Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonywanie usługi związanej z pełnieniem funkcji eksperta zespołu walidacji i jakości (przygotowania informacji o zawodzie)

Data publikacji: 28.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-04-2018

Numer ogłoszenia

1096505

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może zostać złożona w terminie do 04.04.2018 r. do godziny 16:00 (decyduje data i godzina otrzymania przez Zamawiającego) w formie:

- elektronicznej na adres mailowy: biuro@infodoradca.edu.pl
W tytule należy wpisać: „Oferta na eksperta zespołu walidacji i jakości (przygotowania informacji o zawodzie) – Infodoradca” (zgodnie z Załącznikiem nr 1).
Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Oferenta, zawierać wszystkie wymagane załączniki i przesłana w formie skanu (np. JPG, PDF).
lub
- pocztą/kurierem na adres: DORADCA Consultants Ltd. spółka z o.o., ul. Wolności 18a, 81-327 Gdynia
z dopiskiem „Oferta na eksperta zespołu walidacji i jakości (przygotowania informacji o zawodzie) – Infodoradca” (zgodnie z Załącznikiem nr 1).
Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Oferenta, trwale spięta i zawierać wszystkie wymagane załączniki.
lub
- osobiście na adres: DORADCA Consultants Ltd. spółka z o.o., ul. Wolności 18a, 81-327 Gdynia
w zamkniętej kopercie dopiskiem „Oferta na eksperta zespołu walidacji i jakości (przygotowania informacji o zawodzie)– Infodoradca” (zgodnie z Załącznikiem nr 1).
Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Oferenta, trwale spięta i zawierać wszystkie wymagane załączniki.

Decyduje data i godzina otrzymania kompletnej oferty przez Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@infodoradca.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Dryl - Zastępca Kierownika Projektu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

605 292 842

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w ramach projektu usług eksperta zespołu walidacji i jakości (przygotowania informacji o zawodzie) (CPV 73200000-4 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju), w tym tworzenia standardów kompetencji zawodowych, w łącznym zakładanym wymiarze 2 646 godzin. Termin realizacji zamówienia: 05.04.2018 - 30.06.2019 r.
Zamawiający przewiduje zatrudnienie na stanowisku eksperta jednej osoby.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdynia Miejscowość: Gdynia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest podjęcie współpracy z Ekspertem zespołu walidacji i jakości (przygotowania informacji o zawodzie) w projekcie "Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji - INFODORADCA+" nr POWR.02.04.00-00-0060/16-00 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy. Zamówienie realizowane będzie w okresie 05.04.2018 - 30.06.2019 r. w Gdyni, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

CELEM GŁÓWNYM projektu jest rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach dla min. 1000 zawodów, ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz ich upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji w Instytucjach Rynku Pracy. Projekt przyczynia się do osiągnięcia CELU SZCZEGÓŁOWEGO PO WER - Cel nr 3 „Wyposażenie instytucji rynku pracy w zasoby informacyjne pozwalające zwiększyć efektywność ich funkcjonowania”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca pełnienia funkcji Eksperta zespołu walidacji i jakości (przygotowania informacji o zawodzie) w projekcie "Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji - INFODORADCA+" nr POWR.02.04.00-00-0060/16-00 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Ekspert będzie liderem zespołu ds. walidacji i jakości nad opisami informacji o zawodach powołanym przez Zamawiającego.

Szczegółowe zadania eksperta w projekcie:
- Przewodniczenie pracom i prowadzenie dokumentacji „Zespołu walidacji i jakości opisów informacji o zawodach”.
- Przeprowadzenie analiz jakości produktów i procesów tworzenia informacji o zawodach realizowanych z udziałem partnerów projektu.
- Weryfikacja raportów z badań prowadzonych przez zespoły autorskie przygotowujące informacje o zawodach w zakresie kompletności i jakości merytorycznej.
- Uczestniczenie w uzgodnieniach treści informacji o zawodach prowadzonych z udziałem ekspertów branżowych i ekspertów metodologicznych grup zawodów.
- Ścisła współpraca merytoryczna z Ekspertem Kluczowym, Ekspertem Wiodącym ds. przygotowania IoZ oraz innymi ekspertami uczestniczącym w opracowaniu informacji o zawodach.
- Udział w warsztatach metodologicznych dla zespołów eksperckich, panelach ewaluacyjnych i spotkaniach projektowych.

