Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup z bezpłatną dostawą zbiornika azotowego (kriogenicznego) – 1 szt.

Data publikacji: 16.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-03-2018

Numer ogłoszenia

1096778

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może być przekazana na adres e-mail: roman.bajdalski@karo-net.com lub osobiście
w siedzibie Zamawiającego lub drogą pocztową na adres: KARO Roman Bajdalski, 87-702 Koneck, Brzeźno 8, Powiat aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie. (Liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

roman.bajdalski@karo-net.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Roman Bajdalski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

506178488

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup z bezpłatną dostawą zbiornika azotowego (kriogenicznego) – 1 szt.
STACJONARNY ZBIORNIK KRIOGENICZNY PRZEZNACZONY DO MAGAZYNOWANIA CIEKŁEGO AZOTU WRAZ Z KOMPLETNYM OPRZYRZĄDOWANIEM W KTÓREGO SKŁAD WCHODZĄ MIĘDZY INNYMI: ZEGARY POMIERNICZE, ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA, ZAWORY ODCINAJĄCE, REGULATOR CIŚNIENIA, PAROWNICA ODBUDOWY CIŚNIENIA, itp.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: aleksandrowski Miejscowość: Brzeźno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór dostawcy zbiornika azotowego (kriogenicznego) – 1 szt., zgodnej
z parametrami określonymi w przedmiotowym zamówieniu (Załącznik - zapytanie ofertowe).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup zbiornika azotowego (kriogenicznego) – 1 szt. zgodnej
z parametrami określonymi w przedmiotowym zamówieniu:
1. POJEMNOŚĆ NOMINALNA (Litry): 9500
2. CIŚNIENIE ROBOCZE (BAR): Do 17 BAR
3. WYMIARY (mm): OK Ø 2200, H 5070
4. MASA ZBIORNIKA NETTO (KG): 4900
5. MASA ZBIORNIKA PEŁNEGO (KG (LOX)): 12345
6. RODZAJ CIECZY: LIN, LOX, LAR
7. Minimum 24 miesięcy gwarancji.

Kod CPV

44610000-9

Nazwa kodu CPV

Zbiorniki, rezerwuary, pojemniki i zbiorniki ciśnieniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Proponowana oferta musi uwzględniać bezpłatną dostawę zbiornika azotowego (kriogenicznego) do siedziby firmy KARO Roman Bajdalski.

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia (tj. dostawy zbiornika azotowego kriogenicznego) do firmy KARO Roman Bajdalski pod adresem: 87-702 Koneck, Brzeźno 8: nie później niż do 30 maja 2018 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu.

Potencjał techniczny

Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści niniejszego ogłoszenia ofertowego. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku wprowadzenia modyfikacji, o której mowa powyżej, informacja zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego (http://www.karo-net.com). Dodatkowo w przypadku istotnej zmiany treści ogłoszenia Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofercie.
3. Zamówienie będzie realizowane w oparciu o umowę zawartą w formie pisemnej między Zamawiającym, a wybranym Wykonawcą.
4. Zamawiający, bez konsekwencji finansowych wobec oferentów, może unieważnić i nie rozstrzygnąć postępowania ofertowego w całości lub w części.
5. Zamawiający może wezwać w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów załączonych do Oferty lub do uzupełnienia oferty.
6. Koszty związane z przygotowaniem Oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego (informacji udziela Roman Bajdalski, mail: roman.bajdalski@karo-net.com, tel. 506178488), w formie pisemnej o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego (http://www.karo-net.com).
8. Zapłata za fakturę nastąpi w terminie do 30 dni od momentu dostarczenia do siedziby firmy KARO Roman Bajdalski zbiornika azotowego (kriogenicznego), zgodnej z parametrami określonymi w przedmiotowym zamówieniu i pod warunkiem, że w dniu dostawy zbiornika azotowego (kriogenicznego) do siedziby firmy KARO Roman Bajdalski zostanie wystawiona faktura za zrealizowaną umowę. W przypadku gdyby faktura została wystawiona
w terminie późniejszym termin płatności wyniesie do 30 dni od momentu otrzymania faktury za zrealizowaną umowę.

