Strona główna
Logo unii europejskiej

Wybór wykonawcy do przeprowadzenia bezstronnych międzynarodowych egzaminów certyfikujących TELC lub równoważnych na poziomie biegłości językowej A lub B lub C

Data publikacji: 15.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-03-2018

Numer ogłoszenia

1096394

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinny zostać dostarczone: osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres siedziby biura Zamawiającego:
TAG-CONSULTING MARTA MACIEJAK - TOMCZYK, ul. Łukowa 18a/5 , 93-410 Łódź, e-mail z dopiskiem na kopercie: „Oferta na egzaminy - Dotyczy projektu: RPPM.05.05.00-22-0013/16” lub drogą elektroniczną (skan dokumentacji w formacie PDF) na adres e-mail: biuro@tag-consulting.pl. W temacie wiadomości e-mail należy wpisać: „Oferta na egzaminy - Dotyczy projektu: RPPM.05.05.00-22-0013/16”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@tag-consulting.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Tomczyk

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenia usług w zakresie przeprowadzenia bezstronnych międzynarodowych egzaminów certyfikujących TELC lub równoważnych na poziomie biegłości językowej A lub B lub C - zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego z języka angielskiego / języka niemieckiego / języka francuskiego dla 432 uczestników projektu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby osób, które przystąpią do egzaminów certyfikacyjnych oraz możliwość zmiany proporcji liczby osób przystępujących do egzaminu między wymienionymi językami: angielski / niemiecki / francuski. W przypadku zmiany liczby osób na poszczególnych egzaminach językowych, zmianie ulegnie wartość zamówienia proporcjonalnie do liczby osób, które wzięły udział w poszczególnych egzaminach.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Miejscowość: Województwo pomorskie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór wykonawcy do przeprowadzenia bezstronnych międzynarodowych egzaminów certyfikujących TELC lub równoważnych na poziomie biegłości językowej A lub B lub C - zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego z języka angielskiego / języka niemieckiego / języka francuskiego dla 432 uczestników projektu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenia usług w zakresie przeprowadzenia bezstronnych międzynarodowych egzaminów certyfikujących TELC lub równoważnych na poziomie biegłości językowej A lub B lub C - zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego z języka angielskiego / języka niemieckiego / języka francuskiego dla 432 uczestników projektu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby osób, które przystąpią do egzaminów certyfikacyjnych oraz możliwość zmiany proporcji liczby osób przystępujących do egzaminu między wymienionymi językami: angielski / niemiecki / francuski. W przypadku zmiany liczby osób na poszczególnych egzaminach językowych, zmianie ulegnie wartość zamówienia proporcjonalnie do liczby osób, które wzięły udział w poszczególnych egzaminach.

Kod CPV

80580000-3

Nazwa kodu CPV

Oferowanie kursów językowych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

- 80500000-9 - Usługi szkoleniowe
- 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe
- 80400000-8 - Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: kwiecień 2018 r. – lipiec 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku "Zapytanie ofertowe 15.03.2018"

Wiedza i doświadczenie

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku "Zapytanie ofertowe 15.03.2018"

Potencjał techniczny

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku "Zapytanie ofertowe 15.03.2018"

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku "Zapytanie ofertowe 15.03.2018"

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku "Zapytanie ofertowe 15.03.2018"

Dodatkowe warunki

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku "Zapytanie ofertowe 15.03.2018"

Warunki zmiany umowy

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku "Zapytanie ofertowe 15.03.2018"

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku "Zapytanie ofertowe 15.03.2018"

Zamówienia uzupełniające

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku "Zapytanie ofertowe 15.03.2018"

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny:
Lp. Kryterium Maksymalna liczba punktów (waga)
a. Kryterium 1 – Cena 50 (50%)
b. Kryterium 2 – Jakość 25 (25%)
c. Kryterium 3 – Znaki Jakości 25 (25%)
SUMA 100 (100%)

Opis sposoby wyliczenia poszczególnych elementów składowych oferty:

a) Kryterium Cena - najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:


cena oferty najniższej x 50
Liczba punktów oferty = -------------------------------------

cena oferty ocenianej

Liczba punktów oferty zaokrąglona będzie do dwóch miejsc po przecinku.