Ekspert ds. przygotowania IoZ nie uczestniczy w zarządzaniu projektem i personelem w projekcie.

Główne miejsce wykonywania zamówienia: Gdynia. Spotkania projektowe będą się odbywać także w Warszawie oraz w Radomiu.

Czas pracy zaangażowanego Eksperta to 2 646 godzin w okresie 05.04.2018 - 30.06.2019 r.

Wymienione usługi będą wykonywane w okresie określonym w umowie, w ramach wyznaczonego limitu godzin, zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego, w terminie nie późniejszym niż 5 dni od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o potrzebie świadczenia usługi. Wykonawca zobowiązany będzie do osobistego wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia.

Kod CPV

73200000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia odbędzie się od 05.04.2018 - 30.06.2019 r. w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Oferent musi posiadać minimum wykształcenie wyższe oraz doświadczenie w zakresie nadzorowania, oceniania i zapewniania jakości efektów pracy zespołów opracowujących materiały zawodoznawcze, standardy kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych lub inne informacje o zawodach, i/lub doświadczenie w tworzeniu standardów kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych lub innych informacji o zawodach, i/lub doświadczenie metodologiczne i badawcze związane z zawodoznawstwem, rynkiem pracy lub edukacją zawodową, udokumentowane kwalifikacje w dziedzinie zapewniania jakości oraz udokumentowany udział w projektach związanych z zapewnieniem spójności opracowanych materiałów z przyjętą metodyką.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wymagania wobec wykonawcy
a) złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków podmiotowych w zakresie możliwości realizacji Zamówienia, zawartego w Załączniku nr 1 do formularza ofertowego;
b) posiadanie wiedzy i doświadczenia:
- wykształcenie wyższe,
- udokumentowane kwalifikacje w dziedzinie zapewniania jakości,
- udokumentowany udział w projektach związanych z zapewnieniem spójności opracowanych materiałów z przyjętą metodyką,
- doświadczenie w zakresie nadzorowania, oceniania i zapewniania jakości efektów pracy zespołów opracowujących materiały zawodoznawcze, standardy kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych lub inne informacje o zawodach,
i/lub
- doświadczenie w tworzeniu standardów kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych lub innych informacji o zawodach, i/lub
- doświadczenie metodologiczne i badawcze związane z zawodoznawstwem, rynkiem pracy lub edukacją zawodową.

c) dyspozycyjność – oznacza, iż wykonanie usług musi nastąpić w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie później niż w ciągu 5 dni od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego.

Zamawiający w trosce o należyte wykonanie powierzonych zadań zastrzega sobie prawo do wglądu w dokumentację potwierdzającą wykształcenie i doświadczenie oferenta, w tym zwłaszcza, dyplomy, certyfikaty, referencje, zestawienie realizowanych projektów. W razie nieudostępnienia Zamawiającemu ww. dokumentów oferta Wykonawcy ulega odrzuceniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Podmiot nie może znajdować się w likwidacji ani upadłości.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa oferenta musi umożliwić zawarcie umowy na okres 05.04.2018 - 30.06.2019 r. i realizację zobowiązań z niej wynikających.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny przedstawionej przez Oferenta w przypadku, gdy łączne wynagrodzenie zaproponowane przez Oferenta przekroczy budżet przewidziany na realizację zadania.
2. W sytuacji, gdy zaoferowana cena będzie się wydawać rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do przedłożenia innych dokumentów, które potwierdzą potencjał Oferenta i zagwarantują jakość i terminowość świadczonych usług.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert, zmiany zapytania ofertowego oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Warunki zmiany umowy

