego, bliskowschodniego w obszarze IT/ICT, o wartości usługi nie mniejszej niż 35 000 zł brutto. W ramach usługi wykonawca przygotował strategię wejścia na rynek, obejmującą zagadnienia zdefiniowane w przedmiocie niniejszego postępowania do części II.

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2) oraz złożonego przez Wykonawcę Wykazu usług (Załącznik nr 5) wraz z dowodami określającymi czy wskazane usługi w wykazie usług (Załączniku nr 5) zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

Dodatkowe warunki

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postepowania.
2. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
3. Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w następujących dokumentach złożonych przez Wykonawcę:
1) Załącznik 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2) Załącznik 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych;
3) Załącznik 4 – Oświadczenie oferenta/wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych;
4) Załącznik 5 – Wykaz usług na potwierdzenie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, zgodnie z pkt. VI.1.4 wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie wskazanych usług.

Warunki zmiany umowy

1. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności, podpisanego przez obie strony.
2. Zamawiający przewiduje możliwość postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z poniższych okoliczności:
1) wystąpienie siły wyższej;
2) wystąpienia konieczności realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji – dotyczy sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia;
3) zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);
4) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy (np. na skutek zmian umowy o dofinansowanie projektu zawartej przez Zamawiającego lub zmian wytycznych dotyczących realizacji projektu).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Załącznik 1 - Formularz ofertowy
2. Załącznik 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
4. Załącznik 4 - Oświadczenie oferenta/wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych
5. Załącznik 5 – Wykaz usług

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena ofert zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria dla poszczególnych części zamówienia:
Cześć I. Szkolenie w zakresie umiędzynarodowienia (rynki perspektywiczne : ZEA, Japonia )
1. Cena brutto za „Szkolenie w zakresie umiędzynarodowienia (rynki perspektywiczne : ZEA, Japonia " 40%
2. Gotowość do rozpoczęcia szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia (rynki perspektywiczne : ZEA, Japonia " 30%
3. Prezentacja szkolenia 30%
SUMA 100

Kryterium 1 – Cena brutto za „Szkolenie w zakresie umiędzynarodowienia (rynki perspektywiczne : ZEA, Japonia "” (C)
Opis kryterium nr 1 znajduje się w zapytaniu ofertowy.
Ocena ofert zostanie dokonana według poniższego wzoru:
C = (Cn / Cb) x 100 x 40%
gdzie:
C – otrzymane punkty w ramach kryterium 1
Cn – cena brutto za „Szkolenie w zakresie umiędzynarodowienia (rynki perspektywiczne : ZEA, Japonia” oferty najtańszej
Cb – cena brutto za „Szkolenie w zakresie umiędzynarodowienia (rynki perspektywiczne : ZEA, Japonia” oferty badanej
Max. liczba punktów możliwa do zdobycia w tym kryterium – 40 punktów.

Kryterium 2 – Gotowość do rozpoczęcia szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia (rynki perspektywiczne : ZEA, Japonia)" (T)
Opis kryterium nr 2 znajduje się w zapytaniu ofertowy.
Punkty w kryterium będą przyznawane zgodnie z poniższym schematem:
a) Gotowość do rozpoczęcia szkolenie w zakresie umiędzynarodowienia (rynki perspektywiczne : ZEA, Japonia powyżej 48 godzin = 0pkt.
b) Gotowość do rozpoczęcia szkolenie w zakresie umiędzynarodowienia (rynki perspektywiczne : ZEA, Japonia - powyżej 24 godzin, ale nie więcej jak 48 godzin = 10 pkt.
c) Gotowość do rozpoczęcia szkolenie w zakresie umiędzynarodowienia (rynki perspektywiczne : ZEA, Japonia - maksymalnie 24 godziny = 30 pkt.
Jeżeli Wykonawca wskaże więcej niż 72 godziny jako gotowość do rozpoczęcia szkolenie jego oferta zostanie odrzucona.
Kryterium 3 – Prezentacja szkolenia (P)
Opis kryterium nr 3 znajduje się w zapytaniu ofertowy.
Ocenie zostanie poddane:
1) liczba przedstawionych trudnych sytuacji, jakie mogą się pojawić podczas obsługi klienta z Japonii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich wraz z ich rozwiązaniem ( 0 - 10 pkt)
2) metoda szkolenia - dopasowanie metod pracy do potrzeb uczestników, liczba wykorzystanych środków przekazu (0 - 10 pkt)
3) kontakt z uczestnikami szkolenia, umiejętność odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników szkolenia (0 - 10 pkt)
Ocena zostanie dokonana przez uczestników szkolenia, na podstawie karty oceny. Punkty zostaną przyznane według wzoru:
P = (Pb / Pn) x 100 x 30%
gdzie:
P - otrzymane punkty w ramach kryterium 3
Pb - suma punktów przyznana przez uczestników prezentacji szkolenia ofercie badanej
Pn - najwyższa suma punktów przyznana przez uczestników prezentacji szkolenia spośród wszystkich ofert
Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w tym kryterium – 30 punktów.
Oferta, która uzyska największą liczbę punktów (P), będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach:
P = C + T +P
zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Łączna max. liczba punktów możliwa do zdobycia – 100 punktów.