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 50 punktów.


b) Kryterium Jakość - przez jakość rozumie się należyte wykonanie usługi tożsamej z przedmiotem zamówienia
tj. przeprowadzenie bezstronnych międzynarodowych egzaminów certyfikujących TELC lub innych równoważnych
na poziomie biegłości językowej A lub B lub C - zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego z języka angielskiego / języka niemieckiego / języka francuskiego w przeciągu 2 lat poprzedzających dzień złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności Oferenta jest krótszy, to w okresie od początku prowadzenia jego działalności, potwierdzonej przedłożonymi referencjami, przy czym za należyte wykonanie jednej usługi tożsamej
z przedmiotem zamówienia rozumie się należyte przeprowadzenie bezstronnego międzynarodowego egzaminu certyfikującego TELC lub innego równoważnego na poziomie biegłości językowej A lub B lub C z języka angielskiego / języka niemieckiego / języka francuskiego dla jednej osoby.
Punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższym schematem:
0 - należycie przeprowadzonych egzaminów zgodnych z przedmiotem zamówienia: 0% (0 pkt.)
1 – 399 należycie przeprowadzonych egzaminów zgodnych z przedmiotem zamówienia: 5% (5 pkt.)
400 – 699 należycie przeprowadzonych egzaminów zgodnych z przedmiotem zamówienia: 10% (10 pkt.)
700 – 999 należycie przeprowadzonych egzaminów zgodnych z przedmiotem zamówienia: 15% (15 pkt.)
1000 - 1399 - należycie przeprowadzonych egzaminów zgodnych z przedmiotem zamówienia: 20% (20 pkt.)
1400 - i więcej należycie przeprowadzonych egzaminów zgodnych z przedmiotem zamówienia: 25% (25 pkt.)

Punkty za kryterium zostaną przyznane na podstawie Referencji potwierdzających należyte wykonanie usługi
i informacji w nich zawartych wraz z załącznikiem numer 3: „Jakoś - wykaz referencji”. Ocenie nie podlegają referencje udzielone oferentowi przez osoby indywidualne.


c) Kryterium Znak jakości - Zamawiający będzie przyznawał punkty za liczbę posiadanych certyfikatów/akredytacji, „Znaku jakości” (np. Certyfikat ISO 29990:2010, Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 900:2009), Certyfikacja VCC Akademia Edukacyjna, Znak Jakości TGLS Quality Alliance, Pearson Assured, Standard Usługi Szkoleniowo – Rozwojowej PIFS SUS 2.0, Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015), i inne podobne).
Punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższym schematem:
Brak znaku jakości: 0% (0 pkt.);
1 znak jakości: 10% (10 pkt.);
2 znaki jakości i więcej: 25% (25 pkt.);

Punkty za kryterium zostaną przyznane na podstawie dołączonych do Formularza ofertowego kopii dokumentów potwierdzających posiadanie przez Oferenta danego „Znaku jakości”.

O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę stanowiąca sumę punktów otrzymanych ze wszystkich kryteriów.

Maksymalna ilość punktów, którą będzie mógł uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt.

Wykluczenia

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku "Zapytanie ofertowe 15.03.2018"

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TAG-CONSULTING MARTA MACIEJAK-TOMCZYK

Adres

Łukowa 18a/5

93-410 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

501398278

Fax

0

NIP

8341587890

Tytuł projektu

Szkolenia językowe i komputerowe szansą na zwiększenie kwalifikacji

Numer projektu

RPPM.05.05.00-22-0013/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

„PERFECT ENGLISH” Małgorzata Stone
ul. Matejki 17, Nowy Sącz 33-300
data wpływu oferty: 22.03.2018
cena = 172.800,00 zł brutto
Liczba wyświetleń: 203