Strona główna
Logo unii europejskiej

ZORGANIZOWANIE I OBSŁUGA DWÓCH SEMINARIÓW W ŁODZI MAJĄCYCH NA CELU ZWIĘKSZENIE POZIOMU ABSORBCJI ŚRODKÓW RPO WŁ 2014-2020 - ZP.272.10.6.2018

Data publikacji: 15.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-03-2018

Numer ogłoszenia

1096520

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w języku polskim w formie elektronicznej (przez formę elektroniczną rozumie się przesłania e-maila zawierającego skan formularza oferty wraz ze skanem wymaganych formularzy podpisane przez Wykonawcę
- w tytule e-maila należy wpisać OFERTA ZP.272.10.6.2018) na adres zapytania.ofertowe@lodzkie.pl.
TERMIN SKŁADANIA OFERT 23.03.2018 R. DO GODZINY 12:00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane (liczy się data
i godzina wpływu oferty na skrzynkę pocztową Zamawiającego, a nie data i godzina jej wysłania). Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 3 wraz z załącznikami. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje uzupełniania dokumentów, z załączonych do oferty dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków musi jednoznacznie wynikać potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę postawionych warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
Złożenie oferty nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez wyboru Wykonawcy.

2. Jeżeli złożone wraz z ofertą informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) wówczas Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

3. Oferta i załączniki do oferty (tj. wymagane dokumenty) muszą być podpisane przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę wraz z załącznikami podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa/działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi zostać załączone do oferty. Zalecane jest, aby podpis osoby uprawnionej/upoważnionej umożliwiał identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczątką imienną). Z treści dokumentu pełnomocnictwa winno wynikać uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zapytania.ofertowe@lodzkie.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Donata Żurek i Katarzyna Witkowska adres e-mail zapytania.ofertowe@lodzkie.pl.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Donata Żurek i Katarzyna Witkowska adres e-mail zapytania.ofertowe@lodzkie.pl.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

ZORGANIZOWANIE I OBSŁUGA DWÓCH SEMINARIÓW W ŁODZI MAJĄCYCH NA CELU ZWIĘKSZENIE POZIOMU ABSORBCJI ŚRODKÓW RPO WŁ 2014-2020. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWIERA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROJEKTU UMOWY.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: ŁÓDŹ

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celowość zamówienia uzasadniają następujące przepisy: Strategia Komunikacji RPO WŁ 2014-2020 oraz Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych na 2018 r. w ramach RPO WŁ 2014-2020. Działania informacyjne i promocyjne są prowadzone w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020.Celem seminariów jest przekazanie informacji o możliwościach dofinansowania projektów w ramach RPO WŁ, co przełoży się na lepszą jakość składanych wniosków i wysoki procent wniosków przechodzących pozytywnie ocenę merytoryczną w wybranych obszarach tematycznych, w których zidentyfikowano niezadowalającą absorpcję środków z Funduszy Europejskich (FE). Przy organizacji seminariów planowana jest współpraca z liderami opinii: ekspertami, liderami forów społecznych i gospodarczych.

Przedmiot zamówienia

ZORGANIZOWANIE I OBSŁUGA DWÓCH SEMINARIÓW W ŁODZI MAJĄCYCH NA CELU ZWIĘKSZENIE POZIOMU ABSORBCJI ŚRODKÓW RPO WŁ 2014-2020. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWIERA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROJEKTU UMOWY.

Kod CPV

79951000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizowania seminariów

Harmonogram realizacji zamówienia

13.04.2018
27.04.2018

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

NIE DOTYCZY

Wiedza i doświadczenie

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek, jeżeli wykażą, iż należycie wykonali (zakończyli) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej
3 usługi, każda polegająca na kompleksowej organizacji konferencji lub seminarium lub spotkania lub szkolenia lub eventu dla co najmniej 100 osób.

Potencjał techniczny

NIE DOTYCZY

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

NIE DOTYCZY

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

NIE DOTYCZY

Dodatkowe warunki

O zamówienie nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którym Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, naliczył karę umowną za nienależyte wykonanie umowy.

Warunki zmiany umowy

ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM PROJEKTEM UMOWY - PATRZ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na ofertę składa się:

a) Formularz ofertowy – patrz Załącznik nr 3;


b) Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich 3 lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert, z podaniem opisu przedmiotu zamówienia, dat wykonania i odbiorców – patrz Załącznik nr 4 wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usług. Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie są:

- poświadczenie,
- oświadczenie Wykonawcy – jeżeli Wykonawca wraz z ofertą uzasadni, że z przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w tirecie pierwszym;

Przez „poświadczenie” należy rozumieć dokument potwierdzający określone fakty lub wiedzę wystawcy, którego wystawcą nie jest Wykonawca. Poświadczeniem będą zatem zarówno dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane np. referencje, jak i dokumenty wystawione przez inny podmiot, który posiada kompetencje, by poświadczyć określone fakty.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa powyżej.
W/w dowody należy załączyć w formie skanu z podpisem wystawcy dokumentu.

Zamówienia uzupełniające

NIE DOTYCZY

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Działania promocyjne polegające na emisji spotów w rozgłośniach radiowych - 30%
2. Atrakcja edukacyjna dla uczestników seminarium zorganizowanego w dniu 27.04.2018 r. - 30%
3. Doświadczenie moderatora - 20%
4. Cena kompleksowej organizacji i obsługi dwóch seminariów - 20%

SZCZEGÓŁOWY OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZAWIERA ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Wykluczenia

O zamówienie nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którym Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, naliczył karę umowną za nienależyte wykonanie umowy.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Adres

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 8

90-051 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

0426633092

Fax

0426633094

NIP

7251739344

Tytuł projektu

Działanie XII.3 - Potencjał beneficjentów

Numer projektu

RPLD.12.03.00-10-0003/17-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zamawiający zawiadamia, że w/w zapytanie ofertowe zostaje unieważnione, ponieważ cena brutto jedynej złożonej oferty w niniejszym postępowaniu przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Liczba wyświetleń: 443