Strona główna
Logo unii europejskiej

1/D.02.02/RPPM/2018

Data publikacji: 16.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-04-2018

Numer ogłoszenia

1096804

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna zostać złożona:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: projekty@parceltechnik.com
b) osobiście, listownie lub przesyłką kurierską na adres: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa
c) oferty należy składać na załączonym formularzu, który znajduje się w załączniku pod nazwą " ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/D.02.02/RPPM/2018".

W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie ofertowe nr 1/D.02.02/RPPM/2018”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (pdf).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projekty@parceltechnik.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Bąk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

518712011

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający planuje realizację projektu p.n.: „System do zarządzania światową siecią do dostarczania przesyłek z wykorzystaniem samoobsługowych maszyn niewymagających ciągłego zasilania energią elektryczną”, w ramach działania 02.02 „Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe zostanie przeprowadzone z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji i równego traktowania oferentów oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w szczególności w zakresie: sposobu upublicznienia zapytania ofertowego i wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, określenia warunków udziału w postępowaniu, sposobu opisu przedmiotu zamówienia, określenia kryteriów oceny ofert i terminu ich składani

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: gdański Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia dostarczenie maszyn (skrytkomatów) według wytycznych Beneficjenta, których zainstalowanie w województwie pomorskim stworzy w pełni działającą sieć urządzeń, które będą umożliwiały nadawanie i odbieranie przesyłek. Zamówienie dotyczy zakupu środków trwałych, które są kompatybilne z dedykowanym oprogramowaniem służącym do optymalizacji nadawania i odbierania przesyłek z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań programistycznych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wnioskodawca jest w posiadaniu oprogramowania.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie i dostarczenie 48 sztuk urządzeń skrytkowych, których szczegółowe wymagania zostały opisane w punkcie 3.1 załącznika pod nazwą "ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/D.02.02/RPPM/2018".

Kod CPV

44422000-4

Nazwa kodu CPV

Skrzynki na listy

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Wszystkie opisane i wyszczególnione w specyfikacji technicznej (znajdującej się w zapytaniu ofertowym, które stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia) części urządzenia i komponenty.

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostarczenie urządzeń będzie następować etapowo(w dwóch transzach) po 24 sztuki, w terminie określonym w umowie, nie późniejszym niż 30.07.2018 r. – I etap 30.09.2018 – II etap

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

W celu należytego wykonania umowy Oferent jest zobowiązany dostarczyć zabezpieczenie w formie pieniężnej w wysokości 10 % wartości umowy na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz oferty, oświadczenie o braku powiązań

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie merytorycznej, przeprowadzonej w oparciu o kryteria wyboru oferty, będą podlegały wyłącznie kompletne oferty złożone przez Oferentów spełniających wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Ocenie podlega:

Cena brutto :60 punktów: Liczbę punktów uzyskanych przez Wykonawcę oblicza się wg wzoru:
P = Cn / Cof b x 60, gdzie:
P – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę
Cn – najniższa cena brutto wynikająca ze złożonych ofert (spełniających wszystkie wymogi)
Cof b. – cena brutto oferty badanej
60 – maksymalna liczba punktów przyznawana w kryterium

Termin i warunki dostawy : 20 punktów : Oferent wybierze tego Wykonawcę, który zagwarantuje wykonanie zamówienia w terminie i dostarczy przedmiotowy sprzęt w wyznaczone lokalizacje.
P = Tdn/Tdb x 20 gdzie
P - liczba punktów
Tdn- okres najkrótszej zaproponowanej dostawy wynikająca ze złożonych ofert (spełniających wszystkie wymogi)
Tdb – okres dostawy oferty badanej
20 – maksymalna liczba punktów

Wsparcie techniczne: 10 punktów: Długość okresu wsparcia technicznego oraz jego zakres. Oblicza się wg wzoru:
P = Twtb/Tnwt x 10, gdzie
P - liczba punktów
Twtb- okres wsparcia technicznego oferty badanej.
Tnwt –okres najdłuższego zaproponowanego wsparcia technicznego wynikającego ze złożonych ofert (spełniających wszystkie wymogi)
10 – maksymalna liczba punktów

Gwarancja: 10 punktów: Gwarantowany okres poprawności działania urządzenia. Oblicza się wg wzoru:
P = Tgb/Tgn x 10, gdzie
P - liczba punktów
Tgb- okres gwarancji oferty badanej.
Tgn –okres najdłuższej zaproponowanej gwarancji wynikającego ze złożonych ofert (spełniających wszystkie wymogi)
10 – maksymalna liczba punktów

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
Punktacja będzie zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie 7 dni od upływu terminu składania oferty.

Zamawiający podpisze umowę o udzielenie zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanych kryteriach, uzyskując najwyższą liczbę punktów.

W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom, które powiązane są z nim kapitałowo lub osobowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym załączonego wzoru.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PARCEL TECHNIK S.A.

Adres

Juliusza Słowackiego 36

37-600 Lubaczów

podkarpackie , lubaczowski

Numer telefonu

604054614

NIP

7010051675

Tytuł projektu

System do zarządzania światową siecią do dostarczania przesyłek z wykorzystaniem samoobsługowych maszyn niewymagających ciągłego zasilania energią elektryczną.

Numer projektu

RPPM.02.02.01-22-0266/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

MBK Sp. z o.o.
ul. Produkcyjna 23/11
70-895 Szczecin
Data wpłynięcia oferty: 15.04.2018 r.
Cena netto w PLN: 1 939 152,00
Cena brutto w PLN: 2 385 156,96
Liczba wyświetleń: 760