Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 1/5.2/D/2018 Na Wydruk i dostarczenie materiałów na szkolenia realizowane w ramach projektu: „Podniesienie kompetencji administracyjnych pracowników ochrony zdrowia”. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Data publikacji: 15.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-03-2018

Numer ogłoszenia

1096715

Status ogłoszenia

Anulowane

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć (pocztą, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 22.03.2018r. do godziny 24:00 w formie pisemnej na adres:
Pracodawcy Zdrowia
Ul. Fabryczna 10/D2
53-609 Wrocław
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 14.00.
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Podniesienie kompetencji administracyjnych pracowników ochrony zdrowia” - zapytanie ofertowe nr 1/5.2/D/2018
Ofertę można złożyć również w formie elektronicznej (przedstawione muszą być skany podpisanych dokumentów) na adres: i.wojcik@pracodawcyzdrowia.pl.
Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji (wraz z upoważnieniem jeśli dotyczy). Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem. Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

i.wojcik@pracodawcyzdrowia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iwona Wójcik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

795490877

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Wydruk (w tym projekt graficzny, opracowanie, skład) i dostarczenie materiałów szkoleniowych – skryptu dla Uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu: „Podniesienie kompetencji administracyjnych pracowników ochrony zdrowia”:

Skrypt – prezentacje i ćwiczenia – max. 60 stron, wydruk jednostronny, czarno biały, pierwsza strona w kolorze, format A4, papier 150g/m2, okładka 300 g/m2, trwale spięty tj. zbindowany, okładka: front przezroczysty, tył okładka w kolorze granatowym lub zielonym. Planowana ilość sztuk 460.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi drukarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Cel główny jest spójny z celem szczegółowym 5.2 POWER „Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych”, poprzez podniesienie kwalifikacji pracowników administracyjnych ochrony zdrowia w następstwie ukończenia szkoleń z zakresu: skutecznego zarządzania placówką medyczną, budowania wizerunku nowoczesnej placówki medycznej, prowadzenia dokumentacji medycznej pielęgniarek i położnych (po zmianie przepisów w styczniu 2015), prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej przed wprowadzeniem i po wprowadzeniu obowiązku EDM, skutecznych technik sprzedaży usług medycznych/programów lojalnościowych; budowania trwałych relacji ze świadczeniobiorcą, organizacji rejestracji i zarządzania przyjęciami pacjentów; call center, księgowość i kadry w nowoczesnej placówce medycznej. Szkolenia przyczynią się do podniesienia jakości świadczonych w podmiotach leczniczych usług oraz poprawy organizacji pracy systemu ochrony zdrowia.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Wydruk (w tym projekt graficzny, opracowanie, skład) i dostarczenie materiałów szkoleniowych – skryptu dla Uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu: „Podniesienie kompetencji administracyjnych pracowników ochrony zdrowia”:

Skrypt – prezentacje i ćwiczenia – max. 60 stron, wydruk jednostronny, czarno biały, pierwsza strona w kolorze, format A4, papier 150g/m2, okładka 300 g/m2, trwale spięty tj. zbindowany, okładka: front przezroczysty, tył okładka w kolorze granatowym lub zielonym. Planowana ilość sztuk 460.

Zamawiający dostarczy Wykonawcy materiały do druku w formie pdf lub ppt lub doc

Wydrukowane materiały Wykonawca dostarczy na miejsce szkolenia, wskazane przez Zamawiającego najpóźniej na 1 dzień przed szkoleniem. Zamawiający wskaże Wykonawcy szczegółowe terminy oraz ilość egzemplarzy materiałów, które należy dostarczyć na dane szkolenie.

Kod CPV

79000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CPV: 798200008 – usługi związane z drukowaniem

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w okresie od dnia podpisania umowy do końca roku 2018r.
Zamawiający wskaże Wykonawcy szczegółowe terminy oraz ilość egzemplarzy materiałów, które należy dostarczyć w danym terminie. Terminy dostarczenia materiałów będą zgodne z terminami planowanych szkoleń wskazanymi w punkcie „Termin i miejsce wszystkich szkoleń planowanych w ramach projektu”. Materiały należy dostarczyć zawsze najpóźniej na jeden dzień przed planowanym szkoleniem.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Potencjał techniczny

A Potencjał techniczny

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia na zasadach wskazanych w zapytaniu ofertowym (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

B Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający uzna warunek za spełniony, kiedy Wykonawca złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej mu na należyte zrealizowanie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).

Ocena spełnienia ww. warunków stawianych Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów dołączonych do oferty (które wymieniono w części XII pkt. 1-2 niniejszego zapytania), za pomocą formuły „spełnia/ nie spełnia”. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia.

Dodatkowe warunki

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
– zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
– nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
– cena

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy o udzielenie zamówienia w następujących okolicznościach:
1. Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia będą zapisy zastrzegające do 100% kar umownych na rzecz Zamawiającego na okoliczność niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę.
2. Zamawiający informuje, że terminy płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależnione będą od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją umowy na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i mogą ulegać opóźnieniom.
3. Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia znajdą się zapisy przewidujące możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
a) Terminu realizacji umowy;
b) Harmonogramu realizacji umowy;
c) Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom);
d) Ostatecznej ilości dostarczanego asortymentu
4. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w następujących przypadkach:
a) Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu.
b) Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy gdy wystąpią zmiany, których konieczność wprowadzenia będzie wynikała z wymagań instytucji współfinansujących realizację przedmiotu zamówienia,
c) umowa może zostać zmieniona w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia
Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.
5. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:
a) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności,
b) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności,
a) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca wraz z ofertą (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) powinien przedłożyć następujące dokumenty:

1. Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia [wzór stanowi załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego]
2. Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej [wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego]
3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych [wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego]
4. Stosowne pełnomocnictwa (jeśli dotyczy: 1) przy składaniu oferty wspólnej pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, 2) jeżeli upoważnienie osób podpisujących ofertę nie wynika bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty)

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności w niniejszym postępowaniu, zamówień uzupełniających, do wartości maksymalnie 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Cena
Punkty za kryterium cena zostaną obliczone na podstawie poniższego wzoru:

Cn/Cb x 100 = ilość punktów


Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty rozpatrywanej,
100 – wskaźnik stały

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. Porównywaną ceną będzie cena brutto za realizację całości zamówienia.

W kryterium „cena” można uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. Porównywaną ceną będzie cena brutto za realizację całości zamówienia.

Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów w danej części zamówienia. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o kryterium najniższej ceny.

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbą punktów, tj. który złoży ofertę z najniższą ceną.


UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia na każdym jego etapie bez podawania przyczyny oraz podjęcia negocjacji w przypadku, gdy podana kwota brutto przekroczy budżet projektu przewidziany na realizację usług. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym (Liderem i Partnerem projektu) osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego. Wykonawcy, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRACODAWCY ZDROWIA

Adres

Fabryczna 10/D2

53-609 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

713498063

Fax

713498063

NIP

8971698378

Tytuł projektu

Podniesienie kompetencji administracyjnych pracowników ochrony zdrowia

Numer projektu

POWR.05.02.00-00-0045/16-00
Liczba wyświetleń: 360