Cześć II. Usługa doradcza w zakresie przygotowania strategii wejścia na rynek docelowy ZEA, Japonia
1. Cena brutto za Usługa doradcza w zakresie przygotowania strategii wejścia na rynek docelowy ZEA, Japonia 40%
2. Gotowość do świadczenia usługi doradztwa 30%
3. Ilość wizyt w celu omówienia strategii wejścia na rynek docelowy ZEA, Japonia 30%
SUMA 100

1. Kryterium 1 – Cena brutto za „Usługę doradczą w zakresie przygotowania strategii wejścia na rynek docelowy ZEA, Japonia” (C)
Największą liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną brutto za usługę doradczą w zakresie przygotowania strategii wejścia na rynek docelowy ZEA, Japonia. Ocena pozostałych ofert zostanie dokonana według poniższego wzoru:
C = (Cn / Cb) x 100 x 40%
gdzie:
C – otrzymane punkty w ramach kryterium 1
Cn – cena brutto za „usługę doradczą w zakresie przygotowania strategii wejścia na rynek docelowy ZEA, Japonia” oferty najtańszej
Cb – cena brutto za „usługę doradczą w zakresie przygotowania strategii wejścia na rynek docelowy ZEA, Japonia” oferty badanej
Max. liczba punktów możliwa do zdobycia w tym kryterium – 40 punktów.
Kryterium 2 - Gotowość do świadczenia usługi doradztwa (G)
Opis kryterium nr 2 znajduje się w zapytaniu ofertowy.
Punkty w kryterium będą przyznawane zgodnie z poniższym schematem:
a) Gotowość do rozpoczęcia doradztwa w zakresie przygotowania strategii wejścia na rynek docelowy ZEA, Japonia - powyżej 48 godzin = 0 pkt.
b) Gotowość do rozpoczęcia doradztwa w zakresie przygotowania strategii wejścia na rynek docelowy ZEA, Japonia - powyżej 24 godzin, ale nie więcej jak 48 godzin = 10 pkt.
c) Gotowość do rozpoczęcia doradztwa w zakresie przygotowania strategii wejścia na rynek docelowy ZEA, Japonia - maksymalnie 24 godziny = 30 pkt.
Jeżeli Wykonawca wskaże więcej niż 72 godziny jako gotowość do rozpoczęcia doradztwa jego oferta zostanie odrzucona.
Kryterium 3 - Ilość wizyt w celu omówienia strategii wejścia na rynek docelowy ZEA, Japonia (I)
Opis kryterium nr 3 znajduje się w zapytaniu ofertowy.
Punkty w kryterium będą przyznawane zgodnie z poniższym schematem:
a) Ilość wizyt w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w celu omówienia strategii wejścia na rynek docelowy ZEA, Japonia - 8 wizyt = 0 pkt.
b) Ilość wizyt w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w celu omówienia strategii wejścia na rynek docelowy ZEA, Japonia od 9 do 11wizyt = 10 pkt.
c) Ilość wizyt w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w celu omówienia strategii wejścia na rynek docelowy ZEA, Japonia - powyżej 11dni = 30 pkt.
Max. liczba punktów możliwa do zdobycia w tym kryterium – 30 punktów.
Oferta, która uzyska największą liczbę punktów (P), będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach:
P = C +G+ I
zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Łączna max. liczba punktów możliwa do zdobycia – 100 punktów.

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełnienia kryteriów udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym;
3) wykonawcę, który wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
4) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Oferta zostaje odrzucona jeżeli:
1) treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
2) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
4) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
5) zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić,
6) w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania, wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki pisarskiej lub omyłki rachunkowej polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
7) nie została wyrażona zgoda wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje unieważnione, jeżeli:
1) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
2) wystąpiła istotna zmiana okoliczności, która powoduje, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
3) nie zostały zamawiającemu przyznane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które ten zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia;
4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy;
5) do terminu składania ofert nie wpłynie żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

4 SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Bohaterów Westerplatte 30

65-034 Zielona Góra

lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu

684510888

Fax

684510888

NIP

9291660561

Tytuł projektu

Promocja marki 4system na rynkach perspektywicznych

Numer projektu

POIR.03.03.03-08-0008/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część I.
Edukacja bez barier – Fundacja na rzecz rozwoju edukacji w Polsce
Ul. Pańska 73
Warszawa 00-834
Data wpłynięcia: 29.03.2018 godz. 12:41
Cena: 22 000,00

Część II.
Edukacja bez barier – Fundacja na rzecz rozwoju edukacji w Polsce
Ul. Pańska 73
Warszawa 00-834
Data wpłynięcia: 29.03.2018 godz. 12:41
Cena: 51 414,00
Liczba wyświetleń: 449