Dopuszczalne są następujące warunki zmiany umowy:
1. Zmiana okresu wykonywania umowy.
2. Zmiana liczby godzin wykonywania przedmiotu zamówienia.
3. Dodatkowe zadania zlecone w ramach umowy.
4. W przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wymogów dotyczących realizacji Projektu w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta cenowa zgodna z Załącznikiem „Formularz ofertowy”
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - Załącznik nr 1 do "Formularza ofertowego"
3. CV zawierające informacje minimum o posiadanym wykształceniu oraz doświadczeniu zawodowym związanym z przedmiotem zamówienia

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający może udzielić Oferentowi wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności,
w okresie 3 lat od udzielenia Zamówienia podstawowego, przewidzianych w niniejszym zapytaniu ofertowym zamówień na usługi, polegających na powtórzeniu podobnych usług o wartości nieprzekraczającej 50% wartości Zamówienia określonej w umowie zawartej z tym Oferentem, w okresie 3 lat od udzielenia Zamówienia podstawowego, jednak nie później niż do końca trwania projektu, tj. 30.06.2019 r.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Oferta musi zawierać cenę za jedną godzinę usługi obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług), składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne itp. oraz ewentualnych opustów i rabatów. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z opisu przedmiotu zamówienia.
2) W związku z powyższym cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia oraz wszystkie inne koszty, które będą musiały być poniesione przy wykonaniu zamówienia w zakresie opisanym w zaproszeniu i dokumentacji projektu.
3) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.
4) Doświadczenie – udokumentowane kwalifikacje w dziedzinie zapewniania jakości,
udokumentowany udział w projektach związanych z zapewnieniem spójności opracowanych materiałów z przyjętą metodyką, doświadczenie w zakresie nadzorowania, oceniania i zapewniania jakości efektów pracy zespołów opracowujących materiały zawodoznawcze, standardy kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych lub inne informacje o zawodach, i/lub doświadczenie w tworzeniu standardów kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych lub innych informacji o zawodach, i/lub doświadczenie metodologiczne i badawcze związane z zawodoznawstwem, rynkiem pracy lub edukacją zawodową.

5) W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie kryterium:

1. Kryterium ceny brutto
Maksymalnie za cenę można uzyskać 50 punktów. Liczba punktów zostanie określona na podstawie poniższego wzoru:
Liczba punktów = (Najniższa cena spośród ofert spełniających kryteria / Cena oferty ocenianej) * 50

2. Kryterium oceny doświadczenia zawodowego eksperta:
- udokumentowane kwalifikacje w dziedzinie zapewniania jakości: 10 punktów
- udokumentowany udział w projektach związanych z zapewnieniem spójności opracowanych materiałów z przyjętą metodyką:15 punktów
- doświadczenie w zakresie nadzorowania, oceniania i zapewniania jakości efektów pracy zespołów opracowujących materiały zawodoznawcze, standardy kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych lub inne informacje o zawodach: 15 punktów
- doświadczenie w tworzeniu standardów kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych lub innych informacji o zawodach: 5 punktów
- doświadczenie metodologiczne i badawcze związane z zawodoznawstwem, rynkiem pracy lub edukacją zawodową: 5 punktów

Punkty za poszczególne kryteria sumują się. W przypadku zaokrągleń końcówki punktu wynoszące mniej niż 0,5 pomija się, a końcówki punktu wynoszące 0,5 i więcej podwyższa się do pełnego punktu. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, jeżeli jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
1. Stan upadłości bądź likwidacji.
2. Powiązanie z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w rozumieniu zapisu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

DORADCA CONSULTANTS LTD. SP. Z O.O.

Adres

Wolności 18a

81-327 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

586210331

Fax

586219927

NIP

5860005749

Tytuł projektu

Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji - INFODORADCA+

Numer projektu

POWR.02.04.00-00-0060/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Joanna Gralak- Merchel, Dobrzewino
Data wpłynięcia oferty: 04.04.2018
Cena brutto: 45 zł
Liczba wyświetleń: 549