Strona główna
Logo unii europejskiej

„Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Gieraszowicach oraz do Szkoły Podstawowej w Świniarach Starych”

Data publikacji: 16.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-03-2018

Numer ogłoszenia

1096852

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać:
a) osobiście, pocztą lub kurierem na adres:
Kancelaria Prawna Jakóbik i Ziemba Kielce, ul. Warszawska 7 lok. 27A
lub
b) w formie skanów na adres e-mail: tomasz.meus@kancelariajiz.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

tomasz.meus@kancelariajiz.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Meus

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

662-033-588

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Gieraszowicach oraz do Szkoły Podstawowej w Świniarach Starych.
Charakterystyka przedmiotu zamówienia oraz minimalne parametry techniczne określa załącznik nr 5 do SIWZ.
Zamówienie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: sandomierski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest "Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Gieraszowicach oraz do Szkoły Podstawowej w Świniarach Starych"

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Gieraszowicach oraz do Szkoły Podstawowej w Świniarach Starych.
Charakterystyka przedmiotu zamówienia oraz minimalne parametry techniczne określa załącznik nr 5 do SIWZ.
Zamówienie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Kod CPV

39162100-6

Nazwa kodu CPV

Pomoce dydaktyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny;
39162200-7 - Pomoce i artykuły szkoleniowe;
39290000-1 - Wyposażenie różne.

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia: zamówienie należy zrealizować w terminie 20 dni od dnia zawarcia umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. SIWZ.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. SIWZ.

Potencjał techniczny

Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. SIWZ.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. SIWZ.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. SIWZ.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oświadczenie woli (Oferta) zawiera;
1. Ofertę cenową zgodną z załączonym formularzem ofertowym, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ,
2. Oświadczenia o których mowa w pkt. 9.3 (załącznik nr 3 i 4 SIWZ)
3. Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1 Cena brutto 80% = 80 pkt.
2 Czas reakcji serwisu 20% = 20 pkt.

1 Cena brutto
Liczba punktów = Cn/Cb x 80
gdzie:
- Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
- Cb – cena oferty badanej
- 80 wskaźnik stały
2 Czas reakcji serwisu:
a) do 120 godz. wykonawca otrzyma - 0 pkt.,
b) do 72 godz. wykonawca otrzyma - 10 pkt.,
c) do 24 godz. wykonawca otrzyma - 20 pkt.,

Czas reakcji serwisu - Zamawiający wymaga podania w ofercie czasu reakcji serwisu na zgłoszony przez Zamawiającego problem. Przez czas reakcji rozumiemy okres, od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia serwisowego, do momentu podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych przez Wykonawcę.
Przez rozpoczęcie czynności diagnostycznych rozumie się:
• nawiązanie kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem e-maila z pracownikiem Zamawiającego i przekazanie mu wskazówek dalszego postępowania w celu usunięcia wady lub usterki, albo
• wykonanie czynności zmierzających do usunięcia wady/usterki prze samego Wykonawcę (osobiście albo zdalnie).
Niepodanie wartości wymaganego kryterium czas reakcji serwisu lub podanie go w wymiarze dłuższym niż 120 godz., spowoduje, że oferta ta zostanie zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 odrzucona jako nieodpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo
lub kapitałowo z Zamawiającym. Każdy z Wykonawców, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ
2. Warunki wykluczające z udziału w postępowaniu.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadku nie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 9.4. SIWZ oraz w przypadku nie wykazania braku podstaw do wykluczenia określonego w pkt. 9.4.4 – 9.4.6. SIWZ.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA ŁONIÓW/CENTRUM OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ŁONIOWIE

Adres

27-670 Łoniów

świętokrzyskie , sandomierski

Numer telefonu

158669136

Fax

158669136

NIP

8641953873

Tytuł projektu

Kuźnia Wiedzy. Program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łoniów

Numer projektu

RPSW.08.03.02-26-0068/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

MadiTech Sp. z o.o.
Ul. Wesoła 51
25-363 Kielce
Data wpłynięcia oferty: 26.03.2018 r.
Cena oferty: 49 500,00 zł
Liczba wyświetleń: 505