Warunki zmiany umowy

1. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy, a ponadto jej dokonanie wskazane jest w szczególności, gdy:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
2) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób,
a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony.
2. Zmiana Umowy wymaga podpisania przez Strony Aneksu.
3. Ponadto wprowadzanie zmian do Umowy po jej zawarciu jest dopuszczalne na następujących warunkach:
a. jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b. zmiana umownego terminu wykonania Umowy w związku z pojawieniem się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
c. zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostawy - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień;
d. zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostawy - maksymalnie o czas jej występowania;
e. zmiana umownego terminu wykonania Umowy na skutek działania organów administracji,
a w szczególności odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
f. zmiana umownego terminu wykonania Umowy w związku z koniecznością zakończenia zadania
w danym roku budżetowym lub w związku z upływem terminu złożenia wniosku o uzyskanie środków unijnych;
g. w przypadku zmiany numerów i/lub nazw katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian ceny na wyższą. Dostarczony przedmiot zamówienia musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym lub je przewyższać,
h. w przypadku nieuzyskania planowanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
4. Zmiany do Umowy mogą nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy i będą mogły być wprowadzone za zgodą Stron.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zamówienia uzupełniające

Obligatoryjnie złożona oferta zawierać musi:
1) Pieczątkę firmową oferenta,
2) Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
3) Podpis oferenta (czytelny lub parafka z pieczęcią imienną), termin ważności oferty,
4) Cenę dostawy przedmiotu zamówienia netto oraz brutto; ceny na ofercie wyrażone w innej walucie niż złoty polski do celów wyboru oferty zostaną przeliczone na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP, obowiązującego w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego. Cena musi zawierać koszt dostawy do siedziby Zamawiającego. Brak podania waluty ceny podanej na formularzu ofertowym traktowany będzie jak podanie ceny w walucie PLN (złoty polski).
5) Opis przedmiotu zamówienia – minimalnie w postaci:
a. podania nazwy producenta i typu/modelu oferowanego zbiornika,
b. specyfikacja techniczna zbiornika potwierdzająca zgodność z minimalnymi parametrami technicznymi – zawartymi w punkcie I.
6) Termin realizacji zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1) cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia – 100%

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie posiadała najniższą cenę brutto
z uwzględnieniem bezpłatnej dostawy zbiornika azotowego (kriogenicznego) do siedziby firmy KARO Roman Bajdalski
- W przypadku uzyskania takiej samej ceny o wyborze decyduje odległość oferenta od siedziby firmy KARO Roman Bajdalski.
W takim przypadku zostanie wybrana oferta, której oferent mieści się najbliżej firmy KARO Roman Bajdalski.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
• pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"KARO" ROMAN BAJDALSKI

Adres

87-702 Brzeźno

kujawsko-pomorskie , aleksandrowski

Numer telefonu

506178488

Fax

542825013

NIP

8911135105

Tytuł projektu

„Rozwój przedsiębiorstwa KARO - Roman Bajdalski poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnej technologii oznaczania butli gazowych, ich monitorowania oraz czyszczenia”.

Numer projektu

RPKP.01.06.02-04-0002/16-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

W opublikowanym w Bazie konkurencyjności zamówieniu i w zapytaniu ofertowym mało precyzyjnie opisano przedmiot zamówienia, przedstawiając jedynie parametry zbiornika tlenowego (kriogenicznego), a nie wspomniano o tym, że zbiornik tlenowy powinien być wyposażony w termosyfon, bowiem uznano to za wyposażenie standardowe. W efekcie do zamawiającego wpłynęły oferty sprzedaży zbiornika tlenowego (kriogenicznego) i w niektórych z nich w cenie zbiornika uwzględniono termosyfon, a w niektórych ofertach nie uwzględniono termosyfonu, co miało wpływ na oferowaną cenę sprzedaży zbiornika tlenowego. Wobec powyższego uznano, że postępowanie na zakup z bezpłatną dostawą zbiornika tlenowego (kriogenicznego) obarczone zostało niemożliwą do usunięcia wadą.
Mając na uwadze, że jedynym kryterium wyboru oferty było kryterium ceny, w chwili obecnej nie można stwierdzić która oferta jest najtańsza, bowiem niektóre oferty sprzedaży zbiornika tlenowego uwzględniają cenę termosyfonu, a inne oferty w cenie zbiornika tlenowego jego nie uwzględniają i dlatego zgodnie z zapisem zawartym w punkcie 4 w ramach dodatkowych warunków zamówienia oraz w postanowieniach końcowych zawartych w punkcie VII, ust. 4 zapytania ofertowego mówiącego o tym, że „Zamawiający, bez konsekwencji finansowych wobec oferentów, może unieważnić i nie rozstrzygnąć postępowania ofertowego w całości lub w części”, postępowanie na zakup z bezpłatną dostawą zbiornika tlenowego (kriogenicznego) zostało unieważnione i uznajemy je za nie rozstrzygnięte.
Liczba wyświetleń: 445